Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

– Izvršni se-

kretarMedijskog savjeta za

samoregulacijuRankoVujo-

vićotvorenimpismomobra-

tio se šefuDelegacijeEvrop-

skeunijeuCrnoj Gori Aivu

Oravu, zbog toga štona ten-

derukoji je raspisalaDelega-

cijanijeprihvaćenprojekat

koji seodnosionapromociju

Kodeksanovinara.

On je poručio Oravu da bi „po-

slije skandala sa posljednjim

tenderomdelegacijeEU, mini-

mum korektnosti sa vaše stra-

ne bio da više ne pominjete sa-

moregulaciju, ni u javnim

nastupima niti u vašim izvje-

štajima“, podsjećajući na Ora-

vovo nedavno izlaganje, prili-

kom pomoc i j e JUFREX

projekta, i ocjene o važnosti

samoregulacije i odgovornosti

medija. Podsjetio ga je i da se

već godinama u izvještajima

navode negativne ocjene o sa-

moregulaciji uCrnoj Gori.

Neprincipijelnost

- Prije nekoliko dana smo oba-

viješteni da naš projekat, koji

se odnosio na promociju Ko-

deksa novinara, nije prihvaćen

na tenderu koji je raspisala de-

legacija EU u Crnoj Gori. Ova

informacija sama po sebi i nije

toliko značajna. Svaki put kad

bismo konkurisali bili bismo

urednoodbijeni.Zaštoneiovaj

put.Ovajput,međutim,postoji

toliko nelogičnosti i neprinci-

pijelnosti u vašoj odluci, da ih

je nemoguće prećutati. One su

ipovodzaovopismo–naglasio

jeVujović.

OnpodsjećaOravadajeMedij-

ski savjet za samoregulaciju,

zajedno sa ombudsmanima

Dana, Vijesti i Monitora, dvije

godine radionadopunama i iz-

mjenama Kodeksa novinara

čija jepromocija i bilapredmet

nedavno okončanog tendera.

Ističeda jeovaj posaouspješno

okončan, uz opasku da se nada

da je Orav informisan o tome,

naglašavajućidajenakonusva-

janja Kodeksa trebalo uraditi i

njegovupromociju.

Kodeks

- Kako su postojala određena

neslaganja između ombud-

smana i Medijskog savjeta za

samoregulaciju, oko načina i

uslova za realizaciju tih aktiv-

nosti, pregovori okopromocije

Kodeksa su potrajali skoro go-

BAR

–Za javne servisene-

ophodno jepronaćimodele

finansiranjakoji ćeobezbi-

jediti njihovuekonomsku

održivost i uređivačku/pro-

gramskunezavisnost oddr-

žavnevlasti, političkihpar-

tija i bilokakvihcentara

institucionalne i vaninstitu-

cionalnemoći koji bimogli

daugrozenjihovumisiju

služenja javnominteresu,

ključni je zaključak susreta

predstavnika javnihRTV

servisaodržanihuBaru.

U okviru susreta organizovan

je i okrugli sto „Sloboda govo-

ra, cenzura i autocenzura u

informativno-političkimemi-

sijama javnih RTV servisa i

medija uopšte“, a na skupu su

učestvovalipredstavniciradio

i televizija Slovenije, Hrvat-

ske,Bosne iHercegovine,Voj-

vodine, Crne Gore, Makedo-

nije, Kosova i nezavisni

eksperti zamedije iz Srbije.

Na skupu su prikazani i cen-

tralni dnevnici, emitovani 28.

novembra, kako bi učesnici

ocijenili odnos urednika tih

dnevnika povodom istih do-

gađaja koji su se toga dana de-

sili u svijetu i na području re-

gije, kao i njihov odnos prema

lokalnimtemama.

Kao najbolji ocijenjen je

Dnevnik RTV Slovenije, dru-

go mjesto zavrijedio je Dnev-

nik RTVMakedonije, a treće

mjesto pripalo je Dnevniku

RTVCrneGore.

Zaključci skupa definisani su

u formi preporuka. Ocijenje-

no je, pored ostalog, da je naj-

bolji model finansiranja, ko-

jim bi se održala nezavisnost

javnih servisa, finansiranje

putemtakse. Naglašeno je i da

treba njegovati kulturu stal-

nog profesionalnog usavrša-

vanja i reafirmisati provjere-

nu praksu mentorskog rada,

razvijati specijalizacije i sek-

torskonovinarstvo.

V.K.V.

PODGORICA

–Brucoši Vi-

sokemedicinske školeuBe-

ranamapočeli su jučeda

obavljajupraksuuKlinič-

komcentruCrneGore, ali

oni neće imati 15 časova

dnevno, kako je ranijomod-

lukombilopredviđeno, već

će senastavaorganizovati u

okviruosamsati.

Ranijomodlukombilojeplani-

rano da studenti tokom dvije

sedmice nastave u Podgorici

imaju 150 časova, odnosno 15

časova dnevno. Pobjeda je tada

pisala da to nije u skladu sa

Statutom Univerziteta Crne

Gore, jer je u tom dokumentu

navedeno da optimalno radno

opterećenjestudenatatrebada

bude40satisedmično.Nastava

za brucoše se realizuje u Bera-

nama, izuzev za dio praktične

nastave iz osnova zdravstvene

njegeIiIIikliničkeprakseIiII

koja se obavlja u Podgorici.

Tada je i dekan Medicinskog

fakultetaGoranNikolićzanaše

novine potvrdio da donijeta

odluka o organizaciji nastave

nije u skladu sa Statutom, ali i

objasnio da je takva organiza-

cija jedinamoguća.

Predstavnica studenata koji

dolaze iz južnih i centralnih

krajeva Crne Gore Ivana Da-

mjanović rekla je za Pobjedu

da supodijeljeni udvije grupe.

Jedna imapraksuuKliničkom

centru od sedam do 11 sati, a

druga od 14do 18 sati.

- Između ovih novih termina

se održavaju predavanja. Ne

znamo joškolikoćemoda ima-

mo predavanja, saznaćemo

ovihdana – rekla je ona.

Damjanović je istaklada suza-

dovoljnikakojeprotekaojuče-

rašnji danuKliničkomcentru.

Ministarstvo prosvjete snosi

troškovezastudentesasjevera

koji su tokom boravka u glav-

nomgradu smješteni upodgo-

ričkomstudentskomdomu.

N.Đ.

diteljima da nema razloga za brigu

elije

dne

Ranko Vujović uputio otvoreno pismo Aivu Oravu

Skandalozna odluka

Delegacije Evropske

unije u Crnoj Gori

RankoVujović AivoOrav

Paradoksalno je

i uvredljivo za

sve nas i što će se

interpretacijom

i tumačenjem

Kodeksa baviti

organizacije

koje će to uraditi

sada za potrebe

ovog projekta

i nikada više, a

ne organizacije

koje se time

svakodnevno

bave – poručio je

Ranko Vujović

dinudana.Svimtimpregovori-

ma su prisustvovali predstav-

nici brojnih međunarodnih

organizacija, između ostalih:

Uneska, Savjeta Evrope,

OEBS-a, predstavnik OEBS-a

za slobodu medija i naravno

predstavnik Delegacije EU u

CrnojGori.Nasvimtimsastan-

cima svi učesnici su bili, prije

svega, saglasni da je neophod-

nodazajednički promovišemo

Kodeks novinara kako bismo

došli do ujednačenog tumače-

nja i implementacije ovog do-

kumenta. Ovo je neophodno

prije svega zbog novinara koji

treba neposredno da se drže

načela propisanih u tomdoku-

mentu u svakodnevnom radu,

a i nas koji primjenjujemo Ko-

deks donoseći odluke na osno-

vunjega –naveo jeVujović.

UpismupodsjećaOravadaKo-

deks novinara propisuje gene-

ralnapravilanovinarskestruke

i danemožedapokrijesvemo-

guće situacije koje mogu da se

dogodeu izvještavanjumedija.

- Takođe, mnoga načela Ko-

deksa, koja suuopštenodefini-

sana, mogu da se tumače na

različite načine i na taj način

dovedu do različitih interpre-

tacija ovog dokumenta. Zbog

svega ovoga je neophodna ne-

posredna saradnja Medijskog

savjetazasamoregulacijuiom-

budsmana Dana, Vijesti i Mo-

nitora, kakobi se izbjegla razli-

čita tumačenja i uspostavio

standard u interpretaciji i pri-

mjeniovogdokumenta–objaš-

njava on.

Neposredno prije raspisivanja

tendera, ističe u pismu, pred-

stavnicisamoregulatornihtije-

la su postigli dogovor o zajed-

ničkoj promociji Kodeksa i čak

potpisali Memorandum razu-

mijevanja vezan isključivo za

tu aktivnost.

Prednost strancima

- Kako smo obaviješteni, ljudi

iz vaše delegacije koji su ocje-

njivali projekte odlučili su da

projekat promocije Kodeksa

ipakdodijeledvijema stranimi

jednoj domaćoj nevladinoj or-

ganizaciji. Uz dužno poštova-

nje organizacija koje su dobile

taj projekat, smatramo da je

odluka Vaših saradnika koji su

ocjenjivali kandidovane pro-

jekte – skandalozna! Neobjaš-

njivo je i neprihvatljivo da su

prednost dobile organizacije

koje nemaju nikakve veze sa

crnogorskimKodeksom novi-

nara,nitisasamoregulacijomu

Crnoj Gori. Apsurdno je da au-

tori Kodeksa nijesu dobili

prednost uprojektupromocije

dokumenta koji su kreirali, u

odnosu na organizacije koje se

prvi put srijeću sa tim doku-

mentom. Paradoksalno je i

uvredljivo za sve nas i što će se

intrepretacijom i tumačenjem

Kodeksa baviti organizacije

kojeće touraditi sadazapotre-

beovogprojektainikadaviše,a

ne organizacije koje se time

svakodnevno bave. Treba li da

napomenemda standarde pri-

mjene i tumačenja neće biti

moguće uspostaviti bez prisu-

stva samoregulatornih tijela –

poručiojeVujovićšefuDelega-

cijeEUAivuOravu.

Zaposleni u Delegaciji su, od-

lukomdanepodržesamoregu-

latorna tijela u promociji Ko-

deksa novinara, upozorio je

Vujović, napravili nepovratnu

štetu, ako ne i zadali završni

udarac, daljem razvoju samo-

regulacije uCrnoj Gori.

-Nagledalismosemnogihpro-

mašaja Delegacije EU na polju

medija u Crnoj Gori, ali sma-

tramo da je ovo najdrastičniji.

Sve se ovo dešava udanima ka-

da je evropski parlament odlu-

čio da neposredno podrži

evropska samoregulatorna ti-

jelauborbi protiv lažnihvijesti

–naveo jeVujović.

R.D.

Susret predstavnika javnih RTV servisa završen u Baru

Uvesti takse za javne servise

Za sve

informacije

obratiti se

beogradskom

centru

Iz Krio sejv navode da je

Krio sejv banka Švajcarske

preko svog ovlašćenog

predstavništva iz Beograda

preuzela obavezu komu-

nikacije sa klijentima iz

Crne Gore, nakon odluke o

prestanka uvoza uzoraka iz

naše zemlje.

- Ukoliko imate bilo kakvih

pitanja i nedoumica

možete se obratiti našem

regionalnom centru u Beo-

gradu na brojeve telefona

+381117850 515; +381117850

516; +381 7850 519, kao i

putemmejla [email protected]

cryo-save.com

. Takođe,

klijenti koji imaju potpisane

ugovore i sertifikate mogu

direktno komunicirati

HCryo-Save AG, Churerstra-

sse 65B 65 b 8808 Pfäffi-

kon SZ Switzerland +41 55

222 02 56 ; +41 55 222 02

59, kao i mejlom [email protected]

save.com

– naveli su iz Krio

sejva.

Oni objašnjavaju da je uloga

predstavništva bila u obezbje-

đivanju seta za uzorak, nado-

knade bolnicama za usluge

uzimanja uzorka, obezbjeđi-

vanje izvoznedozvoleuMini-

starstvu zdravlja i na kraju

omogućavanje transporta do

laboratorije Banke Krio sejva

unajbržemroku.

Ugovor

- Obaveze klijenta i Banke

KriosejvaŠvajcarskadefinisa-

ni su ugovorom koje su potpi-

sale obje strane, bez pravnog

ili bilo kog drugogučešća kan-

celarije iz Podgorice – pojaš-

njavaju iz ove kompanije.

Oni dodaju da jeKrio sejv glo-

balni lider i najvećaporodična

banka matičnih ćelija u Evro-

pi, dioEsperitegrupe, osnova-

na 2000. godine u Belgiji i da

odtadauspješnoposlujeuviše

od 30 zemalja - sa više od

330.000 sačuvanih uzoraka

matičnih ćelija iz krvi i tkiva

pupčane vrpce, iz više od 70

zemalja širomsvijeta.

Pobjeda je ranije pisala da je

prekoovogpreduzećasačuva-

no više od 2.000 uzoraka ma-

tičnih ćelija u Crnoj Gori. Ro-

ditelji su imali mogućnost da

uzmu jedanoddvapaketakoji

su se kretali od 1.880 do 2.300

eura, a imali su mogućnost

plaćanja u ratama.

Sl.R.

Brucoši Visokemedicinske škole u Podgorici

Neće imati 15 časova

dnevno, već upolamanje

ZAUGOVORENADLEŽAN

SUDUŠVAJCARSKOJ:

Naslovna strana sajta

crnogorskogogrankaKriosejva

Kliničkicentar CrneGore