Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

U fokusu

PODGORICA

-CrnaGora je

posvećenavelikimtradicija-

maNarodnooslobodilačkog

pokreta, kazao jepredsjed-

nikFilipVujanović i ocijenio

dabez antifašizma snaženje

i osvajanje slobodanijemo-

guće.

On je, povodom 74. godišnjice

formiranja italijanske divizije

Garibaldi, rekao da se Crna

Gora sa pijetetom sjeća onih

koji sudali svoježivoteuborbi

zasloboduidanikadanećeza-

boraviti žrtve italijanskih par-

tizanaokupljenihutojdiviziji,

formiranoj uPljevljima na da-

našnji dan.

Vujanović je, kako je saopšte-

no iz njegovog kabineta, pod-

sjetio da je divizija Garibaldi

djelovala pod operativnom

komandomdva Udarnog kor-

pusa Narodnooslobodilačke

vojskeJugoslavijeiučestvova-

la u završnim operacijama za

oslobođenjeJugoslavije.Odli-

kovana je ordenom bratstva i

jedinstva.

Vujanović je rekao da je Crna

Gora imala posebnu čast zbog

prve posjete predsjednika Ita-

lije Sandra Pertinija 21. sep-

tembra 1983. godine, koji je

prisustvovao otkrivanju Spo-

menikapalimborcimadivizije

Garibaldi uMrzovićima, i po-

ložio vijenac na spomenik na

Stražici.

- Posjeta ovog velikog evrop-

skog državnika i antifašiste

Crnoj Gori svjedoči o zajed-

ničkoj borbi crnogorskih i ita-

lijanskih antifašista i veliko je

priznanje crnogorskom anti-

fašizmu - ocijenio je Vujano-

vić.

Prema njegovim riječima, od

posebne vrijednosti i značaja

je i zvaničnaposjetapredsjed-

nika Italije Serđa Matarele u

maju 2015. godine, kao prva

posjeta predsjednika Italije

Crnoj Gori nakon obnove ne-

zavisnosti, kojom se simbo-

lizuju bliske veze dvije države

i njihovo tradicionalno prija-

teljstvo.

Vujanović je kazao da Spome-

nik palim borcima italijanske

divizije Garibaldi uMrzovići-

ma, i svi spomenici antifaši-

stičkoj borbi ne čuvaju samo

od zaborava veličanstvenu

borbuzasloboducrnogorskog

i ostalih jugoslovenskih naro-

da, već su i podsjećanje da je

antifašizamsnažna iuvijeksa-

vremena potreba društva.

-On je iznadpolitičkih ideolo-

gija i uslov je suživota različi-

tosti. Bez antifašizma snaže-

nje i osvajanje sloboda nije

moguće - ocijenio jepredsjed-

nik.

Antifašizam je, smatra Vuja-

nović, internacionalna vrijed-

nost na kojoj počiva savreme-

na Evropa i slobodni svijet.

-Zatomi uCrnojGori čuvamo

sjećanje na hrabre italijanske

antifašisteizdivizijeGaribaldi

i njihovu žrtvu za našu slobo-

du i slobodu Evrope - zaklju-

čio jeVujanović.

R.P.

PODGORICA

Pad indeksa i veći promet obilježili su sedmicu

na Montenegroberzi, u kojoj je premijer Duško Marković naja-

vio da će realan rast crnogorske ekonomije u ovoj godini biti

znatno veći od planiranog i ne manji od četiri odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montene-

groberzi, MNSE10, blago je oslabio na 797,83 poena, a MONEX

na 10.220,47 bodova, prenosi Mina biznis.

Promet je iznosio 431,59 hiljada eura i bio je 1,6 puta veći od

prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 71 transakciju, a najveći

udio u prometu imale su akcije Crnogorskog elektropreno-

snog sistema (CGES), i to 62,49 odsto.

Marković je na konferenciji povodomprve godišnjice rada

Vlade kazao da će rast biti zasnovan na snažnoj investicionoj

aktivnosti i rastu lične potrošnje i izvoza, generisanog rezulta-

tima izvanredne turističke sezone.

On je naveo da su posebno važne bile aktivnosti Vlade na

planu ekonomske politike, podsjetivši da je prije godinu u

ekspozeu najavio da samo realan rast ekonomije na nivou

od četiri odsto garantuje oporavak i smanjenje zaostajanja

za razvijenim evropskimdruštvima, kao i da je za ovu godinu

projektovan realan rast od 2,7 odsto.

- Sada mogu reći da je realan rast naše ekonomije u ovoj godi-

ni znatno iznad planiranog i da neće biti manji od četiri odsto.

To je gotovo dva puta više od prosjeka u EU i oko 1,5 procen-

tnih poena više od očekivanog rasta u regionu Zapadnog

Balkana - kazao je Marković.

Pale su akcije Otrantkomerca 9,4 odsto na 96 centi, Zetatran-

sa pet odsto na 52,73 centa, CGES-a 1,6 odsto na 60,01 cent i

Luke Bar neznatno na 26 centi.

Slabile su i dionice Jugopetrola 2,5 odsto na 11,7 eura i Crno-

gorskog Telekoma blago na 1,89 eura.

R. P.

om istraživanja CGO da studenti loše poznaju temu antifašizma

esu sporne,

traživanje

pomoćnu literaturu koriste či-

tanke koje izdaje Centar za de-

mokratiju i pomirenje u Jugoi-

s t o čno j Ev rop i , a , ,mi

participiramo u izradi tih knji-

ga“. Ove knjige su zamišljene

da budu svojevrsan priručnik

profesorima istorije zemalja

regiona Jugoistočne Evrope, a

da učenike navedu na kritičko

razmišljanje i sagledavanje či-

njenica sa različitih strana.

- Sad su one najbolnje teme u

postupku prevođenja sa engle-

skog na crnogorski. Tu je peri-

od od 1941. do 1990, pa od 1990.

do2004.godine,tosuoninajin-

teresantniji periodi koji naneki

način najviše izazivaju pozor-

nost. Knjige su dobar dodatni

materijal koji distribuiramo i

edukujemo nastavni kadar -

istakao je.

Ovečitankeće, navodiPopović,

prilikom izmjena udžbenika

istorije budući autori sigurno

koristiti kao jedan od izvora.

Kako jeodseptembraovegodi-

ne zaživio novi nastavni plan i

program, prema njegovimrije-

čima, možemo da očekujemo

da će sve sljedeće promjene

udžbenika ići u tompravcu.

Nedostatak

- Konkretnije teme koje u udž-

benicima treba bolje obraditi

su devedesete godine i to bez

ikakvih kompleksa istoričari

trebadaodrade. To je jedanbo-

lan dio naše prošlosti i mislim

daonenijesuudovoljnojmje-

ri prepoznate kroz naše udž-

benike. Je li toautorska samo-

recenzija ili nešto drugo, ali

moje iskustvo, jer sam autor

tri udžbenika, ne kaže da sam

imao na bilo koji način suge-

stija ili pritisaka od bilo koga

da na neki način redukujem

ono što subili događaji ili pro-

cesi - istakao jePopović.

Autor je udžbenika, odnosno

koautor knjiga za šesti, sedmi

razred osnovne škole, drugi

gimnazije i udžbenika za cr-

nogorsku dijasporu gdje je

obrađivaoperiod iz 90-ih.

- Istakaobih i dadanas imamo

jednu kvalitetnu generaciju

nastavnika istorije...Djecana-

ša puno više znaju nego što to

i iskazuju– rekao jePopović.

I dekan Folozofskog fakulteta

Goran Barović smatra da su

rezultati istraživanja koje je

uradioCGOdalekoodrealnog

stanja. Barović je, između

ostalog,istakaodamustuden-

ti koji učestvuju u ovakvim is-

pitivanjima pričaju ,,kako se

zezaju kada daju odgovore na

neka pitanja, jer ih smatraju

banalnim“.Kažedasumustu-

denti ispričali da zatokroz ša-

lu umjesto imena nekih isto-

rijskih ličnosti u odgovorima

pominju poznate javne lično-

sti.Odgovarajućinapitanjeda

li može onda da garantuje da

studenti koji su na studijama

istorijepoznajudešavanjako-

ja su u anketi plasirana da se

ne znaju, Barović kaže da ve-

ćina sigurno sve to zna.

- Da bismo imali pravo stanje

potrebno je sprovesti jedno

naučno istraživanje. Provjera

znanja mora da bude mnogo

bolje urađena. Fakultet je na

raspolaganjuMinistarstvu da

napravimo ozbiljnupriču, oz-

biljne upitnike, jedno naučno

istraživanjeokvalitetuznanja

u osnovnim, srednjim škola-

ma ina fakultetu–zaključio je

on.

N.Đ.

Predsjednik Filip Vujanović povodom74 godine

formiranja italijanske divizije Garibaldi

Bez antifašizma

nema slobode

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih

kompanija blago oslabio

Veći promet na

Montenegroberzi

FilipVujanović

Našapovratna infor-

macija kojudobijamo

odmaturanata iz sred-

njih stručnih škola i iz gi-

mnazijanamgovori da

je stanje drugačije. Na-

ša saznanjanemogu

baš potvrditi neznanja

naše djece, istakao je

Popović

Podgoričkagimnazija