Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

-Magistralni

putCetinje–Budva zatvo-

ren je za saobraćaj zbog

odronauBrajićima, saopšte-

no je juče izAuto-moto save-

zaCrneGore (AMSCG).

- U ranim jutarnjim satima

došlo je do odrona i saobraćaj

je od tada u prekidu za sve ka-

tegorije vozila do daljnjeg. Ni-

je poznato kada će odron biti

saniran - saopšteno je izAuto-

moto savezaAnteniM.

Do klizišta je došlo na jednoj

od kosina, a saobraćajna poli-

cijanakružnomtokunaZava-

lipreusmjeravavozilakatune-

luSozina.

Kako je saopšteno izDirekcije

za saobraćaj, put će biti u pre-

kidu do danas popodne kada

će se odlučiti da li su se stekli

uslovi da ponovo bude uspo-

stavljen.

Iz AMSG su kazali da se u Cr-

noj Gori saobraćapomokrimi

klizavim putevima, uz sma-

njenu vidljivost usljed niske

oblačnosti.

Oni su upozorili na moguć-

nost pojave odrona na putevi-

ma koji prolaze pored rijeka i

nestabilnih kamenih kosina.

Na sjeveru se bilježe i slabije

sniježne padavine, zbog čega

sevozačimasavjetujeoprezna

i strpljiva vožnja prilagođena

stanjuna putu.

Upotreba zimske opreme je

obavezna na putevima gdje je

to naznačeno saobraćajnom

signalizacijom, bez obzira na

vremenske uslove.

R.P.

PODGORICA

– Predsjedništvo

Demokratskog fronta tvrdi da

je, prema njihovim saznanjima,

srpska BIA 125.000 eura koje

im je Aleksandar Saša Sinđelić

uručio prilikompredaje prošle

godine dostavia crnogorskim

pravosudnimorganima.

- Prema našimpouzdanim

informacijama, ovaj novac je od

službenika BIA uredno predat

Milivoju Katniću – navodi se u

saopštenju DF-a.

Iz ovog političkog saveza

podsjećaju da u zapisniku o

oduzetim stvarima od svjedoka

saradnika Sinđelića se ne nalazi

i spornih 125.000 eura.

Oni ističu da tek godinu kasnije,

u jeku sudskog procesa vijeka,

saznaju od Višeg suda i Specijal-

nog državnog tužilaštva da se

novac kojim je planiran navodni

državni udar ne nalazi u doka-

znim spisima.

- Tako danas imamo dvije nepo-

bitne činjenice, u spisima doka-

za nema oružja kojim je trebalo

da se izvede državni udar, niti

ima novca kojim je plaćana

kupovina oružja i ostala terori-

stička oprema u vidu dronova,

karmina za usne i upaljača sa

grbom vuka – smatraju iz DF-a.

Imajući u vidu da je Saša Sinđe-

lić na posljednjem ročištu izja-

vio da njemu novac nikad nije

vraćen i da se on nalazi u sudu,

a Viši sud potvrdio da novca

nema u dokaznim spisima, iz

DF-a tvrde da su prinuđeni da

ponovo pitaju glavnog speci-

jalnog tužioca Milivoja Katnića

gdje je sporni novac.

C.H.

PODGORICA

- Političarke

ujedinjeneuŽenskoj politič-

kojmreži zahtijevajuda seu

okviru lokalnihbudžetana-

pravi preraspodjelakoja će

omogućiti dodatna sredstva

zauvođenjenovebudžetske

jedinice, a čija ćenamjena

biti usmjerenanapodsticaj

razvoja ženskogpreduzet-

ništva.

Kako je saopšteno, Ženska

politička mreža (BS, Demos,

DPS, DUA, Forca, DF, LP, SD,

SDP, SNP, Ura i Pozitivna)

smatra da je ova inicijativa

pravovremena, s obzirom da

su u toku javne rasprave na

budžetelokalnihsamouprava,

te da zavisi isključivo od poli-

tičke volje na lokalnomnivou.

-CrnaGora jedanas, sa9,6po-

sto žena u preduzetništvu, na

začelju regiona u odnosu na

Srbiju sa 30 odsto žena u pre-

duzetništvu, Albaniju (27 po-

sto), BiH (23 odsto), i Hrvat-

sku sa 32 posto žena u

preduzetništvu - poručeno je

sa jučerašnje konferencije

Ženske političkemreže.

Sistemskarješenja

Konferencija, kako saopšteno,

je okupila oko 150 predstavni-

ca različitih političkih partija,

razmotreni suizazoviurazvo-

ju ženskog preduzetništva,

kao i diskutovana neophodna

sistemska rješenja.

- Ženska politička mreža izni-

jelajeistavoveoneophodnosti

donošenjazakonaogarantnim

fondovima, o unapređenju

Zakonaolokalnojsamoupravi,

koji takođe treba predvidjeti

mogućnost formiranja garan-

tnihfondovapri opštinamašto

suprioritetnemjerenaosnovu

kojihsemožeprevazići osnov-

na barijera u razvoju ženskog

biznisa, a to je nedostupnost

finansijskih sredstava. Sem

finansijskih instrumenata,

nužne su imjerenefinansijske

podrške preduzetnicama na

lokalnom nivou poput podrš-

ke u izradi biznis planova,

savjetovanja, poslovnog

umrežavanja i ostalih - navodi

se u saopštenju.

Podrška

Marija Blagojević iz SD-a je

ocijenila da je ovo društveno i

političko pitanje od izuzetnog

značaja i svi akterimorajudati

svoj doprinos.

- Očekujemo od odbornica i

odbornika iz svihpartija i svih

gradovaCrneGoredadajupu-

nupodrškuovomzahtjevuina

taj konkretan način potvrde

svoj politički stav da je eko-

nomskoosnaživanježenapre-

duslovzarazvojnašegdruštva

- kazala je ona.

JelenaBožović izDF-a navodi

da žene često nemaju nepo-

kretnost na svoje ime i nemo-

gu da obezbijede zahtijevano

obezbjeđenje kredita u finan-

sijskiminstitucijama.

- To je začarani krug o kojem

svigovorimovećpunudeceni-

ju, no nešto konkretno treba

uraditi po tompitanju - kazala

je ona.

Ženska političkamreža nasta-

la je pod okriljem programa

„Podrška antidiskriminacio-

nim i politikama rodne ravno-

pravnosti“, koji finansira De-

legacija Evropske unije u

Crnoj Gori, a realizuje Kance-

larija Programa Ujedinjenih

nacija za razvoj (UNDP) u sa-

radnji sa Ministarstvom za

ljudska imanjinska prava.

R.P.

PODGORICA

-Korisnice

naknada zamajke sa troje i

višedjeceprotestovale su ju-

če ispredzgradeSkupštine

CrneGore, gdje su još jed-

nomzatražilepoštovanje

stečenihprava, prenosi

RTCG.

Predstavnica bivših korisnica

naknadaŽeljkaSavkovićjepo-

ručila da neće dozvoliti da se

majke dijele.

-Majke sa Zavoda za zapošlja-

vanje, koje stekući i kojemisli-

te da će vas majke koje su

ostvarile neko jadno pravo pu-

stiti niz vodu - nećemo. Prvo i

osnovno, što je poručeno u

Evropskoj uniji, odkoje jošne-

ma odgovora, jeste da nema

kategorizacije. Jedini razlog

što nijesmo prihvatili spora-

zumsVladomjedanemakate-

gorizacije. Sve za jednu, jedna

za sve - poručila je Savković.

Rosanda Peković pozvala je

sve korisnice naknada za maj-

ke sa troje i više djece da osta-

nupri zdravoj pameti.

- Pozivamsvemajke da ostanu

pri zdravom razumu, jer oni

pokušavajudasvemajkeuzne-

mire. Nećemoći danamrazbi-

juproteste.Doživotno stečeno

pravo ćete nam vratiti, jer to

nam pripada, to ste nam uzeli

- zaključila jePeković.

R.P.

HERCEGNOVI

- Novljanka

Olga Perović, koja je prošle

subote teško ranjena u lokalu

,,Boem“ u Igalu, van je životne

opasnosti i dobro se osjeća,

kazao je Radiju Jadran načelnik

hirurgije u Opštoj privatnoj bol-

nici Meljine Goran Komatina.

Na Perović je prošle subote

pucao Miodrag Kršikapa,

zadavši joj dvije prostrijelne

rane, nakon čega je izvršio

samoubistvo.

- Životni parametri su joj pot-

puno stabilni, normalno ustaje,

kreće se. Već u ponedjeljak

mogla bi biti otpuštena iz bolni-

ce i upućena na dalje liječenje,

gdje u dogovoru sa porodicom

i rodbinomodluči – kazao je

Komatina.

Navodi da će drenove iz pluća

Perović najvjerovatnije vaditi

danas jer se desno plućno krilo

za sada dobro oporavlja.

- Rana, naravno, još postoji,

jer fali dio plućne kosti koja je

raznesena prilikompucnjave,

ali dalje liječenje nije više u

našoj nadležnosti. Takođe,

razneseno je i oko šest centi-

metara desne nadlaktice, ali za

sada se i ta rana dobro oporav-

lja. Čak mi je u šali rekla i da će

da mijesi pitu lijevom rukom

- ispričao je Komatina.

C.H.

Iz AMSCG savjetuju vozačima opreznu vožnju zbog vremenskih neprilika

Put Cetinje – Budva zatvoren zbog odrona

Inicijativa Ženske političkemreže

Traže posebna

sredstva za žensko

preduzetništvo

Protest majki sa troje i više djece

Savković: ,,Nećemo

dozvoliti podjele“

Optuženi za pokušaj terorizma tvrde da je BIA

novac svjedoka saradnika predala Tužilaštvu

DF: Gdje je 125.000 eura?

Načelnik hirurgije uMeljinama saopštio da je

Olga Perović van životne opasnosti

Ranjena Novljanka se oporavlja

ŽeljkaSavković

Samagistralnogputa

SakonferencijeŽenske

političkemreže

OpštabolnicauMeljinama

PODGORICA

-Menadžment

Upravepolicije smijenio jeu

četvrtakkomandira saobra-

ćajnepolicijeupodgoričkom

CentrubezbjednostiDarka

Đukića, a zanovog šefa te sta-

nicepolicije imenovan jeSve-

tislavČović, prenosi portal

Standard.

Čović je do sada bio dugogo-

dišnji komandir Dežurne

službe, a njegovo mjesto još

nije popunjeno. Takođe, nije

poznato ni koju će i kada novu

poziciju dobiti dosadašnji ko-

mandir za saobraćaj Đukić.

Ova kadrovska promjena jed-

na je od nekoliko sprovedenih

na važnimmjestima u Centru

bezbjednosti i Sektoru krimi-

Smijenjen dosadašnji šef saobraćajne policije u Podgorici

Čović umjesto Đukića

nalističke policije.

Tokom prošle sedmice u Up-

ravi policije obavljena je još

jedna važna kadrovska pro-

mjena – iz za sada nepoznatih

razloga smijenjen je dugogo-

dišnji šef Odsjeka za borbu

protiv droga Dejan Knežević,

a na njegovo mjesto došao je

jedanodnjegovihnajbližihsa-

radnikaMilutinPopović.

Prije nekoliko dana popunje-

no i mjesto prvog čovjeka kri-

minalističke policije u Podgo-

rici i na tu važnu poziciju

došao jeDejanRadusinović, iz

sjedišta Sektora kriminalistič-

ke policije. Ova pozicija bila je

upražnjena od kraja januara,

kada je smijenjen Siniša

Stojković.

C.H.

DarkoĐukić