Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

CrnomGorom

Za „Umjetnost

reciklaže“

10.000 eura

NIKŠIĆ

– Od 14 projekata

pristiglih iz NVO sektora, a

koji se odnose na ekologiju,

Pivara „Trebjesa“ za inansi-

ranje je odabrala „Umjetnost

reciklaže“, čiji je kreator TNT

iz Podgorice. Kako su saopštili

na jučerašnjoj konferenciji za

novinare, taj projekat dopri-

nijeće razvoju svijesti i odgo-

vornosti o potrebi aktivnog

uključivanja građana u zaštitu

i unapređenje životne sredine.

Biće realizovan u Nikšiću, u

prvoj polovini naredne godine,

a Trebjesa će ga inansirati sa

10.000 eura.

Menadžerka korporativnih

komunikacija u Pivari Natalija

Milić podsjetila je da su najbo-

lje ekološke projekte, u istom

iznosu, inansirali i prethodnih

pet godina, ali je raduje što se

sve više NVO interesuje.

- Tokom šest godina dobili

smo ukupno 82 prijedloga iz

skoro svih gradova. Ove godi-

ne smo odabrali „Umjetnost

reciklaže“ i vjerujemo da će se

na zanimljiv i drugačiji način,

uz umjetnički aktivizam i upo-

trebumodernih tehnologija,

uticati na građane Nikšića da

se odgovornije odnose prema

otpadu - navela je Milić.

Predstavnik NVO TNT Bojan

Tešić pojasnio je da su Nikšić

odabrali zbog toga što ima

bogat kulturno-umjetnički

život, ali i brojne probleme s

otpadom, od glavnog odlagali-

šta otpada, do divljih deponija

pored puteva, u koritima rijeka...

Tešić je dodao i da je TNT,

pored ostalog, planirao izgrad-

nju tzv. reciklažnog kutka, koji

će vjerovatno biti na Fakultetu

u Nikšiću, kao i izložbu skul-

pture samoukog umjetnika

iz Kolašina Mladena Karišika.

Ra.P.

Završen ekološki

konkurs nikšićke Pivare

ULCINJ:

Sekretar za finansije Sead Osmanović o budžetu za narednu godinu

Najviše prihoda od

,,divljih“ objekata

Iz kapitalnog budžeta biće nansirana izgradnja kolektora za naselja Kodra,

Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica. Preostala sredstva predviđena su za izgradnju i

sanaciju infrastrukture, rasvjete, deponija, ulica i parkova, parking prostora...

ULCINJ

–Budžet opštine za

narednugodinuplaniran jeu

iznosuod 15.199.200eura.

Taj dokument uskoroćebiti

nadnevnomreduSkupštine.

Sekretar za finansijemr Se-

adOsmanovićkažeda je te-

kući budžet realan i razvojno

orijentisan.

- Planiran je u iznosu od

6.268.200 eura i njime je pred-

viđeno više sredstava za usva-

janje urbanističkih planova.

Kapitalni budžet za narednu

godinu je 8.931.000 eura – ka-

zao jeOsmanović.

Kada je riječ o projektima koji

će se iz kapitalnog budžeta fi-

nansirati, Osmanović izdvaja

izgradnju kolektora za četiri

naselja, Kodra, Totoši, Bijela

Gora i Donja Bratica, koji nije

realizovan ove godine. Osnov-

ni cilj projekta je poboljšanje

kvaliteta vode na području

Port Milena. Preostala sred-

stva iz budžeta predviđena su

za izgradnju i sanaciju infra-

strukture, rasvjete, deponija,

ulica i parkova, parking pro-

stora...

Komunalije

Osmanović kaže da najviše

prihoda očekuju od naplate

komunalija po osnovu primje-

ne novog Zakonu o planiranju

prostora i izgradnji objekata.

Od poreza u opštinsku kasu

sliće se 3.189.500 eura, od toga

od po r e z a n a imov i nu

2.400.000, a od poreza na ne-

GRADIĆEKOLEKTORZAČETIRINASELJA:

PoglednaPortMilenu

Ove godine nijesu realizovani

višemilionski projekti

Sead Osmanović kaže da je u toku postupak za rebalans ovo-

godišnjeg budžeta.

- U toku je rebalans ovogodišnjeg budžeta i za to postoje tri

razloga. Prvi, nije došlo do realizacije investicije u vrijednosti

od 5.101.000 eura. Riječ je o projektu za izgradnju kolektora

i kanalizacije za četiri naselja. Drugi razlog je nerealizacija

jednog sanacionog kredita za koji nijesmo dobili saglasnost

Vlade. To što nije došlo do prodaje zemljišta je posljednji

razlog za rebalans – objašnjava Osmanović.

pokretnost 1.700.000 eura. Od

taksi će prihodovati 360.000

eura,pričemuodkomunalniih

169.000, a od turističkih

100.000 eura. Od naknada za

korišćenje prirodnih dobara

opš t i na će pr i hodova t i

825.000, od korišćenja mor-

skog dobra 800.000 eura, od

iznajmljivanja privremenih

lokacija 570.000, a od komu-

nalne naknade 110.000 eura.

Od prodaje nepokretnosti u

opštinsku kasu će se sliti

1.300.000 eura. Opština raču-

na i na 131.000 eura iz Egaliza-

cionog fonda.

Rashodi

Za bruto zarade i doprinose

zaposlenih opština je namije-

nila3.729.600eura, azaodbor-

nike 54.000 eura. Rashodi za

usluge prema procjeni biće u

visini od 519.500 eura, od toga

335.500 namijenjeno je za

konsultantskeusluge,projekte

i studije. Opština će za službe-

naputovanjaizdvojiti33.800,a

za reprezentaciju 36.700 eura.

Iznos od 80.000 eura će se

opredijeliti za subvencije za

proizvodnju,odtoga70.000za

agrobudžet, a preostalih

10.000eurazapreduzetništvo.

Plaćanje komunalnih usluga

,,koštaće“ opštinu 220.000 eu-

ra.

Neštovišeod1.000.000eura je

određenoza transfer instituci-

jama, pojedincima, nevladi-

nom i javnom sektoru. Za ob-

razovanje će izdvojiti 20.000

eura, institucije kulture i spor-

ta 200.000, aNVO40.000.

Za političke partije, stranke i

udruženja izdvojiće se 62.000

eura. Opština će finansirati lo-

kalnu RTV sa 130.000 eura,

dok će za obaveze iz prethod-

nog perioda izdvojiti nešto vi-

še od885.000 eura.

I.TERZIĆ

SeadOsmanović

miliona eura koštaće izgradnja

koletora za četiri naselja

5,1

VISITULCINJ

CETINJE

– Na magistralnom putu Cetinje-Budva u mjestu Braji-

ći saobraćaj je i dalje u prekidu. Kako je saopšteno iz Auto-moto

saveza, još nije završeno saniranje kosine pa postoji opasnost

od novog obrušavanja kamenja.

Obustava saobraćaja zbog odrona na dijelu puta od Brajića

prema Lapčićima traje od subote ujutro zbog odrona. Iz Direkci-

je za saobraćaj u ponedjeljak su saopštili da je put očišćen, ali da

je kod ,,malog tunela“ potrebno ugraditi ankere i postaviti tzv.

spajder mreže koje će spriječiti obrušavanje.

Dok traje blokada vozači koriste put preko Njeguša do Kotora

i onda za Budvu, ili eventualno stari put kroz Riječku nahiju i

preko Virpazara i Petrovca. Rijetki putuju do Podgorice, a zatim

do Virpazara i do Petrovca, a onda do Budve. Autobusi preko

Cetinja ne saobraćaju.

J.Đ.

Auto-moto savez

CETINJSKI LIST

I dalje blokiran

put u Brajićima

HERCEGNOVI:

Lokalna uprava o planovima za narednu godinu

Topla i Igalo dobiće igrališta

HERCEG NOVI – Predstav-

nici lokalne uprave najavili su

za početak naredne godine sa-

naciju Puta partizanskih maj-

ki naToploj, kao i saobraćajni-

ce koja povezuje naselja Šištet

i Gomilu u Igalu. Na Toploj je

planirana gradnja sportskog i

dječjeg igrališta, a igralište za

djecu dobiće i Gomila.

Tim povodom, teren su obišli

potpredsjednik opštine Miloš

Konjević i direktor Agencije za

izgradnju i razvoj grada Boro

Lučić.

- Agencija je izradila idejno rje-

šenje sportskog terena na Toploj

kojim smo veoma zadovoljni.

Sljedeće nedjelje treba da bude

raspisan tender za izgradnju, po-

sao vrijedan 40.000 eura. Ukoli-

ko tenderska procedura bude

završena u planiranim rokovi-

ma, radovi bi mogli da počnu u

januaru - kazao je Konjević.

Ugovor oodržavanju terena biće

sklopljen sa Mjesnom zajedni-

comTopla.

Igralište je planirano uz postoje-

ći betonski put kaOsnovnoj ško-

li ,,Dašo Pavičić“, a zapadno uz

granicu sa postojećim boćar-

skim terenom. U idejnom rješe-

nju posebna pažnja je posvećena

zadovoljavanju funkcionalnih i

estetskih zahtjeva, maksimal-

nom očuvanju postojećeg zele-

nila i mjerama zaštite budućih

Na Gomili uklanjaju otpad

Ovih dana Komunalno će početi da u naselju Gomila priprema

lokaciju na kojoj će biti izgrađeno dječje igralište. Potpredsjed-

nik opštine Miloš Konjević kaže da će biti uklonjeni nelegalni

montažni objekti i otpad.

korisnika sportskog terena. Po

završetku radova, grad će dobiti

novi, kombinovani sportski te-

ren za košarku i odbojku, sa

sportskim i urbanim mobilija-

rom.

U planu je i sanacija potpornog

zida uz školu na Toploj, aAgen-

cija će da izradi projekat.

- Na ovaj način bi se osigurala

bezbjednost brojnihđaka i prola-

znika i riješio problem koji traje

više od deset godina. U okviru

planova za ovaj dio grada, na-

mjera opštine je i da asfaltira ci-

jeluulicuPut partizanskihmajki

i saniraulicukojapovezujeNje-

goševu od „Novljanke“ i šetali-

šte Pet Danica.

Dječje igralište je planirano u

Ulici Mića Vavića. Kako kaže

Konjević, preduzeće Kontest

izrazilo je namjeru da gradu do-

nira tri dječja igrališta od eko

materijala, odkojih će jednobiti

za mališane sa Tople.

Važan projekat za mještane Go-

mile je i planirana sanacija ulice

koja povezuje to naselje sa Ši-

štetom. Projekat je urađen prije

pet godina, ali od tada nije bilo

pomaka, što aktuelna lokalna

vlast, kažeKonjević, namjerava

da promijeni. Vrijednost ove in-

vesticije je oko 80.000 eura.

Ž.K.

BIĆESANIRAN:

Put naGomili

Tešić iMilić