Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 5. decembar 2017.

Pljevlja:

Snijeg zadao prve probleme putarima

Ugradu čisto, lokalni

putevi neprohodni

PLJEVLJA

Snijegkoji je

padao tokomvikendadonio

jevelikeproblemeodvijanju

saobraćaja. Sve gradske sao-

braćajniceočišćene su, ali je

većina lokalnihputevane-

prohodna.

Prema riječima rukovodioca

Zimske službeČistoćeGorana

Gospića, radnici zimske služ-

be na terenu su 24 sata kako bi

obezbijedili saobraćanje grad-

skimulicama.

–Ponegdjejebiloi60centime-

tara snijega, ali danas su sve

kolovozne trake proširene i

pročišćene.Očišćenisusvipri-

lazi javnim ustanovama i ško-

lama, kao i pojedini trotoari.

Mehanizacija i radnici koji ra-

de na odvozu smeća radili su

premaplanu–kazaojeGospić.

Prema informacijama koje

smo dobili iz Lokalnih puteva,

većina lokalnih pravaca je ne-

prohodna.

– Sva mehanizacija je na tere-

nu i rade na raščišćavanju sni-

jegakoji jenapojedinimdioni-

cama visok i dometar. Lokalni

putevi čiste se prema priorite-

tima gdje su hitni slučajevi –

kazali su iz tog preduzeća.

Radnici Vodovoda angažova-

ni su na redovnim aktivnosti-

ma, a od 1. decembra, zbog

povećane zamućenosti voda

sasvatrigradskavodovodani-

je za piće.

A.S.

ZIMSKESLUŽBERADILE24SATA:

Detalj izPljevalja

Delegacija KC ,,Rumija“ iz Čikaga boravila u Baru

Dijaspori omogućiti

da ulaže uCrnuGoru

BAR

UCrnuGoru izdijas-

poredolazimnogonovca, a

udijaspori imamnogonaših

ljudi koji suzainteresovani

daulažuu turizamBara.

Međutim, oni se često srije-

ću sabirokratskimprepre-

kama, koje je, nemoguće ri-

ješiti tokomnekolikodana

kolikoboraveovdje - kazao

jepredsjednikSkupštineop-

štineBarRadomirNovako-

vić.

On je juče razgovorao sa dele-

gacijom Kulturnog centra

,,Rumija“ iz Čikaga koji oku-

plja dijasporu iz Crne Gore u

SAD-VaskomKočovićem, Se-

nadom Perazićem, Fadilom

Redžovićim i Nedžadom Pe-

linkovićem.

-Moramo da pomognemo na-

šim iseljenicima na svaki na-

činukolikoželedaulažuusvoj

grad iusvojuzemlju. Jednaod

ideja, ne samo zbog dijaspore,

jeste da otvorimo nešto poput

,,one stop shop“- jedinstven

šalter na kome će moći da do-

biju kompletnu neophodnu

dokumentaciju – kazao jeNo-

vaković.

Prvi čovjek barskog parla-

mentakazaojedaćesezalaga-

ti za još bliže veze Bara i naše

dijaspore, a naročito u se-

gmentudaonebudujoščvršće

saKulturnimcentrom,,Rumi-

ja“.

Predstavnici tog KC zahvalili

su na pažnji koju im je lokalna

samoupravaukazala.Novako-

vić imjekaouspomenuuručio

poklon - umjetničku sliku sa

motivomStarogBara,radmla-

dog barskog slikara Miloša

Kontića.

V.K.V.

ZABLIŽEVEZE,,RUMIJE“IBARA:

Novaković sagostima

Kolašin:

Poseban čas u OŠ „Vojin Čepić“

CDPR stigao doGornjeMorače

Učenici OŠ „VojinČepić“ sagostima

Kotor:

Opština rješava saobraćajne probleme

Proradio semafor za pješake

ispred glavnih gradskih vrata

KOLAŠIN

Dnevnici u OŠ

„Vojin Čepić“ u Dragovića

Polju, prvi put su u rubrikama

gdje se upisuju časovi, registro-

vali te dvije riječi – ne duvanu.

Crnogorsko društvo za borbu

protiv raka je stiglo i do Gornje

Morače da održi zajednički čas

upozorenja o štetnim i rizičnim

posljedicama po zdravlje niko-

tinskih proizvoda.

- Ovdje se živi i razmišlja zdra-

vo i zbog toga baš odavde

treba poslati poruku kako je

zdrav način života nezam-

jenljiv i kako čovjek na njega

ima prirodno pravo. Štetnost

duvana je višestruka, a pogot-

ovo kada njegovo korišćenje

započne u školskimgodinama.

Zbog toga je najbolje otpor

prema nikotinu stvoriti sada,

uvidjeti sve njegove štetnosti

i tako pomoći našoj ličnosti

kada bude sazrijevala, da se

odupre i spasi od tog rizika -

istakli su iz CDPR-a.

Direktor OŠ „Vojin Čepić“ Dra-

gan Kljajić zahvalio je na donaci-

ji školskih lektira, kao i CD-ovi-

ma sa festivala „Naša radost“,

ističući da pokušavaju kroz

redovnu nastavu da poklone

pažnju edukaciji i ukazivanju na

štetnost duvana.

Dr.D.

KOTOR

Direkcija zaure-

đenje i izgradnjuKotora je

postavila semaforena glav-

nompješačkomprelazu

ispredglavnihgradskihvra-

ta. Odprojektavrijednog

15.000euraočekujudaubla-

ži saobraćajneprobleme, te

daomogući brži protokau-

tomobila jedinomkotor-

skomsaobraćajnicom.

Direktor Direkcije Rato Braj-

ković poručio je pješacima da

semafori koji regulišu saobra-

ćaj imajudrugačiji režimrada

od uobičajnih. To znači da je

neophodnoprilikomprelaska

ulicekoristitipješačketastere.

- Ukoliko to ne urade, neće se

pojaviti zeleno svjetlo za pre-

Andrijevica:

Opština donijela odluku o privremenomfinansiranju

Čekaju podjelu iz

Egalizacionog fonda

ANDRIJEVICA

Umjesto

odlukeobudžetuzana-

rednugodinu, opština je

pripremilaodlukuopri-

vremenomfinansiranju

koja ćevažiti trimjeseca–

kazao jePobjedi šef službe

za finansije i budžet Stojan

Mitrović.

Odluka je donijeta na osno-

vuZakona o finansiranju lo-

kalne samouprave i naći će

se na dnevnom redu lokal-

nog parlamenta 25. decem-

bra.

Mitrović je objasnio da su se

Od januara domarta opština će

na raspolaganju imati po 170.000

eura. Ovogodišnji budžet do kraja

godine biće potpuno realizovan –

kaže šef službe za nansije i budžet

StojanMitrović

natakavpotezodlučilizatošto

komisija Egalizacionog fonda

nije donijela odluku o akonta-

tivnoj raspodjeli sredstavaop-

štinamakojena to imajupravo

za narednu godinu.

– Imajući u vidu činjenicu da

sredstva iz Egalizacionog fon-

da čine najmanje 50 odsto na-

šeg budžeta odlučili smo da

donesemoodlukuoprivreme-

nom finansiranju. Ovogodiš-

nji budžet poslije izmjena i

dopuna iznosi 2.576.802 eu-

ra. Prema zakonu, za vrijeme

privremenog finansiranja, od

januara do marta 2018. godi-

ne, opština može računati na

dvanaestinu tog iznosa, od-

nosno na 170.000 eura mje-

sečno–kazao jeMitrović.

On očekuje da ovogodišnji

budžet do kraja godine bude

potpuno realizovan.

– Prema procjenama struč-

nih službi iznos budžeta za

sljedećugodinubićeugrani-

cama ovogodišnjeg – kazao

jeMitrović.

I.T.

ODLUKU

TREBADA

USVOJISO:

Andrijevica

lazak ulice, jer novi semafor

radipoprincipumjerenjapro-

toka saobraćaja, a ne fiksno

postavljenog vremena – obja-

snio je on.

Prema njegovim riječima Di-

rekcija razmatra mogućnost

da jedan semafor postavi na-

spram upravne zgrade Luke

Kotor.

-U toku je provjera u kakvom

su stanju stari semafori, Savjet

za saobraćaj odlučiće da li ih

treba aktivirati–kazao jeBraj-

ković.

S.M.

UFUNKCIJI:

Semaforgodglavnihgradskihvrata