Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

PODGORICA-

Ministarstvo unu-

trašnjih poslova formiraće operativ-

ni tim za borbu protiv porodičnog

nasilja, koji će raditi na utvrđivanju

smjernica za postupanje i unapre-

đenje rada i rezultata na prevenciji i

suzbijanju tog problema.

Ministar unutrašnjih poslova Mevlu-

din Nuhodžić, direktor policije Slav-

ko Stojanović i pomoćnik direktora

za Sektor kriminalističke policije

Enis Baković sastali su se sa pred-

stavnicama nevladinih organizacija

koje se bave nasiljemu porodici,

a koje su predstavljale direktorka

Centra za ženska prava Maja Rai-

čević i direktorka SOS telefona za

žene i djecu žrtve nasilja Nataša

Međedović.

Cilj sastanka je, kako je saopšteno iz

MUP-a, bio utvrđivanje modaliteta

za unapređenje saradnje, kao i sagle-

davanje metoda rada i postupanja

u slučajevima prijavljivanja porodič-

nog nasilja.

Nuhodžić je najavio da će u nared-

nomperiodu biti formiran operativni

tim koji će, pored policijskih službeni-

ka, činiti i predstavnici civilnog sekto-

ra i drugih nadležnih institucija.

Sagovornici su se saglasili da je za

bolju i efikasniju prevenciju i zaštitu

od porodičnog nasilja neophodna

jača saradnja i koordinacija nadlež-

nih institucija – centara za socijalni

rad, policije, tužilaštava i sudova, kao

i temeljnije vođenje evidencija i uve-

zivanje baza podataka. Na sastanku

je konstatovano i da je neophodno

inicirati dodatne obuke službenika

na svimnivoima - od rukovodnog do

izvršnog, kao i da je potrebno pooš-

triti kaznenu politiku.

Sl. R.

Društvo

Utorak, 5. decembar 2017.

Održana sjednica Administrativnog odbora

Pokrenut postupak za razrješenje Ivanovića

PODGORICA–

Administrativni od-

bor jena jučerašnjoj sjednici pokre-

nuopostupakza razrješenje člana

SavjetaAgencije za elektronskeme-

dijeDarka Ivanovića zbogkršenja

Zakonao sprečavanjukorupcije.

Agencija za sprečavanje korupcije

krajem septembra donijela je odluku

dajeIvanovićprekršiočlanove11.i13.

Zakona, jer je obavljao dužnost ovla-

šćenog zastupnika u privrednom

društvu Agencija medija N - Gage iz

Podgorice, čime je, kako su naveli u

odluci, prekršio odredbe zakona koje

seodnosenaograničenjau tokuvrše-

nja javne funkcije.

Dokazi

PredsjednikAdministrativnogodbo-

ra Luiđ Škrelja uputio je javni poziv

Ivanoviću da se izjasni na narednoj

sjednici tog skupštinskog tijela, koja

je zakazana za 11. decembar upodne.

Jučerašnjoj sjednici prisustvovao je

Boris Raonić iz Građanske alijanse i

članovima Odbora rekao da ima svu

dokumentaciju kojom dokazuje da

Ivanović nije prekršio zakon, već da

je „posrijedi greškauCentralnomre-

gistruprivrednogsudakoji nije izmi-

jenio informacije na vrijeme“.

- Imam svu dokumentaciju i mogu

već sada da je pokažem, jer Ivanović

ima sve ovjereno kod notara i nije u

sukobu interesa. Greška se desila u

Centralnom registru privrednog su-

da koji nije na vrijeme upisao pro-

mjene u privrednomdruštvu „Agen-

cija medija N-Gage“ , ali to je sada

ispravljeno - rekao jeRaonić.

Škrelja je kazao da nema potrebe da

gledaju dokumentaciju, jer će Iva-

nović imati pravoda sve tokaže i po-

kaže na narednoj sjednici.

Odluka

Nakon što jeAgencija za sprečavanje

korupcije donijela odluku da je Iva-

nović prekršio odredbe zakona koje

seodnosenaograničenjautokuvrše-

nja javne funkcije, on je za Pobjedu

rekao da je uredno prijavljivao sve

firme koje je osnovao i u čijim je tije-

lima.

- Međutim, 2016. godine je promije-

njen zakon i više nijesammogao biti

ovlašćeno lice. Nijesam bio svjestan

promjenezakonau2016. iuCRPSni-

jekonstatovanapromjenaiakosamje

još 2014. ovjerio i pokrenuo postu-

pak. Centralni registar je izbrisao

mojeimesamjestaovlašćenogzastu-

pnika, čime je uklonjena i ta smetnja,

i prostimuvidom se tomože konsta-

tovati. Firma o kojoj je riječ nije ak-

tivna na tržištu, što se lakoda provje-

riti. Mnogo je funkcionera napravilo

ovaj prekršaj, ali tačno znamzašto se

okonasnekolicinedižeprašina.Moje

inicijative u AEM očigledno nijesu

ostale nezapažene - rekao je ranije

Ivanović za naš list.

Krajem novembra, Skupština je na-

konpreporukeAdministrativnogod-

bora razriješila člana Savjeta RTCG

NikoluVukčevića, jer suutvrdilida je

ukonflikta interesa.

K.J.

Sa sjedniceAdministrativnogodbora

Uručene stipendije Regionalnog vodovoda

Sedamnajboljih

studenata dobijaće

200 euramjesečno

PODGORICA-

Ministar

održivog razvoja i turizma

PavleRadulovićuručio je

jednogodišnje stipendije

najboljimstudentimaTeh-

ničkih fakulteta i Ekonom-

skog fakultetaUniverziteta

CrneGorenaosnovukon-

kursakoji je raspisaloJavno

preduzećeRegionalni vo-

dovodCrnogorskoprimor-

je.

Stipendije je dobilo sedmoro

studenata - Mihailo Micev

(indeks uspjeha 10) Elektro-

tehnički fakultet, Ivana Bani-

ćević (indeks uspjeha 9,96)

Metalurško-tehnološki fa-

kultet, Nikola Radanović (in-

deks uspjeha 9,94) Ekonom-

ski fakultet, Dejan Drašković

(indeks uspjeha 9,36) Eko-

nomski fakultet, MićoKontić

(indeksuspjeha9,14)Elektro-

tehnički fakultet, Jelena Star-

čević (indeks uspjeha 9,06)

Ekonomski fakultet i Luka

Martinović (indeks uspjeha

9,22) Elektrotehnički fakul-

tet.

Regionalni vodovod već dvije

godine raspisuje konkurs za

dodjelu stipendija od po 200

eura mjesečno najboljim stu-

dentima.

- Nema vizije razvoja koja se

ne oslanja na jačanje kadrov-

skih kapaciteta. Najbolji stu-

denti će uvijek imati podršku

Vlade i Ministarstva – poru-

čio jeRadulović.

Direktor Regionalnog vodo-

voda Goran Jevrić istakao je

da je stipendiranje najboljih

studenata jedan od koraka

kompanije usmjerenih na ka-

drovsko jačanje.

- Iovegodineponovosudobi-

listipendijenekiodstudenata

kojima su dodijeljene i lani,

što samo govori da se zaista

radi o najboljim studentima

kao i da su naša pravila za do-

djeljivanje stipendija jasna i

transparentna – istakao je Je-

vrić.

Najavio je da će Regionalni

vodovod do Nove godine ras-

pisati konkurs za angažova-

njedo10osoba, sa ili bezpret-

hodnogradnogiskustva,alisa

fakultetskim obrazovanjem,

koje će se baviti aktivnostima

u oblasti razvojnih projekata

ove kompanije.

R.D.

Sa svečanosti uMinistarstvuodrživog razvoja

Odbor za ljudska prava razmatrao izvještaje koji se tiču prava djece

Vršnjačkonasilje

učestalo, izostaje

reakcija države

PODGORICA–

Problem

nasiljameđudjecommožda

jemoguće riješiti formira-

njemcentrakoji bi okupio

stručnjake iz teoblasti, kao i

roditelje, jedan jeodzaklju-

čakaOdbora za ljudskapra-

va.

Na sjednici je konstatovano i

da je neophodno zajedničko

djelovanje institucija.

Strategija

Članovi ovog tijela razmatrali

su strategiju za prevenciju i

zaštitu djece od nasilja sa ak-

cionim planom za period od

2017. do 2021. godine. Ocije-

njeno jeda jedokument sveo-

buhvatan, jer se prvi put bavi

zaštitom djece od svih oblika

nasilja.

Pomoćnik ministra rada i so-

cijalnogstaranjaGoranKuše-

vijapojasnio jeda strategijom

namjeravaju da unaprijede

zakonodavstvo,institucional-

ni okvir za profesionalnu bri-

gu i zaštitu djece, ali i osnaže

pravosudni sistem.

Te ciljeve je pohvalio pred-

sjednikOdboraHalilDuković

(DPS),ocjenjujućidajezabri-

njavajućipodatakizistraživa-

nja koji kaže da polovina gra-

đana smatra da je opravdano

tući dijete.

- To je, zaista, jedan podatak

koji može da zabrine sve nas,

da u 21. vijeku nailazimo na

takvorazmišljanje. Stalnodo-

bijamo upozorenja i od EU, a

tiču se ranih brakova koji su

posebno izraženi kod Roma i

Egipćana - istakao je on.

Ana Dautović iz Unicefa je

saopštila Dukoviću da će za-

jedno sa pojedinimministar-

stvima, Vrhovnim državnim

tužilaštvom i sa pravosuđem

uraditi smjernice za postu-

panje u slučajevima ranih

brakova. Istakla je i da jeUni-

cef sa Monstatom i Vladom

počeo da radi novo istraživa-

nje koje će se, između osta-

log, baviti tom problemati-

kom, a biće okončano 2019.

godine.

- Istraživanje će biti korisno.

Radi se o više od 6.000 doma-

ćinstava u Crnoj Gori – rekla

je ona.

Ombudsman

I ombudsman Šućko Baković

ukazao je na problem nasilja

kod djece ističući da znatno

odstupamo od nekih prepo-

ručenih standarda.

-Onoštobrinejeprimjenaza-

konakojanijenazadovoljava-

jućemnivou. Nasilje nad dje-

com i među d j ecom j e

ozbiljnoprisutnouCrnojGo-

ri. Ne mislimo da je to nasilje

u opadanju. Država još nije

našla pravi odgovor za ovaj

problem– rekao je on.

Kadajeupitanjunasiljemeđu

djecom sve je, kaže Baković,

adresirano na škole, ali sma-

tra da te ustanove nijesu naj-

odgovornije. Jesu, dodaje,

pozvane da preduprijede na-

silje, da ga prepoznaju.

- Ali, pitamo se, imaju li škole

kadra za to. Mislimo da je po-

trebno jačati kadrove, prije

svega pshiloško-pedagoške

službe, ne samo da obezbije-

dimo jednog psihologa ili pe-

dagoga i to je to. Nijesu škole

jedino odgovorne i nijesu sa-

mo dovoljne edukacije, mora

se stvoriti održiv sistem, mo-

raju se stvoriti stručnjaci koji

će se timeozbiljnobaviti –ka-

zao je on.

N.Đ.

Na sjednici Odbora saopšteno je i da je Unicef sa

Monstatom i Vladompočeo da radi novo istraživanje koje

će biti okončano 2019. godine, a baviće se pitanjima ranog

razvoja djeteta, siromaštvom, zadovoljstvom životom

Novi servisi u borbi protiv nasilja u porodici

MUP će formirati operativni tim

ZAJEDNIČKODJELOVANJE:

SasjedniceOdbora