Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–SudijeuCr-

noj Gori radeu lošimuslovi-

ma i to trebada sepromijeni,

anedopustivo je, takođe, da

oni uosnovnimsudovima

imaju samo 1.000euraplatu,

kadana godišnjemnivou,

pojedinačno, okončavajučak

250predmeta, ogorčeno je

reklapredsjednicaVrhov-

nog sudaVesnaMedenica.

Ona je na sjednici Odbora za

politički sistem, gdje se razgo-

varalo o predloženombudžetu

za 2018. godinu, saopštila da su

tražili novac za poboljšanje

uslova rada sudija, ali da su u

tom dijelu,,ostali dosta uskra-

ćeni“. Pojasnila je, da kada je

riječ o kapitalnim izdacima,

traženo je3.374.000eura, ali da

im je odobreno samo 806.000

eura.

-Aonda sepitamozašto je sud-

nica Višeg suda onakva kakva

jeste i dobijamo kritike je li to

slika države, je li to snaga sud-

ske grane vlasti i da li u takvim

prostorimamožemo imati kva-

litetnu pravdu. Upravo su se

pitali neki koji su dugo bili u

poziciji da obezbijede bolje

uslove rada sudskoj grani vlasti

i uvijek su bili afirmativni pre-

ma našimzahtjevima, a kada je

trebalo podići ruku tada su bili

protivtoga–negodovalajeona.

Problem

Konačno je vrijeme i da crno-

gorski sudovi, kako je dodala,

imaju optimalne uslove za rad,

tehnički opremljene sudnice.

IzEvrope,premanjenimriječi-

ma, pristižu prigovori na infor-

macioni sistem. Precizirala je

da je, između ostalog, problem

što im se nekada podaci ne sla-

žu, a to sedešava zbogpoteško-

ća saT-kommrežomkojadani-

ma ne funkcioniše na sjeveru.

- Podaci se ne mogu pravovre-

meno unositi, baze ostaju pra-

zne, onda odjednom postaju

zatrpane i pojavljuje se razlika

upodacima.Zaoptičkikabltre-

ba novac. Razgovarali smo sa

predstavnicimaT-komaionisu

spremni da pomognu, a ame-

rička ambasada da izvjesni dio

donira, ali nama za to trebaju

sredstva – rekla je ona.

Zato je istakla da bi država tre-

balo da im odobri još 700.000

eura. Pojasnila je da je neop-

hodno obezbijediti 120.000

eura za izradu novog informa-

cionog sistema registra zaloga

Privrednog suda. U slučaju

prestanka rada ovog sistema

izlažemo se, kako je rekla,

strašnom riziku da država iz-

gubi prihode koji su nekoliko

puta veći od tražene sume na

godišnjemnivou,adošlobiido

velikih problema za korisnike

zaloga u svimbankama i lizing

kućama . Traže, t akođe,

230.000 za nabavku neophod-

ne informatičke opreme u si-

stemu za gašenje požara u Vr-

hovnomsudu.

- Zgrada zna se kakva je i iz kog

vremena je i zna se da su stare

instalacije. Nemojmo dozvoliti

ono što smo uložili, što opskr-

bljuje cijeli informatički sistem

da nam jednog dana nestane

zbognekogmanjegiznosa–ka-

zala je ona.

Potrebnoimje,takođe,350.000

eura za nabavku informatičke

opreme i zamrežne opreme za

optičke kablove za sudove za

prekršaje.

-Moramo odvojiti novac za to -

kategorična je ona.

Platepreniske

Ukoliko, kako je kazala, želimo

da imamo moralnog, autono-

mnog i obrazovanog sudiju za

to je, takođe, potrebno ulaga-

nje. Komentarišući primanja

sudija,istaklajedasusvesudije

na većim instancama spremne

da im se smanji koeficijent, ali

da se dozvoli da sudije osnov-

nih sudova imaju većuplatu.

- Njihova plata je 1.000 eura.

Niko odmladih sudija nema ri-

ješeno stambeno pitanje, a od

toga izdvajaju 250 ili 350 eura

za stanarinu. Da li možemo ga-

rantovati da je sudija sa650eu-

ra i sa obavezom da 250 pred-

meta završi za godinu dana

može sačuvati svojumoralnost

i autonomiju - rekla je ona, do-

dajući da se koruptivnost spre-

čava samo dobrom i stabilnom

platom. PoslanikAndrijaNiko-

lić (DPS) joj je odgovorio da ni-

ske zarade ne smiju biti cijena

moralnosti.

- Jednakost i pravda su univer-

zalne vrijednosti i moraju bitu

iznadmaterijalnog-kazaojeon.

Generalni direktorDirektora-

ta za budžet uMinistarstvu fi-

nansija Nikola Vukićević je

tokom diskusije saopštioMe-

denici da nema mandat da ,,u

ovom momentu prihvati za-

htjeve za povećanje budžeta

zasudstvo, alidaćevidjetida li

mogu kroz neke druge stavke

da to riješe“.

- Ukoliko bi se to sve kretalo tu

oko milion do dva miliona eu-

ra, moguće da bi Vlada mogla

da da zeleno svijetlo da se pri-

hvate amandmani, na uštrb

sredstavatekućerezerve–ista-

kao je on.

Podsjetio je, između ostalog, i

da će se uslovi rada sudija rije-

šiti na način što je donešena

odluka da se zgrada koja je bila

namijenjena predstavnicima

CANU opredijeli za potrebe

pravosudnihorgana.

Kod svakog budžetskog kori-

snika, prema njegovim riječi-

ma, gledali suda izvukumaksi-

mum, te nijesu dozvolili ,,iako

jetobiozahtjevMMF-aiSvjet-

ske banke“ da se smanje plate i

penzije.

- Izdržali smo taj pritisak. Ne

možemo u jednoj godini po

svimpoljima da izađemo u su-

sret. Nećemo smanjivati plate,

ali nećemo ih ni povećavati u

nekombudućem srednjem ro-

ku–pojasnio je on.

Tužioci

Na sjednici je i Tatjana Savko-

vić iz Tužilačkog savjeta saop-

štila da je za njih budžet pove-

ćanza964.085eura, ali da imje

zaoptimalnoobavljanjeposlo-

va potrebno minimalno pove-

ćanje za 1.525.032 eura.

Između ostalog, traže 600.000

eura za rješavanje stambenih

pitanja državnih tužilaca, jer

njih 44 nema riješeno to pita-

nje. Vukićević joj je odgovorio

da je slično kao i kod sudstva,

budžet za tužilaštvo povećan

čak40do50odstouodnosuna

onaj iz 2015. godine.

- Ostajemo otvoreni da tokom

budžetske godine, ako vidimo

da neke aktivnosti budu ugro-

žene, obezbijedimo dodatna

sredstva – istakao je on.

Odbor je na kraju sjednice za-

ključio da je nužno poboljšati

materijalni položaj sudija, ali i

riješiti tražene zahtjeve, zbog

čega će na to ukazati u mišlje-

njukoje će dostaviti Odboruza

ekonomiju.

N.Đ.

Predsjednica Vrhovnog suda kritikovala umanjenje budžeta u pojedinimstavkama

Potrebno je obezbijediti 120.000 eura za izradu novog

informacionog sistema registra zaloga Privrednog suda. U

slučaju prestanka rada ovog sistema izlažemo se strašnom

riziku da država izgubi prihode koji su nekoliko puta veći

od tražene sume na godišnjemnivou, kazala jeMedenica

Nabavljaju protivpožarne avione,

postaviće video-nadzor u opštinama...

PredstavnicaMinistarstva unutrašnjih poslova

Radmila Jakšić istakla je na sjednici Odbora za

politički sistemda im jebudžet uvećanzadeset

odsto, te da su najviše novca opredijelili za na-

bavkudvaprotivpožarnaaviona,kaoizasistem

video-nodzoraugradovimazaštojeopredijelje-

no2,2milionaeura.

-Uovomprojektuzavideo-nadzorparticipiraće

lokalne samouprave. Nije još napravljen proje-

kat da se vidi kolika je njegova ukupna vrijed-

nost – istakla jeona.

Planiraju, takođe, da nabave vozni park putem

operativnog lizinga, gdje će biti omogućeno da

seizautomobilapristupisistemu,tećeizdvojitii

3,5milionazareizdavanjedokumenata.

Ministarstvu pravde je, takođe, uvećan budžet

za 3.200.000 eura. I Ministarstvo javne uprave

je dobilo uvećanje za 491.000 eura, ali jemini-

starkaSuzanaPribilovićkazaladanemogu reći

dasuupotpunostizadovoljni,jersuimambicije

bileveće.

Predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Draško-

vić je, takođe, negodovao što su za njih uslovi

rada potpuno neadekvatni, te je sporno i što su

smanjivanezaradeutri navrata.

-UUstavnomsudusenalazivelikibrojpredmeta

i preopterećen je– rekao jeon.

U sudu se nalazi 1393 predmeta, od čega je po-

četkomgodine primljeno 911, ameđu njima se

nalazi 31 zakon. Riješili su924predmeta.

Za AZLPmanje 20.000 eura

NaOdboruzaljudskaprava,takođe,jejučerazmatranpredlože-

nibudžetza2018.godinu,gdjeje,izmeđuostalog,saopštenoda

jeAgencijizazaštituličnihpodatakaislobodanpristupinforma-

cijamaopredijeljenomanje20.000eura.

Predsjednik SavjetaAZLPMuhamedĐokaj je kazao kako sma-

tra da bi taj novac trebalo, ipak, da imse odobri, jer imajudosta

obavezakojezahtijevajunovčanaulaganja.

GeneralnidirektorDirektoratazabudžetuMinistarstvufinansi-

jaNikolaVukićevićkazaojedaćenaknadnoocijenitidalijeovaj

iznosAgenciji neophodan.

Mićunović: Budžet

obavezuje Javni servis

Direktor Televizije Crne Gore VladanMićunović rekao je da se

Javni servis ozbiljno bavi istraživačkimnovinarstvom i da je to

imperativ, ističući da ih godišnji budžet od 12miliona eura oba-

vezujedanjeguju istraživačkonovinarstvo.

- Vrlosamzadovoljanšto jeJavni servispostavio istraživačkure-

dakciju. Emitujesedrugi serijal „Mehanizma“ i potomemožemo

dastanemourednajboljegkvalitetaistraživačkognovinarstvau

regionu - istakao jeMićunović. On je upozorio da je opasno do-

zvolitidasenekimedijibavepseudoistraživačkimnovinarstvom,

jer to„potiresveefektedobrih istraživačkihpriča“.

sora sa UCG afirmacija stava tog tijela

eophodna

kos rješenju Savjeta AZLP da

uvođenje video nadzora u

amfiteatrimanemauporišteu

Zakonu o zaštiti podataka o

ličnosti,tedanijeneophodno,

kao i da predstavlja veći obim

obrade ličnihpodataka.

Bizarni razlozi

Sud u Strazburu je to i potvr-

dio.SagovorniciPobjedekažu

da tu presudu doživljavaju

kao najbolju afirmaciju stava

SavjetaAgencije iz 2011.

Lacmanović, koji je i u to vri-

jeme bio član Savjeta, kaže da

su tadašnji razlozi za postav-

ljanje kamera u amfiteatru

bilibizarni, „odtogadaživoti-

njeulazeuholPMF-a,dotoga

da studenti uriniraju u lava-

boe ili se međusobno dodiru-

ju tokompredavanja“.

- To je bilo neozbiljno i nepri-

hvatljivo za Savjet. Zato smo

donijeli rješenjeda sekamere

uklone. Nas je tadašnji dekan

obavijestio da je postupio po

odluciSavjetaAZLP,odnosno

da je uklonio kamere. Među-

tim, kasnije je pokrenut po-

stupak pred sudom zbog ne-

postupanja po rješenju

Agencije iako smo bili obavi-

ješteni da je postupljeno. Oči-

gledno da kamere nijesu

uklonjene – naveo je Lacma-

nović.

Objasnio je da nijesu provje-

ravali da li je postupljeno po

njihovoj odluci.

- Nadzor je trebalo da se po-

novi, a zašto to nije urađeno

nemoguodgovoriti – rekao je

on, naglasivši i da su odluke

Savjeta Agencije apsolutno

obavezujuće.

Kamere više ne postoje u am-

fiteatrimaPMF-a.

Sl.R.

rezultiralopravosnažnimpre-

sudama u kojima su ljudi osu-

đeni - podsjetio jeMarković.

Onjerekaodasunapadinano-

vinare otvoreni i da „nijedan

veliki slučaj nije riješen do

kraja“.

Direktorica i glavna i odgovor-

na urednica TV Prva Sonja

Drobac rekla je da je tačno da

istraživačko novinarstvo ima

mnogo ograničenja, ali da ne

stoji teza da je jedno od njih

strahod vlasti.

- Onda bi imali istraživačke

priče o opoziciji, a njih koliko

vidimnema - rekla je ona.

Učesnici na jučerašnjem sku-

pu bili su i novinari iz Bosne i

Hercegovine – Miranda Pa-

tručić, Srbije – Dragana Pećo,

Bugarske–AtenasTchobanov

i istraživač MANS-a Dejan

Milovac.

K.J.

ISKORACIVIDLJIVI:

SapanelauEU infocentru

Odbor zapolitički sistem

Medenica: Štedi se

tamo gdje ne bi smjelo