Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Ekonomija

rgetsko povezivanje sa Italijom

t brodova

za kabl

no je iz barske kompanije.

Podsjetili su da je prvi brod

sa opremom iskrcan 8.

avgusta prošle godine.

- Čast nam je i zadovoljstvo

što je Port of Adrija inte-

gralni dio ovog izuzetno

važnog projekta - rekli su iz

Port of Adrije i najavili da su

spremni da prihvate nove i

pruže podršku unapređenju

projekta.

- Podmorski energetski kabl

uvršten je na zvanične liste

projekata od značaja za

Evropsku uniju i Energetsku

zajednicu - navedeno je iz

kompanije Port of Adrija.

S. P.

PODGORICA

Šef kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i BiH

Emanuel Salinas ocijenio je juče da su rezultati koje je Vlada u

kratkomperiodu postigla impresivni. Najavio je da će o garanciji

Crnoj Gori od 80miliona za podršku budžetu Svjetska banka

odlučiti 20. decembra.

- Postavljeni su temelji za sprovođenje sistemskih reformskih proce-

sa, a Svjetska banka stoji na raspolaganju da u partnerskoj ulozi pot-

pomogne napore Vlade da stigne do postavljenog cilja – ocijenio je

on juče na sastanku sa ministrom inansija DarkomRadunovićem.

Ministar je naglasio da podrška SB predstavlja re leksiju kvalitetnog

odnosa koje su naše institucije uspostavile sa timom SB.

M.P.M.

Ministar finansija sa predstavnicima SB

O garanciji 20. decembra

Ministar nansija sa

predstavnicimaSvjetskebanke

PODGORICA

Za rekon-

strukcijumagistralnih i re-

gionalnihputevau tekućoj

godini nedostajaće9,8 mili-

ona eura, navedeno jeu in-

formaciji o realizaciji kapi-

talnogbudžetakoju jeVlada

usvojilanaposljednjoj sjed-

nici.

Kapitalnim budžetom je Di-

rekciji za saobraćaj opredije-

ljeno 29,5 miliona eura, a do

sada je utrošeno blizu 28mili-

ona.

-Nedostajućihblizudesetmi-

liona su neophodni za završe-

tak započetih radova i za one

za koje će se tenderi okončati

do kraja decembra - navodi se

u informaciji.

Nedostajući novac će se obez-

bijediti preusmjeravanjem sa

drugihprograma do iznosa od

deset odsto. Vlada je zadužila

Ministarstvo finansija da od

Ministarstva turizmaDirekci-

ji za saobraćaj preusmjeri mi-

lion eura. Ministarstvo turiz-

ma i Direkcija su dužni da

najkasnije danas dostave po-

tvrdu o konačnimuštedama u

kapitalnom budžetu u ovoj

godini za projekte koje prate.

-Potvrdu trebadadostaveMi-

nistarstvufinansija iMinistar-

stvu saobraćaja radi daljeg

preusmjeravanja nedostaju-

ćegnovca.Direkcijasvakog15.

umjesecumora dostavljati iz-

vještaj Ministarstvu finansija

o novcu koji će u tommomen-

tubitimogućepreusmjeriti na

njene programe – navodi se u

informaciji.

Do kraja godine treba završiti

puteve Cetinje - Njeguši, Cr-

kvice-Vrulja,Brajići-Lapčići.

M.P.M.

KapitalnimbudžetomDirekciji za saobraćaj opredijeljeno 29,5miliona eura

Za puteve fali deset miliona

SaputaCetinje -Njeguši

anih zanimanja

mena za odlaganje - kazao je

ministar.

Purišić jepodsjetioda jeCrna

Gora 2004. i 2011. realizovala

dvije reforme penzijskog si-

stema i dodao da su rezultati

neutralisani propisivanjem

adhocposebnih–povoljnijih

uslovapenzionisanjazapoje-

dine kategorije osiguranika.

Direktor Fonda PIO Dušan

Perović je kazao da su sva

predložena rješenja moguća,

ali je ključna održivost.

-Bez kvalitetne ekonomske

osnove teško možemo govo-

ritiobilokommodelu.Može-

mosvemodele razmatrati, ali

je osnovna baza ekonomska

moć države. Penzija bi treba-

lo da bude ekonomska, a ne

socijalna kategorija. Čini mi

sedamiješamoovepojmove i

dosta teško dolazimo do pra-

vog rješenja. Znam da nije

jednostavno, ali očekujemda

ćemo uz pomoć eksperata

Svjetske banke naći najbolje

rješenje, vodeći računa o

svim detaljima - kazao je Pe-

rović.

Predstavnici Svjetske banke

su obećali pomoć Crnoj Gori

uovoj reformi, kakosukazali,

ako se i kada unjukrene.

M.P.M.

Primaju penzije i plate

Predstavnici Svjetske banke su ocijenili da je Crna Gora

speci ična po tome što ljudi odu u penziju sa bene iciranim

stažom i nastavljaju da rade, pa primaju punu penziju i punu

platu.

- Time se stimuliše rani odlazak u penziju, što ima negativan

učinak na tržište rada na razne načine - ocijenio je viši eko-

nomista SB Zoran Anušić.

Predstavnica Unije slobodnih sindikata je objasnila da ljudi

koji steknu prijevremene penzije nastavljaju da rade da bi

mogli da žive, jer imu većini slučajeva penzije to ne omo-

gućavaju. Ocijenili su da će Crna Gora imati održiv penzioni

sistem kad riješi ogromni poreski dug i zavede red u ovoj

oblasti.

Anušić je upozorio da treba voditi računa da penzije

budu dovoljne za pristojan život, dok je Agnieszka Chlon-

Dominczak ocijenila da nije tačna teza da ranije penzionisa-

nje povećava mogućnost zapošljavanja mladih.

- Oni koji se penzionišu ranije ne znači da oslobađaju radna

mjesta za mlađe ljude - kazala je ona.

PODGORICA

Uokviru treće fazeprograma

Enerdži vud, koja jepočelada se realizuje sre-

dinomoktobra, do sada jeodobrenovišeod

200beskamatnihkredita i iskorišćeno80od-

sto sredstavanamijenjenihza subvenciju, sa-

opšteno je izMinistarstva ekonomije.

Ove je godine obezbijeđeno 85 hiljada eura za

treću fazuprogramaEnerdži vud, koji domaćin-

stvima obezbjeđuje beskamatne kredite za ku-

povinu i ugradnju sistema za grijanje na pelet i

briket.

Kredite obezbjeđuju Atlas, Hipotekarna, NLB i

Prva banka. Najviše sredstava za subvenciju be-

skamatnih kredita ostalo je uAtlas banci. Za pri-

javljivanjezakreditpotrebno jeprethodnodobi-

ti profakturuod izabranihdistributera, odnosno

instalatera. Nakon što banka odobri zahtjev za

kredit, kvalifikovani distributer, odnosno insta-

later ugrađuje sistem za grijanje, a klijent otpla-

ćuje beskamatni kredit .Program Enerdži vud

građanima omogućava beskamatne kredite do

3,5hiljada eura, saperiodomotplatedopet godi-

na, zakupovinu i ugradnjupeći i kotlovanapelet

ili briket.Uprethodnedvije fazeovogprograma,

koje su realizovane uz podršku luksemburške

agencijezarazvojnusaradnju, odnosnonaosno-

vu granta norveške vlade, ugrađeno je 775 siste-

ma za grijanje.

S.P.

PODGORICA

Direkcija za

razvoj malih i srednjih predu-

zeća raspisala je javni poziv

za sprovođenje mentoring

usluga u ovoj godini, koji će

biti otvoren do 29. decembra.

Javni poziv sprovodi Direk-

cija u saradnji sa opštinskim

biznis centrima, namijenjen

mikro, malim i srednjimpre-

duzećima i preduzetnicima u

cilju pružanja podrške razvo-

ju i smanjenju broja neuspješ-

nih irmi. Usluga mentoringa

je besplatna za odabranih 30

korisnika sa teritorije Podgo-

rice, Cetinja, Bara, Danilovgra-

da, Nikšića, Bijelog Polja, Bera-

na i Mojkovca.

Zainteresovani kandidati

mogu podnijeti prijave u dvije

kategorije – novoosnovana

preduzeća ne starija od tri

godine i kompanije registro-

vane prije aprila 2014. Proces

mentoringa se realizuje po

uspostavljenoj šemi, razvije-

noj u saradnji sa Japanskom

agencijom za međunarod-

nu saradnju. Metodologija

određuje korake u procesu

u okviru kojegmentor pro-

vodi u radu sa osnivačem ili

odgovornomosobomodre-

đeni broj sati u preduzeću.

Zajedno proučavaju aktuelno

poslovanje, analiziraju situa-

ciju, dijagnosti ikuju razloge

trenutnih problema ili smet-

nji za razvoj i sagledavaju

potencijale za rast. Na osnovu

konstatovanog stanja mentor

i korisnik pripremaju plan

razvoja.

S. P.

U toku je treća faza programa Enerdži vud

Odobreno 200 kredita

za grijanje na pelet

Raspisan javni poziv

za sprovođenje

mentoring usluga

Besplatni

mentori za

30 firmi

PODGORICA

Savjet za fi-

nansijsku stabilnost ocijenio

jeda trebanastaviti sa liječe-

njemranjivosti realne eko-

nomije, prvenstvenokroz

sužavanje sive ekonomije,

razmatranjemogućnosti

smanjenja stopadoprinosa

na zarade i blagogpovećanja

minimalne zarade.

- Neophodno je da se pripremi

detaljna analiza i kvantifikacija

uticaja predloženih mjera na

ostvarenje javnih prihoda, sa

ciljem da se usaglase ciljevi

unapređenja konkurentnosti i

fiskalnekonsolidacije,odnosno

da se ne umanje javni prihodi

po tom osnovu - saopšteno je

nakon jučerašnje sjednice ko-

jom je predsjedavao guverner

RadojeŽugić.

Članovi Savjeta su ministar

finansija Darko Radunović,

predsjednik Savjeta Agencije

za nadzor osiguranja Branko

Vujović, predsjednik KHOV

Zoran Đikanović, a prisustvuje

direktor Fonda za zaštitu

depozitaPredragMarković.

Savjet je zaključio da je finan-

sijski sistemrelativno stabilan i

da su rizici umjerenog intenzi-

teta.

- Rast ekonomske aktivnosti

nastavljenjeiutrećemkvartalu

usektorimagrađevinarstva, tu-

rizma, saobraćaja, trgovine na

malo...Uprkospozitivnimtren-

dovima, likvidnost je i dalje ri-

zikrealnog sektora - ocijenjeno

je na sjednici.

Trend rasta prati i strane direk-

tne investicije, čiji je neto priliv

prvih devet mjeseci bio 311,7

miliona eura.

Tokom trećeg kvartala nastav-

ljen je trend rasta kredita i de-

pozita. Nivo nekvalitetnih kre-

dita bilježi pad, čemu je

doprinijela primjena izmije-

njenogzakonaosporazumnom

restrukturiranjudugovaprema

bankama. Na kraju oktobra ne-

kvalitetni krediti su bili 194,2

miliona eura i činili su 7,1 odsto

ukupnih, što je smanjenje od

25,9 odsto na godišnjem nivou

– rečeno je na sjednici, uz ocje-

nu da je situacija na berzi ne-

promijenjena.

M.P.M.

Savjet za finansijsku stabilnost predložio da se uradi analiza

Efekti smanjenja doprinosa

i povećanjaminimalca

Sa sastanka sapredstavnicima

Svjetskebanke

ILUSTRACIJA