Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

Razgovor

Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, o regionalnimodnosima

Crna Gora je

uradila najviše

za pomirenje

u regionu

Ulazak u Alijansu je posljednja etapa u prevazilaženju

bezumlja 90-ih godina. Svi u regionu treba da počnemo

da rješavamo stvari koje su godinama gurane pod tepih,

da se duhovi smjeste gdje im jemjesto - kaže Jovanović

BEOGRAD

Živimo jedni sa

drugima i zato trebadapoč-

nemoda rešavamo stvari

koje sugodinama gurane

pod tepih, da seduhovi sme-

ste gde imjemesto. Crna

Gora jenajvišeuradilapopi-

tanjupomirenjauregionu, a

članstvouNATOjeposled-

nja etapauprevazilaženju

bezumlja90-ihgodina, kaže

Čedomir Jovanović, pred-

sjednikLiberalno-demo-

kratskepartije, urazgovoru

zaPobjedu. Ističedanegira-

nje genocida i zločinamora

dabude jasno smješteno ta-

mogdje i pripada - namargi-

nunašegdruštva.

POBJEDA:

Nakon izricanja

presudeRatkuMladiću, dio

javnosti uSrbiji euforično

dokazujeda jeonzapravo

heroj. Zašto22godineposli-

jepotpisivanjaDejtonskog

sporazumanema spremno-

sti da se istini pogledauoči?

JOVANOVIĆ:

Nismo spre-

mni da priznamo poraze i da

iz njih izvučemo pouke. Naše

društvo je duboko podeljeno i

stvorena je atmosfera koja je

katastrofalna pre svega za bu-

dućnost naše dece. Minimum

koji je potrebno da pokažemo

je da poštujemo žrtve, a reak-

cije u javnosti pokazuju da se

velika većina našeg političkog

sveta nije suočila i prihvatila

odgovornost za učinjene zlo-

čine.

Mladić je heroj za one koji ni-

kada nisu zaustavljeni u na-

meri da sopstvenu odgovor-

nost prebace na sve nas i koji i

danas pokušavaju da domini-

raju našim javim prostorima.

Negiranje genocida i zločina

mora da bude jasno smešteno

tamo gde i pripada - namargi-

nu našeg društva. LDP je par-

lamentu ponudio Predlog de-

klaracijeoosudi rehabilitacije

ratnih zločinaca. Nismo naiv-

ni, ali to je još jedna prilika da

seu institucijama razreši pita-

nje našeg odnosa prema proš-

losti.

POBJEDA:

Dokada će se

ratni zločinci na svimstra-

namaučesnica rata (BiH,

Hrvatska i Srbija) slaviti kao

da sunevini?Ko jeondapo-

bioonoliki narod, silovao

žene imaloljetnice ako su

svi heroji?

JOVANOVIĆ:

Sve dok se taj

sistemne demontira i ne zavr-

še započeti poslovi oko pro-

mena u našim društvima. Za

takav stav o devedesetim ne-

ma sluha ni u Sarajevu, ni u

Zagrebu, ni uBeogradu. Iza te

jadnepatetike - koje suprepu-

ne rečenice političara koji u

ime Srba, Hrvata ili

Bošnjaka govore o

svojimžrtvama i opi-

sujući

OZBILJNOST I MANE

HAŠKOG TRIBUNALA

POBJEDA:

Srbija, BiH i Hrvatska čestonipodaštavaju

odluke Tribunala uHagukada imne odgovarajupresude.

Možemo li govoriti oozbiljnosti suda kada smogledali u

direktnomprenosu samoubistvogenerala Praljka, bilo je

i samoubistava upritvorskoj jedinici...

JOVANOVIĆ:

Nema prostora za radovanje zbog nečijeg

samoubistva, kakvu god odgovornost imala ta osoba. Upravo

ovakve reakcije koje čujemo ovih dana podgrevaju one suko-

be koje je ta i sve druge presude Haškog tribunala trebalo da

reše. Nije nasleđe haškog suda masovno ubijanje na prostoru

bivše Jugoslavije, već naše. Nama ostaju te stotine hiljada

dokumenata, svedočenja i svega što je ostalo iza tog rata.

Naša sramota je tu pred nama i imamo priliku da proba-

mo da vratimo sebi obraz na onomesto gde verujemo

da je uvek bio. Haški tribunal ima sve one mane koje ima

međunarodni pravni poredak, ali se mi nismo

proslavili u kažnjavanju ratnih zločina pa da

možemo da imdržimo pridike. Iako sa mno-

gimodlukama ili postupcima zvaničnika tog

suda imamproblem, taj sud je završio jedan

važan posao za sva naša društva.

svoje zločince herojima - za-

pravo se krije jedna velika ne-

moć i poražavajuća istina koja

nas opisuje kao ljude koji su

previše slični jedni drugima.

Tako se fino razumeju i Šešelj,

i Šljivančanin, i Tuta, i Praljak,

i NaserOrić.

Jasno je da je rat nastavljen

drugim sredstvima, pogledaj-

tesamonaslovnestranemedi-

ja, vidite šta ljudi pišu i govore

na društvenim mrežama. S

druge strane, mogu samo da

pretpostavim kako je članovi-

ma porodica žrtava, kako gle-

dajunasveovenašenemoguć-

nosti da im i posle toliko

godina damo jasan odgovor

šta se dogodilo i da pomogne-

modaseduhovismestegdeim

jemesto. Obaveza je svihnasu

regionu da artikulišemo i

sprovedemo politiku koja će

sa ovim pitanjima završiti i

smestiti sve touprostornekog

kolektivnog sećanja kao što to

rade svi koji su imali takva

iskustva.

POBJEDA:

Zaštouvijekvi-

dimo samo svoje žrtvebilo

koja stranada jeupitanju, a

jednogdana svi trebada se

nađemouEUi da sarađuje-

mo?KakoVamse čini poziv

predsjednikaSrbijenako-

mentarnajnovijegdešava-

njauHagu (smrt Praljka)

da trebada živimozajed-

no... Šta smopogrešnouči-

nili, štanijesmoučinili i šta

bismomogli danaučimood

CrneGorekoja je, koliko je

tomogla, izbjegla ratni vr-

tlog?

JOVANOVIĆ:

Izgubila se

politika, nema jevišeunašem

javnom prostoru. Onda je i

normalnoda imaovogpristu-

pa o kome govorite. Nema ja-

sne spremnosti da ozbiljno

razgovaramo o svim posledi-

cama tog sukoba. Umesto na

naslovnimstranama,važnoje

daserazgovorivodeuinstitu-

cijama. Činjenica je da mi

moramo jedni sa drugima, u

EU ili u bilo kom drugom

okviru. Nemoguće je planira-

ti svoj život ako ste stalno na

meti neistina i laži.Nekestva-

ri moraju da prestanu. U tom

smislu gledam i reakciju

predsednikaVučića. Ali toni-

jedovoljno, i zato jeLDPpod-

neo Predlog deklaracije o

osudi negiranja zločina.

Vreme je da rešavamo stvari i

daozbiljnopočnemodatraži-

mo politička rešenja za nago-

milana guranja pod tepih

brojnih pitanja. Što se Crne

Gore tiče, ona jeste najviše

uradila po tompitanju, uklju-

č u - jući i članstvo u NA-

TO-ukaojednuodposlednjih

etapa u procesu prevazilaže-

njatogbezumljadevedesetih,

koje nas je sve zadesilo.

POBJEDA:

Osuđenikza

ratne zločine general Vladi-

mirLazarević jeodslužio

kaznu i održaopredavanje

naVojnoj akademiji, Vese-

linŠljivančanindrži tribine

poSrbiji... Što trebada se

postignenjihovimanga-

žmanomu javnosti?

JOVANOVIĆ:

Veliko je pita-

nje kako i zašto oni to uopšte

rade, ali je jasno da postoji

tendencija da se u javni pro-

stor vraćaju ti ljudi. I onda se

menjajuteze.Nikoneospora-

va činjenicu da su odslužili

svoje kazne i da imaju prava

na povratak u zajednicu, ali

ne tako što će propagirati ono

zbog čega su odgovarali pred

sudom.

Ako pratimo tu njihovu logi-

ku onda bi, zapravo, trebalo

dasenadamodaćeLegijajed-

nog dana držati predavanja

na temu: Kako ubiti premije-

ra, ili možda neki drugi ubica

krenedadržiprivatnečasove.

Oni su osuđeni jer su kao voj-

nici kršili ratno pravo. Ne da-

jete pljačkašu banke da

upravlja bankom. To je zaista

ludilo. Ozbiljna politika i oz-

biljnodruštvoneigrasesatim

stvarima. Nema budućnosti u

regionu ako ne uradimo sve

da smestimo stvari tamo gde

imjemesto i neprekinemoda

se lažemo.

VioletaCVEJIĆ

Beograd