Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

U fokusu

PODGORICA

- Potpredsjed-

nikVlade iministarpoljopri-

vrede i ruralnog razvojaMi-

lutinSimovićocijenio jeda je

Vlada, zajedno sapoljopri-

vrednimproizvođačima i

prerađivačima imeđunarod-

nimpartnerima, postigla re-

zultate „koji namdajupravo,

svima zajedno, dabudemo

optimisti i dabudemoambi-

ciozni i uplanovima zana-

rednugodinu“.

On je to kazao u petak na kon-

ferenciji za medije povodom

prve godišnjice mandata Vla-

de.

-UMinistarstvupoljoprivrede

posvećeno smo radili na do-

sljednom sprovođenju smjer-

nica i obaveza iz Ekspozea,

Programa rada Vlade i EU

agende.Osnovnaobilježjarada

bila su otvorenost i saradnja sa

poljoprivrednim proizvođači-

ma i prerađivačima, njihovim

udruženjima,lokalnimsamou-

pravama, međunarodnim par-

tnerima i naučnim i stručnim

institucijama u svim fazama:

od planiranja do realizacije na

terenu - naveo je Simović.

On jesaopštioda jeuovoj godi-

ni Agrobudžet uvećan za 40

odsto.

- Osnažene su postojeće i krei-

rane brojne nove mjere. U

oblasti ruralnog razvoja ulože-

no jeoko15milionaeura. Samo

za unapređenje putne i vodo-

vodne infrastrukture u rural-

nimpodručjima investirano je

oko dva miliona. Realizacija

svih ovih mjera za rezultat je

imalapozitivneefekteuproda-

ji, otkupu i izvozu proizvoda -

rekao je Simović.

Potpredsjednik Vlade navodi

da je uz podršku evropskih

fondova i sredstava iz nacio-

nalnog budžeta kroz projekat

„IPARD Like“ u ovoj godini

ugovoreno 237 projekata uku-

pne vrijednosti investicija 16

milionauzbespovratnupodrš-

kuod 7miliona eura.

- Usvojen je inovirani koncept

dalje realizacije ADMAS pro-

jekta (AbuDabi fondzarazvoj)

u cilju znatno šireg obuhvata

korisnika za preostalih oko 24

miliona dolara - dodaje Simo-

vić.

Otpočet je, kako navodi, proje-

kat saMeđunarodnim fondom

za razvoj poljoprivrede - IFAD

ukupnevrijednosti5,8miliona,

kojim će se doprinijeti razvoju

ruralnih područja u sedamop-

ština.

- Ispunjeni su svi preduslovi,

uspješno završen proces akre-

ditacije i potpisan Finansijski

PODGORICA

–Pošto je

istraživanjeCentra za gra-

đanskoobrazovanjeoznanju

crnogorskih studenataoan-

tifašističkomotporu20. vije-

kapokazalodaovapopulaci-

jao tome imamnogo

nepoznanica, nameće se, iz-

međuostalog, pitanje je li ova

tematikadobroobrađenau

udžbenicimaosnovne i sred-

nje škole. Sagovornici Pobje-

denijesuudilemi da imamo

kvalitetneknjige, ali je za

njih,međutim, spornoovo is-

pitivanje, jer tvrdeda studen-

ti imajumnogobolje znanje.

Centar za građansko obrazo-

vanje uradio je istraživanje na

uzorkuod280studenatacrno-

gorskih univerziteta - 230 je

njih bilo sa Univerziteta Crne

Gore i 50 sa Univerziteta Do-

nja Gorica. Zaključak ispitiva-

nja, kako je nedavno saopšte-

no, j est e da crnogor sk i

studenti imaju određena zna-

nja o antifašističkom otporu

20. vijeka, ali im je, između

ostalog, zamjereno što 77,5%

njih ne zna da nabroji najma-

nje tri narodna heroja iz Crne

Gore, te damanje od pola ispi-

tanih zna ko je narodni heroj

LjuboČupić.

Drugastrana

PomoćnikdirektoraZavodaza

školstvo Radovan Popović re-

kao je za naše novine da bi se

došlo do valjane analize istra-

živanja treba se vidjeti uzorak,

načinnakoji jeurađeno, odno-

snometodološki pristup. Neki

uzorak po univerzitetskim je-

dinicamaod10-akdo12proce-

nata, prema njegovim riječi-

ma, sasvim je mjerodavan da

možda da i neke bolje, efektni-

je i kvalitetnije povratne infor-

macije.

-Uistraživanjamajebitnaana-

litika, odnosnonačinna koji se

obavlja percepcija istraživa-

nja, što je tu cilj - istakao je Po-

pović.

Ukazao je na važan podatak iz

istraživanja prema kojem

86,43 odsto ispitanika poznaje

pojam antifašizma, dok su u

javnosti uglavnomufokusubi-

li pojedini negativni rezultati

ispitivanja.

- U svakom slučaju, naša po-

vratna informacija koju dobi-

jamo od maturanata iz sred-

njih stručnih škola i iz

gimnazija nam govori da je

stanje drugačije. Naša sazna-

nja ne mogu baš potvrditi ne-

znanja naše djece - istakao je

Popović.

U Ispitnom centru se, podsje-

ća on, u sklopu eksternog ispi-

tivanja ili eksterne mature

obavljaju i testiranja iz istorije,

koja je jedna od zastupljenijih

naučnih disciplina iz koje se

provjerava znanje đaka. Kaže

dasupogotovotemevezaneza

20. vijek veoma dobro obrađe-

ne,tedaznanjađakanezaosta-

ju za znanjima nekih evrop-

skihdržava.

- Kao jedan od ocjenjivača tih

Sagovornici Pobjede analizirali kvalitet udžbenika istorije povo

Knjige ni

ali jeste i

Problemusmjeravanje nakon srednje škole

Dekan Filozofskog fakulteta Goran Barović ukazao je na

problem što se dešava da se djeca nakon srednje škole

ne usmjeravaju na zanimanja koja imnajviše odgovara-

ju. Smatra da na nivou države zato treba da se formira

institucija koja će da radi na takvoj vrsti edukacije kako

bi se uredila jedna ,,obrazovna vertikala“.

- Imao samprimjer da dijete nakon srednje Medicinske

škole upiše istoriju. On veze nema, ništa to nije učio. Zar

nije logično da ide dalje na izučavanje medicine, biolo-

gije ili hemije. Ne mogu ja poslije srednje škole u kojoj

sam, na primjer, učio elektro da dođemda učim istoriju.

Na fakultetu bismo trebali da imnadograđujemo zna-

nje, a sa pojedinima bukvalno krećemod nule. I to je

strašan problem – rekao je on.

testova mogu da kažem da je

taj procenat znanja jakovisok

–kazao je on.

Pojašnjavajući na koji

način su istorijski do-

gađaji koje je obu-

hvatilo istraživanje

obrađeni u udžbe-

nicima, podsjetio

je da je 1998. go-

dine Crna Gora

prva na Balkanu

počela, po pre-

porukama Pakta

stabilnosti, da

mijenja nastavne

programe. To je

bio, kaže, jedan za-

htjevan posao, te su

kasnije relevantne me-

đunarodne institucije koje

sebaveproučavanjemistorije

potvrdile da nijesmo uradili

ono što su uradile naše doju-

čerašnje komšije iz Socijali-

stičke Federativne Republike

Jugoslavije koje su taj period,

odnosnoperiodezajedničkog

življenja,,prostomaltenema-

kazama prekinuli“.

-Mi smo imali toliko i kapaci-

teta i sluha, čak i socijalne pa-

meti,možda i političkepame-

ti, da to ne radimo. Po

preporukama Savjeta Evrope

podigli smo nivo nacionalne

istorijekojajebilapotpunosro-

zana. Naše dojučerašnje zajed-

ničke imenitelje nijesmo na bi-

lo koji način diskreditovali,

naprotiv, valorizovali smo sve

ono što je značajni dio i zajed-

ničkog života i sve njihove kul-

turne i istorijske prošlosti, i,

naravno, neki dio koji pripada

nekim svjetskim procesima.

Tako da imamo formalno i fak-

tičko priznanje da smo bili do-

bar primjer za Balkan – istakao

jePopović.

Velikareforma

Na osnovu takve građe, pojaš-

njava on, napravljeni su novi

udžbenici i novi nastavni pla-

novi prilikom generalne velike

reforme crnogorskog obrazo-

vanja 2001. godine. Tada je,

podsjeća, okupljena velika eki-

pa koju je činilo 50-ak ljudi –

predstavnika univerziteta, Za-

voda za školstvo i drugih

institucija, kada je Crna Gora

,,prvi put napravila jedan paket

svojih udžbenika koji su mogli

po strukturi, sadržaju da budu

dobar primjer za Balkan“. I da-

nas su, prema njegovim riječi-

ma, ti udžbenici tukoji sedora-

đuju svake šeste godine prateći

sve svjetskemetodološke toko-

ve.

- U tom dijelu priče mogu da

garantujemdasunašiudžbeni-

ci kvalitetnourađeni i da ne za-

ostaju za bilo kojim evropskim

– istakao jePopović.

Udžbenike iz istorije bi, kaže

on, trebalo da prate istorijske

čitanke i kompletna jedna apa-

ratura, ali tempo kojim su oni

rađeni i promjene programa i

planova nijesu omogućavali da

se to realizuje. Pojašnjava da su

zato napravili alternativnu va-

rijantu po kojoj nastavnici kao

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i

ruralnog razvoja o uspješnom radu tog resora

Simović: Rezultati

daju razlog za

optimizam i

velike ambicije

Ministar navodi

da je uz podršku

evropskih

fondova i

sredstava iz

nacionalnog

budžeta kroz

projekat

„IPARD Like“

u ovoj godini

ugovoreno 237

projekata ukupne

vrijednosti

investicija 16

miliona uz

bespovratnu

podršku od 7

miliona eura

sporazumo realizaciji IPARD-

a, kroz koji će našim poljopri-

vrednim proizvođačima i pre-

rađivačimabitinaraspolaganju

39 miliona eura bespovratne

podrškeodstraneEU- rekao je

Simović.

On je saopštio da su u završnoj

fazi pregovori za novi projekat

Svjetske banke - „MIDAS 2“ u

iznosu od 30miliona za podrš-

ku: poljoprivredi, ruralnom

razvoju, ribarstvu i bezbjedno-

sti hrane.

- Formirana je Komisija za va-

lorizaciju poljoprivrednog ze-

mljišta u državnoj svojini. U

zakup je dato 45 hektara ze-

mljišta na Grahovu. U toku su

pregovori za lokalitet Šaspovr-

šine65hektara,adokrajagodi-

ne će biti ponuđeno novih 190

hektara na lokalitetima glav-

nog grada, Kotora i Ulcinja -

naveo je, između ostalog, Si-

mović.

Potpredsjednik Vlade nadovi i

da je formiranDirektorat za ri-

barstvo, da su inspekcijeprešle

u sastav Ministarstva, da su

ojačani kapaciteti Direktorata

zaplaćanje, da su savjetodavna

i Selekcijska služba postale sa-

stavni dio Ministarstva, kao i

da su formirani Agro biznis

centri udvije sjeverne opštine.

On zaključuje da rezultati koje

su zajedno postigli Vlada, po-

ljoprivredni proizvođači i pre-

rađivači i međunarodni par-

tneri,dajupravosvimadabudu

optimisti i ambiciozni i u pla-

novima za narednu godinu.

R.P.

MilutinSimovićiDuškoMarković

GoranBarović

Dabismo imali pravo

stanje, potrebno je

sprovesti jednonauč-

no istraživanje. Provje-

ra znanjamoradabu-

demnogobolje

urađena, rekao je

Barović

RadovanPopović