Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

–Generalni

sekretarUnije slobodnih

sindikataSrđaKekovićkaže

da jekrajnjevrijemeda se

smanji opterećenjena zara-

de, ukinekrizni porezkoji je

uveden2013, poveća stopa

porezanadobit i da se

40.000radnika iz sive zone

uvedeu legalnekanale. Ne-

zaobilazno je, kaže, poveća-

njeminimalne zarade, koja

se godinamanijemijenjala i

iznosi 193 eura.

Opterećenja

-Opterećenja na zarade su ve-

lika, pa je došlo vrijeme da se

smanje i teret krize konačno

skine sa zaposlenih i građana.

Sindikat je odavno tražioda se

ukinekrizni porezkoji je2013.

bio uveden na godinu-dvije,

ali seodomaćio, s timšto jene-

znatnosmanjen.Ukidanjekri-

znog poreza bi mnogo značilo

i poslodavcima i radnicima jer

bi to otvorilo mogućnost za

nova zapošljavanja - tvrdi Ke-

ković, komentarišući najavu

Vlade o mogućem smanjenju

doprinosa i prijedlogu Cen-

tralne banke da se smanji po-

rez na dobit i ukine ili smanji

krizni porez.

- UUniji se ne slažemo da tre-

ba smanjivati stopu poreza na

dobit, jer je najniža u Evropi.

U razvijenim državama je tri

ili četiri puta veća nego kod

nas, pa je njeno smanjenje

krajnje neprihvatljivo. Odav-

no predlažemo da se porez na

dobit poveća, jer je praksa po-

kazaladaefekataodnižestope

nema - objašnjava Keković i

predlažedaseuvedeneopore-

zivi dio zarade, u šta treba

uključiti dvanaestinu regresa,

topli obrok i još neka davanja.

- Poslodavci bi mogli da kroz

taj stimulans povećaju zarade

i otvore prostor za nova radna

mjesta. Neoporezivi dio zara-

de imaju sve zemlje regiona,

pajereddagaimiponovouve-

demo - smatra Keković.

Poreskidug

On kaže da je ključni problem

države poreski dug koji je u

jednomtrenutkubio izašaona

900 miliona eura, a godišnje

rastao od 130do 140miliona.

-Ne slažemo se sanajavljenim

povećanjem PDV na 21 odsto

od 1. januara. Novac treba na-

maknuti naplatom poreskog

duga i smanjenjemgrešaka si-

stema odnosno obeštećenja.

Određenim poslodavcima se

gledalo kroz prste, a na teret

budžeta. Na drugoj strani, u

sivoj zoni po posljednjem

istraživanju radi 40.000 oso-

ba, koje treba prevesti u for-

malan radni odnos, što bi

osnažilo budžet i socijalne

fondove-kažeonipodsjećada

jeUSSCGpisao

Vladi da se sankcioniše neod-

govorno i nezakonito trošenje

budžetskog novca - odnosno

pokrivanje pogrešnih poteza

institucija.

Istakao je da značajnije treba

oporezovati luksuz.

- Krajnje je vrijeme da se pre-

kine sa stimulansima investi-

torima na teret budžeta i gra-

đana. Red je da konačno i

vlasnicikapitalailuksuzapoč-

nu da dijele teret - smatra Ke-

ković i dodajeda jekrajnjevri-

jeme za promjenu, jer se dvije

i po decenije sve radilo u inte-

resu kapitala, a na teret građa-

na.

M.P.M.

PODGORICA

–Zadevetmje-

seci ove godine strane direk-

tne investicije bile su 409,8

miliona eura, od čega se iz dr-

žave odlilo 98,1miliona.

Podaci Centralne bankepoka-

zujudasunetoinvesticije311,7

miliona.

- Ovo je rezultat povećanja

ulaganja u formi interkompa-

nijskog duga i nekretnina, kao

i znatno manjeg povlačenja

SDI u poređenju sa prošlom

godinom - navodi se u Biltenu

CBCG. Iz zemlje se po osnovu

ulaganja rezidenata u ino-

stranstvo odlilo 22,4 miliona,

dok su povlačenja sredstava

nerezidenata investiranih u

CrnuGoru iznosila 75,7milio-

na. Priliv stranih direktnih in-

vesticija u formi vlasničkih

ulaganja iznosio je 223,8 mili-

ona, što čini 54,6 odsto uku-

pnog priliva.

M.P.M.

PODGORICA

- Potencijali i problemi CrneGore i Slovenijeu

oblasti saobraćaja su slični, a crnogorskoj strani posebno je

interesantanmodel funkcionisanjaLukeKopar, ocijenjeno

jena sastankuministra saobraćajaOsmanaNurkovića i slo-

venačkog ambasadoraMitjeMočnika.

- Sastanak je organizovanpovodompredstojeće posjeteNurko-

vića slovenačkom kolegi, koja je planirana sredinommjeseca -

navodi se u saopštenjuMinistarstva. Ta je posjeta dogovorena

prilikombilateralnog sastanka dvaministra uVaršavi.

- Za našu delegaciju od interesa je i model funkcionisanja želje-

zničkog saobraćaja od Luke Kopar prema Evropi - kazao jeNu-

rković.

R.E.

Generalni sekretar USSCG Srđa Keković traži da se ukine krizni porez i smanji siva zona

Na crno radi 40.000 radnika

I sindikat

traži uvođenje

neoporezivog

dijela zarada,

kao i smanjenje

olakšica za

investitore

Odlilo se

98miliona

Strane direktne

investicije za devet

mjeseci 409,8miliona

je poreske discipline nije njihova stvar

jivače

de stroga

Traže

uvođenje

neoporezivog

dijela zarade

Mulešković je istakao da, u

odnosu na uporednu praksu,

propisi Crne Gore ne poznaju

neoporezivi dio zarade od

2011. godine, kao što je nekad

bila minimalna cijena rada, te

topli obrok i regres, što sada

čini startni dio zarade.

- Inicijativa UPCG biće usmje-

rena uvođenju neoporezivog

dijela osnovne zarade i naj-

nižeg iznosa startnog dijela

zarade - rekao je Mulešković

i dodao da će Uniji u fokusu

biti preispitivanje opravdano-

sti visine doprinosa za Fond

rada, za PKCG, za profesional-

nu rehabilitaciju i zapošljava-

nje osoba sa invaliditetom.

ekonomija smanjuje kroz

stvaranje kvalitetnog poslov-

nog ambijenta, a manji su

efekti od kaznene politike, ali

ne spore da je ona u određe-

nomsmisluneophodna.

I uPrivrednoj komori suuvje-

reni da je aktuelno optereće-

nje rada previsoko i da nega-

tivno utiče na zaposlenost, a

da bi smanjenje tih dažbina

uticalo na pad ukupnih troš-

kova poslovanja, čime bi se

podstaklefirmeizsivezoneda

legalizuju rad i plaćajupenzij-

ski i zdravstveni doprinos za

radnike i poreze državi. I oni

su uvjereni da smanjenje daž-

bina ne bi smanjilo javne fi-

nansije, jer bi se povećala

osnovica. Navodeda je radko-

misije za suzbijanje sive eko-

nomije u izvjesnom periodu

nakon formiranja dao pozitiv-

ne rezultate.

- Efikasnije suzbijanje sive

ekonomije zahtijeva ponovno

uključivanjepredstavnikapri-

vatnogsektorauradovekomi-

sije - smatrajuuPKCG.

Iz Ministarstva finansija je Po-

bjedi ranije saopšteno dapostoji

prostor za smanjenje doprinosa

za socijalno osiguranje, ali pod

uslovomda se obezbijedepriho-

di koji ne bi mogli biti manji od

postojećih. Iz togresora sukaza-

lidasejedinokoddoprinosamo-

že govoriti o relativno visokom

poreskomopterećenju, ali da do

njegovog smanjenja može doći

samo kroz smanjenje sive eko-

nomije na tržištu rada, urednije

prijavljivanje i uplatu poreza,

eliminisanje isplata dijela zara-

de „na ruke“.

S.POPOVIĆ

Ministar saobraćaja sa slovenačkim

ambasadorom

Prepisuju od

Luke Kopar

USD

1.18650

JPY 133.91000

GBP 0.87725

CHF

1.16650

AUD

1.55850

CAD

1.50340

Kursna lista

SrđaKeković