Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

–Banka za ra-

zvoj SavjetaEvropeodobrila

jedesetmiliona eura za fi-

nansiranje treće fazeprojek-

taHiljaduplus stanova, sa-

opšteno je izMinistarstva

održivog razvoja i turizma.

-Nasjednici administrativnog

odbora CEB-a 23. novembra

kreditnizahtjevjeodobren,pa

susestekli uslovi zapotpisiva-

nje ugovora o kreditu - navodi

seu saopštenju i dodajeda jeu

prethodne dvije faze 809 do-

maćinstava, odnosno 2.150

građana riješilo stambeno pi-

tanje.

- Dugoročni hipotekarni kre-

diti dodjeljivaćeseodređenim

ciljnim grupama i to 40 odsto

za domaćinstva čiji je član za-

poslen u javnom sektoru, 30

odstobračnimparovimaispod

35 godina, samohranim rodi-

teljima,osobamasainvalidite-

tom,mladimakoji subili djeca

bez roditeljskog staranja i žr-

tve nasilja u porodici - dodaje

se u saopštenju.

IzMinistarstva su kazali da će

u pregovorima sa građevin-

skim kompanijama insistirati

na nižim cijenama kvadrata,

dok će od banaka tražiti do-

datnosnižavanjekamatnesto-

pe za dugoročne hipotekarne

kredite i pojednostavljene

procedure odobravanja kredi-

ta, jer, kako podsjećaju, treba

imati u vidu da je to socijalni

projekat namijenjen građani-

ma koji po tržišnim uslovima

ne mogu da riješe stambeno

pitanje.

- Novitet u trećoj fazi je ponu-

da stanova u starogradnji, koji

moraju zadovoljiti kriteriju-

me energetske efikasnosti i či-

ja ponuda će doprinijeti kon-

kurentnosti cijena. Građani

koji budu zainteresovani da

prodajustanuokviruprojekta

Hiljadu plus mogu se prijaviti

kada bude raspisan javni po-

ziv, o čemu će javnost biti bla-

govremeno obaviještena - re-

kli su izMinistarstva i najavili

da će sve povoljnosti iz pret-

hodna dva projekta biti una-

prijeđene u korist kupaca sta-

nova.

- Do kraja ove odnosno počet-

kom naredne godine će biti

objavljeni javni pozivi za ban-

ke, građevinske kompanije i

pojedince kao ponuđače sta-

nova, kao i javni poziv za gra-

đane - saopštili su izMinistar-

stva.

Za treću fazu projekta predvi-

đen jekredit od20milionaeu-

ra, što podrazumijeva da će

400 domaćinstava riješiti

stambenopitanje.

N.K.

PODGORICA

- Predstavni-

keposlovnihcrnogorskih

asocijacija radujunajave iz

Vlade iMinistarstva finansi-

jadapostoji prostor za sma-

njenjeopterećenja zarada.

UslovVladeda će se tomoći

učiniti ukolikoposlodavci

buduredovnoplaćali porez i

doprinos ih tolikone raduje.

Smatraju, naime, da sene

možepravdati visokoopte-

rećenjena zarade činjeni-

comdapostojeposlodavci

koji neredovno, ili nikako

plaćajuporeze, nelegalno

zapošljavaju ili neprijavljuju

poreskeobaveze.

U Uniji poslodavaca (UPCG)

kažu da najave o smanjenju

doprinosa ,,već duže slušaju“.

Očekujubrzemjere

- Nadamo se brzim, konkret-

nim prijedlozima i mjerama

Vlade o pitanju smanjenja op-

terećenja na zarade, jer na

osnovu najave nemožemo za-

ključiti na šta će se odnositi -

kazao je Pobjedi šef sektora za

međunarodnu saradnju i eko-

nomijuuUPCGMirzaMuleš-

ković i dodao da ekonomska

teorija i praksa u većini sluča-

jeva potvrđuju da smanjenje

opterećenja neće dovesti do

smanjenja budžetskih priho-

da.

-Smanjenjemopterećenjado-

ći će do rasta neto zarada, što

ćeukrajnjempovećatibudžet-

ske prihode. Kroz uvećanje

zarada, povećanje broja zapo-

slenih, smanjenje neformal-

nog rada, obezbijediće se sta-

bilnostjavnihprihoda-smatra

Mulešković.

Ističedaprivrednicioddržave

očekuju jaku i odlučnu repre-

sivnu politiku, koja će sva

pravna i fizička lica koja rade

„na crno“ prevesti u legalnu

zonu.

- Samimtimće se povećati ba-

zaporeskihobveznika,štoćeu

krajnjemdovestidopovećanja

budžetskihprihoda.Tojeoba-

vezadržavekoja trebadastvo-

ri zakonski okvir koji će omo-

gućiti postupanja apsolutno

usmjerena ka suzbijanju cr-

nogtržišta-naglasiojeMuleš-

ković i dodao da seUPCG, kao

socijalni partner, zalažezapo-

štovanje svihnormi.

- Prilikomkažnjavanja, koje je

u Crnoj Gori najzastupljenija

mjera suzbijanja neformalne

ekonomije i koja se nije poka-

zalauspješnom,morasevoditi

računadakaznebuduprilago-

đene težini prekršaja i eko-

nomskoj snazi privrednih su-

bjekata i dabuduneselektivne

- poručio je Mulešković, koji

smatra da se nemože pravdati

visoko opterećenje na zarade,

rast poreskih stopa i uvođenje

raznih fiskalnih i parafiskal-

nih nameta činjenicomda po-

stoje poslodavci koji neredov-

noisplaćujuporeze,nelegalno

zapošljavaju ili ne prijavljuju

porez.

UMontenegro biznis alijansi

(MBA) smatraju da je širenje

baze obveznika kroz smanji-

vanje svih vrsta poreza jedan

od načina za smanjenje sive

ekonomije.

- Siva ekonomija je posljedica,

aneuzrokstanjausistemupo-

reza. Prvo treba smanjiti sve

vrste poreza, što bi uticalo na

smanjenje sive ekonomije -

kazao je menadžer MBAMi-

lan Dragić i dodao da treba

određenovrijemedapočneda

se širi baza obveznika poreza,

što jeproblematičnozaVladu,

jer treba ,,preživjeti“ dok se

proširibazaporeskihobvezni-

ka, čime bi se nadomjestilo

smanjenje poreza.

On navodi da je siva ekonomi-

ja znatan problem za svako

društvo i svaku ekonomiju, pa

i onu najrazvijeniju, jer njeni

negativni efekti pogađaju i dr-

žavu i privrednike koji regu-

larno i odgovornoposluju.

Nijedonas

- Što se tiče članovaMBA koji

navodno nelegalno posluju u

nekim segmentima, nije u do-

menu našeg posla da se time

bavimo. To je posao drugih in-

stitucija i organa - naglasio je

Dragić, koji smatra da se siva

PODGORICA

–Unovembru

jepromet naMontenegro-

berzi bio 1,41miliona eura,

što je 74odstomanjeuodno-

sunaoktobar, pokazujupo-

daci berze.

Prosječan dnevni promet u

novembru iznosio je 63,96 hi-

ljada eura.

Tokom 22 dana trgovanja u

novembru zaključeno je 316

transakcija.

Trgovinom akcijama 41 kom-

panije, ne uključujući akcije

fondova, ostvareno je 1,38 mi-

liona prometa. Trgovinomak-

cijama fondova sklopljeno je

66 poslova vrijednosti 613,98

hiljada.

Najviše se trgovalo akcijama

Crnogorskog elektropreno-

snog sistema, Rivijere Kotor,

Jugopetrola,HTPAtlashotels

group iDruštva zaupravljanje

investicionim fondomMone-

ta.

Najveći rast cijene u novem-

bru od 877 odsto zabilježile su

akcije kompanije Rivijera Ko-

tor, dok su dionice Ultepa iz

Ulcinja najviše pale, 87 odsto.

R.E.

PODGORICA

–NaMontene-

groberzi je jučeprodato

104.000akcijaŠtamparije

Obodza 114.000eura. Cijena

akcije jeostalanepromijenje-

na - 1,1 euro.

Zvanično nije saopšteno ko su

akteri ove transakcije. Pobjeda

nezvanično saznaje da je ove

akcije prodao Savez samostal-

nih sindikata, a kupio neko od

drugihvlasnikaovekompanije.

Najveći vlasnik sa 24,08 odsto

ove kompanije je Alek inves-

tment holding, otvoreni fond

Trend ima 24 odsto, Savez sa-

mostalnih sindikata 22,4, Alek-

sandarJovović 12,7, Bul endbier

broker, diler, investment savjet-

nik5,6, dok jenazbirnomkasto-

di računu 1,39 odsto.

M.P.M.

BAR

-Odbor direktoraBar-

skeplovidbe jena jučeraš-

njoj sjednici razriješiodosa-

dašnjeg izvršnogdirektora

MilaPaunovića, saopšteno

je izbarskekompanije.

- Za vršioca dužnosti izvršnog

direktora imenovan je Tiho-

mir Mirković, dosadašnji di-

rektor komercijalnog sektora

kompanije Barska plovidba -

kaže se u saopštenju.

Mirković je u kratkom perio-

du, početkom 2016, već bio

direktor ove kompanije. Pau-

nović jena čeluBarskeplovid-

bebioodavgusta2016. godine.

Kompanija Barska plovidba

završila je treći kvartal sa neto

dobitkom od 3,62 miliona eu-

ra, što je2,5putavišeuodnosu

na isti prošlogodišnji period.

Paunović je ranije Pobjedi ka-

zao da je pozitivan rezultat

poslovanja Barske plovidbe u

prvih devet mjeseci proiste-

kao iz bilansiranja pozitivnih

kursnih razlika. Barska plo-

vidba sve dosadašnje obaveze

po osnovu kamata na kredit

kod kineskeEksimbanke, koji

su uzeli prije pet godina za iz-

gradnjubrodova ,,Bar“ i ,,Bud-

va“, izmiruje po planu otplate.

Kompanija redovno izmiruje

obaveze prema radnicima, dr-

žavi i dobavljačima, a ostvaru-

jeposlovneprihodepoosnovu

iznajmljivanja brodova, izda-

vanja poslovnih prostora, re-

storana i jaht kluba i donedav-

no agent i ran j em broda

,,Dubrovnik“ riječke Jadroli-

nije.

Pomorska linija između Crne

Gore i Italije, Bar-Bari-Barpo-

novo je obustavljena prošle

sedmice pošto je istekao ugo-

vor koji je Barska plovidba

potpisala sa Jadrolinijom. Ta

hrvatska kompanija je od sre-

dine maja pomorsku vezu Cr-

neGore i Italijeodržavala svo-

jimferibotom ,,Dubrovnik“.

Barska plovidba je akcionar-

sko društvo sa ciljem obavlja-

nja pomorskog saobraćaja,

djelatnosti marina, agencij-

skih i ugostiteljskih poslova i

međunarodne špedicije.

Osnovana je 2000. godine, na-

kon segmentacije Prekooke-

anskeplovidbe.Dokraja2002.

godinekompanija jeposlovala

pod nazivom Putnički termi-

nal. Država i državni fondovi

posjeduju ukupno 51,9 odsto

akcijskog kapitala.

S.P.

Banka za razvoj SE odobrila sredstva

za Hiljadu plus stanova

Za treću fazu

deset miliona

U novembru promet naMontenegroberzi 1,4miliona

Rivijera oborila rekord

Poslovne asocijacije jedva čekaju smanjenje doprinosa i smatraju da poveća

Država da hvata ut

poreza, ali da ne b

Odluka odbora direktora Barske plovidbe

Milo Paunović razriješen,

Tihomir Mirković imenovan

Sindikat

prodao udio

u Obodu

za 114 hiljada

Trgovina akcijama

cetinjske štamparije

MirzaMulešković

MilanDragić

UUPCG od države očekuju jaku i

odlučnu represivnu politiku protiv

rmi koje rade na crno, ali tvrde da

se politika kažnjavanja nije pokazala

uspješnom i da treba voditi računa

da kazne ne uguše rme