Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Društvo

Od subote novi red vožnje u Željezničkomprevozu

Neki putnici nezadovoljni,

otkazivaće godišnje karte

PODGORICA

–Novi redvo-

žnjeuŽeljezničkomprevozu

CrneGorebićena snazi od

subote, potvrđeno jePobjedi

iz teustanove.

Ključna izmjena je da voz iz

NikšićazaPodgoricuvišeneće

kretati u 5.45 sati već u 6.30, a

povratak izPodgorice jeumje-

sto u 15.35 u 15.15 sati. Ova iz-

mjenaneodgovaranekimput-

nicima koji su se požalili našoj

redakciji jer smatraju da novi

redvožnje„nijelogičan“idaće

zbog toga biti prinuđeni da ot-

kazuju godišnje karte.

- Vlada je uvela radno vrijeme

od sedam sati do 15 sati, a red

vožnje je izmijenjen tako da

voz ujutru kreće prekasno, a

popodneprerano,jernemože-

mo za desetak minuta stići do

Željezničke stanice - rekla je

sagovornica koja je željela da

ostane anonimna.

Direktor sektora za lokalni

prevoz, Nenad Babić, komen-

tarišući ove navode rekao je da

jenoviredvožnjelokalnihput-

ničkih vozova „dobrim dije-

lomdefinisan shodno pisanim

zahtjevima korisnika usluga“.

Ontvrdidajepolazakjutarnjeg

voza iz Nikšića za Podgoricu u

6.30 sati određen na pisani za-

htjev putnika poslovodstvu

Željezničkogprvoza,adajeisti

slučaj i sa vozom koji kreće po

novom redu vožnje u 15.15 sati

izPodgorice zaNikšić.

- Nažalost, zbog ograničenih

voznih kapaciteta Željeznički

prevoznijeuprilicidaudovolji

izvjesnombrojuputnika.Želja

je puno, a broj elektromotor-

nih garnitura je ograničen. Mi

smo tu zbog svojih klijenata, a

kako bismo uspostavili bolju

saradnjusaputnicimanudimo

imna raspolaganju e-mail mi-

[email protected]

za sve

korisne sugestije - rekao je Ba-

bić.

Naša sagovornica je rekla da

nije istina da izmijenjeni red

vožnje odgovara većem broju

putnika, jer je ona razgovarala

sa mnogo njih koji putuju iz

Nikšića za Podgoricu i kaže da

ovonikome ne „ide uprilog“.

- Jednostavno sam ubijeđena

da to ne odgovara ogromnom

broju ljudi koje svaki dansrije-

ćemuvozuisakojimasamraz-

govarala o tome. Ne znam za

čije je dobro ovaj novi red vo-

žnje, ali za dobro putnika nije,

jerćemootkazatigodišnjekar-

te, neznamkako imtoodgova-

ra - kategorična je ona.

Kako je rekla, nemože da izla-

zi sa posla mnogo ranije da bi

stigla na voz. Ona je, i pored

nezadovoljstva izmjenama u

redu vožnje, pohvalila osoblje

koje radi u vozu i kazala da su

izuzetno profesionalni i ljuba-

zni.

- Oni su divni i zaista se trude

da putovanje bude prijatnije.

Uz to voz je sređen, više nema

kašnjenja, čisto je i grijanje ra-

di. Ne želim da pribjegavam

soluciji daputujemnekimdru-

gim prevoznim sredstvom, ali

ćumoratijerovomineodgova-

ra, ali ni većini drugih putnika

- rekla je naša sagovornica.

Kakojenavela,smatradanema

potrebedanezadovoljniputni-

ci pišu peticiju, jer, uvjerena je,

tonikoneće uvažiti.

K. J.

Grupa javnih ličnosti podsjeća na napad na Dubrovnik

PODGORICA

–Povodom6.

decembra, godišnjicenajže-

ćegnapada tadašnjeJNA i

crnogorskihrezervista,

oglasila se grupa javnih lič-

nosti ističući dane žele samo

dapodsjetenaovaj zločin i

utičunanjegovanjekolek-

tivnogpamćenjanamučno

vrijemepatnji i zločina, već i

da reafirmišupotrebu suo-

čavanja s prošlošću.

- Taj proces doživljavamo

ključnim za istinu, zadovolje-

nje žrtava i oporavak cijelog

društva - naveli suoni.

Potpisnici - Žarko Rakčević,

Rifat Rastoder, Džemal Pero-

vić, Sead Sadiković, Balša Br-

ković, Branislav Radulović,

Veseljko Koprivica, Aleksan-

dar Saša Zeković, Ljiljana Rai-

čević i Boris Raonić ističu u

javnom obraćanju da se 6. de-

cembarobilježavakaoDandu-

brovačkih branitelja, a da se u

Crnoj Gori uglavnom ćuti o

svemu što ima veze sa dubro-

vačkim ratištem, razarenjem

tog grada, stradanjem njego-

vih žitelja, pljačkom, kako jav-

ne tako i privatne imovine.

-Prije 26 godina zagrmljele su

po dubrovačkim zidinama cr-

nogorske puške iz ,,noći brat-

skekrvomutnje”-navelisuoni.

Ćutise,dodajuiouzaludnopo-

loženim životima građana Cr-

ne Gore, koji su se u ratnom

pohodu na Dubrovnik našli

zahvaljujući tadašnjoj vlada-

U Crvenomkrstu proslavili Međunarodni dan volontera

PODGORICA

–Uposljed-

njihgodinudanadistribui-

rano jeblizu 125 tonapomo-

ći uhrani i higijenskim

artiklima, kao i znatnekoli-

čine ćebadi, paketa zabebe,

školskogpribora i namješta-

ja, aovompodrškomobu-

hvaćeno jevišeod3.000 so-

cijalnougroženihporodica

- saopštila je generalna se-

kretarkaCrvenogkrstaCr-

neGoreJelenaDubak.

Ta organizacija juče je prosla-

vila Međunarodni dan volon-

tera i tim povodom je Dubak

kazala da je u toku ove godine

programom brige o starijima

obuhvaćeno oko 700 korisni-

ka u 12 opština, dok je obezbi-

jeđeno 60.000 eura za pomoć

uviduhrane, higijenskihproi-

zvoda i ljekova.

Obuka

- Više od 1.000 djece, kao i

1.650 zaposlenih u radnim or-

ganizacijama, prošlo je obuku

u pružanju prve pomoći, a po-

držano je i stotinu akcija do-

brovoljnog davanja krvi, u ko-

jima je učestvovalo 3.000

davalaca, dok je 2.000 mladih

edukovanona temeprevencije

bolesti –precizirala jeDubak.

Prema njenim riječima, ra-

zličitim vidovima podrške

obuhvaćeno je 3.600 pripad-

nika romske populacije, kao i

VOLONTERSKIDUHPRIJESVEGA:

Sapres konferencije

U svijetu 17miliona volontera

Volonterka Maja Kalezić kazala je da u svijetu postoji 17 milio-

na volontera Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, dok ih je

u našoj državi 2.000.

- Ako bismo to predstavili u tonama, to iznosi 1.200.000 tona,

što nas čini najtežom volonterskomorganizacijomna svijetu.

Kada tumasu konvertujemo u solarnu energiju, mogla bi da

osvijetli planetu na petinu sekunde – istakla je Kalezić.

Ako bi devet miliona volontera raširilo ruke, opisala je, mogli

bi da obgrle obimmjeseca.

250 tražilaca azila, dok je

5.000 građana steklo osnov-

na znanja o Crvenom krstu,

njegovimprogramima i prin-

cipima, a pripremljeno je i

556 spasilaca na vodi za turi-

stičku sezonu.

- Sve smo to postigli zahvalju-

jući volonterima. Zamislite da

su sve ove aktivnosti obavili

profesionalci – koliko bi nas

one koštale? Procjenjuje se da

usluge volontera godišnje

iznose više od šest milijardi

eura–istaklajeDubakidodala

da rad volontera nije plaćen

„ne zbog toga što ne vrijedi,

već zato štonema cijenu“.

Ministar sporta Nikola Jano-

vić naglasio je da je kod pro-

movisanja mladih, kao proak-

tivnih građana, nezaobilazan

volonterizam, pomoću kojeg

seosnažujudaučestvujuuvo-

lonterskim akcijama i aktivno

razmišljajuo volontiranju.

- Konkursima u narednoj go-

dini podržaćemo aktivnosti

postojećih ili novih volonter-

skih klubova, centara i servisa

koji omogućavaju kratkoroč-

no i dugoročno volontiranje

mladihnalokalnom,nacional-

nom i međunarodnom nivou

–najavio je Janović.

Volontiranje

Prema njegovim riječima,

kampanja „Pruži ruku za

život. Daruj krv“, čiji je glavni

promoter, već daje značajne

rezultate – broj dobrovoljnih

davalaca krvi u našoj državi

porastao je za 30odsto.

ZahvalnicesudobiliUnicefCr-

naGora,AmeričkiugaoPodgo-

rica, IDEA, Montemaks kon-

trol i lodžistiks, Metropolis

media, Delta siti, Mol of Mon-

tenegro, PoštaCrneGore, Vlat-

ko Stijepović, kao i ministar

sportaNikola Janović.

J. B.

Pomoć data za

3.000porodica

Bez suočavanja

sa prošlošću nema

ni budućnosti

Željeznička stanicauPodgorici

Dubrovnik – žrtvabezumnog rata

jućoj politici imanipulacijama

političke elite .

Upozoravaju na, kako su napi-

sali, prilično opadanje intere-

sovanja javnosti za tematiku i

sadržaje suočavanja s prošlo-

šću,iakojeprocestekdjelimič-

no zaživiouCrnoj Gori.

-Uzrok tome je, opet, aktuelno

ignorisanje i manipulacija po-

litičke elite prema intelektual-

nim, kulturnim, akademskim i

aktivističkimgrupama naroči-

to kroz širenje klijentelizma,

pragmatizma i ideje da je (is-

ključivo) budućnost važna –

smatrajuoni.

Kategorični su da je u Crnoj

Gori na sceni i dalje strogo

„kontrolisana“ i „dozirana“

pravda, kada se radi o procesi-

ma vezanim za suočavanje sa

prošlošću, prije svega suđenji-

ma za ratne zločine.

- UCrnoj Gori slobodno druš-

tvo se neće uspostaviti niti će

istinski zaživjeti demokratija i

posebno tolerancija, dok se ne

osnaži unutrašnji dijalog o

prošlosti, a aktuelne i buduće

generacije ne budu zvanično

učene o crnogorskim pohodi-

ma prema susjedima i prema

sopstvenoj različitosti. Pone-

što što je sada prisutno u jav-

nom diskursu, uključujući i

udžbeničkupolitiku,jekrajnje

površno, stidljivo, a aktuelne

prilike, u politici i društvu, go-

vore da je to bez dugoročnog

efektaistvarneizgradnjemira,

poštovanjaizajedništva–upo-

zorili suoni.

Podsjetili su, osimna ratni po-

hodnaDubrovnik, i na zločine

počinjene na našoj teritoriji,

prije svih - deportaciju izbje-

glica iz Bosne i Hercegovine i

progon stanovništva iz Buko-

vice.

K.K.

Djelo Vita Nikolića nije za političke pamflete

PODGORICA

- Danica Nikolić, kćerka pjesnika

Vita Nikolića, ocijenila je da je u saopštenju

povodom 26 godina od napada na Dubrovnik,

koje potpisuju sadašnji i bivši političari i pred-

stavnici civilnog sektora, djelo njenog oca zlou-

potrijebljeno u političke svrhe.

Ona je u reagovanju navela da su autori saop-

štenja, bez pitanja i dozvole, iskoristili dva stiha

iz pjesme njenog oca „Noć sa Dubrovnikom“.

- Skrećempažnju autorima da su prekršili Zakon

o autorskim i srodnimpravima, ali i zloupotrije-

bili djelomog oca u političke svrhe. Očekujem

da, kao ljudi koji se zdušno zalažu za poštovanje

zakona i pravnu državu, što prije isprave ovu,

očigledno namjernu, grešku i sklone stihove

Vita Nikolića iz svog političkog pamfleta - kazala

je Nikolić. Ona je kazala da odlično zna da nakon

njenog reagovanja „slijedi svojevrsni medijski i

politički linč“, i poručila da ga se ne plaši.

- Samo nemojte da se neko usudi da mi objaš-

njava šta je i kome je Vito Nikolić, moj otac, želio

da poruči pišući „Noć sa Dubrovnikom“. Jedini

sam svjedok nastanka te pjesme, znam kako je

svaka riječ nastala, ja sam je iz rukopisa diktirala

njemu dok je prekucavao na „Olimpia“ mašini.

Dakle, nemojte - poručila je Nikolić.

Kako je navela, autori saopštenja, uostalom,

imajumnogo bližeg, porodično i politički, crno-

gorskog pjesnika, koji se samhvali da je „prije

Vita“ i „bolje od Vita“ napisao pjesmu o Dubrov-

niku.

- Pa ihmolimda za svoje političke pamflete

ubuduće koriste njegove stihove. Ruke i politiku

– dalje od Vita Nikolića - naglasila je Nikolić.

Kćerka nikšićkog pjesnika poručila da se djelo njenog oca ne zloupotrebljava