Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Politika

Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović na sastanku

ministara vanjskih poslova NATO u Briselu

Saradnja EU i Alijanse

ključna za stabilnost

Suočavamo

se sa istim

bezbjednosnim

izazovima i na

njihmoramo

zajedno odgovoriti.

Danas smo se

složili za primjenu

dodatnog seta

mjera, a zadatak i

EU i NATO će biti

potpuna primjena

tihmjera – naveo je

Stoltenberg

Ministarski sastanakuBriselu

(Odnašeg izvještača)

BRISEL

–Vojnamobilnost,

veća razmjena informacija i

promocijauloge ženauoču-

vanjumira i bezbjednosti, tri

suoblasti nakojima će se fo-

kusirati buduća saradnja

Evropskeunije iNATO-a, do-

govoreno je juče tokompr-

vogdana sastanka šefovadi-

plomatija zemalja članica

Alijanse, nakojemjeprvi put

učestvovala i ravnopravno

odlučivala i naša zemlja.

Potrebazauspostavljanjembo-

lje saradnje izmeđuUnije iNA-

TO-a u cilju adekvatnijeg su-

protstavljanja bezbjednosnim

izazovima, označena je kao

ključna jošnasamituAlijanseu

Varšavi.CrnuGorujezastolom

NATO-a, na kojem su prvi put

nakon inicijalnog dogovora u

Varšavi razmotreni modeli ove

saradnje, predstavljaoministar

vanjskihposlovaSrđanDarma-

nović.

- Saradnja između Evropske

unije i NATO-a ključna je za

stabilnost današnjeg svijeta.

EUje,kaojednuodstubovaAli-

janse, stalno potrebno jačati,

jer je među njenim državama

članicama veliki broj onih koje

suistovremenoičlaniceAlijan-

se-naveo jeDarmanovićuizja-

vi za medije, nakon završetka

sastanka.

Prijetnje

Tedvijeorganizacije se, kako je

dodao crnogorski šef diploma-

tije, suočavaju sa istim ili slič-

nimprijetnjama.

- Iskazali smo zadovoljstvo na-

činom na koji se implementira

saradnja u borbi protiv teroriz-

ma i sajber terorizma - rekao je

Darmanović.

Generalni sekretar NATO-a

Jens Stoltenberg je na konfe-

rencijizamedije,kojujeodržao

u društvu šefice evropske di-

plomatije Federike Mogerini,

saopštio kako su pitanja evrop-

ske odbrane i saradnje bila u

fokusu jučerašnjeg sastanka u

sjedištuAlijanse uBriselu.

- Teme o kojima smo razgova-

rali jednako su važne i za EU i

za NATO, jer znamo da su više

od 90 odsto ljudi u EU građani

zemalja članica NATO-a. Suo-

čavamo se sa istim bezbjedno-

snim izazovima i na njihmora-

mo zajedno odgovoriti. Danas

smo se složili za primjenu do-

datnog seta mjera, a zadatak i

EU i NATOće biti potpuna pri-

mjena tihmjera–naveo jeStol-

tenberg.

Generalni sekretar Alijanse je

naveo i dapostoje tri noveobla-

sti na kojima će se fokusirati.

- Sva naša vojska i oprema će

moći da se kreću brzo kada to

bude potrebno u smislu be-

zbjednosti. Jasno je da je ovo

oblastukojojnamtrebadetaljna

i potpuna saradnja između NA-

TO-a i EU. Drugo, uborbi protiv

terorizma odlučili smo da pove-

ćamo intenzitet razmjene infor-

macija među nama. Treće, ura-

dićemo više na poboljšanju

uloge žena u očuvanjumira i si-

gurnosti u obje naše organizaci-

je –poručio je Stoltenberg.

JačiNATO

Federika Mogerini je ocijenila

da jača Evropska unija znači i

jači NATO, ali i da ovakav nivo

saradnje između EU i NATO-a

„još nije postojao“.

Ona je na pitanje Pobjede pro-

komentarisala i nedavni dogo-

vor koji su sklopile 23 zemlje

članice Unije o zajedničkim

ulaganjima u evropsku vojsku,

navodeći da to ne predstavlja

zamjenu zaNATOuEvropi.

- Mi ne želimo da imamo istu

ulogu kao NATO. EU će i dalje

b i t i pr ima rno po l i t i čka

organizacija. Nemamo ambici-

ju da pretvorimo EU u vojnu

organizaciju–zaključila jeMo-

gerini.

ĐurđicaĆORIĆ

NATO nema potrebu za

bazama na ZapadnomBalkanu

NATO nema interesa da instalira baze na prostoru Zapadnog

Balkana, saopštio je u neformalnom razgovoru sa novinarima

zvaničnik Alijanse.

- Prvi stepen bezbjednosti je na državama članicama, a mi

smo tu da pomognemo ukoliko je potrebno. Pratimo gdje

postoji prijetnja, pa u skladu sa timodlučujemo kako da dje-

lujemo. NATO ne vidi potrebu da ima baze u državama člani-

cama na ZapadnomBalkanu. NATO je procijenio da postoji

bezbjednosna prijetnja u Istočnoj Evropi i zato je tamo poslao

vojsku – saopštio je zvaničnik Alijanse.

Darmanović: Crna Gora je

ojačala sopstvenu bezbjednost

Vjerujemda se Crna Gora

kao članica Alijanse više

neće suočavati sa nasrtajima

Rusije na izborni sistem, ali

moramo uzeti u obzir da

je tako nešto ipak moguće,

naveo je ministar Darmano-

vić u izjavi za medije.

- I članice NATO-a moraju da

se nose sa propagandom,

sajber napadima, finansij-

skompomoći, anti-NATO i

antizapadnim strankama. To

su stvari koje ne možete da

sprečavate, već samo da se

protiv njih borite – rekao je

Darmanović.

Ocijenio je i da je Crna Gora,

kao dio tog vojno političkog

saveza, ojačala sopstvenu

bezbjednost.

- Oduprli smo se značajnim

pokušajima opstrukcije

našeg članstva u NATO. To

je opštepoznata činjenica

u Crnoj Gori. Sada imamo

mogućnost da značajni dio

svoje vanjske i odbram-

bene politike usmjerimo

kroz NATO kanale. Dio smo

zajedničkog saveza, pa

mnoge probleme i rješava-

mo zajedno - rekao je Dar-

manović.

DPS o navodnim ,,fantomskim“ glasačkim listićima

Gubitnici i kvadrat

i trougao falsifikuju

PODGORICA

–Mojkovački

ogranakDemokratskeparti-

je socijalista saopštio je juče

da su fotografijenavodnih

glasačkih listićakojimadani-

mamašeopozicija, pokušaj

da izmišljotinama imanipu-

lacijamaopravdaporaz i pro-

nađebilokakvuneregular-

nost.

- Već na prvi pogled je vidljivo

da jeriječoneiskorištenimgla-

sačkimlistićima,kojeje„neko“

popuniofamoznimflomasteri-

ma, srcima, trouglovima i kva-

dratima, kakobi pokušaoDPS-

u da podmetne zloupotrebe

- ističu u mojkovačkom Op-

štinskomodboruove partije.

Oni kažuda su listići koji sepo-

javljuju umedijima iskorišteni

i da su pronađeni tokom pre-

brojavanja glasova, morali bi

biti najmanje jednom presavi-

jeni, što ostavlja vrlo vidljiv

trag na papiru.

- Takođe, na fotografijama se

ne vidi ni ćošak glasačkog listi-

ća gdje se nalazi kontrolni ku-

pon koji, prije nego što birač

ubaci listić u glasačku kutiju,

od listića odvaja jedan od

članova biračkog odbora - isti-

če se u saopštenju.

U mojkovačkoj DPS smatraju

daće seovaj pokušaj novepod-

metačine, koji je tradicionalno

loše osmislila opozicija, vratiti

kao bumerang upravo njima

već na narednimizborima.

- Ne zbog toga što su pokušali

da naštete DPS-u, od lažnog

magistra nas ništa ne mo-

že iznenaditi pa ni falsifikati,

već zato što su potcijenili gra-

đane Crne Gore i otvoreno im

pokazali na šta su sve spremni

- navodi se u saopštenju OO

DPSMojkovac.

R.P.

PODGORICA

–CrnaGora

je, zahvaljujući dosljednoj i

jasnoj politici, uspjeladapo-

stane članicaNATO-a i da

napravi značajan iskorakna

putu integracijeuEvropsku

uniju, ocijenio jepremijer

GruzijeGeorgijKvirikašvili

urazgovoru sapredsjedni-

komcrnogorskogparlamen-

ta IvanomBrajovićem.

Brajović se sastao sa Kviri-

kašvilijemtokomdrugogdana

bilateralne posjeteGruziji.

Zajednički je ocijenjeno da je

riječ o dvije prijateljske drža-

ve, koje imajudosta istorijskih

sličnosti i evropske i evroa-

tlantske ciljeve, i konstatova-

no da postoji prostor za unap-

Reagovanja na ,,Akademiju povodom obilježavanja

99. godišnjice održavanja Podgoričke skupštine“

Bilo je to okupljanje

zlonamjernih ljudi

PODGORICA

–NaPodgo-

ričkoj skupštini nijebiloni-

kakvog„ujedinjenja“ve

ć

be-

zo

č

ne, protivpravne i

stravi

č

nimnasiljemostva-

reneaneksijeCrneGoreod

stranekraljevineSrbije i sla-

viti godišnjicu takvihdoga-

đ

ajapredstavljabezo

č

an

č

in

ne

č

asnih ljudi, koji bi i danas

ponovili takvoneštoda im

sepruži prilika, kaže seure-

agovanjuCrnogorskogpo-

kretana ,,svečanuakademi-

ju“koja jeodržanapovodom

obilježavanja99. godišnjice

održavanjaPodgoričke

skupštineuPodgorici.

Pobjeda je juče objavila da su

na akademiji uHramuHristo-

vogvaskrsenjauPodgorici pri-

sustvovali lideri DF Andrija

Mandić i Milan Knežević, am-

basadorSrbijeZoranBingulac,

predsjednik Odbora za dijas-

poru u Skupštini Srbije Ivan

Kostić i bivši predsjednik

Skupštine Republike Srpske

MomčiloKrajišnik,kojijepred

Haškim tribunalomosuđen na

20godina za zločine uBiH.

-Ambasador Srbije, zemljeko-

ja zna da reaguje na proslave

Oluje u Hrvatskoj i na svaku

prigodu koja ne vodi računa o

srpskimžrtvama,svojimprisu-

stvom je iskazao zvaničan stav

Beograda prema nasilju u Cr-

noj Gori od strane srpske voj-

ske i domaće pete kolone, na-

silnoj aneksiji Crne Gore 1918.

godine, čime zvanični Beograd

pokazuje da nikada nije odu-

stao od sličnih ambicija - sma-

trajuuCrnogorskompokretu.

Svakog časnog građanina, isti-

ču u CP, deprimira odsustvo

bilo kakve reakcije vlasti na

ovuotvorenuprovokaciju.

Liberalnapartijasmatradapo-

kušaji oživljavanja aveti proš-

losti, koje je vrijeme odavno

pregazilo, neće uspjeti nikada

u Crnoj Gori uprkos njihovim

stalnimagresivnimnasrtajima.

-Osuđeni ratni zločinacMom-

čilo Krajišnik proglašen je kri-

vim za istrebljenje, ubistva,

progone na političkoj, rasnoj i

vjerskoj osnovi, deportacije i

nečovječno postupanje kao i

zločineprotivčovječnosti, sve-

čano je ugošćen od strane

čelnikaDF-a i vrhaSrpskepra-

voslavnecrkve i touhramuove

vjerskeorganizaciještojenajg-

nusnija zloupotreba vjere,

vjernika i religije u svrhumrž-

nje i zla - podsjećajuuLP.

U Liberalnoj partiji ističu da

sanjariti o takozvanoj Podgo-

ričkoj skupštini, nelegitimnoj i

nelegalnoj tvorevini i slaviti ta-

dašnji teror i okupacijunadna-

rodom Crne Gore, čije poslje-

dice osjećamo i danas, mogu

samoneodgovorni, zlonamjer-

ni i promašeni pojedinci.

Z.D.

Brajović se sastao sa gruzijskimpremijeromKvirikašvilijem

Uspjeh Crne Gore rezultat

dosljedne i jasne politike

ređenje odnosa, posebno u

oblasti ekonomije.

Brajović je izrazio uvjerenje

da će vizna liberalizacija iz-

među dvije države biti za-

majac odnosa na svim nivoi-

ma.

Kvirikašvili je istakao Crnu

Goru kao primjer države koja

je zahvaljujući dosljednoj i ja-

snoj politici uspjela da ostvari

jedan od svojih najvažnijih

vanjskopolitičkih ciljeva -

članstvo u NATO, i da napravi

značajan iskoraknaputu inte-

gracije uEU.

R.P.

Sa skupauHramuHristovogvaskrsenja