Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Specijalna

tužiteljkaLidijaVukčevićbi-

la je jučekategoričnada je

optužnica zapranjenovca i

stvaranjekriminalneorgani-

zacijeprotivbanjalučkogbi-

znismenaMomiraNikolića,

lideraPzP-aNebojšeMedo-

jevića i još dvanaest osobau

potpunosti dokazana.

- Optužnica se temelji na do-

kazima koji su prikupljeni to-

kom istrage koja je vođena za-

konito. Činjenični navodi

optužnice su u potpunosti do-

kazani i potkrijepljeni dokazi-

ma, kako nalazima vještaka fi-

nansijske struke, tako i

telefonskim razgovorima -ka-

zala jeVukčević.

S druge strane, prvoookrivlje-

ni Medojević i odbrana optu-

ženihtražilisunajučerašnjem

ročištuda sepostupakobusta-

vi.Medojević jenaveodauop-

tužnici nema elemenata kri-

vičnog djela, te da je čitav svoj

život posvetio borbi protiv

kriminala.

Lično

- Pokret za promjene nije

osnovandabipraonovac.Spe-

cijalni tužilacMilivoje Katnić

ima lični motiv protiv mene,

što ga čini nepodobnimda vo-

di postupak. Ovo je odmazda

Milivoja Katnića za moju jav-

no izgovorenu riječ o njego-

vim aktivnostima na dubro-

vačkom ratištu ‘91. i ‘92.

godine. Zloupotrebljava tuži-

laštvo za lične ciljeve. Momir

Nikolić se nije bavio nikakvim

nelegalnimposlovima,većpo-

šteno kao građevinski radnik

- istakao jeMedojević.

On smatrada jepodignuta op-

tužnica besmislena.

- Ja se 20 godina borimprotiv

korupcije i pranjanovca. I, sad

je Momir Nikolić našao Ne-

bojšu Medojevića, najprogo-

njenijuličnostuCrnojGori,da

prekomene pere novac. Što bi

on rizikovao da plasira novac

preko najpraćenijeg čovjeka u

Crnoj Gori. Katnić je potpisao

optužnicu, a danas nije došao

da je odbrani. Optužnica nije

utemeljena, tužilac je proma-

šio temu. Danas je odgovor-

nost na Višem sudu da konač-

no zaustavi ovakvo ponašanje

- dodao jeMedojević.

AdvokatDušanRadosavljević,

koji zastupa petoro optuženih

uovompredmetuistakao jeda

je optužnica neprecizna i ne-

jasna.

- S obzirom na to da se u op-

tužnici pominje 2003. i 2004.

godina, ispostavlja se da je Ni-

kolić tada sanjao da će 2016.

godine da finansira političku

partiju koja tada nije ni posto-

jala. PzP je formiran 2006. a

DF2013. godine. Ova optužni-

ca je besmislena. Nastavlja se

progon neistomišljenika - ka-

zao jeRadosavljević.

Advokat Dražen Medojević

koji brani šestoro okrivljenih,

kazao je da stvaranje krimi-

nalne organizacije nije doka-

zano, a optužnica za pranje

novca je napisana nejasno i

nelogično.

- Zašti bi Nikolić prao svoj po-

štenozarađeninovac?Zaštobi

čovjekkoji imanasljeđe imili-

on eura gotovine prao novac?

Nikolić jepoštenčovjekkoji je

na građevini za 30godinapro-

vodio i po 15 sati dnevno - ista-

kao jeMedojević.

I advokat Ivan Šebek koji za-

stupa Medojevića, Vujisića i

Šćepanovića složio se sa kole-

gama da postupak treba da se

obustavi.

- Ovo djelo zahtijeva umišljaj.

Kako je 2004. godine morao

da umisli da će to da uradi za

nešto što nastaje 2006. godi-

ne? -upitao je advokat Šebek.

OptuženiGoranKonatar, kaoi

njegovadvokatMiladinAdžić,

smatradapostupaktrebaobu-

staviti.

Optužnica

Prije tri nedjelje Specijalno

državno tužilaštvo podiglo je

optužnicu protiv Nikolića i li-

deraPzP-aNebojšeMedojevi-

ća koji se terete za stvaranje

kriminalne organizacije ofor-

mljeneradipranjanovcauočii

tokom izborne kampanje. Ni-

kolić jeprošlenedjeljeuz jem-

stvo od 86.400 eura pušten iz

pritvora.

Osim Medojevića i Nikolića,

na optužnici su se našli direk-

torPokretazapromjeneDejan

Vujisić, tehnički sekretar te

partije Željko Šćepanović, lo-

kalni diler deviza Gordan Ko-

natar,v.d.glavneurednicepro-

grama TVBudva Iva Pavlović,

član Izvršnog odbora Nove

srpske demokratije Petar

Drašković, Luka Radunović,

sin funkcionera DF-a Slavena

Radunovića, sinovac funkcio-

nera Predraga BulatovićaVla-

dislav Bulatović, predsjednik

mladihDNP-aNikolaJovano-

vić, član Demokratske narod-

nepartijeAleksandarSekulić i

član Glavnog odbora PZP-a

Mladen Jovanović. Oni se te-

rete za članstvo u kriminalnoj

organizaciji i pranje novca u

produženomtrajanju.

Nikolić je bio među prvima

kojisuuhapšeniuokviruistra-

ge o pranju novca koju je Spe-

cijalno državno tužilaštvo po-

krenulo još u oktobru prošle

godine.

Specijalno tužilaštvo skoro

godinuprovjerava kako supo-

jedinci u interesuPzP-a oprali

stotine hiljada dolara, a za te

optužbe,kakokažuistražitelji,

imaju čvrste materijalne do-

kaze.

TransakcijeŠćepanovića iKo-

natarau fokus istragedospjele

su prošle godine u oktobru,

kada je kod njih pronađen no-

vac sumnjivog porijekla.

Kod Šćepanovića je tada zapli-

jenjeno 30.000 dolara, a kod

Konatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio100.000dolaraueure.

M.L.

NIKŠIĆ

–DraganuStojko-

viću izTivta iNikšićaninu

VladimiruLemajićukoji se

terete zaprikrivanjekrađe

automobila „BMW“ 2014.

godine, izkojeg suza sada

nepoznati napadači počet-

komseptembrauPodgori-

ci likvidirali IvanaNedovi-

ća i raniliMilićaŠakovića,

zakazano je suđenje za 15.

decemarunikšićkom

Osnovnomsudu.

OvojezaPobjedupotvrdioad-

vokat Ratko Pantović, koji je

pojasnio da se na zakazanom

pretresu prije nekoliko dana

nije pojavio vještak mašinske

struke, koji je trebalodaproci-

jenikolikojesporni automobil

prodat.

Proces će voditi sutkinja Ve-

sna Kovačević koja je odbila

prijedlog odbrane da se optu-

ženi Lemajić i Stojković u za-

mjenuzajemstvoodpo10.000

eura brane sa slobode.

StojkovićiLemajićsetereteza

pomaganje ubici Nedovića i

taj predmet vodi se u podgo-

ričkomVišemtužilaštvu.

Advokat Pantović je ranije za

Pobjedu ispričao da se Stojko-

vićbavipreprodajomautomo-

bila, i da je prije tri godine iz

ItalijeuCrnuGoruuzregular-

ne papire uvezao sporni

„BMW“. Automobil je prodao

istog dana pošto je prešao gra-

nicu.

- U okviru istrage ubistva Ne-

dovića, forenzičke analize su

pokazale da su ubice koristile

upravo „BMW“ koji je Stojko-

vić preprodao prije nekoliko

godina –kazao je on.

Podgoričanin Ivan Nedović

ubijen je 8. septembra, poslije

12.30 sati u lokalu kod objekta

„Auto Zeta“ u Ulici Vaka Đu-

rovića, dok jenjegovpoznanik

Minja Šaković teško ranjen.

Nanjihdvojicu, doksusjedjeli

u lokalu, nepoznati napadač je

iskočivši iz zaustavljenog au-

tomobila „BMW“ ispalio tri

rafala.

A.G.

PODGORICA

–Suđenje

predsjednikuopštinePlav,

OrhanuŠahmanoviću, ko-

jemse sudi uponovljenom

postupku, juče jeodgođeno

za 12. januar jer jeon službe-

noodsutan.

Njegov branilac advokat Rifat

Feratović kazao jeda jepožal-

bi ukinuta presuda kojom je

osuđen na godinu zbog zlou-

potrebeslužbenogpoložaja,te

i da je postupak vraćen na po-

novno odlučivanje.

- Sud je prvobitno izrekao ka-

znuzatvoramomebranjeniku

za krivično djelo zloupotreba

službenog položaja. Mi smo

smatralidaunjegovimradnja-

ma nema elemenata ktvičnog

djela i podnijeli smo žalbu. To

je Apelacioni sud i prihvatio -

kazao jeFeratović.

Prema navodima presude, Ša-

hmanović je uz pomoć kolega

Đonbalaja i Lončarevića, po-

četkom aprila 2014. godine,

zloupotrijebio položaj i ošte-

tioopštinuza11.952,68eura,te

pribavio korist privatnim in-

vestitorima Sandru i Šabanu

Mehaju.

Prema navodima optužnice, u

postupku procjene i obračuna

naknade za uređenje građe-

vinskog zemljišta i nadzora

izvršenja naplate, postupajući

pozahtjevuzaizdavanjeurba-

nističko-tehičkih uslova od 5.

februara 2014. godine, za ova

dva investitora su izvršili pro-

cjenu i obračun naknade za

uređenje građevinskog ze-

mljišta u manjem iznosu od

propisane naknade, a potom

ihoslobodili odplaćanja tena-

knade.

Lončarevićjezaosnovprocje-

ne neosnovanouzeo samo po-

vršinu stambenog prostora i

odredio visinu naknade u

iznosu od 2.745,60 eura umje-

sto u iznosu od 11,952,68 eura

za površinu poslovno-stam-

benog objekta.

Šahmanović je bez odobrenja

Skupštine opštine Plav, inve-

stitore Mehaj u potpunosti

oslobodio plaćanja naknade

za uređenje građevinskog ze-

mljišta, iako za to nije imao

pravnog osnova.

M.L.

KOLAŠIN

-MarinkoRajko-

vić (44) i JovanBulatović (20)

izKolašinanaći će se 15. de-

cembrapred sudomzbog

sumnjeda su4. avgustau tom

gradunapali policajceDrago-

miraŽivkovića i Vladimira

Kljajića.

Proces će voditi sutkinjaOsnov-

nog suda u Kolašinu Mirjana

Čepić.

Prema navodima optužnice,

Rajković se tereti da je počinio

krivično djelo izazivanje opšte

opasnostiusticajusakrivičnim

djelom nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija,

dok se Bulatović sumnjiči za

napad na službeno lice u vrše-

nju službene dužnosti.

- Zapisnikom o uviđaju je kon-

statovanodaje4.avgustaispred

ugostiteljskog objekta ,,Bal-

kan“ došlo do upotrebe vatre-

nog oružja. IzvještajemForen-

zičkog centra utvrđeno je

prisustvo barutnih čestica na

šakama Rajkovića. Balističkim

izvještajem utvrđeno je da je

pucano iz pištolja ,,smit i ve-

son“ kalibra 38 specijal - piše u

optužnici.

Kako se navodi u aktu Tužilaš-

tva, Bulatović jepriznaokrivič-

nodjelo,navodećidajekritične

večeri bioudruštvusaRajkovi-

ćem, te i da je, prilikompredu-

zimanja službene radnje Dra-

gomira Živkovića povukao za

ruku jer je strahovao da bi poli-

cajacmogaonasrnuti na njega.

M.L.

PODGORICA

– Suđenje Urošu

Jegdiću (55) iz Bara koji se tereti

da je umaju u porodičnoj kući u

naseljuŠušanjubioDušanaKale-

zića (64) i njegovu suprugu Bo-

siljku(52)jučejeodgođenoza26.

februar. Postupak jeodgođen jer

jesapretresaizostalasutkinjaMi-

lijanaPavićević.

Jegdićjeuhapšenumaju,satipo

nakonzločinazbogsumnjeda je

počiniodvostrukoubistvo.

Kakosuizpolicijeranijesaopštili,

Jegdić je, sumnja se, razbio sta-

klonavratimaitakoušaoukuću.

Otišao jeuspavaćusobu i pucao

u Kaleziće dok su spavali. Kako

su naveli, sumnja se da je Jegdić

pucao na žrtve iz pištolja „CZ“,

koji jekasnijepronađen.

M.L.

Razmatrana optužnica protiv okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca

Za Tužilaštvo optužbe

dokazane, odbrana traži

obustavljanje postupka

Stojković i

Lemajić 15.

decembra

u sudnici

Odgođeno suđenje u ponovljenompostupku predsjedniku opštine Plav

Šahmanović službeno odsutan

Počinje suđenje optuženima za napad na policajce

Rajković i Bulatović 15.

decembra pred sudom

Odgođeno suđenje optuženomza dvostruko ubistvo u Baru

OrhanŠahmanović

DolazakNebojšeMedojevića saadvokatimauViši sud

DF: 125.000

eura kod

službenika

srpske Bie

PODGORICA

-Demo-

kratski front reagovao je

na izjavu specijalnogdr-

žavnog tužiocaMilivoja

Katnićakoji imjeporučio

daunedostatkudokaza

obmanjuju javnost.

Iz DF-a su juče poručili da

imaju potvrdu od 26. okto-

bra 2016, u kojoj po nalogu

tužioca za organizovani

kriminal Mladena Nenadi-

ća, službenikuBIA,Dejanu

Simićupredaju sve zaplije-

njene stvari svjedoka sa-

radnika Aleksandra Saše

Sinđelića, zajedno sa

125.500 eura koje su serij-

ski popisane. Katnić je juče

saopštio da je novac predat

Tužilaštvuzaorganizovani

kriminal Srbije.

c.h.

Osnovni suduKolašinu