Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Uspjehkam-

panje „Neželjena“ značiobi

nesumnjivo i koraknaprijed

uemancipaciji crnogorskog

društva - ocijenio jepot-

predsjednikVladeZoran

Pažin.

Kako je saopšteno iz Vlade,

Pažin se juče sastao sa pred-

stavnicima nevladine organi-

zacije Centar za ženska prava,

pokretačima kampanje „Ne-

željena“, koja ima cilj da spri-

ječi zloupotrebu medicinskih

testova radi prenatalnog oda-

bira pola.

Prema riječima Pažina, rješa-

vanje tako osjetljivih i kom-

pleksnih društvenih pitanja

zahtijeva udruženu akciju i

saradnju državnih institucija,

civilnog sektora i građana.

- Uvjeren samda ćemo zajed-

ničkim snagama uspjeti da

prevaziđemo ovaj problem

koji zadire u samu srž našeg

društvenog bića. Na tomputu

su vaša energija, stručna zna-

nja i rad na podizanju svijesti

građana od velike važnosti –

kazao jePažin.

Direktorica Centra za ženska

prava Maja Raičević kazala je

da je ohrabrena pozivom za

održavanjesastanka i prijene-

go što je finalizovan proces

prikupljanja potpisa podrške

inicijativi, koja će uskoro biti

zvaničnodostavljenaVladi.

Raičević je, kako se navodi,

izrazila naduda će od sada za-

jedničkim snagama Vlade, ci-

vilnog sektora i ostalih druš-

tvenih činilaca, prvenstveno

kroz obrazovanje, biti dat do-

prinos prevazilaženju nega-

tivnih kulturnih normi koje

dovode do tog problema.

Kampanja „Neželjena“počela

je krajem novembra otkriva-

njem spomen-ploče ispred

platoa Univerzutetskog cen-

trakoja jeposvećena svimdje-

vojčicama koje nijesu dobile

prilikuda budu rođene.

Sl.R.

PODGORICA

- Svi uzorci

matičnihćelijaporodica iz

CrneGore čuvaju seponaj-

višimstandardimau labora-

torijamaKrio sejva, augovo-

ri koje supotpisali roditelji

važeći su i zanjihovo spro-

vođenjenadležan je sudu

Švajcarskoj - saopštili su iz

kompanijeKrio sejv.

Reagujući na pisanje Pobjede,

oni poručuju da roditelji koji

susačuvalimatičnećelijesvoje

djece u Krio sejvu, porodičnoj

banci matičnih ćelija, nemaju

razloga za brigu, te da je pred-

stavništvo u Podgorici ugaše-

no iz ekonomskih razloga.

Pobjeda je prošle sedmice

objavila da je predstavništvo u

Crnoj Gori Krio sejv banke za

čuvanjematičnih ćelija iz krvi

i tkiva pupčane vrpceugašeno

prije više od godinu, te da je

firmaMonte-sel nakoju jeovo

predstavništvo registrovalo

ovdje zvanično likvidirana u

juluove godine.

Našoj redakciji obratilo se ne-

kolikozabrinutihroditeljako-

ji su mjesecima bezuspješno

pokušavali da stupe u kontakt

sa predstavništvomKrio sejva

kako bi vidjeli što se dešava sa

matičnim ćelijama za čije ču-

vanje su izdvojili dosta novca.

Otvaranje

Iz Krio sejva sa druge strane

objašnjavaju da je saradnja sa

PODGORICA

–Ministar-

stvo rada i socijalnog stara-

njaplanirabudžetomza

sljedećugodinuda izdvoji

1.672.000euravišenego

prošle godine za troškove

prava izporodiljskogodsu-

stva, jer suuokviru te stav-

ke, izmeđuostalog, i nakna-

de zanovorođenodijetekoje

suuvećane za 20odsto.

Predloženim budžetom za

2018. godinu propisano je da

ovaj resor za isplatu prava ko-

risnika porodiljskog odsustva

izdvoji 16.672.000 eura, za ra-

zliku od ovogodišnjeg koji je

iznosio 15.000.000 eura. Ovo

pravo, kako je precizirano, ko-

ristilo je u junu 6.237 osoba, a

zaisplatujetadaobezbijeđeno

PODGORICA

–Asocijacija

zademokratski prosperitet

„Zid“ juče je, 11. put, dodijela

godišnjenagrade zavolonte-

rizam, uzpodrškuprincaNi-

kolePetrovića i Fondacije

PetrovićNjegoš.

U kategoriji „volonter godine“

nagrađeni su aktivisti časopisa

Glas Zabjela, dok je godišnja

nagrada za doprinos i razvoj

volonterizma pripala Adisi

Malagić.

Svečana dodjela nagrada or-

ganzovana je naMeđunarodni

dan volontera. Na konkurs je

stiglo oko40prijava.

Časopis Glas Zabjela, odnosno

ljudi koji ga prave, odabrani su

zavolonteragodine, kako je re-

čeno, zbog truda, zalaganja,

rada, kao i doprinosa svim čla-

novimazajednice,nezbogtoga

štoočekujuneštozauzvrat,već

zbog toga što vjeruju da „soci-

jalni kapital zaista vrijedi“.

Glas Zabjela, pored ostalih ak-

tivnosti, bio je jedanodorgani-

zatora humanitarnog turnira

kako bi se njihovom komšiji,

dječijempjesnikuBećuDošlja-

kukojiječetirigodineživiobez

struje, prikupio novac i platio

račun za struju.

- Nadamo se da će ova ideja da

živi, raste i opstane – kazao je

aktivistakojijeprimionagradu

za časopisGlas Zabjela.

Dobitnica godišnje nagrade za

doprinos i razvoj volonterizma

Adisa Malagić, profesorica u

Gimnaziji „30. septembar“ u

Rožajama, rekla je da sumladi

ljudi koji učestvuju u volonti-

ranju oni koji doprinose pozi-

vitnimpromjenama u zajedni-

ci.

- Ako uspijemo da stvorimo

prave vrijednosti kod mladih,

onda neće biti potrebe da bri-

nemozabudućnostkojapripa-

danjima–naglasila jeMalagić.

Ona je organizovala veliki broj

aktivnostisavolonterskimklu-

bomgimnazije ukojoj radi.

ADP „Zid“ nagradio je i svoje

najaktivnije volontere -Marka

Koraća,KsenijuSimoć iKristi-

nuŠišović.

Izvršna direktorica ADP „Zid“

Sanda Rakočević upozorila je

da se u našoj državi u posljed-

nje dvije godine ne nagrađuje

volonterizam, nego se, čudnim

zakonskimrješenjima, kažnja-

va.

- Kazne za volontiranje su u

rasponu od 500 do 20.000 eu-

ra, a još od 2013. godine živimo

u zemlji u kojoj je volontiranje

izjednačenosa radom.Kodnas

volontiranje nije afirmativno i

stvara probleme državi, zbog

toga što gubi, jer je svaki ugo-

vor u volonterskom radu oslo-

bođenplaćanjaporeza–navela

je ona i dodala da volontiranje

mora da se reguliše, a Zakon o

volonterskomraduukine.

J.B.

Iz Krio sejv potvrdili da je predstavništvo u Podgorici zatvoreno i poručili r

Matične

su bezbj

Pažin pozdraviomisiju kampanje „Neželjena“

Korak naprijed ka

emancipaciji društva

Dodijeljena 11. godišnja nagrada za volonterizam

Dobitnici časopis Glas

Zabjela i AdisaMalagić

PODRŠKA:

Raičević i Pažin

PODSTICATIVOLONTERIZAM:

Sa svečanosti

firmomMonte-sel prekinuta

iz ekonomskih razloga, u skla-

du sanovimposlovnimmode-

lom, te da se unajskorijempe-

riodu planira otvaranje

direktnog predstavništva u

Crnoj Gori.

Na Fejsbuk strani Matične će-

lije Cryo-Save Crna Gora, iz-

među ostalog se navodi i da je

predstavništvo u Podgorici

Uloga

predstavništva

bila je

obezbjeđivanje

seta za uzorak,

nadoknade

bolnicama

za usluge

uzimanja uzorka,

obezbjeđivanje

izvozne dozvole

uMinistarstvu

zdravlja i

omogućavanje

transporta do

laboratorije

Banke Krio sejva

Roditelji: Najmanje što sumogli jeste da nas obavijeste

Nakon saopštenja i reagovanja iz kompa-

nije Krio sejv da sumatične ćelije porodi-

ca iz Crne Gore bezbjedne, oglasili su se

i roditelji i poručili ovoj firmi da najmanje

što sumogli da urade jeste da obavijeste

klijente.

Podgoričanka koja još nije dobila ni ser-

tifikat, iako je isplatila sve rate, kaže da

će koliko danas pozvati predstavništvo u

Beogradu kako bi provjerila hoće li pošto-

vati obaveze crnogorskog predstavniš-

tva ili će je uputiti na Švajcarsku.

- Kako da budemo sigurni da je sve u

redu kad se za godinu nijesu udostojali

da bar putemmejla ili, kao što su to sada

uradili, putem saopštenja obavijeste

roditelje koji su ipak dosta novca izdvojili

za čuvanje matičnih ćelija svog djeteta –

kazala je našem listu ova Podgoričanka.

I na Fejsbuk strani komentatori su bili

aktivni.

- Mislimda je osnovni red bio da nas

obavijeste o zatvaranju filijale. Nije u

pitanju naš novac već to što smomislili

da smo na neki način osigurali zdravlje

svomdjetetu i možda drugim članovima

porodice. I prekomedija saznajemo da

je predstavništvo zatvoreno prije godinu

dana. Krajnje neozbiljno – naveo je jedan

od roditelja.

Ministarstvo rada predložilo uvećana izdvajanja za socijalnu zaštitu

Porodiljama više

milion i po eura

je i povećanje izdvajanja za

porodilje, jer je, između osta-

log, ljetos izmijenjenimZako-

nomosocijalnojidječjojzašti-

ti povećana visina prava

jednokratnenaknadezanovo-

rođeno dijete za roditelja,

usvojitelja, staratelja ili hrani-

telja korisnika prava na mate-

rijalnoobezbjeđenje za20od-

sto. To primanje sada iznosi

132,52eura. Tada je, takođe, za

20odstopovećananaknadapo

osnovu rođenja djeteta za ro-

diteljakoji senalazinaeviden-

ciji Zavoda za zapošljavanje i

iznosi80,02eura, aovoprima-

nje se isplaćuje 12 mjeseci. U

obrazloženju stavke porodilj-

skog odsustva istaknuto je i da

je zakonom propisano da po-

slodavac ima pravo na refun-

daciju sredstava po osnovu

isplate naknade zarade zapo-

slenom za porodiljsko odno-

sno roditeljsko odsustvo.

U narednoj godini za dječije

dodatke je takođe opredijelje-

no milion eura više nego u

prošloj godini, odnosno 4,5

miliona, jer je izmijenjenim

zakonom u julu ova naknada

uvećana za 20odsto.

Budžet Ministarstva rada za

ovugodinu iznosi 95,7miliona

i manji je u odnosu na prošlu

godinu zato što su ukinute na-

knade za majke troje ili više

djece.

Osim za dječiji dodatak, više

novca, oko tri miliona, predvi-

đeno je i za materijalno obe-

zbjeđenje,jerćediomajkikoje

suprimalenaknadebiti vraće-

ne na ova primanja.

N.Đ.

Manje za putovanja, više za gorivo

Kada je riječ o administrativnim troškovima,

Ministarstvo rada planira da sljedeće godi-

ne smanji iznose za službena putovanja.

Ovogodišnjimbudžetom je za tu svrhu

izdvojeno bilo 43.608 eura, a novimbudže-

tompredlažu da taj iznos bude neštomanji

- 43.000 eura. S druge strane, planiraju da

povećaju rashode za gorivo. Ove godine za

tu svrhu izdvojeno je 15.734,43, a za sljedeću

planiraju 17.000. Ovaj resor će i naredne

godini izvojiti 30.000 za zakup objekata,

što je na ovogodišnjemnivou. Planiraju,

međutim, da povećaju iznos kontribucije za

članstvo u domaćim i međunarodnimorga-

nizacijama. Ove godine za tu stavku izdvo-

jeno je 140.000, a predloženimbudžetom

za narednu godinu propisano je da bude

145.000 eura.

1.295.966,45 eura.

Pojašnjeno je da porodiljska

odsustva podrazumijevaju re-

fundaciju naknade zarade i

naknada zarade za porodilj-

sko, odnosno da roditeljsko

odsustvo obuhvata i opremu

za novorođeno dijete i nakna-

duporodiljamapoosnovuevi-

dencije Zavoda za zapošljava-

nje.

Ministarstvo rada predložilo

zatvoreno usljed finansijske

neodrživostikancelarijeuzro-

kovane dugovima u iznosu od

više stotina hiljada eura crno-

gorskih klijenata, kojima je na

zahtjevkancelarijeizPodgori-

cebiloomogućenoplaćanjena

rate.

- Svi klijenti imaju zaključen

ugovor i sertifikat izdat od

Krio sejv banke akreditovane

od ovlašćene organizacije

Švajcarske – navodi se na

Fejsbuk strani.