Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

- Prava riječu

pravovrijeme, pa još izusta

stručnjaka,možedabude li-

jek imnogovišeod toga–da

imamoćuticajane genekoje

prenosimonapotomstvo.

Prema riječima psihologa

Adriane Pejaković, postoji na-

glašen uticaj sredine na naše

gene što ranije nije bilo poten-

ciranounauci.

- Time se bavi epigenetika, ko-

jom se označava proučavanje

svih onih promjena koje utiču

na ekspresiju gena, njihovo

mijenjanje i izražavanje, a ne

nastaje od promjena u samom

DNK genetičkom kodu. Dru-

gim riječima, epigenetičke

promjene semoguprenositi sa

generacije na generaciju i mi-

mo poznatih mehanizama

prenošenja putemDNK – po-

jašnjavaPejaković.

Uticaj sredine

Ona ističe da se komunikacija

izmeđuspoljnesredine i našeg

genoma pokazuje kroz mnoge

primjere.

- Djeca čije su majke bile izlo-

žene stresu u toke trudnoće

pokazujumanjutolerancijuna

stres i veću podložnost nekim

oboljenjimakasnije.Dakle,sve

ono što radimo, gdje živimo,

čime se hranimo i kako razmi-

šljamo može da utiče na naše

genekojezatimprenosimoda-

lje na potomke – navodi sago-

vornica.

Pejaković dodaje da je epige-

netika relativno mlada disci-

plina i potrebno je još istraži-

vanja u tom pravcu, ali je

nesporno poznato i od ranije

da mi svojim umommožemo

uticati na biologiju tijela.

- Poznato je da kumulativni

efekat stresa i nezadovoljstva

utiču na pojavu psihosomat-

skihbolesti (kardiovaskularna

oboljenja, oboljenja digestiv-

nogtrakta,osipi,psorijazaitd.)

- ističe ona.

Naglašava da su epigenetske

promjene reverzibilne, odno-

sno za razliku od genetskih,

mogu se ponovomijenjati pod

uticajemspoljašnih faktora.

- Primjera radi, pod uticajem

gena neko ima plave oči i to se

ne može mijenjati, dok pod

uticajem epigenetike mi mo-

žemo uticati da se npr. smanji

naša visoka reaktivnost na

stres, pa tomože da se prenese

i na naše potomke. Naravno,

ona se može i povećati, to je ta

reverzibilnost promjene.

Transgeneracijskeveze

Pejaković smatrada seznanja i

dometi iz oblasti epigenetike

mogu primijeniti u analizi

transgeneracijskih veza, od-

nosno mijenjati neke poruke

ili obrascenaslijeđene izporo-

dičnog kolektivnog sjećanja,

tabue ili regule koje nosimo i

usađujemounove generacije.

- Psihoterapija tumože pomo-

ći da te obrasce osvijestimo,

utičemo na svoj život, svojim

ponašanjem i primjerom svo-

jim potomcima pokažemo da

može drugačije, a onda i sa-

mim otkrićima epigenetike

utičemo na genetsku struktu-

ru koju prenosimo na potom-

stvo–kažePejaković.

Ona kao primjer navodi aneg-

dotu sa edukacije izpsihotera-

pije koja na zanimljiv način

dočarava kalupe u našem po-

našanju i razmišljanju.

- Sjećamse anegdote koju sam

čula na edukaciji iz psihotera-

pije.Kćerka jepitalamajkuza-

što uvijek kada prži ribu baca

skoro pola ribe, kada bi se to

moglo pojesti. Majka je pri-

znala da ne zna, ali je rekla da

tako i baka radi, pa su otišle da

pitaju nju. Kada su pitale baku

zašto baca pola ribe, ona je re-

kla da kada se udala je imala

samo jedanmali tiganj pa joj je

bilo zgodno da tako radi. Ipak,

njena kćerka i unuka rade to

isto a da ne znaju tačno zašto.

Ovo je pojednostavljen pri-

mjer, ali mi vrlo često nosimo

neke obrasce ponašanja preu-

zeteodroditelja,kojisuihopet

preuzeli od svojih roditelja i

takoproces sežeuvišegenera-

cija... Dok senekone zapita šta

se tudešava i šta nije u redu.

Dakle, neko ponašanje koje je

zanašepretkebilo i logično, za

nas ne mora da bude, iako ga

generacijamaslijedimo–ističe

Pejaković.

Kako kaže, prvi korak je da to

osvijestimo, a to obično biva

kad naiđemo na neki problem

u životu pa smo prinuđeni da

se bavimo time.

- Onda krećemo u proces pro-

mjene. Tako se mogu prenosi-

ti: zabrane, predrasude, uput-

stva kako se nešto radi, kako se

živi. Važno je nekad da obrati-

mo pažnju na poruke koje ču-

jemouporodici: „Kodnas se to

tako radi“. „Mi Markovići ne

volimo goste“, „Uvijek su Iva-

novićibilinamrgođeni“,„Moja

baba je govorila da kada se ra-

duješ, poslije ćeš da plačeš“.

Tako nam se usađuju npr. za-

branena sreću, važnost, samo-

stalnost a da niko to, zapravo,

nezna inemaosviješteno–na-

vodi Pejaković.

Životni scenario

Ona smatrada su transgenera-

cijskeveze i odnosi veomamo-

ćan izvor korisnih saznanja o

nama i drugima i daju mnogo

važnihodgovora.

- U psihoterapijskom pravcu

transakcionaanaliza, kojomse

i ja bavim, postoji pojamživot-

ni

scenario.To

jeskupnesvjes-

nih uvjerenja o sebi, životu i

drugima koji donosimo kada

smomali i koji kasnijeodređu-

je naš život a da toga nijesmo

svjesni. Djevojčica koju je npr.

napustiootackaomalanesvje-

sno zaključuje „da su svi muš-

karci loši“ i kao odrasla ima

problem da ostvari kvalitetan

partnerski odnos, a da ne zna

tačno zašto. Ona bi trebalo da

svoja uvjerenja (da su svimuš-

karci loši) osvijesti i zatimkre-

ne da ihmijenja.

Prema njenim riječima, kao

što postoji lični životni scena-

rio,takopostojeinačinipreno-

šenja porodičnih i transgene-

racijskihobrazaca ponašanja.

- Šta će da postane dječak ko-

me svi, od rođenja, pričaju da

su mu djeda, otac, stric, ujak

bili alkoholičari?Djeca slušaju

odrasle i nemajunačinadakri-

tički provjeravaju uvjerenja

koja se prenose kroz generaci-

je. Dakle, na osnovu saznanja

šta je bilo važno našim preci-

ma, kako su se odnosili prema

bitnim životnim temama, šta

su nam poručili i kako, može-

mootkrivatištasmomiodtoga

prihvatili i da znamo damože-

mo to da mijenjamo. Mi u sva-

komtrenutku imamo izbor, ali

nam je nekada i potrebna po-

moć i podrška da taj izbor na-

pravimo i usmjerimo se u dru-

gom pravcu. Jer, simbolički

rečeno, ako vam stalno daju

kikiriki naravnoda ćetemisliti

da ste slon - navodi Pejaković.

Kako naše riječi i ponašanje utiču i na genetske informacije koj

Geni pamte do

Pod uticajem gena neko ima plave oči i to se nemože

mijenjati, dok pod uticajemepigenetikemi možemo

uticati da se smanji naša visoka reaktivnost na stres, pa to

kao korisna stvar može da se prenese i na naše potomke

Predispozicija zavisnosti

se nasljeđuje

Dokazano je da možemo uticati na promjene genoma koji

prenosimo dalje na potomke što, prema riječima Adriane

Pejaković, dosta podsjeća na onu rečenicu iz Biblije: „Kada

oci jedu kiselo grožđe, sinovima trnu zubi“.

- Ako su na primjer roditelji zavisnici od droga, djeca će imati

veću genetsku predispoziciju da razviju zavisnost. Takođe,

ovo znači da i djeca čiji roditelji nijesu zavisnici mogu razviti

ovu bolest ako imaju lošu ranu njegu ili određena traumatska

iskustva povezana sa bolestima zavisnosti. Ali postoji i poja-

čana predispozicija za djecu čiji roditelji pate od zavisnosti

– navodi ona.

Sve ono što radimo,

gdje živimo, čime se

hranimo i kako razmi-

šljamomožedautiče

nanaše gene koje za-

timprenosimodalje

napotomke –navodi

sagovornica

PODGORICA

- Savjet za

dodjelužigavizuelnog

označavanja crnogorskih

proizvoda, Dobro izCrne

Gore, jena sjednici upetak

dodijeliopravokorišćenja

tog znakapreduzećima

Amplitudo,MDSkompa-

ni, Eko-Per i Plantaže, sa-

opšteno je izPrivredneko-

more.

Kompanija Amplitudo iz

Podgorice dobila je pravo

korišćenja znaka Dobro iz

CrneGorezasoftverski pro-

izvod „eTender“, a barska

firmaMDS kompani za ma-

slinova ulja ekstra djevičan-

sko, djevičansko, kao i sa do-

d a c i ma r u zma r i n a i

kantariona.

Fabrici vode Eko-Per iz Šav-

nika pravo korišćenja znaka

je dodijeljeno za durmitor-

sku izvorsku vodu „diva“.

- Znak je dodijeljen i novim

proizvodima kompanije

Plantaže - vrhunskom crve-

nom vinu „vladika“, polu-

slatkom „Medun“, vrhun-

skim bijelim vinima „luča“,

Pro Anima Chardonnay-Sa-

uvignon i Pro Anima Pinot

Blanc, Malvasiji, kao i rakiji

od breskve - navodi se u sa-

opštenjuPKCG.

Produženo je pravokorišće-

njaznakaDobro izCrneGo-

re proizvođaču Šimšić

Montmilk Danilovgrad -

Mljekara Lazine, za jogurte

„pitko“, „Lazine“ i ekstra di-

jetalni, kao i pasterizovano

mlijeko i kisjelupavlaku.

PKCG od 2009. godine rea-

lizuje projekat Dobro iz Cr-

ne Gore čija je suština pot-

punija valorizacija ukupnih

privrednih resursa države.

-Nakonosamgodinabrižlji-

vog sprovođenja tog projek-

ta raste spremnost potroša-

ča da kupuju domaće, a u

pojedinim sektorima proi-

zvođači su mnogo postigli

kada je u pitanju pozicioni-

ranje na tržištu - kazali su iz

PKCG.

Pravo korišćenja nacional-

nogžigaDobro izCrneGore

do sada je stekla 21 crnogor-

ska kompanija za 95 proi-

zvoda.

Kompanija Amplitudo se,

kako je saopšteno, za pet go-

dina postojanja razvila u

respektabilnu firmu, čiji se

poslovni uspjeh temelji i na

softveru „eTenderi“.

- Taj proizvod korisnicima

nudi ažurnost i tačnost u ci-

lju što boljeg praćenja jav-

nog objavljivanja tendera i

prateće regulative čime do-

prinosi pripremi njihovih

ponuda. Za skoro godinu,

koliko su eTenderi na trži-

štu, više od 90 firmi koristi

taj softver, među kojima su i

najveće kompanije i najzna-

čajnije institucije - dodaje se

u saopštenju.

KompanijaMDSkompaniiz

Baraosnovanaje2003.godi-

neiodtadasebaviproizvod-

njommaslinovog ulja.

Godišnja proizvodnja od 60

hiljada litaraseupotpunosti

realizuje na domaćem trži-

š t u . F i rma po s j edu j e

HACCP sertifikat za period

do 2020. godine.

- MDS kompani u strategiji

upravljanja marketing mik-

somakcenat stavljanakvali-

tet proizvoda, čiji je ugled,

pored činjenice da potiče sa

„brendirane“ lokacije, bazi-

ran i na visokokvalitetnim

sirovinama, tehnološkom

procesu i respektabilnoj tra-

diciji - naveli su iz PKCG. To

je prva aplikacija za žig Do-

bro iz Crne Gore iz masli-

narstva.

Riječ je o ulju od domaće

sorte žutica i kompaniji koja

ima zaokružen ciklus proi-

zvodnje. Njene „Zlatne ka-

pi“ su zaštićen brend i ima

visokugledmeđupotrošači-

ma na tržištu.

Iz PKCGsu saopštili da dur-

mitorska izvorska voda „di-

va“,zahvaljujućihemijskom

sastavu, geografskoj lokaciji

izvorišta i ekološkim karak-

teristikama okoline, pred-

stavlja prirodni tržišni ek-

skluzivitet.

Fabrika vode Eko-Per je po-

čela sa radom 2003. godine.

Na domaće tržište plasiraju

75 odsto proizvodnje, a 25

odstona strano.

Kada je u pitanju kompanija

Plantaže, iz PKCG su kazali

da su kandidovana vina za

znak Dobro iz Crne Gore

ovjenčanabrojnimnagrada-

ma i priznanjima sa svjet-

skih smotrimeđukojima je i

prestižno takmičenje De-

kanter.

R.P.

Odluka Savjeta za dodjelu žiga vizuelnog

označavanja crnogorskih proizvoda

Amplitudo, Plantaže,

Eko-Per i MDS su

„Dobro iz Crne Gore“

Komunikaciona strategija

„Kupujmo domaće“

Na sjednici je predstavljena i komunikaciona strategija

Kupujmo domaće - Dobro iz Crne Gore, koju je izradila

PKCG, a čiji je osnovni cilj podizanje nivoa svijesti i ste-

pena informisanosti javnosti o sadržaju, suštini i značaju

realizacije tog projekta.

Potpredsjednica PKCG Ljiljana Filipović kazala je da je

prva strategija tog tipa usvojena 2009. godine i da je

saglasno tomdokumentu spovedenomnogo značajnih

aktivnosti.

- Dobro iz Crne Gore najprije vidimo kao kvalitet koji je

potrebno što bolje plasirati. Komunikaciona strategija je

trasirani put za djelovanje u okviru ovog projekta - zaklju-

čila je Filipović.

AdrianaPejaković