Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Bivši pred-

sjednikSkupštineRepubli-

keSrpskeMomčiloKrajiš-

nik, koji jepredHaškim

tribunalomosuđenna

20godina za zločineu

Bosni iHercegovini,

prisustvovao je, na

pozivSrpskognacio-

nalnog savjeta, ,,sve-

čanoj akademiji“po-

vodom obilježavanja

99. godišnjicePodgo-

ričke skupštine, koja je

održanauPodgorici, sa-

znajePobjeda.

Svečanojakademijiprisustvo-

vali su i lideri Demokratskog

frontaAndrijaMandić iMilan

Knežević, ambasador Srbije u

Crnoj Gori Zoran Bingulac,

kao i predsjednik Odbora za

dijsporu u Skupštini Srbije

IvanKostić.

Presuda

Krajišnik je 27. septembra

2006. pred Haškim tribuna-

lomproglašen krivimza istre-

bljenje, ubistva, progone na

političkoj, rasnoj ili vjerskoj

osnovi,deportacijeinečovječ-

no postupanje kao i zločine

protiv čovječnosti, ali ne i za

genocid.Osuđenjena20godi-

na zatvora. Nakon što je odle-

žao dvije trećine kazne - dio u

istrazi u Ševeningenu, a veći

dio u britanskim zatvorima -

Krajišnik jepuštennaslobodu

30. aprila 2013. godine, od ka-

da je ponovopolitički aktivan.

Akademiji koja je održana u

Hramu Hristovog vaskrsenja

u Podgorici prisustvovali su i

predstavnici Srpske pravo-

slavne crkve, Matice srpske,

kaoisrpskihnacionalnihikul-

turnihinstitucijaizCrneGore.

Vjekovni san

Otvarajući skup, Momčilo

Vuksanović, predsjednik Srp-

skog nacionalnog savjeta, ka-

zao je da je ,,Podgorička skup-

ština ozvaničila vjekovni san

svihSrba za ujedinjenjem“.

- Prije 100 godina se intenziv-

noradilonasrpskomujedinje-

nju. Očekivao se kraj Velikog

rata i sloboda za sav srpski na-

rod. Izmučenoj srpskoj vojsci

nije bio jedini cilj proboj So-

lunskog fronta već ujedinjenje

svih Južnih Slovena, što je ga-

rantovalo da će i svi Srbi biti u

jednoj državi bratskih naroda,

kazao je Vuksanović. On je na-

glasio da su svi narodi u bivšoj

velikoj državi, osim srpskog,

znali da ostvare svoje interese.

- Srbija je, kao i CrnaGora, da-

nas mnogo manja nego što je

bila. Srbiji se otima Kosovo, a

CrnojGorijeneštoranijeoteta

Metohija. Kao u najtežimvre-

menima, od jednog naroda

stvorene su dvije države. Zva-

nično i država Srbija i država

Crna Gora promovišu nikad

boljeodnose, doksrpskomna-

rodu u Crnoj Gori nikad nije

bilo teže. Uočljivo je da su svi

građani koji se javno izjašnja-

vaju kao Srbi stavljeni van za-

kona i nezvanično proglašeni

neprijateljima Crne Gore. Ne-

kima se sudi, neki su već osu-

đeni, neki su u istrazi, dok su

ostali pod prismotrom i kon-

trolom. Za srpsku djecu i mla-

đu generacija Srba u ovim

uslovimanepostojiperspekti-

va u Crnoj Gori, rekao je Vuk-

sanović.

Prema njegovim riječima, Re-

publikaSrbija imapravo i oba-

vezu da vodi računa o svojim

sunarodnicima kojima su

uskraćeni normalni uslovi ži-

vota.

- No i pored toga mi volimo

NjegoševuodnosnosrpskuCr-

nu Goru, Srbiju i Rusiju, iako

nijesmo u jednoj državi. Važno

jedapripadamo jednoj kulturi,

zaključio jeVuksanović.

Okupljenima su se obratili i

predsjednik Matice srpske iz

Novog Sada Dragan Stanić,

pjesnikRankoJovović, auime

Srpske pravoslacne crkve u

Crnoj Gori govorio je svešte-

nikPredrag Šćepanović koji je

blagoslovio skup.

Na početku akademije intoni-

rana je pjesma kralja Nikole

,,Onamonamo“ i himnaSrbije

,,Bože pravde“.

N.ZEČEVIĆ

SKANDALOZNO:

Haški osuđenik na ,,svečanoj akademiji“ u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici

Mandić, Knežević i Bingulac

saKrajišnikomproslavili

danPodgoričke skupštine

Mandić kritikovao Haški tribunal zbog

presuda za genocid Karadžiću i Mladiću

Predsjednik Nove srpske demokratije

AndrijaMnadićranijejekritikovaoHaški

tribunal zbog presuda za genocid Ra-

dovanuKaradžiću i RatkuMladiću.

Kazao jedapresudabivšemvrhovnom

komandantu Vojske Republike Srpske

generaluRatkuMladićusamopotvrđuje

da je ,,Haški tribunal antisrpska tvorevi-

na“idaje,,formirankakobivodećipolitiča-

ri i o iciri iz tog naroda bili predstavljeni kao

isključivi krivci za građanski rat na području

bivšeSFRJ“.

- Karakter Haškog suda precizno je opisao sam

general Ratko Mladić u svom obraćanju prije

nego što će biti udaljen iz sudnice. Dakle, Haški

sud nije tijelo koje se bavi utvrđivanjem istine

već služi za propagandu velike laži, istakao je

Mandić.

On je dodao da srpski narod nikada neće i ne

može, nezavisnoodpresuda i odlukaTribunala,

zaboraviti srpskuvojskunačijemčelusubili Ra-

dovanKaradžić i generalMladić.

- Tavojska jeobezbijedilaopstanaknašegnaro-

danateritorijamazapadnoodrijekeDrineispri-

ječiladanamseponovionoštosedogodilo1941-

45. godine, kazao je liderNSD-a.

Akademiji

koja je održana

u Hramu Hristovog

vaskrsenja u Podgorici

prisustvovali su i predstavnici

Srpske pravoslavne crkve,

Matice srpske, kao i srpskih

nacionalnih i kulturnih

institucija iz

Crne Gore

PODGORICA

-Moramo

motivisati državeZapadnog

Balkanada završeposao i

postignu sve što jepotrebno

dabi postaledioEvrope.

Moramopomoći politički i

krozprojekte i takoposlati

porukuda želimoBalkanu

evropskoj porodici. Upravo

zato samsvojuposvećenost

Balkanuzapočeoposjetom

Crnoj Gori, poručio jepred-

sjednikEvropskogparla-

mentaAntonioTajani otva-

rajući završni događaj

Jadranskogprogramapre-

kogranične saradnjekoji je

održanuAkvili u Italiji.

Tajani je, uz naglasak na svoju

nedavnu veoma uspješnu po-

sjetuCrnojGori, daopunupo-

dršku pristupanju Crne Gore

EU i ukazao na ulogu Evrop-

skog parlamenta u procesu

evropske integracije.Onjepo-

ručio da Crna Gora ostvaruje

dobre i vidljive rezultate u

pregovaračkom procesu i da

će Evropski parlament nasta-

viti da pruža punu podršku

kako bismo što prije ispunili

sve uslove za članstvo.

Konferencija je okupila pred-

stavnike osamdržava regije, a

u ime Vlade Crne Gore je uče-

stvovao ministar evropskih

poslova Aleksandar Andrija

Pejović.

Pejović je poručio da samo

kroz koordinirano i strategij-

sko djelovanje, uz pružanje

podrške konkretnim, vidlji-

vimaktivnostima i projektima

koji su prilagođeni lokalnim i

širim potrebama, možemo

osigurati dalji razvoj Jadran-

skog basena.

R.P.

PODGORICA

- Predsjednica

Hrvatske građanske inicija-

tiveMarijaVučinović saop-

štila jeda će ta strankapodr-

žati lideraDemokratske

partije socijalistaMilaĐuka-

novićaukolikobudekandi-

dat vladajuće strankena

predsjedničkimizborima.

Ona je kazala da ćeHGI podr-

žatikandidatakoji ćebiti jasan

u svojimstavovima.

- AkoĐukanovič bude jasan, a

vjerujemda hoće, mi ćemo ga

podržati. Ja kao predsjednica

ćugapodržati, tovećsadamo-

gu otvoreno kazati, istakla je

Vučinović gostujući u progra-

mukotorskog Skala radija.

Ona je istakla da kandidat za

predsjednika koji je neodre-

đeni vodi politikuprotivDPS-

a, za njunije kandidat.

- Izvolite se izjasniti o svojim

stavovima,kojijevašprogram,

kakovimislitevoditiCrnuGo-

rudaljeubudućnost.Da

li je to

Evropska unija ili Rusija?

Izvolite, odredite put, poruči-

la je Vučinović opozicionim

pretendentima na mjesto

predsjednika države.

R.P.

Završni skup Jadranskog programa prekogranične saradnje u Akvili

Tajani: Želimo Balkan

u evropskoj porodici

Vučinović: Podržaćemo

Đukanovića ako se kandiduje

PODGORICA

- Politički gu-

bitnici, i dalje nesvjesni svog

mjesta i minorne uloge na cr-

nogorskoj političkoj sceni, po-

kušavaju optužbama, hiper-

produkcijomsaopštenja i pres

konferencija da opravdaju

svoj poraz, poručio je član Iz-

vršnog odbora Demokratske

partije socijalista, Bojan Đa-

konović.

Istakao je da „to što nose zva-

nja poslanika i odbornika ne

daje im profesionalni kapaci-

tet da zasluže toliko priželjki-

vanopoštovanje“.

- Ne odgovaramo im kao poli-

tičarima, jer to nijesu. Pa čak

ne odgovaramo ni njima lično

– jer nas lično ne interesuju,

rekao jeĐakonovć.

Uostalom, kako je naveo, sve

su imobjasnili građani u četiri

crnogorske opštine.

R.P.

DPS: Opozicija

pokušava da

prikrije debakl

Vladajuća partija odgovorila

na optužbe oponenata

Ocjena predsjednice

Hrvatske građanske

inicijative

Sa skupa

MomčiloKrajišniku

HramuHristovogVaskrsenja ZoranBingulac iMomčiloKrajišnik

IntoniranjehimneSrbije ,,Božepravde”

MilanKnežević, AndrijaMandić iMomčiloVuksanović