Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Uopštinskoj kasi

naredne godinenaći će se

19,87miliona eura. Na toliko

jeplaniranbudžet okomje

javna rasprava završenapa

će sepredodbornicimanaći

zapetnaestakdana.

Prema riječima v.d. sekretara

Sekretarijata za finansije, ra-

zvojipreduzetništvoSanijeFa-

tić, budžet je realnoplaniran.

-Nacrtombudžetazanarednu

godinu predviđeno je da se

prenese pola miliona eura,

kroz investicioni dio,

za kolektor. Budžet za

2018. biće 19,87 milio-

na eura, od čega tekući

čini 16,120, a kapitalni

3,749 miliona eura. Ka-

pitalni budžet lokalne

uprave uNikšiću ove godi-

ne jebio3,9milionaeura, uk-

ljučujući i tih1,1milionapred-

viđenih za prečistač otpadnih

voda. Dakle, ako bi se izuzela

ta stavka, dolazi se do podatka

da je za kapitalne investicije

naredne godine planirano 16

odsto više novca –kažeFatić.

Ona dodaje kako je nacrtom

predviđeno da se naredne go-

dine smanje troškovi.

- Planirano je da na potrošnju

bude izdvojeno tri odsto ma-

njenovcanegoove godine, što

znači da se nastavlja trend ra-

cionalnog poslovanja i uštede

po svimmogućim pitanjima -

kazala jeFatić.

U nikšićkom budžetu za na-

rednu godinu našli su se pro-

jektizaizgradnjuviševodovo-

da, ulica i kvartova, podrška

IFAD i IPARD projektima, ali

i novac za završetak rekon-

strukcije centralnog gradskog

trga.

- Prilikom izrade nacrta pre-

vashodno se vodilo računa da

potrošnja bude racionalna.

Budžet je realan i ostvarljiv i

rebalansa neće biti – kazala je

Fatić.

R.PEROŠEVIĆ

Petrovac

i Buljarica

bez struje

od sedam

do 14:30 sati

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 8:30 do 10:30

sati Slatina i Prisoja; od 9 do

14:30 sati Trešnjevo.

Budva:

od 7 do 14:30 sati pod-

ručjePetrovca i Buljarica.

Cetinje:

od6:30do7 i od16:30

do 17 sati sela Riječke nahije,

Rijeka Crnojevića, Ljubotinj i

Podgor; od7do 17 sati područ-

je Ćeklića, Resne, Bjelica, Cu-

ca, Čeva i LastveČevske; od 10

do14satiOćevići,Zaćir,Dubo-

va, Ćeklin, Strugari, Markov

Do,Bokovo,Đinovići,Kosijeri,

Dobrsko Selo, Ulići, Štitari,

Orašani,Mikulići i Tomići.

Herceg Novi:

od 12 do 15 sati

Topla, Igalo, Sutorina,Njivice,

Mojdež, Ratiševina, Servisna

zona, Sušćepan, Trebesin i

Žvinje;povremenaisključenja

Tople i Igala; od 8 do 18 sati

Kumbor, Zmijice, Miočevići,

Kamp Sava I i II, Trg Maršala

Tita,Zelenika–zbogugradnje

novihbrojila.

Plav:

od8do 14:30 satiMašni-

ca (ogranak prema Garčevići-

ma) i Pepiće (ogranak prema

Šoškićima).

Pljevlja:

od 8 do 16 sati Odžak,

Katun, Boščinovići, Vodoplav,

Gornje Selo, Vlaovići, Potpeć,

Njivice, Laz, Alići, Vilići, Zeka-

vice, Jasen, Dubočica, Rasno,

Bratosavina,Podkrajci,Lijeska,

Kordovina, Maoče, Mijakovići,

Kosenica, Đurđevića Tara, Le-

ver Tara, Bitine, Glibaći, Bobo-

vo, Ograđenica, Paćevina, Vari-

ne, Bujaci, Borova, Gradina,

Vodno, Pušanjski Do, Krupice,

Pandurica, Čavanj, Gusino Br-

do, Vaškovo i Premćani.

Rožaje:

od9do14:30satiRed-

žovići.

I.T.

TIVAT

–Angažovanjem

kompanijeAdriatikmari-

nasTivat se, kaoprvi grad

uCrnoj Gori, priključio

međunarodnoj humanitar-

noj akciji „HelpPortrait“, a

prihod saovogodišnjebiće

namijenjendjeci sapoteš-

koćamaurazvoju.

Akcija pod nazivom „Mali

grad sa velikim srcem“ održa-

će se u petak ispred restorana

„One“ u Porto Montenegru, a

počeće u 11 sati. Sve zaintere-

sovane koji žele da pomognu

mališanima fotografisaćepro-

fesionalni fotografi iz Tivta, a,

već po običaju, za frizure i

šminku će se pobrinuti studio

„Vladodizajn“dokće restoran

„One“ obezbijediti besplatne

tople napitke i slatkiše za uče-

snike.Uorganizacijuoveakci-

je uključena je i nevladina or-

ganizacija „Evropski dom

Tivat“, koja obezbjeđuje ser-

vise za djecu sa smetnjama u

razvoju.

Bokeški forum će prihod od

prodaje knjige „BokeškaBele-

ca“darovati djeci s poteškoća-

ma u razvoju, a isto će uraditi i

kompanija Adriatik marinas

sa suorganizatorima akcije

„Helpportret“.

S.K.

KOLAŠIN

- Najmlađe goste

ove zimeuKolašinuće, uz

ostali turističko-propagan-

dnimaterijal, dočekati i spe-

cijalni flajeri „Djecadjeci“

koje ćepripremiti učenici

OŠ ,,RistoManojlović“ koji

pohađajubibliotekarsku i

sekcijuengleskog jezika.

Kako je objasnila bibliotekar-

ka u školi Jelena Tatić, flajeri

su zamišljmeni tako da djeca

poruče turistima šta treba da

posjete uKolašinu.

- Sigurno je da djeca na pose-

ban način doživljavaju svoj

grad, njegovekulturne i istorij-

ske zanimljivosti, turističke

lokalitete. Oni će svojim vrš-

njacima ali i starijima poručiti

šta to u Kolašinu treba posjeti-

ti. Flajeri će imati naziv „Djeca

djeci“ a reakcija učenika naše

školejepozitivnaivećsusepo-

svetili tome –kazala jeTatić.

Uškoli se pripremaju i za uče-

šće na Božićnom bazaru koji

počinje22. decembra. Svi uče-

nici će, uz pomoć roditelja i

učenika, smišljati i praviti no-

vogodišnje ukrase. Kreativ-

nost je prepuštena autorima,

školaćeimbitipodrška,dokće

im organizatori Božićnog ba-

zara omogućiti besplatno ko-

rišćenje štanda.

Dr.D.

BIJELOPOLJE

–Bjelopolj-

ski parlament juče je treći

put zaneštovišeodmjesec

dao saglasnost da sepredu-

zećeKomunalno ,,Lim“ kre-

ditnozadužimilioneura. Na

dnevnomredu sjednicekoja

je sazvanapohitnompo-

stupku to jebila jedina tačka

dnevnog reda.

Kako je objasnio direktor Di-

rekcije za imovinu Ljubomir

Sošić, to je bilo neophodno jer

zbognejasnoćanijebilomogu-

će zaključiti pravno valjan po-

sao, odnosno založiti pijacu.

– Često se dešava da dva prav-

nika izgrade tri stava. Odluka

nije mogla biti realizovana i

zaključen pravni posao, jer je

nadležni notar kazao da po-

stoje nejasnoće u kontekstu

preciziranja nepokretnosti

koje sezalažu, a radi seopijaci

koja je shodno odluci skupšti-

ne i predata na korišćenje KP

,,Lim“. Riječ je o numeričkim

nejasnoćamakojesuispravlje-

ne i takav prijedlog odluke da-

nas je pred odbornicima – ka-

zao je Sošić.

Vidran Kljajević (SNP) kazao

je da će odbornici SNP glasati

zaodluku, kao i ranije, zatošto

Komunalno preduzeće prvi

put posluje bez gubitaka i što

otvara nova radna mjesta. No,

upozorio je on, treba racional-

no raditi.

- Treći put raspravljamo o

istom dokumentu zbog for-

malno-pravnih propusta.

Moramo cijeniti napore Ko-

munalnog, ali moramo reći

radi građana da ponavljanje

sjednica košta i moramo biti

racionalni.Osimtoga,uodbo-

ru direktora tog preduzeća

nalazi se penzioner koji je u

osmoj deceniji pa se zato pra-

ve i propusti. To znači da je

Bijelo Polje, kao i cijela drža-

va, obećanazemljazapenzio-

nere – kazao jeKljajević.

V.Šb.

Tivat

U petak akcija

„Mali grad sa

velikimsrcem“

Nikšić:

Nacrt budžeta za 2018. godinu uskoro pred odbornicima

Više novca za

kapitalne projekte

Planirano

da se dogodine

potroši 19,87miliona

eura, u poređenju s

ovom godinom 16 odsto

više za

investicije, a tri

odstomanje za tekuću

potrošnju – kaže

Sanija Fatić

UOPŠTINI ZADOVOLJNI REALIZACIJOMBUDŽETA:

Nikšić

odsto više novca predviđeno

je za kapitalne projekte

naredne godine

16

Neće biti rebalansa

ovogodišnjeg budžeta

- Ovogodišnji budžet iznosi 20,5 miliona eura. Realno je plani-

ran i rebalansa neće biti. Preostalo je jedino da se vidi koliko

će biti realizovano od 1,1 miliona eura u okviru investicija za

prečistač otpadnih voda – kazala je Sanija Fatić.

SanijaFatić

NANOVOMZADATKU:

OŠ ,,RistoManojlović“

Kolašinski osnovci promovišu grad

Što će reći djeca djeci

SO Bijelo Polje dala saglasnost za kredit Komunalnog ,,Lim“

Treći put raspravljali

o istomdokumentu

PRAVNENEJASNOĆEKOŠTAJU:

Sa sjedniceSO

D.MIJATOVIĆ