Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

Politika

GLOBALNI IGRAČI:

Region u četvorouglu Evropa – Amerika – Rusija – Kina

Peking zanima ekonomija,

a ostale i politički uticaj

PODGORICA

Na lokalnim

izborima ideja patriotizma i

evropskih vrijednosti pobije-

dila je politiku laži i cinizma -

ocijenio je poslanik Demo-

kratske partije socijalista

NikolaRakočević.

On je kazao da je ubjedljiva po-

bjeda DPS-a potvrdila volju

građana od 16. oktobra prošle

godine i pokazala da je Crna

Gora na pravom putu društve-

nog i ekonomskog progresa.

Rakočević je rekao da ruganje

građanima, nepoštovanje drža-

ve i institucijanikadanijesubili

dobra politička preporuka.

- Birači su takvo nečasno pona-

šanje uvijek kažnjavali, zato je

opozicija i ovog puta ubjedljivo

poražena od superiornog DPS-

a - istakao jeRakočević.

Prema njegovim riječima, re-

zultati izbora potvrđuju da je

političkakonkurencijaDPS-au

„strmoglavompadu“.

-Ipak,dvijesestrankeposeb-

noizdvajajuusvomnedosto-

janstvenom porazu - pseudo

Demokrate i tumarajuća

SDP - naglasio jeRakočević.

On je rekao da su Demokrate

pretrpjeleubjedljivporaz, „koji

bi, da je sreće, bio djelotvoran

za njihovo otrježnjenje“.

- Suština nepodnošljive lakoće

njihove pozicije je u tome što

oni nemaju baš nikakvu obave-

zu prema istini. Ne postoje nji-

hova dostignuća prije politike

niti u politici. Nemaju znanje,

sposobnost niti program. Samo

aroganciju i nevaspitanje - oci-

jenio jeRakočević.

Kako je dodao, bestidno su vri-

jeđali građane potcjenjujući

sposobnost bi-

rača da pre-

poznaju ko

je ko na cr-

nogorskoj

po l i t i čko j

sceni.

R.P.

PODGORICA

CrnaGorabi

moglapostati članicaEvrop-

skeunijeprije 2025. godine

ukolikoUnijaostaneprivrže-

napolitici proširenja - ocije-

nio jeministar vanjskihpo-

slovaSrđanDarmanović i

poručiodaEUtrebada sebo-

ri zaZapadni Balkan.

On je u intervjuu za kosovsku

televiziju Kohavision kazao da

Crna Gora ima dosta razloga

da, nakon 11 godina od sticanja

nezavisnosti, bude zadovoljna

spoljnopolitičkimuspjesima.

Darmanović je naglasio da Cr-

na Gora još nije postala članica

EU, ali da se značajnopribližila

jer je, kako je rekao, u procesu

evropskihintegracijaliderure-

gionu.

Crnogorski šef diplomatije

smatra da bi Crna Gora mogla

postati članica EU i prije Jun-

kerovog datuma od 2025. godi-

ne, ukoliko bi Unija ostala pri-

vržena politici proširenja.

- Ukoliko bi se EU držala prin-

cipa regate, da svaka zemlja

ulazi prema sopstvenim zaslu-

gama, koji je sada na snazi, Cr-

na Gora bi mogla postati člani-

ca za pet-šest godina - ocijenio

jeDarmanović.

PODGORICA

UlazakKi-

ne, kaoglobalnog igrača, u

regionJugoistočneEvro-

pemijenjadinamikuod-

nosavelikih silanaBalka-

nu, ali, kako ističu

sagovornici Pobjede, ne

trebada zabrinjava jer je,

za razlikuoddrugih, ta ze-

mlja zainteresovana is-

ključivoza ekonomski uti-

caj.

Uticajni časopis Fajnenšl

tajms objavio je nedavno da

grupa „16+1“ zemalja Sred-

nje i Istočne Evrope i Kine,

čiji su se čelnici sastali u po-

nedjeljak u Budimpešti, iza-

ziva „sumnjičavost uBriselu

i prijestonicama država

EU“.

Kako se Mađarska, Bugar-

ska, Rumunija, Poljska, BiH,

Srbija, Hrvatska, Slovenija,

Slovačka,Albanija,Makedo-

nija,CrnaGora,Češka,Leto-

nija, Litvanija i Estonija pri-

premajuza godišnji samit sa

Kinom, postaje jasnodauticaj

Pekinga raste u ovom dijelu

Starogkontinenta,primjećuje

list.

Paralelno sa Kinom, svoje po-

teze naBalkanu

odmjeravaju i drugi veliki

igrači.TakojenedavnoAtlant-

ski savjet predložionovu stra-

tegiju, zabrinut prije svega

zbogpojačanoguticajaRusije.

Diverzifikacija

Hrvatski analitičarDavorĐe-

nero smatra da Kina ne treba

previše da zabrinjava nikoga.

- Kina do sada nije sprovodila

neke svojepolitičke interese i,

na duže staze, ako bi se dogo-

dilo da Kina ovlada preveli-

kim dijelom tog tržišta, onda

bi cijela priča mogla postati

drukčija.Ali, zasadami sečini

da zemlje u regionu nemaju

nekog razloga za predostrož-

nost prema Kini. Štoviše, me-

ni se čini da je diverzifikacija

uvijek jako dobar paket. Do-

bro je imati čvrstu evropsku i

evroatlantsku

poziciju, dobro je imati čvrste

odnose sa EU i SAD, ali da uz

totrebaimatiinekudrugupo-

lugu. Sa Rusima je uvijek vrlo

riskantnoulazitiunekedilove

zbog toga što

je Rusija ekonomski neefika-

sna i nju interesuje isključivo

politički uticaj, a ne ekonom-

ski - ocijenio je Đenero za Po-

bjedu.

SAD, kakododaje, brane svoju

poziciju i imaju jači položaj u

odnosunaRusiju.

- Ali činjenica da se osim njih

javljaju i drugi globalni igrači

znači da njihov uticaj pada.

To, međutim, za nas, iakomo-

žemo biti saveznici i prijatelji

sa SAD ne treba biti zabrinja-

vajuće. Nije interes zemalja

regiona da isključivo jedan

politički blok ovdje dominira,

iako za bezbjednost i stabil-

nost EU i evroatlantske struk-

ture jesu izuzetno važne -

smatraĐenero.

Budućnost

S druge strane, beogradski

analitičarDušanJanjićnavodi

da seKina trenutnopojavljuje

kao suizvođač radovana zavr-

šavanju nekih evropskih pro-

jekata.

- Kada to sve prevede na Bal-

kan, očiglednomoramoda ra-

čunamonanekubudućnostsa

Kinom, prije svegauekonom-

skom smislu. To sada mijenja

dinamiku odnosa u četvorou-

gluAmerika–Rusija–Evropa

– Kina. Kina postaje ozbiljni

partner koji može i te kako da

u svemu kompenzuje ruski

uticaj,osimuenergetici-ocje-

njuje Janjić zaPobjedu.

On ne vjeruje da će Peking u

narednihvijekimatipretenzi-

SAD ide na politiku odvraćanja Rusije

Miješanje Rusije u regionu podstakli su

Atlantski savjet da u novoj američkoj strate-

giji za Balkan predloži uspostavljanje trajnog

američkog vojnog prisustva u Jugoistočnoj

Evropi. Za tu svrhu, kako smatraju, idealna bi

bila vojna baza u Bondstilu na Kosovu.

- To je potpuno logično s obziromna uporne

pokušaje Rusije da vojno uđe na ovaj prostor

i to je jednostavno politika odvraćanja - ocje-

njuje Đenero.

Janjić ukazuje da je Srbija pogotovo ranjiva u

pogledu ruskog uticaja.

- A tek će biti ranjiva ako Amerika podstakne

NATO da energičnije reaguje na provokacije

kakve su bile, na primjer, u Crnoj Gori i Make-

doniji. To ne znači da je Crna Gora potpuno

mirna. Ali ipak mislimda je lakše rješavati

probleme kad nijeste sami - navodi Janjić.

je na neko vojnoprisustvo.

- Očigledno će Kina ovaj dio

svijeta držati preko ekono-

mijeitoćebitiglavnikriteri-

jum- navodi Janjić.

TrampovaAmerika će, kako

dodaje, očigledno obnoviti

svojuprednost u tehnologiji

i znanju.

- Teško da će je Kina u tome

stići. A Evropa jednostavno

ostaje nama najbliža kao

prirodni milje u kome živi-

mo - rekao je Janjić.

Posljedice igre globalnih

igrača po zemlje regiona za-

visiće, kakokaže, odtogaka-

ko će se ko snaći.

- Mislim da pojedinačne

male države nemaju šansu.

Pametna je odluka ići u šire

asocijacije poput EU i NA-

TO. Ko bude uNATO-u, kao

što Crna Gora već jeste, on

ima jedan dio briga manje.

On ostaje samo zabrinut u

vezi eventualnih globalnih

konfrontacija, ali nije zabri-

nut oko konfrontacija unu-

tar lanca NATO-a sa susje-

dima, gdje smo imali najviše

problema kroz istoriju - na-

vodi Janjić.

Iv.P.

DavorĐenero

DušanJanjić

Poslanik DPS-a smatra da je na lokalnim

izborima pobijedila ideja patriotizma

Rakočević: Birači

kaznili nečasno

ponašanje

Ocjena šefa diplomatije Srđana Darmanovića

Možemo u EU i prije 2025.

Pitanje demarkacije neće

poremetiti dobre odnose

Ministar je ponovio da pitanje demarkacije ne

može da poremeti odnose Crne Gore i Kosova.

- Imamo slične poglede na budućnost regiona,

slične ciljeve. Crna Gora je članica NATO, približila

se članstvu u EU, a Kosovo stremi istim ciljevima.

Pitanje demarkacije može da uspori rješavanje tog

problema, ali su naši odnosi dobri - kazao je Dar-

manović.

On je istakao da je pitanje demarkacije sa

Kosovom za Crnu Goru završen posao.

- Kojombrzinom će to biti riješeno stvar

je kosovskih institucija. Verujemo da će

doći momenat u kojem će parlament

na Kosovu zaključiti da je za među-

sobne odnose i stabilnost u regionu

dobro da se pitanje demarkacije

okonča - rekao je Darmanović.

P

Kako je naveo, ulazak u NATO

nakon 11 godina od obnove ne-

zavisnosti, u istorijskom vre-

menu, vrlo je kratak period po-

go t ovo za novu zeml j u .

Darmanovićtvrdidajetodosti-

gnuće znatno veće jer se Crna

Gora za članstvo morala boriti

sama.

- Mnogo je lakše kada u takvu

organizacijuulazite u grupi dr-

žava, pogotovoakosuunjoj ne-

ki koji vuku naprijed. Mi nije-

smoimalituprivilegiju-istakao

jeDarmanović.

Upitan kako gleda na prisustvo

velikog broja partija u Crnoj

Gori koje su protiv NATO-a,

Darmanović je kazao da takvi

trendovi nijesu od juče i da su

rezultat istorijskihpodjela.

-Sapolitičkomborbomizmeđu

protivnika i pristalica nezavi-

snosti, NATO-a, EU i zapadnih

vrijednosti živimo posljednjih

30-ak godina - dodao je on.

Darmanović je naglasio da to

nije specifičnost samo Crne

Gore i da predstavlja ključni

problem crnogorske politike i

društva.

Darmanović smatra da ruski

državljani optuženi za pokušaj

terorizma na izborni dan u Cr-

noj Gori, imaju podršku Mo-

skve.

-Izjaveruskihzvaničnikanegi-

raju bilo kakvu vezu sa ovim

slučajem, ali sa druge strane

njihovo ponašanje ne odražava

duh saradnje između instituci-

ja dvije zemlje - rekao je Dar-

manović.

Miješanje Rusije u unutraš-

nje stvari Crne Gore, prema

njegovim riječima, bilo je ja-

sno i teško se može

negirati.

- Žalimo zbog

toga i ni sa

kim ne želi-

mo loše od-

nose, pogo-

t o v o s a

jednom ve-

likomsilom

- zaključio

je Darma-

nović.

R.P.

NikolaRakočević

SrđanDarmanović