Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Hronika

Apelacioni sud potvrdio presudu bivšempredsjedniku barske opštine

Pavićeviću godina zatvora

PODGORICA

–Bivši pred-

sjednikopštineBarŽarko

Pavićevićpravosnažno je

osuđenna godinuzatvora

jer je zloupotrebomslužbe-

nogpoložajaprilikomiz-

gradnje stanova zapotrebe

zaposlenihudržavnoj upra-

vi gradskukasu ,,olakšao“ za

1.780.240eura.

Istom odlukom Apelacionog

suda potvrđena je i presuda

kojom je bivša izvršna direk-

torkaZavodaza izgradnjuBa-

ra(ZIB)DanijelaKrkovićosu-

đena zbog umi š l j a j nog

pomaganja Pavićeviću na

uslovnu kaznu zatvora od

četirimjeseca, kojućeodleža-

ti ako u naredne dvije godine

ne počini istovjetno krivično

djelo.

Premanavodimaprvostepene

presude, koju je izrekla sutki-

nja specijalnogodjeljenjaAna

Vuković, utvrđeno je da je Pa-

vićević mimo Statuta i bez

odobrenja Skupštine opštine

garantovao novcem opštine

na način što je zaključio ugo-

vor o jemstvu kojim je obave-

zao opštinuBar da vrati cjelo-

kupni kredit u slučaju da

Zavod za izgradnju Bara ne

bude uredno vraćao kredit.

Sud se nije složio sa pravnom

kvalifikacijomzastupnikaop-

tužbe da su Pavićević i Krko-

vić malverzacijama prilikom

izgradnje stanova za državne

službenike sebi pribavili imo-

vinskukorist.

Iako je na početku suđenja

među okrivljenima u ovom

slučaju bila i kompanijaZIBu

stečaju, sud u odnosu na nju

nije donio presudu jer je tuži-

lac Saša Čađenović na kraju

dokaznog postupka odustao

od krivičnog gonjenja prema

ovompreduzeću.

Pavićević je iznoseći završne ri-

ječi ustvrdio da mu je dobrobit

sugrađana bila vodilja u cijelom

poslu oko izgradnje zgrade za

državne službenike.

On je istakao da je odustajanjem

od dijela optužnice, koji se od-

nosi na ZIB, tužilac potvrdio

njegovu odbranu da nije imao

namjeru da pribavi korist kom-

paniji na čijem se čelu nalazio

nego je postao predsjednik bar-

ske opštine.

-Naprotiv, od ovog posla ZIB je

imao štetu – kazao je Pavićević.

On je naveo da je ugovor kojim

je garantovao opštinskim nov-

cem potpisao zbog pritiska koji

je vršila Prva banka.

Pavićević je naveo da radnje ko-

je je preduzeo ne predstavljaju

zloupotrebu već ,,da je napravio

jedan dobar posao imajući u vi-

du činjenicu da su se korisnici

uselili u svoje stanove“.

B.R.

NaĐurića pucano

i prije likvidacije

PODGORICA

–Aleksandra

Đurić juče jeupodgoričkom

Višemsudukazalada joj je

pokojni suprugDaliborĐu-

rić godinuprijenego što je

ubijenu spuškomzatvoru

ispričaoda jepokušananje-

gova likvidacijaunutar zidi-

naZIKS-a.

Ona je ovo kazala prilikom

svjedočenja na suđenju Deja-

nu Pavićeviću i Milošu Trbu,

optuženima za pomaganje u

uništavanju dokaza nakon

ubistvaĐurićakojesedogodi-

lo u spuškomZIKS-u 22. sep-

tembraprošlegodine.Đurićje

ubijen hicem iz snajpera dok

jevježbaouotvorenojteretani

Poluotvorenog odjeljenja u

spuškomzatvoru. Proces vodi

sudijaDragoje Jović.

Supruga pokojnog Đurića ju-

čejepredvijećemsudijakaza-

la da joj je suprug 12. septem-

bra 2015. godine ispričaoda je

dok se nalazio u krugu zatvo-

renog dijela ZIKS-a čuo pu-

canj i da je siguranda jemetak

bionamijenjennjemu.

Pucanoi ranije

- Rekao je da je siguran da su

pucali na njega. Zatvorski

čuvari su ih odmah vratili u

sobe i zaključali. Rekao mi je

da su potom tražili čauru, ali

da je nijesu našli – kazala je

ona.

Ona je pojasnila da se sjeća

tačnog datuma jer je tog dana

njen sinpuniodvije godine.

Navela je da iz viđenja pozna-

je okrivljeneDejana Pavićevi-

ća i da joj je od pokojnog su-

pruga poznato da nije bio u

dobrimodnosima sa njim.

-KumDejanaPavićevića, Slo-

bodan Stevović je pucao na

mog supruga, a ovaj gospodin

(misleći na Pavićevića) mu je

pomogao da pobjegne nakon

pucnjave tako što ga je pove-

zao autom od mjesta pucnja-

ve. To znam od muža, jer te

2006. godine kada se to dogo-

dilo, imala sam 16 godina i ni-

kogodnjihnijesampoznavala

- saopštila je Aleksandra

Đurić.

Sa druge strane, optuženi Pa-

vićević je kazao da je samo 20

minuta nakon ranjavanja po-

kojnogĐurićate2006. godine

uhapšen.

- Zadržan sam dva dana i po-

tom pušten na slobodu, jer je

utvrđeno da samneosnovano

držanupritvoru–kazaojePa-

vićević.

Iste godine, kako je naveo, pu-

cano je i na njega, nakon čega

je zvao policiju. Tada su pro-

nađene čaure, a Pavićević na-

vodi da je inspektorima kazao

da nije vidionapadača.

Aleksandra Đurić je pojasnila

da je njen pokojni suprug na-

kon ranjavanja 2006. godine

bio višemjeseci na bolničkom

liječenju u Risnu i Beogradu,

pa nije logično da se napad na

Pavićevića dovodi u vezu sa

pokojnimĐurićem.

Prilikom davanja odbrane,

sredinom septembra, Paviće-

vić je naveo da je prije deset

godina imao problema sa

škaljarskim klanom kome je

pripadaopokojni Đurić.

On je pojasnio da je do pretpo-

stavkedajenekood,,škaljaraca”

pucaonanjegadošaonaosnovu

uličnih priča čiju tačnost nije

nikada provjeravao.

Uličnepriče

- Kako sam čuo, neki su pret-

postavljali da sam ja bio u

društvu kuma Slobodana

Stevovića kada je napao

,,škaljarce” i da je zbog toga

pucano na mene – pojasnio je

ranijePavićević.

U nastavku suđenja svjedočio

je i vlasnik kafića ,,Sweet-he-

art” u Danilovgradu, Darko

Radonjić koji je rekao da je od

radnica čuo da su u lokalu bili

gosti koji su se čudno ponašali

i polomili su punjač. On je, ka-

ko tvrdi, preko video-nadzora

pokušao da vidi ko su bile te

osobe. Tada je primijetio da

vrijemenarisiverunijerealno.

Osusretu saPavićevićemi Tr-

bom govorio je i stric Dejana

Pavićevića,Milosav, na štaod-

brana posebno ukazuje jer,

kako kažu, kod tužioca nije

upozoren da kao privilegova-

ni svjedok može i da ne svje-

doči zbog krvnog srodstva sa

okrivljenim.

- Dejan je došao sa drugom i

nas trojica smo kratko sjedjeli

ispred moje kuće. Iznenadio

sam se kad je Dejan došao po

mraku i nije mi rekao gdje je

bio, a ja ga nijesamni pitao. Sa

njegovimdrugomnijesamni-

šta pričao. Znam da je Dejan

bio u zatvoru, ne znam zašto,

znam samo da nikoga nije

ubio - rekao

jePavićević.On

je

istakaodanikadanijeopisivao

druga koji je došao sa Deja-

nom iako tako stoji u iskazu

koji je daokod tužioca i potpi-

sao ga.

Pavićević i Trbo optuženi su

da su bitno doprinijeli još nei-

dentifikovanim osobama da

na podmukao način i iz kori-

stoljublja ubiju Đurića koji je

n a v o d n o b i o b l i z a k

,,škaljarskom klanu”. Sljedeće

suđenje zakazano je za 25. ja-

nuar.

B.R.

Alković bio diskriminisan,

narušeno pravo na privatni

i porodični život

PODGORICA

– Evropski sud

za ljudska prava u Strazbu-

ru odlučio je u korist Rize

Alkovića, koji je državu Crnu

Goru pred tim sudom tužio za

povredu prava na dom i zbog

diskriminacije.

U presudi se navodi da Crna

Gora treba da isplati Alkoviću

šest hiljada eura na ime nema-

terijalne štete i pet hiljada za

troškove advokata.

On je na ime nematerijalne

štete tražio 100.001 euro.

Alković je predstavku sudu u

Strazburu podnio nakon što je

sa porodicom napustio našu

zemlju i dobio azil u Belgiji.

Napadi

Slučaj se odnosi na seriju

etnički i vjerski motivisanih

napada na Alkovića koji je

Rommuslimanske vjeroispo-

vijesti, a napade su počinile

njegove komšije dok je živio u

zgradi u podgoričkom naselju

Zagorič. Evropski sud izdvojio

je dva slučaja.

Jedan od Alkovićevih kom-

šija 26. maja 2009. ispalio je

u pravcu njegove terase 10

metaka, a par mjeseci kasnije

22. septembra, za vrijeme

Kurban-bajrama na vratima

njegovog stana nacrtan je krst

uz poruku „Iselite se ili ćete

strašno zažaliti“.

Slučaj je proslijeđen nadlež-

nom tužilaštvu, koje je nakon

nekoliko mjeseci navelo da

samo slučaj sa nacrtanim

krstommože da se tumači kao

ugrožavanje sigurnosti i zatra-

žilo od policije da preuzme

što treba kako bi se pronašli

počinioci. Odlučeno je da svi

ostali incidenti ne mogu da se

klasifikuju kao prijetnja.

Prigovor

Domaći sudovi su naknadno

odbili zahtjev Alkovića za

istragu u incidentu sa krstom

zbog nedostatka dokaza.

Posebno su zaključili da on

nije zvao policiju da dođe, iako

je Alković uputio prigovor da

nije samo zvao policiju, već je

napisao i žalbu.

Alković i njegova familija iselili

su se u julu 2010. iz stana u

kojem su do tada živjeli, zbog

prijetećih situacija u kojima se

nalazila njegova ćerka, kada

su joj određeni ljudi prijetili

da će je ubiti ako ne povuče

tužbe protiv bivšeg komšije za

ugrožavanje sigurnosti.

Ovo je drugi slučaj koji je Crna

Gora pred Evropskim sudom

za ljudska prava izgubila u

posljednjih mjesec. Nedavno

je i presuda protiv naše zemlje

donešena i u slučaju postav-

ljenih kamera u afmiteatrima

na Prirodno-matematičkom

fakultetu.

J. B.

Crna Gora učestvovala u velikoj međunarodnoj akciji

Onesposobljenamreža Andromeda

PODGORICA

- Službenici Uprave

policije bili su dio velike međunarod-

ne akcije u kojoj je onesposobljena

jedna od najvećih „malver porodica“,

odnosno botnet mreža zvana Andro-

meda. Široko rasprostranjeni malveri

(zlonamjerni softveri) kreirani su da

zaraze mrežne sisteme i kompjutere.

Iz UP je saopšteno da je akcija reali-

zovana 29. novembra u koordinaciji

FBI i sa Kriminalističkom policijom

Njemačke, Europolovim Sajber cen-

trom, Eurojustom, kao i privatnim

sektorom.

- Glavni cilj zlonamjerne mreže Andro-

meda je bio da raširi druge malvere

,,porodice” jer je Andromeda bila

povezana sa 80 drugih malvera. U

posljednjih šest mjeseci registrovano

je da su ti malveri blokirali oko milion

uređaja svakog mjeseca širom svijeta.

Ova akcija je nastavak prošlogodišnje

uspješno završene akcije Avalanc-

he - saopšteno je iz UP. Zajedničkom

akcijommeđunarodni partneri među

kojima i Crna Gora preduzeli su mjere

protiv servera i domena koji su kori-

Crna Gora treba da isplati Alkoviću šest

hiljada eura na ime nematerijalne štete i

pet hiljada za troškove advokata

Izgubljen još jedan slučaj pred sudomu Strazburu

šćeni u širenju malvera navedene

vrste. „Službenici Uprave policije su

u saradnji sa privatnom kompanijom

Domen.me

iz Podgorice preduzeli

mjere i radnje u cilju gašenja i zapljene

crnogorskih internet domena preko

kojih se vršilo širenje navedenih mal-

vera.

Domen.me

su koristili inostrani

državljani na teritorijama drugih drža-

va, a podaci do kojih je crnogorska

policija uspjela da dođe su pomogli u

lišenju slobode, odnosno procesuiranju

lica – inostranih državljana osumnjiče-

nih da su širili malvere“, dodaju oni.

Preko 1500 domena malicioznih sof-

tvera su bili predmet akcije blokiranja,

a na osnovu izvještaja Majkrosofta,

tokom 48 sati akcije otprilike dva

miliona IP adresa u 223 zemlje su zapli-

jenjene. Prvi osumnjičeni je uhapšen u

Bjelorusiji.

- Mjere na zapljeni i blokiranju zaraže-

nih Andromeda softvera preduzete su

u Austriji, Belgiji, Finskoj, Italiji, Holan-

diji, Poljskoj, Španiji, Velikoj Britaniji,

Australiji, Bjelorusiji, Kanadi, Singapu-

ru, Tajvanu i Crnoj Gori - naveli su iz

UP.

C.H.

UVišemsudu svjedočila supruga „škaljarca“ ubijenog u ZIKS-u

SaprivođenjaDejanaPavićevića

ŽarkoPavićević ispredVišeg suda

Riza Alković sa porodicom