Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Zapadni Bal-

kan će i nadalje biti u fokusu

austrijskevanjskepolitike,po-

sebnoukontekstunašegpred-

sjedavanjaSavjetomEUudru-

goj polovini 2018. godine. Što

se tiče crnogorskih napora na

polju pristupa, Austrija zago-

vara takozvani „princip rega-

te“, odnosno evaluaciju svake

od država individualno, po

ostvarenimzaslugama-kažeu

intervjuu Pobjedi ambasador-

ka Austrije dr Anna Janković.

Ističe daZapadni Balkan osta-

je u fokusuUnije.

POBJEDA:

Kakoocjenjuje-

teodnosedvijedržave?

JANKOVIĆ:

Bilateralni od-

nosi između naših dviju drža-

va su mnogostrani i dobro ra-

zvijeni na svim nivoima.

Nedavno je u posjeti Crnoj

Gori boravio zamjenik mini-

stra vanjskih poslova Austrije,

gospodinMihael Linhart, koji

je održao političke sastanke sa

ministrom evropskih poslova,

gospodinomPejovićem, mini-

strom vanjskih poslova, gos-

podinomDarmanovićem, kao

isadržavnimsekretarom,gos-

podinom Jankovićem, i tom

prilikom je dogovoreno dalje

intenziviranje naše saradnje.

Štose tičeprivrede,Austrijase

ubraja u najveće strane inve-

stitore u Crnoj Gori sa više od

600miliona eura investiranih

od2006. godine. Jedanodpri-

mjera uspješne saradnje su

zajedničke godišnje vježbe

austrijske i crnogorske vojske

iz oblasti borbe u planinskim

uslovima, pri čemu je Austrija

obučila 70% pripadnika oru-

žanih snagaCrneGore za bor-

bu u planinskim uslovima.

Osimtoga,postojimnogostru-

kabilateralna razmjenanapo-

ljukulture.

POBJEDA:

UlazakCrneGo-

reuEUje spoljno-politički

prioritet države. Koliko je

dobradinamikapregovarač-

kogprocesa?

JANKOVIĆ:

Najnovija potvr-

da pristupne perspektive za

svedržaveZapadnogBalkana,

koju su uputili: predsjednik

Evropske komisije, gospodin

Junker, potpredsjednica

Evropske komisije, gospođa

Mogerini, evropski komesar,

gospodin Han i predsjednik

Evropskog parlamenta, gos-

podin Tajani, predstavlja do-

bru vijest za cijeli region, koja

će se pozitivno odraziti na di-

namikupristupnihpregovora,

što bi države regiona trebalo

da iskoriste. Zapadni Balkan

će i nadalje biti u fokusu au-

strijske vanjske politike, po-

sebno u kontekstu austrijskog

predsjedavanja Savjetom EU

u drugoj polovini 2018. godi-

ne. Što se tiče crnogorskih na-

poranapoljupristupa, Austri-

jazagovaratakozvani„princip

regate“, odnosno evaluaciju

svake od država individualno,

po ostvarenimzaslugama. Cr-

na Gora može umnogome da

doprinesepozitivnojpregova-

račkoj dinamici, prije svega

putem dosljednog sprovođe-

nja potrebnih reformi. U tom

pogledu pogoduje i činjenica

da će predsjedavanje Evrop-

skom unijom u predstojećem

periodu preuzimati države

kojesuosvjedočenipoznavao-

ci regiona (Bugarska, Austrija,

Rumunija).

POBJEDA:

NaBalkanu

seprelamajuuti-

caji brojnihdržava. Ipak, svi

se slažuda jebudućnost dr-

žava regijeuEU. Stiče seuti-

sak i da jeUnijaumornaod

problema, daproširenjenije

uvrhuprioriteta i daovaj re-

gionostaje razapet između

Istoka i Zapada. Vaš komen-

tar?

JANKOVIĆ:

Ovdje vam mo-

ram protivurječiti. Naime, vi-

soka predstavnica EU i pot-

preds j edn i ca Ev rops ke

komisije,gospođaMogerini,je

proglasila Zapadni Balkan za

jedan od pet prioriteta njenog

mandata. Zapadni Balkan je

jedini regionkome jedato

ovo obećanje. Ovaj re-

gion ukupno obuhva-

ta samo oko 20mili-

ona ljudi, što je

snošljiva veličina

za Uniju. Buduć-

nost ove regije leži

uEU.Većsadamo-

žemo primijetiti

konkretne uspje-

he: region se u pri-

stupnom procesu

pozitivno izmijenio,

da spomenem samo:

s l obodu kre t an j a ,

uspjehe na polju države prava

i borbe protiv korupcije, mada

ovdjepredstojijošposla.Mno-

go važnije bi bilo da se pristu-

pna perspektiva učini nepo-

vratnom i neprekinutim

naporima ubijede skeptici,

prije svega.

POBJEDA:

Kakoocjenjuje-

te razinuekonomskihodno-

sadvijuzemalja?Da li suau-

strijski investitori

zainteresovani zaulaganjeu

CrnuGoru?

JANKOVIĆ:

Jedna austrijska

privredna delegacija za oblast

vodosnabdijevanjairegulacije

otpadnih voda je od 20. do 22.

novembra boravila u posjeti

Crnoj Gori u cilju informisa-

nja o investicionimmogućno-

stima. Reakcija austrijskih

kompanija je bila jako pozitiv-

na, te stoga očekujemdalje in-

vesticije iz Austrije. Kako je

već pomenuto, Austrija je je-

dan od najvećih inostranih in-

vestitora u Crnoj Gori. Kako

Austrija, tako i Crna Gora pri-

željkuju dalje intenziviranje

ekonomskih odnosa, što je u

našem obostranom interesu.

Neophodan ulsov za austrij-

ske investitore i predstavnike

preduzetništva je pravna si-

gurnost.

POBJEDA:

Opozicijaveć

dugobojkotujeparlament.

Da li je toefikasannačinpo-

litičkeborbeudemokrat-

skimdruštvima?

JANKOVIĆ:

Izvještaj OEBS-

ove Kancelarije za demokrat-

ske institucije i ljudska prava

jeokvalifikovao izboreodrža-

ne 16. oktobra 2016. godine

kao slobodne i konkurentne.

Mi zastupamomišljenje da je

parlament mjesto za politički

diskurs. Ono što je po mom

mišljenjunajhitnije jepotpu-

na inkorporacija OEBS-ovih

izbornih preporuka, što je u

interesu kako Vlade, tako i

opozicije.

M.JOVIĆEVIĆ

Ambasadorka Austrije dr Anna Janković o dinamici evropskog puta Crne Gore

Beč zagovara „princip regate“

Podgorica je bilamoja

željena poslovna destinacija

POBJEDA:

Kakvi suVamutisci oCrnoj Gori pogotovo štoVaše prezime

ukazuje na porijeklo sa ovihprostora?

JANKOVIĆ:

Ja ne potičem sa ovih prostora, prezime koje nosim je mužev-

ljevo. Mada, kao i skoro svaki Austrijanac i Austrijanka, tako i ja imampretke

porijeklom iz ovog regiona, baku porijeklom iz Slovenije, mada je ona u to

vrijeme bila državljanka Austrougarske monarhije. Ja samprovela ukupno

devet godina radeći u austrijskoj ambasadi u Beogradu, najprije s početka

devedesetih u vrijeme raspada SFRJ, a drugi put od 2005. do 2010. godine

kao še ica Austrijskog kulturnog foruma. Stoga dobro poznajem region.

Podgorica je bila moja željena poslovna destinacija i jako sam zadovoljna

štomogu da ovdje boravim i sada dobro upoznam vašu prelijepu zemlju.

u

Austrija se

ubraja u

najveće strane

investitore u

Crnoj Gori sa

više od 600

miliona eura

investiranih od

2006. godine

- kaže Anna

Janković

70

odsto crnogorskih

vojnikaAustrija je

obučila za borbuu

planinskim

uslovima

INTERVJU

PODGORICA

-Građanskipo-

kretUrapredstavio je juče,

kakosukazali, dokaze izbor-

nihzloupotrebakojipotvrđu-

juda„aferasnimak“nijezavr-

šena, većdaonauvelikotraje i

da jekulminacijudoživjelana

nedavnoodržanimlokalnim

izborimauMojkovcu.

Predstavnici Ure kazali su na

konferenciji za novinare da ti

dokazi pokazuju da su redni

brojevi izbornih lista, isključivo

DPS-aiSD-a,naglasačkimlisti-

ćima obilježavani različitim

simbolima, iako je zakon preci-

zan i važeći je samoonaj glasač-

ki listić gdje se zaokruži redni

broj.

Potpredsjednik Ure Miloš Ko-

natar rekao je da prvi put imaju

egzaktnedokazekako izgledaju

kupljeni i ucijenjeni glasovi

DPS-a i SD-a.

- Ovo je dokaz daMarković nije

razbio opoziciju u Mojkovcu

već je razbio demokratiju. Da-

nas smo podnijeli krivičnu pri-

javu protivNN lica VDT-u Ivici

Stankoviću, a u ponedjeljak će-

mo imati kompletan dokazni

materijal - naveo jeKonatar, sa-

opšteno je izUre.

Predstavili su i glasačke listiće

na kojima se glasalo flomaste-

rom.

Nosilac liste Ure u Mojkovcu

IvanAšaninkazaojedaonajbo-

ljemrezultatuDPS-aiSD-anaj-

bolje svjedoče na razne načine

obilježeni glasački listići.

On je kazao da je uvidom u bi-

račkimaterijaljasnodaDPSima

341 glasački listić obilježen ra-

znim oznakama (kvadratima,

trouglićima,flomasterima,više-

strukimzaokruživanjem)idasu

toti odborničkimandatidobije-

ni na računucijenjenihbirača.

- Sa druge strane SD je od uku-

pno 210 glasova imao 85 obilje-

ženih listića, što znači da su

mandat obezbijedili preko ova-

kvih listića. Na listićima SD-a

dominiraju znakovi trougla i

kvadrata - istakao jeAšanin.

Izvršni direktor pokreta Ura

ZoranMikićkaobiračkamjesta

na kojima je najviše evidentira-

nihnepravilnostinaveojebirač-

komjestobr.4-Podbišćeibirač-

komjestobr. 15 -Žari.

-Mjesto pečatiranja na listiću i

okretanjepečatauraznepozici-

je jedan je od vidova provjere

birača,čimesenarušavaprincip

tajnosti glasanja - kazao jeMi-

kić.

R.P.

PODGORICA

–ČlanPred-

sjedništvaSDP-a IvanVujo-

vićporučio jeDPS-uda se

„ne razmeće saNATOi EU“.

- Znate vi dobro da vam je to

presuda. Ako ne vjerujete na-

ma, pitajte Pensa i pročitajte

izvještaj Atlantskog savjeta.

Balkanskim autokratama je

odzvonilo, a kartu zaDubai su

rezervisali samo odabrani u

DPS-u. Tu nema vas, gospodi-

ne Sekuliću – dodao je Vujo-

vić.

Reagujući na ocjene Predraga

Sekulića (DPS) da „SDPmora

datražiusebikrivca“za izbor-

ni neuspjeh, on je kazao da će

DPS morati „polagati račune“

za „ulične orgije kriminalnih

bandi“ tokom izbornog dana

naCetinju.

-Odnedjeljekadastesakrimi-

nalcima opsadirali Cetinje,

prebijali opozicionare imaha-

li pištoljima na cetinjskumla-

dost, višeništanije isto–poru-

čio jeVujović.

Sekulić je u izjavi za Pobjedu

rekao da SDP „nema pravo da

se ljuti na izborne procese u

Crnoj Gori, već na sebe i svoje

političke principe“, te da je ta

partija „pogazila sve za šta se

zalagala proteklih 26 godina

postojanja na političkoj sceni

CrneGore“.

Vujović jeocijeniodaDPSboli

što je SDP u svojih 26 godina

slijedila istinu i pravdu.

I.K.

Građanski pokret Ura navodi da ima dokaze

o izbornimneregularnostima

„Glasački listići

obilježavani simbolima“

SDP reagovala na ocjene iz DPS-a da ta partija „nema pravo da se

ljuti na izborni proces, već na sebe“

Vujović: Bole vas naših

časnih 26 godina

PODGORICA

- Delegacija Li-

beralne partije, na čelu sa pred-

sjednikom Andrijom Popovi-

ćem, učestvuje na kongresu

ALDE saveza liberala Evrope,

koji se održava u Amsterdamu,

saopšteno je iz te stranke.

- Liberali iz svih država Evrope

diskutuju o ključnimproblemi-

ma sa kojima se kontinent suo-

čava, otporu populizmu, eko-

nomskoj krizi, ali i novim

načinima demokratizacije i ja-

čanja demokratije u državama

Evrope. Na kongresu će govoriti

i liberalni premijeri mnogih dr-

žava Evrope, Holandije Mark

Rute, BelgijeČarlsMišel, Slove-

nije Miro Cerar, Luksemburga

Havijer Betel, Estonije Juri Ra-

tas -navodi seusaopštenju.

Kakojenajavljeno,Popoviććese

susresti sa liderima tih partija i

država.

- On se susreo i sa predsjedni-

kom Liberalne internacionale

JulijemMinovesom i ALDE sa-

vezaHansomvanBalenom.Me

-

đunarodni ugled koji uživa LP

potvrda je ispravnosti program-

skih načela partije i dokaz važ-

nosti učešća liberala u vladaju-

ćoj većini i kreiranju politike

Crne Gore, naročito u procesu

daljedemo-navodiseusaopšte-

nju.

R.P.

Liberali na

kongresuALDE

uAmsterdamu

PODGORICA

-Demokrat-

skaCrnaGoranapravila je

izvještaj o, kako sukazali, kr-

šenju izbornihprava i gra-

đanskih slobodana lokalnim

izborima 26. novembra.

Potpredsjednik Demokrata

MomoKoprivicasaopštio jeda

je ta stranka na 12 strana sinte-

tizovala i dokumentovala do-

kaznimmaterijalomdrastične

povrede biračkog prava, izbor-

nih prava i sloboda, te flagran-

tne proceduralne nepravilno-

sti u predizbornom procesu i

tokomizbornog dana.

On je rekao da su dokazima

potkrijepljeni oružani napad

na opozicionog poslanika i od-

borničke kandidate, tri gruba

fizička napada na aktiviste i

funkcionere Demokrata, dva

brutalnaverbalnanapada i pri-

jetnjesmrćuodstranepolitički

upregnutih bezbjednosno in-

teresantnih lica prema funkci-

onerimaDemokrata.

R.P.

Demokrate napravile izvještaj o neregularnostima na lokalnim izborima

Koprivica: Drastične povrede biračkog prava

IvanVujović