Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Predstavnici Montenegro

biznis alijanse ocijenili su da je neprihvatljivo

da sva preduzeća moraju silom zakona posta-

ti članovi Privredne komore i plaćati članarinu.

Iz MBA su saopštili da im je neprihvatljiv član

9. Predloga zakona o PKCG, kojim se de iniše

članstvo u toj privrednoj asocijaciji.

- Na taj način se diskriminišu ostala poslovna

udruženja u Crnoj Gori, koja su utemeljena

na principu slobodnog udruživanja – tvrde u

MBA i ističu da su njihove primjedbe na pri-

jedlog zakona o PKCG, koji je u skupštinskoj

proceduri, isključivomotivisane stvaranjem

ravnopravnih uslova za sve učesnike tržišne

utakmice, bez privilegovanih i favorizovanih.

S. P.

PrimjedbeMBA na prijedlog zakona o Privrednoj komori

Neprihvatljivo da preduzeća

moraju biti članovi PKCG

BAR

Ove godine je barska

kompanija Port of Adrija

iskrcala ukupno šest brodova

sa opremom za projekat pod-

morski energetski kabl izme-

đu Crne Gore i Italije, saopšte-

Port of Adrija uključena u en

Iskrcali še

sa oprem

Iskrcaj opremezakabal

PODGORICA

Guverner dr Radoje Žugić predložio je juče parla-

mentu da za trećeg viceguvernera izabere Miodraga Radonjića.

Radonjić je, kako navodi Žugić u obrazloženju dostavljenom

parlamentu, radio u cetinjskomObodu, bud-

vanskom Merkuru, Euromarket banci,

Hipo Alpe Adria banci, Sosiete

ženerale banci, Ministarstvu inan-

sija, Elektroprivredi, Novoj banci,

a odmarta tekuće godine obavlja

poslove direktora Sektora za inan-

sijske i bankarske operacije u

Centralnoj banci.

CBCG ima dva viceguver-

nera dr Nikolu Fabrisa i

dr Irenu Radović. Izbor

trećeg viceguver-

nera je u skladu sa

harmonizacijom

domaćeg zako-

nodavstva sa

propisima EU.

M.P.M.

Prijedlog Radoja Žugića stigao u parlament

Miodrag Radonjić

predložen za trećeg

viceguvernera

Svjetska banka predstavila studiju o reformisanju liste benefici

PODGORICA

Svjetska

bankapreporučujeCrnoj

Gori daograniči prijevre-

menopenzionisanje, formi-

raposeban fondza finansi-

ranjeovihpenzija, revidira

listuzanimanjakoja suobu-

hvaćena tommogućnošću i

promovišeduži radni vijek,

odnosnopoveća zaposle-

nost starijihradnika.

Predstavnici Svjetske banke

jučesuuPodgoricipredstavi-

li studijupodnazivom-Opci-

je za reformisanje sistema

prijevremenog penzionisa-

nja za posebna i opasna zani-

manja uCrnoj Gori.

Brojke

Studija jepokazala da penzij-

ski sistem u Crnoj Gori nije

samoodrživ, iako deficit Fon-

da PIO pada od 2012. sa 5,2

odstona3,3odstou2015,sada

je, kako suobjasnili predstav-

nici Svjetske banke, još nešto

niži, ali sistemjošnijesamoo-

drživ.

- Broj zaposlenih sa benefici-

ranim stažom lani je iznosio

8.400, što je niže nego 2011.

kada je bio 11.650, ali su u

ovom dijelu i dalje potrebni

rezovi.Ukorporativnomsek-

toru takvih je 2.500, a 5.800 u

državnom i uglavnom se radi

o muškarcima. Broj ljudi sa

beneficiranim stažom u voj-

sci i policiji u ukupnombroju

zaposlenih je 3,3 odsto. Pro-

cenat radnika koji imaju pra-

vo na prijevremeno penzio-

nisanje treba ograničiti na

manjeoddvaodsto,stimdaje

poželjno jedan odsto - ne uk-

ljučujući vojsku i policiju. Cr-

na Gora je, što se tiče broja

vojnika i policajaca, daleko

iznad zemalja EU – saopštio

je viši ekonomista u Svjetskoj

banci ZoranAnušić.

Konsultantkinja ove banke

Ag n i e s z ka Ch l on -Do -

minczak preporučila je revi-

ziju liste uz učešće medicin-

sk i h s t ručn j aka , kao i

transparentno finansiranje

prijevremenog penzionisa-

nja.

- Treba raditi na ukidanju

mogućnosti prijevremenog

penzionisanja na osnovu go-

dina staža i osnažiti mjere

prevencije i rehabilitacijekao

rješenja ,,ranog upozorenja“,

kojimase izbjegavaskupade-

aktivacija starijih radnika.

Procenat radnika koji imaju

pravo na prijevremeno pen-

zionisanje treba ograničiti na

manje od dva odsto radne

snage – precizirala je Chlon-

Dominczak i ocijenila da je, s

obziromna trenutnu situaci-

ju, bitnodasepravilnoodredi

momenat sprovođenja refor-

me, a sa pripremnim radnja-

ma trebalo bi krenuti relativ-

no brzo.

Predstavnici Svjetske banke

su, međutim, upozorili da ni-

ko sa ovihprostora nije refor-

misao beneficirani staž osim

Slovenaca.

Komplikovanposao

Ministar rada Kemal Purišić

je ocijenio da će revidiranje

listebeneficiranihzanimanja

biti komplikovan i osjetljiv

posao.

- Treba je napraviti u skladu

sa preporukama i u socijal-

nom dijalogu sa partnerima.

To će biti osjetljivo i sa aspek-

ta broja zaposlenih koji sada

imaju beneficirani status.

Ovihdanaćemokrozplanira-

nje radaVladeunarednoj go-

dini konkretizovati te aktiv-

nosti i baviti se ukupnim

reformama u ovom segmen-

tu. Planiramo da početkom

2019. krenemo sa primjenom

mjera.No

, otome tektrebada

razgovaraju Vlada i socijalni

partneri. Zbog ciljeva koje

smo planirali u ovoj oblasti, a

to je održivost i adekvatnost

penzija,nemamopreviševre-

Ograničiti

prijevremeno

penzionisanje

Crnogorci među najstarijim

evropskimnacijama

Crna Gora spada među najstarije evropske nacije, što je

signal da će pritisak da ljudi rade duže biti veći, kazao je

Zoran Anušić. On je ocijenio da je radna aktivnost i radno

sposobnih iznad 50 godina na dnu evropske ljestice, što je

još jedan signal da se mora povećati i truditi se da sistem

bude takav da se radi što duže. Podsjetio je da se nakon krize

2008. odnos pogoršao i da je dinamika penzionera bila brža

od dinamike osiguranika. Dodao je da se postavlja pitanje

koliko su u tome učestvovale mjere iz 2010. godine, kada je

uvedeno nekolikomogućnosti prijevremene penzije.

Listu zanimanja

koja su

obuhvaćena

mogućnošću

prijevremenog

penzionisanja

treba revidirati

uz učešće

medicinskih

stručnjaka,

preporučili su iz

Svjetske banke

PODGORICA

Nevladina

organizacija ,,Stečajci uCr-

noj Gori“ suočava se saveli-

kimproblemompristupa

podacimaoprivatizaciji cr-

nogorskihpreduzećana sje-

verudržave, čime senamjer-

no, kako smatrajunjeni

predstavnici, opstruiraju

istraživanjakorupcijeu tim

procesima.

Predsjednik NVO „Stečajci“

BorislavĆulafićpozvao jePri-

vredni sud da objavi sve po-

datke o privatizacijama i ste-

čajevima kako bi se jasno

vidjelo ko je imao štetu od tih

postupaka, a ko su pojedinci –

novi vlasnici i stečajni uprav-

nici koji su se obogatili od tog

postupka. On je kazao da su

privatizacione ugovore i dru-

ge akte iz procesa bez većih

proceduralnih problema do-

bijali odPrivrednog sudauBi-

jelomPolju, dok je taj sud po-

stojao. Problemi nastaju kad

se sud preselio u Podgoricu,

čime je stvoren jedan privred-

ni sud.

- Od tada NVO „Stečajci“ ne

može dobiti nijedan službeni

akt po Zakonu o slobodnom

pristupu informacijama. Akta

koja se tiču privatizacija,

astronomskih zarada stečaj-

nih upravnika, kontroverzno

dugih stečajnih postupaka,

neshvatljivog angažmana jed-

nih te istih ljudi za stečajne

upravnikeukontinuitetuosta-

ju skrivena od javnosti –ocije-

nio je Ćulafić i istakao da Pri-

vredni sud ignoriše i rješenja

Agencije za zaštitu ličnih po-

dataka i slobodan pristup in-

formacijama.

-Agencija jeusvojiladvije žal-

be NVO „Stečajci“ i naložila

Privrednom sudu da postupi

po donesenim rješenjima, što

do danas nije učinjeno. Traže-

nipodaci subitnikakozabivše

radnike, tako i za javnost, jer je

interesovanje NVO ,,Stečajci“

bio način privatizacije bjelo-

poljske firme Imako, koliko

dugo je trajao stečaj i da li je to

bilo osnovano - precizirao je

Ćulafić.

S.P.

USD

1.18470

JPY 133.37000

GBP 0.88183

Kursna lista

CHF

1.16730

AUD

1.55120

CAD 1.49660

PODGORICA

DirektorPo-

reskeupraveMiomirM.Mu

-

goša i predsjednikAsocijacije

menadžeraCrneGoreBudi-

mirRaičkovićpotpisali su ju-

če sporazumo saradnji, kojim

će seunaprijediti funkcioni-

sanjeobjeorganizacije.

- Sporazumpredviđa zajednič-

ke aktivnosti vezane za razmje-

nuinformacijaodkoristizame-

nadžere, posebno donosioce

odluka sa posebnim akcentom

na propise koji regulišuporeski

ambijent, organizaciju semina-

ra, stručnih rasprava i obuka,

kao i realizaciju projekata od

obostranog značaja - navodi se

u zajedničkomsaopštenju.

Biće omogućena obostrana i

kontinuiranarazmjenaiskusta-

va, ekspertize i najbolje prakse,

uključivanje predstavnika Po-

reske uprave u projekte i struč-

na tijela AMM i organizacija

događaja u cilju ostvarivanja

strateškihciljevaobjeorganiza-

cije.

Nakon potpisivanja sporazu-

ma održan je sastanak pred-

stavnika PU i AMM na kojem

supredstavljene oblasti u koji-

mapostojiprostorzasaradnju.

Precizirane su aktivnosti za-

snovane na odredbama spora-

zuma, čija je realizacija plani-

rana za prvi kvartal naredne

godine.

M.P.M.

Sporazumo saradnji Poreske uprave i Asocijacijemenadžera

Zajednički do boljeg

poreskog ambijenta

Sapotpisivanjaugovora

Ne daju podatke

o stečajevima

NVO ,,Stečajci“ nezadovoljna Privrednimsudom