Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Politika

U dokumentu

se navodi da EU ne

želi da „uvozi“ granične

sporove između

država regiona

PODGORICA

Demokrat-

ski front će trajnoprekinuti

bojkot parlamentanakon

što jeostatakopozicijenega-

tivnoodgovorionanjihovu

ponovljenu inicijativuoza-

jedničkomdjelovanju. To je

juče rekaonovinarimapred-

sjednikNove srpskedemo-

kratijeAndrijaMandić, na-

kon susreta sa šefom

DelegacijeEUAivomOra-

vom, naglasivši da će ,,po-

vratakbiti upunomkapaci-

tetu“.

- Na osnovu prvih informacija

koje dobijamo vezano za od-

govore koje šalju opozicione

stranke, mogu ovog trenutka

da saopštim da je to više nego

izvjesno - kazao jeMandić.

Prema njegovim riječima, DF

jedao rokostatkuopozicijeda

do petka u podne odgovore na

njihovu inicijativu da se od

,,bijelog papira“ krene u izra-

du zajedničke opozicione

strategije.

- Ako nema tog jedinstva, ako

nema togkonsenzusauopozi-

ciji, onda je svako dužan da se

posveti onim ljudima koje

predstavlja.Mipredstavljamo,

po našem mišljenju, najbolji

dio Crne Gore i ljudi koje mi

predstavljamo traže od nas

svakog dana konkretne poli-

tičke akcije - kazao jeMandić

On je ocijenio da je model do-

sadašnjegdjelovanjaopozicije

gubitnički i dodao da svako

ima obavezu prema svojimbi-

račima uCrnoj Gori.

Pismo

DF je u pismu predstavnicima

Demokratske Crne Gore,

SDP-a, SNP-a, Demosa, Ure,

Ujedinjene Crne Gore, kao i

poslanikuAleksandruDamja-

noviću, saopštio da od njih

očekuje konkretanodgovor.

- Očekujemo jednostavan od-

govor napitanje: da li ste spre-

mni za saradnju kompletne

opozicije ili ne? Izostanak od-

govora smatraćemo odbija-

njemnaše inicijative. Ukoliko

se ne obezbijedi konsenzus

opozicionih parlamentarnih

subjekata za ovaj naš, sigurni

smo, razuman, a prije svega

neophodan predlog, obavje-

štavamovasdaćemopreduze-

ti unilateralnekorakenazašti-

ti interesa svojih glasača. Prvi

među njima biće povratak u

Skupštinu u punom kapacite-

tu - poručili su čelnici DF-a

kolegama iz opozicije.

PozivDemokratskogfrontada

se od ,,bijelog papira“ krene u

izradu zajedničke opozicione

strategije prihvatljiv je jedino

zaGoranaDanilovićaizUjedi-

njene Crne Gore. Ostale opo-

zicione partije ili su odbile ili

nijesu odgovorile na inovirani

pozivDF-a.

Glatkoodbijanje

Poziv DF-a opozicionim par-

tijama alibi je koji treba da le-

gitimiše njihov povratak u

Skupštinukojususaminazva-

li „Sinđelićevparlament“ -ka-

zao je za Pobjedu Zoran Mi-

kić, izvršni direktor Ure,

komentarišući pismo DF-a

opozicionimliderima.

- Ura se od prvog dana zalaže

za saradnju opozicije na gra-

đanskom i proevropskom

konceptu Crne Gore. Nema

dilemedapokušaji nametanja

partijskih ciljeva i ideologija

sabotiraju zajedničko djelo-

vanje. Isto je i sa ultimatumi-

ma koje opet strankama gra-

đan s ke p r oven i j enc i j e

ispostavljaDF.Takvouslovlja-

vanje jeneprihvatljivozaGra-

đanski pokret Ura – rekao je

Mikić.

On je naveo da ,,DF povlači

jednostrane poteze koje DPS

priželjkuje“.

- Nijesmo nikada bili, niti će-

mo biti, prepreka opozicio-

nom dogovoru. DF, nažalost,

nastavlja tvrdoglavo sa politi-

kom koja šteti demokratskim

promjenama i povlači jedno-

strane poteze koje DPS upra-

vopriželjkuje –kazao je on.

Mikić je istakao da je građan-

ska opozicija odDF-a više pu-

ta kvalifikovana kao „lažna

opozicija“, „izdajnička“,

„agent stranih ambasada“…

On je rekao da zato čudi poziv

DF-a.

Premanjegovimriječima,Ura

ostaje pri stavu da bez ispu-

njavanja ključnog zahtjeva -

datuma prijevremenih izbora

ne smije doći do prekida boj-

kota parlamenta. Mikić je ka-

zao da Ura priprema strategi-

ju budućeg djelovanja i neće

biti ,,pasivni na zloupotrebe i

mahinacijeDPS-a“.

Pritisaknaopoziciju

Predsjednik SNP-a Vladimir

Jokovićkazao jedanajavaDF-

a da će preduzeti samostalne

korake ako se ostatak opozici-

je ne izjasni o njihovom pozi-

vu predstavlja ,,pritisak na

opozicione stranke“. On je

agenciji Mina rekao da ,,ne

treba postavljati ultimatum“.

-SNPnikadanijenabilokakve

pritiske odgovarala i poklekla.

Prema tome,mislimoda jebo-

lje naći neki drugi način, a ne

uslovljavanje iodređivanjero-

kova - kazao je Joković.

On jeocijenioda jepozivDF-a

veoma iznenađujući, posebno

što je rok za izjašnjavanje koji

je ostavljen tako kratak.

- Ako se mi iz takozvane gra-

đanske opozicije ne odazove-

monjihovompozivu, oni će se

vratiti u parlament, a pošto su

se već dosad dvaput vraćali u

parlament u toku bojkota, ne

znamo zašto bi time vršili pri-

tisak na opoziciju – dodao je

Joković.

Premanjegovimriječima, naj-

bolja opcija bila bi razgovor sa

svim političkim opozicionim

subjektima, bez uslovljavanja,

određivanjarokovaieventual-

nih ultimatuma, za šta SNP

ostaje otvorena. Na pitanje šta

će odgovoriti DF-u do petka,

Joković je rekao da će se kon-

sultovati u okviru partije, na-

kon čega će se izjasniti.

Komentar o pozivuDF-a nije-

smodobiliodSDP-aiDemosa.

Demokrate su u saopštenju

dostavljenommedijima saop-

štile da neće, kao i do sada, ko-

mentarisati inicijativeDF-a.

UjedinjenaCrnaGora,Gorana

Danilovića, u odgovoru De-

mokratskom frontu saopštila

je da će razgovarati sa svima

koji razgovor budu htjeli i ini-

cirali.

I.K.-N.Z.

DF saopštio da prekida bojkot Skupštine nakon što je ostatak opozicije

odbio njihovu ponovljenu inicijativu o zajedničkomdjelovanju

Mandić: Trajan povratak

u parlament je izvjestan

KNEŽEVIĆ:

Ko su „Sinđini poslanici“

Predsjednik DNP-a i jedan od lidera

Fronta Milan Knežević kazao je da

je cilj dijela opozicije da uđu u Vladu

Duška Markovića. On je odgovarajući

na pitanje da li su izvjesnimpovrat-

komu parlament postali ,,Sinđini

poslanici“ uperio prst u ostatak opo-

zicije.

- Da li su onda oni ,,Sinđini poslanici“

ako je ovo „Sinđin parlament“? Da li je

ovo sve što su oni u prethodnomperi-

odu radili, a tiče se bojkota tamo gdje

imne odgovara, a nastupa na izbo-

rima gdje imodgovara, u stvari bila

jedna vrsta unutarstranačke kalkulaci-

je koja je pokazala da bez zajedničkog

djelovanja opozicije nema nikakve

saradnje - kazao je Knežević.

PODGORICA

Otvorenapi-

tanjaogranicamaHrvatske

saCrnomGoromi saSrbi-

jomtrebalabi dabudurije-

šenado2023. godine, kao

uslovda tedvijedržavedo te

godine zaključepregovoreo

članstvuuEUi postanupu-

nopravne članicenajkasnije

dokraja 2025.

Sporovi

Kako prenosi Jutarnji list, to

se navodi u nacrtu strategije

Evropske komisije po naslo-

vom „Vjerodostojna perspek-

tiva proširenja za Zapadni

Balkan“. List navodi da je na-

crt, u koji je redakcija imala

uvid, još zaštićeni dokument,

a konačna verzija bi trebala da

bude usvojena i objavljena u

februarunaredne godine.

Udokumentusenavodi daEU

ne želi da „uvozi“ granične

sporove između država regio-

na.

- U slučajevima gdje granični

sporovi ne budu riješeni, stra-

nemoraju da ih predaju bezu-

slovno na obavezujući način

konačnoj arbitraži ili Među-

narodnom sudu pravde prije

zaključenja pristupnih prego-

vora i da u potpunosti poštuju

presude - navodi se u doku-

mentu.

Iako list ne navodi konkretne

sporove, jedino neriješeno

granično pitanje izmeđuCrne

Gore iHrvatske je razgraniče-

nje na poluostrvuPrevlaka.

Iz strategije je vidljivo, piše

Jutarnji, da postoje indikativ-

ni jasni rokovi samo za Crnu

Goru i Srbiju, za koje se kaže

daćemoći uEUdokraja2025.

godine, a za ostale države sa-

mo se navodi da do tada treba-

juda„nepredujuupristupnim

pregovorima“.

- Sve države semoraju nedvo-

smislenoobavezati,iriječimai

djelima, prevladati nasljeđe iz

prošlosti, postići pomirenje i

riješiti otvorena pitanja puno

prije njihovog pristupa u EU -

piše unacrtu.

Lideri regiona se podsjećaju

na to da je članstvo u EU stvar

izborazakoji jepotrebanpoli-

tički konsenzus i podrška gra-

đana i zatonebi trebalaposto-

jati nedoumica lidera o tome

gdje pripada Zapadni Balkan i

ukojemsmjeru se kreće.

Koraci

-To jeočitoporukaSrbiji, gdje

sečestopostavljapitanje izbo-

ra između EU i Rusije - pri-

mjećuje Jutarnji list.

U dokumentu su navedeni in-

dikativni koraci za dovršetak

pregovoraočlanstvuCrneGo-

re i Srbije u EU do 2025. godi-

ne.Premanjima,dokraja2019.

godine te bi države trebale biti

fokusirane na ispunjenje pre-

laznihmjerila iz područja vla-

davine prava.

Godina 2023. spominje se kao

godina u kojoj bi Crna Gora i

Srbija trebale da zaključe pre-

govore o članstvu, a BiH da ih

otvori.

- Godine 2024. potpisao bi se

ugovor o pristupanju između

EUiCrneGoreiEUiSrbije,na

prijedlog EK i uz davanje pri-

stankaEvropskogparlamenta.

Taj bi ugovor trebale ratifiko-

vati sve države članice na vri-

jeme da bi te dvije države ušle

u EU do kraja 2025. godine -

navodi Jutarnji.

Iv.P.

Hrvatski Jutarnji list objavio strategiju Evropske komisije za Crnu Goru i Srbiju

Granične sporove

riješiti do 2023. godine

ZgradaEvropskekomisije

Lideri DF-a juče ispredzgradeDelegacijeEU

Poziv Demokratskog

fronta da se krene

od ,,bijelog papira“

u izradu zajedničke

opozicione strategije

prihvatljiv je

jedino za Gorana

Danilovića iz

Ujedinjene Crne

Gore. Ostale

opozicione partije

ili su odbile ili nijesu

odgovorile na

inovirani poziv ove

političke grupacije