Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

KosovaHašimTači juče je

pozvaoposlanikeSkupštine

Kosovada ratifikuju spora-

zumodemarkaciji granične

linije sCrnomGorom.

Tači je pozdravio odluku Vla-

de Kosova da se Skupštini do-

stavi prijedlog zakona o ratifi-

kaciji sporazuma sa Crnom

Goromsaprimjedbamakoje je

dala komisija Vlade Ramuša

Haradinaja, na čijem je čelu

ŠpetimBulići.

-Želimda vjerujemupolitičku

i državnu volju izabranih

predstavnika građana, ali isto-

vremenopozivamsveposlani-

ke Skupštine Kosova da neza-

visno od partijske pripadnosti

budu ujedinjeni u ratifikaciji

ovog međudržavnog sporazu-

ma, napisao je Tači na Fejsbu-

ku.

Haradinajeva vlada juče je

usvojila izvještaj nove komisi-

je za demarkaciju i odlučila da

sporazum o demarkaciji, koji

jepotpisan26. junauBeču, za-

jedno s tim izvještajem, dosta-

vi Skupštini Kosova na odluči-

vanje.

SjednicaSkupštineKosovaza-

kazana jezadanas, ali nadnev-

nom redu nije ratifikacija spo-

razuma odemarkaciji.

Komisija,kojujeformiraopre-

mijer Ramuš Haradinaj čim je

preuzeo dužnost premijera,

konstatovalajeuizvještaju,,da

granična linija u sporazumu o

državnoj granici između Ko-

sova i Crne Gore iz avgusta

2015. nije u skladu sa admini-

strativnomgraničnom linijom

bivšesocijalističkeautonomne

pokrajineKosova“.

Predsjednik Komisije Špejtim

Bulići na sjednici Vlade je re-

kao da je, tokom pregovora o

graničnojlinijiizmeđuKosova

i CrneGore, bilopropusta.

- Konstatovano je da se tokom

pregovoranijeobraćalapažnja

zvaničnimikredibilnimkarta-

ma kako bi se identifikovala

administrativna granična lini-

ja izmeđuKosova i Crne Gore,

iako su državne institucije po-

sjedovale tu administrativnu

liniju, kazao jeBulići.

Međutim, i u vladajućoj koali-

ciji na Kosovu, koju čine De-

mokratskapartijaKosova,Ali-

jansa za budućnost Kosova i

Inicijativa za Kosovo i neke

druge stranke, ne postoji sa-

glasnost o sporazumu o raz-

graničenjusanašomdržavom,

niti o izvještaju komisije ko-

jom predsjedava Bulići. Tako

je, kakoprenosiRadioSlobod-

na Evropa, zamjenik premije-

ra iz redova Tačijeve Demo-

kratske partije Kosova, Enver

Hodžaj, nakon izlaganjapred-

sjedavajućeg komisije istakao

da je Bulići iznio samo opštu

ocjenualineikonkretnedoka-

ze, teda je time još više iskom-

plikovao situaciju.

- Vi stesvevrijemekoristili ar-

gumente topografije, ali po-

menite neki slučaj granice u

bivšoj Jugoslaviji da se zasni-

vaona tome.Katastarski argu-

menti bili su jedini osnov u

svim slučajevima, kazao je

Hodžaj.

Opozicijaseranijeoštroproti-

vila sporazumu o demarkaciji

tvrdeći da je Kosovo izgubilo

8.000 hektara površine. Naj-

veći kritičar u prošlomman-

datu bio je sadašnji premijer

RamušHaradinaj.

Ratifikacija sporazuma u ko-

sovskom parlamentu uslov je

daKosovodobije vizne libera-

lizacije. Međutim, za ratifika-

ciju je potrebna dvotrećinska

većina, odnosno i glasovi opo-

zicije.

S druge strane, našeMinistar-

stvo vanjskih poslova još rani-

je je saopštilo da je za Crnu

Goru demarkacija sa Prišti-

nomzavršena stvar, podsjeća-

jući da je naša država saKoso-

vom potpisala ugovor koji je

naš parlament ratifikovao.

Podsjetimo, Srđan Darmano-

vić,ministar vanjskihposlova,

nedavno je rakao da je demar-

kacija sa Kosovom gotova

stvar.

- Za nas je to gotova stvar. Nije

mi poznato da je Crna Gora

ikada poništila ratifikovani

međunarodni ugovor, tako da

se to neće desiti ni ovog puta,

kazao jeDarmanović.

I Sjedinjene Države i Evrop-

ska unija su podržale spora-

zum koji je postigla bivša ko-

misija saMuratomMehomna

čelu.

Z.DARMANOVIĆ

BRISEL

– Dvodnevni sasta-

nak šefova diplomatija ze-

malja članica NATO-a, na

kome u ime Crne Gore kao

punopravnečlaniceprviput

učestvujeministar vanjskih

poslova SrđanDarmanović,

počinjedanasuBriselu.

Generalni sekretar NATO

Jens Stoltenberg juče je uoči

sastanka na konferenciji za

medijenajaviodaćeglavne te-

me sastanka biti dalje unapre-

đenje odnosa Evropske unije i

Alijanse, kao i evropska i saj-

ber odbrana.

Na sastanku će, kako je naja-

vio, biti riječi i oglobalnimiza-

zovima,poputrastućihtenzija

na Korejskom poluostrvu,

borbi protiv terorizma.

Jedna od tema sastanka, kako

je najavio Stoltenberg, biće i

politika proširenjaAlijanse.

U tom kontekstu Stoltenberg

je, koristeći se primjeromCr-

ne Gore, poručio da svaka ze-

mlja koja ispuni uslove može

postati članica.

-Na primjeruCrneGore se vi-

djelo da zemlja koja ispuni

uslove može postati članica.

Države koje žele da nam se

pridruže prvo treba da ispune

određene kriterijume i spro-

vedu reforme – poručio je

Stoltenberg.

Generalni sekretarNATO-a je

poručio da Alijansa poštuje

odlukupojedinihzemalja, po-

put Srbije, da budu vojno neu-

tralne.

- Srbija nam je jasno stavila do

znanja da ne želi članstvo i mi

to poštujemo, ali i pozdravlja-

mo jako partnerstvo koje ima-

mo sa zemljama koje nisu za

NATO, poput Srbije –naveo je

Stoltenberg.

Kada je riječ o borbi protiv te-

rorizma, generalni sekretar

NATO-a je naglasio kako je za

adekvatno suprotstavljanje

tom bezbjednosnom izazovu

prijesvegapotrebnasaradnjai

pomoćnacionalnihvladaiEU.

Đ.Ć.

PODGORICA

– Admini-

strativni odbor odbio je ju-

če,jednoglasnoibezraspra-

ve, kandidaturu Vladimira

BoškovićazačlanaDržavne

izborne komisije iz civilnog

društva, nevladinog sekto-

ra iUniverziteta.

Bošković se, kao jedini kandi-

dat civilnog društva, NVO i

Univerziteta, prijavio na če-

tvrti konkurs za člana DIK-a,

koji je raspisan 14. septembra

ove godine. Rok za dostavlja-

nje prijava bio je 15. oktobar.

Predsjednik Odbora Luiđ

Škrelja konstatovao je da je

kandidatura Boškovića ,,bla-

govremena i potpuna“.

Bošković, koji je diplomirani

pravnik i izvršni direktorUno

libertasa, već se jednom pri-

javljivao na konkurs raspisan

24. januara, ali ni tada nije do-

biopodrškuOdbora.

-NasjedniciOdbora27. febru-

ara kandidat nije dobio potre-

banbroj glasova podrške – re-

kao je Škrelja.

Uslovijavnogkonkursazačla-

naDIK-a su da kandidat bude

diplomirani pravnik, da je

objavljivao naučne radove i

stručne članke na temu izbor-

nog procesa i da je ostvario

Vlada Kosova usvojila novi izvještaj i zahtijeva korekciju granice sa CrnomGorom

Tači: Ratifikovati

sporazumo

demarkaciji

Opozicija se

ranije oštro

protivila

sporazumu o

demarkaciji

tvrdeći da je

Kosovo izgubilo

8.000 hektara

površine. Najveći

kritičar u prošlom

mandatu bio je

sadašnji premijer

Ramuš

Haradinaj

PODGORICA

-UCrnoj Gori

seuekonomskompogledu

danas živi boljenegoprije

deset godinakad jepotpisan

Sporazumo stabilizaciji i

pridruživanju, rekao je

predsjednikSkupštine Ivan

Brajovićnameđunarodnoj

konferenciji uGruziji.

On je kazao da se Crna Gora

danas bitno razlikuje od one

državeprijedeceniju,jerjeza-

hvaljujući kvalitetnim refor-

mama koje su se sprovodile u

okviru integracionih procesa,

napredovala u mnogim seg-

mentima.

- Ojačali smo kapacitet svojih

institucija i u stanju smo da na

brži i efikasniji način sprovo-

dimo unaprijeđeno zakono-

davstvokojesmousvojiliikoje

usvajamo. Prosječna plata i

penzija u Crnoj Gori su tada

bile upola niže nego sada. Ono

što je još važnije, bitno je pro-

mijenjena svijest ljudi o siste-

mu vrijednosti kojem Crna

Goratrebadapripada,rekaoje

Brajović.

Tokom susreta sa predsjedni-

kom Parlamenta Gruzije

IraklijemKobakhidzeom oci-

jenjenojedapostojećaodlična

politička saradnja predstavlja

preduslov za jačanje saradnje

uoblasti ekonomije i turizma.

Kobakhidze je podsjetio da su

Gruzija i CrnaGora nakonob-

navljanja nezavisnosti pos-

tiglestabilnost iprosperitet, te

da dijele iste vrijednosti i teže

integraciji uEvropskuuniju.

Brajović će sedanas sastati i sa

predsjednikomVlade Gruzije

GeorgijemKvirikašvilijem.

R.P.

Poruka generalnog sekretara NATO Jensa

Stoltenberga uoči ministarskog sastanka

Crna Gora primjer

da svi koji ispune

uslovemogu postati

članovi Alijanse

Predsjednik Skupštine u posjeti Gruziji

Brajović: Ojačali smo

kapacitet svojih institucija

Administrativni odbor nije prihvatio kandidaturu predstavnika NVO za DIK

Vladimir Bošković

bez podrške Odbora

javnuprepoznatljivost uobla-

sti izbornogprocesa.Uslov je i

da je učestvovao u domaćem

ili međunarodnom monito-

ringu izbornog procesa, kao i

danijeobavljaofunkcijučlana

organanekepolitičkepartijeu

posljednjihdeset godina.

Državnu izbornu komisiju či-

ne predsjednik i deset članova

u stalnom sastavu, kao i po je-

dan opunomoćeni predstav-

nik podnosilaca izborne liste.

Predsjednika i jednog člana iz

civilnog društva, NVO i Uni-

verziteta imenuje Skupština,

naprijedlogAdministrativnog

odbora,naosnovujavnogkon-

kursa. Četiri člana stalnog sa-

stavaDIK-a imenujusenapri-

jedlog parlamentarne većine,

a četiri, od kojih je jedan se-

kretar, bira opozicija. Za stal-

nog člana DIK-a imenuje se i

jedan predstavnik političke

partije, odnosno podnosioca

liste za autentičnu zastuplje-

nost pripadnika manjinskih

narodailimanjinskenacional-

ne zajednice koja je na pret-

hodnimizborima osvojilanaj-

više glasova.

Administrativni odbor na ju-

čerašnjojsjedniciimenovaoje

jednoglasno Nikolu Dediva-

novića, magistra strategijskog

menadžmenta, za savjetnika

potpredsjednika Skupštine

BranimiraGvozdenovića.Od

-

lučeno je i da na narednoj

sjednici bude utvrđen broj i

sastav Komisije za praćenje

postupka privatizacije.

I.K.

Sa sjedniceAdministrativnogodbora

IvanBrajovićuGruziji

Jens Stoltenberg

HašimTači