Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

- Institutuza

biologijumoraUniverziteta

CrneGoreodobren je grant

Ministarstvavanjskihpo-

slovaNorveške zaosnivanje

„morskog centra zaočuva-

njebiodiverziteta–BO-

KAAQUARIUM“.

Ugovor o dodjeli granta, vri-

jednog557.850,00eura, potpi-

sali surektorUCGprof. drDa-

nilo Nikolić i ambasador

Norveške u Crnoj Gori Arne

Sanes Bjornstad.

Prijedlog projekta podnešen

je u okviru poziva „Jačanje

evropskih integracija u Srbiji i

Crnoj Gori“, koji je raspisala

AmbasadaKraljevineNorveš-

ke uBeogradu.

-Osnivanjemorskogcentraza

očuvanje biodiverziteta –BO-

KAAQUARIUM imaće više-

struki značaj za dalji razvoj

Instituta za biologiju mora,

posebnousegmentimaočuva-

nja, proučavanja i zaštite Ja-

dranskogmora.Morski centar

će podrazumijevati uspostav-

ljanje prvog javnog akvariju-

mauCrnoj Gori, koji ćepruži-

ti pogled na bogatstvo flore i

faune u Jadranskom moru,

imati edukativnu ulogu u

obrazovanju djece školskog

uzrasta u Crnoj Gori i u regio-

nu–piše u saopštenju.

Planirano je, kako se navodi,

da se u okviru projekata, kroz

buduću saradnju sa Nacional-

nim parkovima Crne Gore,

obezbijedi i uspostavi slatko-

vodni akvarijum na Skadar-

skom jezeru. Centar će se ba-

v i t i , i st i če se, zašt i tom

ugroženih vrstamorske faune

i flore, kaoi eksperimentalnim

istraživanjima iz različitihna-

učnihoblasti.

R.D.

PODGORICA

–Akonema

saradnje izmeđucivilnog

sektora,medija i državnih

organakoji sudužni da rea-

gujunaodređene informaci-

je, onda sevrtimouzačara-

nomkrugu izkoganije lako

izaći –ocijenjeno je, pored

ostalog, na skupu„Uloga

istraživačkognovinarstvau

borbi protivkorupcije“.

Događaj je organizovalaMre-

žea za afirmaciju nevladinog

sektora u okviru „Nedjelje

borbe protiv korupcije“.

Zaštita

Glavni i odgovorni urednik

dnevnog lista Vijesti Mihailo

Jovović istakao je da ako po-

stoji volja, onda nema prepre-

ke da se bavite istraživačkim

novinarstvom, bez obzira

na krizu koja u medijima

neminovnopostoji.

- Istraživačkimnovinar-

stvomu našoj zemlji ba-

vi se nekoliko medija i

ukupno 15 ljudi. Ali je

apsurdno što crnogorski

državniorganinereaguju

na istraživačke priče, iako

su one dovoljne za pokreta-

nje izviđaja. Čak i u situaciji

kada se pokrene istraga, ona

traje godinama - rekao je Jo-

vović.

Direktor i glavni i odgovorni

urednik Pobjede Draško Đu-

ranović smatra da kada suu

pitanju istraživačke priče, cr-

nogorski novinari ne zaostaju

za kolegama iz regiona, ali i

šire.

Jedna od osnovnih prepreka

za bavljenje ovim poslom,

smatra on, je što je Crna Gora

mala sredina u kojoj svakako

svakogapoznaje, ali i nedosta-

tak finansija.

Iskorak

Đuranović jekazaoda je istra-

živačko novinarstvo u Crnoj

Gori napravilo iskorak pisa-

njemo lokalnim „kabadahija-

ma i to su priče koje treba da

budu cijenjene“.

Prema njegovim riječima, od

izuzetnog je značaja da svi

mediji solidarnostanuuzašti-

tu novinara koji mnogo rizi-

kuju da bi određene informa-

cije „ugledale svjetlost dana“.

Kako je rekao, Pobjeda je ima-

la dva važna serijala istraži-

vačkihpriča.

- Radomir Bato Tomić radio je

priče o borcima iz naše države

na ISIL ratištima i te teme su

bile jako značajne. Pitanje je

kakav je uticaj tih tekstova ako

gledatekrozbiznis, onda jebo-

lje onimmedijima koji se bave

voajerskimnovinarstvom– re-

kao je Đuranović i podsjetio i

na serijal tekstova u našimno-

vinama povodom Rječnika u

izdanjuCrnogorskeakademije

nauka i umjetnosti.

Efekti

Pomoćnik glavnog i odgovor-

nog urednika Dana Nikola

Marković rekao je da su efekti

istraživačkognovinarstvauvi-

jekpozitivni.

- Afera „snimak“, koja se ne

odnosi samo na tonske zapise,

već i na sve zloupotrebe koje

se tiču političke korupcije, re-

zultirala je dokumentacijom

koju smo objavili zahvaljujući

MANS-u o zlupotrebama

službenogpoložajaupartijske

svrhe u Pljevljima, što je opet

PODGORICA

–Čelnici Savje-

taAgencije za zaštitu ličnih

podataka i slobodanpristup

informacijama zatražiće sa-

stanak sapredstavnicima

Sudskog savjeta s prijedlo-

gomda seorganizujeobuka

sudijau slučajevimakoji se

odnosenapravozaštitena

privatnost.

Motivisala ih je nedavna od-

luka Evropskog suda za ljud-

ska prava u Strazburu kojom

je presuđeno da je postavlja-

njem sigurnosnih kamera u

amfiteatrima na Prirodno-

matematičkom fakultetu

Univerziteta Crne Gore po-

vrijeđeno pravo na privat-

nost.

Preporuka

Predsjednik Savjeta AZLP

Muhamed Đokaj kaže za Po-

bjedu da je evidentno slabo

poznavanjematerijeizoblasti

zaštite ličnihpodataka.

-MojapreporukapremaSud-

skom savjetu je da što prije

organizujemosastanaknako-

jembi dogovorili obukezasu-

dije. Spremni smo da u tom

smislu damo doprinos – ka-

zao jeĐokaj.

Sa njim je saglasan i član

Agencije Radenko Lacmano-

vićkoji smatrada jeovaoblast

za sudove nepoznanica.

- Zakon o zaštiti ličnih poda-

taka donešen je 2008. a mije-

njan je godinu kasnije, dok je

Agencija sa radom počela

2010. Posebno tada ova pro-

blematika bila je za sudove

nepoznanica i zatomislimda

se Osnovni i Viši sud nijesu

snašli najbolje. Vjerujem da

će imrješenjeAZLPipresuda

suda u Strazburu biti dovolj-

na pouka za ubuduće - da su

jednimmetkomubili više ze-

čeva, te da više neće pokuša-

vati daseuamfiteatrima i uči-

onicama postavlja video

nadzor – rekao je Lacmano-

vić.

Profesori PMF-a Nevenka

Antović i JovanMirković za-

tražili su pravdu pred sudom

uStrazburunakonštosupred

crnogorskim sudovima izgu-

bili sporove, jer sunaše sudije

zaključiledasepostavljanjem

kamera u amfiteatrima, na-

vodno zbog zaštite imovine

fakultetailjudiuovimučioni-

cama, ne krši pravo na privat-

nost.

Takva odluka donijeta je upr-

Institut za biologijumora dobio grant

Osnovaćemorski centar

za očuvanje biodiverziteta

Đuranović: EU doprinijela

da ne zaživi jedinstveno

samoregulatorno tijelo

DelegacijaEvropskeunijeuCrnojGorijemaksimalnodoprinije-

ladaunašojzemljinezaživijedinstvenosamoregulatornotijelo,

jernijeprihvatilada inansiraprojekatkojiseodnosionapromo-

ciju Kodeksa novinara – istakao je direktor i glavni i odgovorni

urednikPobjedeDraškoĐuranović.

Kako smatra, aktivnost DelegacijeEUuPodgorici uposljednjih

nekolikogodina,kadajeupitanjumedijskascena,nijedosljedna

ni konzistentna.

- Narušavajuseneki standardi i pomoćkojuBrisel izdvajaza ra-

zvojstandardamedijskezajedniceselektivnoseizdvaja.Odluke

na tenderima su često netransparentne i pristrasne i najčešće

vođene političkim, grupnim ili ličnim interesima ljudi iz EU. Ta

nakaradna praksa traje od skandaloznog tendera za digitaliza-

ciju, preko dodjele brojnihmedijskih grantova, inansiranja ap-

solutno nekredibilnih izvještaja pojedinih NVO, do posljednje

skandalozneodlukedasenožuleđazabodeiskrenimnaporima

za jedinstveno djelovanje novinarske samoregulacije u Crnoj

Gori - pojasnio jeĐuranović.

U Savjetu AZLP ističu da je presuda suda u Strazburu u korist dvoje prof

Đokaj: Obuka sudija

Novinarska diskusija u okviru „Nedjelje borbe protiv korupcije“

Čitavo društvomora

biti podrškamedijima

za istraživačke priče

Pomoćnik

glavnog i odgovornog

urednika Dana Nikola

Marković rekao je da su efekti

istraživačkog novinarstva

uvijek pozitivni, podsjećajući

na efekte priča vezanih za

aferu „snimak“, koja je uticala

na izmjenu izbornog

zakonodavstva

PODGORICA

–Skupština

CrneGore je, uodnosuna

prethodnugodinu, nazado-

valaukontroli radapolicije,

a zabrinjava činjenicadapo-

slanici vladajućevećinenije-

supostavili nijednopitanje

koje se ticaloefikasnosti ra-

da te institucije, ocijenjeno

jenapres konferenciji Insti-

tuta alternativa (IA), preno-

si PRcentar.

Ta organizacija predstavila je

istraživanje„Procjena integri-

teta policije uCrnoj Gori“, ko-

je jedioprojekta „Puls integri-

teta i povjerenja policija na

Zapadnom Balkanu: POINT-

PULS“, koji je podržala

Evropska unija.

-Odukupno70pitanja, koji su

poslanici/epostavilipredstav-

nicima izvršne vlasti, nijedno

pitanje se nije ticalo rada i efi-

kasnosti policije. Da je ova si-

tuacija i posljedica bojkota

Skupštineopozicionihpartija,

govori i podatak da su u istom

periodu prethodne godine

predstavnicima Vlade postav-

ljena četiri pitanja – rekla je

istraživačica Aleksandra Va-

vić.

Kada je riječ o instituciji za-

štitnika ljudskihprava i slobo-

da, kako je rekla, od ukupno

440 predmeta u ovoj godini,

samo su sedvaodnosilana rad

Uprave policije.

- Zaštitnik bi trebalo da radi

proaktivnije, da samoinicija-

tivno pokreće predmete koji

su vezani za policiju - rekla je

Vavić.

Istraživačica Ana Đurnić ka-

zala je i daAgencija za spreča-

vanje korupcije nije posebno

posvećena kontroli imovin-

skih kartona javnih funkcio-

nera upoliciji i policijskih slu-

ženika, uprkos, kako je rekla,

percepcijijavnostidajestepen

korupcije upoliciji vrlo visok.

Najveće nezadovoljstvo istra-

živači su iskazali prema radu

Unutrašnje kontrole MUP-a,

čiji je nivo aktivnosti, kako je

rečeno, iz godine u godinu sve

manji.

Istraživačima Instituta alter-

nativasporan je i oglaskoji jeu

septembru raspisan za ospo-

sobljavanje za rad u policiji za

60polaznika sa srednjomško-

lom i koji je, kako je rečeno, u

suprotnosti sa strateškim

smjernicama MUP-a. S obzi-

rom na to da je raspisan uoči

lokalnih izbora, oni ga vide i

kao potencijalnu politizaciju

kako policijske obuke, tako i

zapošljavanja.

R.D.

OČEKUJUVIŠEIODOMBUDSMANA:

Sapredstavljanjaistraživanja

IA predstavio istraživanje o integritetu policije

Unutrašnja kontrola

je najslabija karika

MuhamedĐokaj

RadenkoLacmanović

Naši sudovi

oglušili su se o

rješenjeAgencije

i presudili

da kamere

u am teatru

PMF-a ne

narušavaju

pravo na

privatnost

Agencijazazaštitu ličnihpodataka

Institut zabiologijumora