Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 5. decembar 2017.

CEDIS:

Radovi u

pet opština

Izgrađen

protivpožarni

brod

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 8:30 do

10:30 sati Slatina; od 8:30 do

11:00 sati Đuliće; od 8:30 do

14:30 sati Kuti, Kruška i Bojovi-

će; od 9 do 14:30 sati Poda.

CETINJE:

od 7 do 17 sati pod-

ručje Ćeklića, Resne, Bjelica,

Cuca, Čeva i Lastve Čevske; od

9 do 15 sati Zagrablje, Romi,

Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji,

Vrela, Obzovica, Pačarađe,

Gluhi Do i Prekornica; od 11 do

15 sati Dubovik.

HERCEGNOVI:

od 8 do 18 sati

Kumbor, Zmijice, Miočevići,

Kamp Sava I i II, Trg, Maršala

Tita, Zelenika, Sunčana obala –

zbog ugradnje novih brojila.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati Veli-

ka.

ROŽAJE:

od 8:30 do 14:30 sati

Vuča, Pripeč, Dračenovac, Crnča

i Malindubrava; od 8:30 do 14:30

sati Binjoše, Grablje, Rijeka,

Kačari, Blace i Paučina.

I. T.

TIVAT

Protivpožarno plovilo

za potrebe marine Porto Mon-

tenegro biće porinuto umore

za desetak dana, a potom će

uslijediti probne vožnje i prila-

gođavanje protivpožarne opre-

me. U februaru su predstavnici

tivatskih kompanija Adriatik

marinas i Navar Inkorporejtid

potpisali ugovor o izgradnji

protivpožarnog broda. Kompa-

nija „Adriatic marinas“ uložila

je 400.000 eura u izgradnju

prvog protivpožarnog plovila u

Bokokotorskom zalivu, a brod

je izradila kompanija Navar u

brodogradilištu Bonići.

PRmenadžer kompanije Adria-

tik marinas Danilo Kalezić kaže

da će brod služiti za protivpo-

žarnu zaštitu, ne samomarine

Porto Montenegro, nego i cije-

log Bokokotorskog zaliva.

Brod dužine 9,79metara je

napravljen od posebne staklo-

plastike, koja je otporna na

visoke temperature i posjeduje

sistem sopstvenog orošavanja

vodom, štomu omogućavanja

da može prići blizu zapaljenom

objeketu.

S.K.

Ulcinj:

Udruženje ribara kod predsjednika opštine

Traže 50vezova

naVelikoj plaži

PODGORICA/ULCINJ

Udruženjemalihribara tra-

žićeodMinistarstvapoljo-

privrede sredstva za

produbljivanjePortMilene i

obezbjeđivanjenajmanje 50

vezova za čamce. Otimte-

mama juče surazgovarali sa

predsjednikomopštineNa-

zifomCunguom.

Predsjednik Udruženja Ivo

Knežević kaže da su im vezovi

neophodni kako usljed nevre-

mena ne bi ostajali bez čama-

ca.

-Potrebnonamjenajmanje50

vezova na Velikoj plaži. Što se

Port Milene tiče, riječ je o sta-

rom problemu, kanal je zače-

pljen u njemu ne može da se

lovi. Zapravo, kad uđemo u

kanal teško iz njega možemo

da izađemo – objasnio jeKne-

žević.

On se nada da će u Ministar-

stvu imati razumijevanja i po-

zitivno odgovoriti na njihove

zahtjeve.

Predsjednik opštine Nazif

Cungu informisao je ribare

da će lokalna uprava u sarad-

nji sa Morskim dobrom po-

četkom naredne godine na-

baviti dizalicuza čamce, kao i

izgraditi navoz za izvlačenje

čamaca na Mandraću kod

Male plaže.

I.T.

ČEKAJUODGOVORMINISTARSTVA:

Ribari sapredsjednikomopštine

Vlada dala saglasnost za eksproprijaciju zemljišta u Rožajama

Za gradnju zaobilaznice

otkupiće 25.000kvadrata

ROŽAJE

Uprava za nekretni-

ne može da pokrene postupak

eksproprijacije zemljišta za

izgradnju obilaznice, odnosno

druge faze. Uslovi za to stekli

su se juče, nakon što je Vlada

utvrdila javni interes za otkup

zemljišta od vlasnika. Riječ je o

19.219 kvadratnihmetara koji

su upisani u karasterskoj ozna-

ci Ibarica I, kao i 469 kvadrata

upisanih u KO Rožaje.

Sedmicu ranije Vlada je dala

dala saglasnost za izvođenje

pripremnih radova za građe-

nje obilaznice u Rožajama,

dužine 2,5 kilometara. Na

taj način tranzitni saobraćaj

će se izmjestiti van gradske

zone i stvoriće se uslovi za

veću bezbjednost pješaka

iz užeg gradskog područja i

Bandžovog brda.

Investitor radova je Ministar-

stvo saobraćaja i pomorstva

- Direkcija za saobraćaj. Kako

je ranije saopšteno iz te insti-

tucije, procijenjena vrijednost

radova je oko 20.000.000

eura. Ugovor o izvođenju

radova potpisan je u oktobru

sa sarajevskom kompanijom

,,Euro asfalt“.

I. T.

Rožaje

Cetinje:

Neizvjesno kad će

biti potpuno zaustavljeno

obrušavanje stijene na

putu kod Lapčića

Do Budve preko

Njeguša ili kroz

Riječkunahiju

CETINJE

Saobraćaj nama-

gistralnomputuCetinje -

BudvaumjestuBrajići u

prekidu jedodaljnjeg. Di-

rektorDirekcije za saobra-

ćaj SavoParačakažedaneće

funkcionisati doknebude

otklonjena i najmanjaopa-

snost ododrona.

- Očekujemo dolazak ekipa

koje će ugraditi ankere i spaj-

dermreže, to je posao koji tra-

je nekoliko dana, a saobraćaj

ne smijemo da pustimo sve

dok postoji i najmanja opa-

snost daljeg obrušavanja - ka-

zao jeParača.

Premanjegovimriječima,pre-

cizniju informaciju o otvara-

nju puta možemo da očekuje-

modanas.

Radovi

Obustava saobraćaja zbog

odronanadijeluputaodBraji-

ća prema Lapčićima, traje od

subote ujutro. Inžinjer iz Di-

rekcije za saobraćaj Dušan

Kokić kaže da, iako je najveći

dio kolovoza umeđuvremenu

očišćen, postoji opasnost no-

vog obrušavanja na dijelu ko-

sine kod ,,malog tunela“, te je

potrebno ugraditi ankere koji

će to spriječiti.

- Saobraćajnica je očišćena, na

njojnemakamenihblokova,ni

stijena.Međutim,diokosineje

veoma nestabilan, postojimo-

gućnost da se svakog trenutka

odroni kamenje na tomdijelu.

Očekujemo da uskoro dođu

ekipe koje će ugraditi ankere i

specijalne spajder mreže koje

sprečavajuobrušavanjekame-

nja i teknakon toga ćemoći da

seuspostavinormalansaobra-

ćaj –kazao jeKokić.

Na pitanje kada će put ponovo

biti otvoren, kaže da nije mo-

guće precizno odgovoriti.

- Po mojoj gruboj procjeni, to

može da bude utorak ili srije-

da,neprije,jerjepotrebnovri-

jeme da se radovi izvedu – ka-

zao je Kokić ističući kako je

usljedkiše tokomnoći između

nedjelje i ponedjeljkadošlodo

novog obrušavanja. On kaže

da su padavine išle na ruku

radnicima, jer kamenje koje je

vodaoborilanaputmehaniza-

cijomnijesumogli dadohvate.

Autobusi

Tokom radova na kosini kod

Brajića vozači koriste put pre-

koNjegušadoKotoraiondaza

Budvu, ili eventualno stari put

kroz Riječku nahiju i preko

Virpazara i Petrovca. Rijetki

putuju do Podgorice, a zatim

do Virpazara i do Petrovca, a

onda doBudve.

Autobusi preko Cetinja ne sa-

obraćaju.

J.Đ.

Obustava saobraćaja

zbogodronanadijelu

putaodBrajićapre-

ma Lapčićima, traje

od subote ujutro

OPASNOSTODNOVOGOBRUŠAVANJA:

Detaljsaputa

Protivpožarni brod

U Bonićima kod Tivta