Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

Svijet

Poplave u Albaniji, evakuisano 100 porodica

Izlila se rijeka Vojuša

TIRANA

- Jakepadavine

dovele sudo izlivanja rijeka

i evakuacije stanovništva

na juguAlbanije, saopštili

suzvaničnici.

Evakuisano je više od 100po-

rodica u blizini rijeke Vojuša,

oko 120 kilometara jugoza-

padno od Tirane, saopštilo je

albansko Ministarstvo od-

brane.

Zvaničnici su naveli da je po-

plavljeno 3.334 kuće, 3.016

hektara poljoprivrednog ze-

mljišta, kao i da 23.000 ljudi

odpetka nema struju.

U poplavama širomAlbanije

poginula je najmanje jedna

osoba, luke su paralisane, a

letovi sa jedinogmeđunarod-

nog aerodroma u Tirani su

obustavljeni.

Albanski premijer Edi Rama

VAŠINGTON

-Američki

predsjednikDonaldTramp

ocijenio je jučeda sumedij-

ske spekulacijeo smjeni šefa

diplomatijeReksaTilersona

„lažnevijesti“.

TrampjenaTviteruodgovorio

na izvještaje pripisane izvori-

ma Bijele kuće prema kojima

će Tilerson biti uskoro smije-

njen i umjesto njega postav-

ljen direktor Centralne oba-

vještajne agencije (CIA) Majk

Pompeo.

Američki predsjednik je na-

veo da su netačni navodi da će

Tilersonbitismijenjen.„Onne

napušta funkciju“, dodao je

Tramp.

Prema njegovima riječima,

postoje nesuglasice između

njihokonekihtema,alida„do-

bro funkcionišu“ i da Tilerson

uživa visoko poštovanje u ze-

mlji.

Tilerson je ranije jučeodbacio

kao „smiješne“ navode da Bi-

jela kuća planira njegovu

smjenu.VišezvaničnikaBijele

Lažne spekulacije

o smjeni Tilersona

Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio

kuće izjavilo je prethodno da

se razmatra plan da Tilersona

zamijeni Pompeo.

Stejt department je potom sa-

opštio da Tilerson planira da

ostane na funkciji, a u pone-

djeljak bi trebalo da krene put

Evrope gdje će posjetiti četiri

zemlje.

TOKIO

- Japan je saopštio

da će 15. decembrabiti do-

maćinministarskog sastan-

kaSavjetabezbjednosti o

pronalaženjumirnog rješe-

nja za zaustavljanjenuklear-

nog i balističkogprograma

SjeverneKoreje i denuklea-

rizacijuKorejskogpoluostr-

va.

JapanskiambasadoruUNKo-

ro Bešo rekao je na konferen-

ciji za štampu u petak u Nju-

jorku da se mora uraditi više

poredsankcijakojesuvećuve-

dene Pjongjangu kako bi se

spriječilo finansiranje i nabav-

ka materijala za nuklearne i

raketneprogramesjevernoko-

rejskog lidera Kim Džong

Una.

Bešo je rekao da članice UN

razgovaraju o „ciljevima“ mi-

nistarskog sastanka i dodaoda

jošnijejasnodalićebitimogu-

će usvajanje zajedničke rezo-

lucije ili izjave.

Očekujesedageneralni sekre-

tar UN Antonio Gutereš oba-

vijesti SB UN o najnovijim či-

n j en i c ama , a ame r i č k i

zvaničnici su najavili da će sa-

stanku prisustvovati i državni

sekretar SADReksTilerson.

Ministar spoljnih poslova Ja-

pana Taro Kano predsjedava-

će ministarskom sastanku.

Sjeverna Koreja je u srijedu

ujutru lansirala interkonti-

nentalnubalističku raketuko-

ja ima kapacitet da pogodi ci-

l j eve na ter i tor i j i SAD.

Državna televizija je objavila

da je lansirana raketa „Hva-

song-15“, koja je mnogo jača

odprethodnih.

Nov a b a l i s t i č ka p r ob a

Pjongjanga izazvala je oštru

reakciju u SAD i osudu UN i

međunarodne zajednice.

Japan traži sastanak SB

UN o Sjevernoj Koreji

PARIZ

- Bivši američki

predsjednikBarakObama

boravi ovogvikendauPari-

zugdje je zadanas predvi-

đennezvanični sastanaku

Jelisejskoj palati s francu-

skimpredsjednikomEma-

nuelomMakronom, prenije-

li su juče francuskimediji.

MakronćeObamiprireditiru-

čak, a nezvanični karakter po-

sjete je takav da Jelisejska pa-

lata ne planira da „ovjekovječi

stisak ruke“ dvojice zvanični-

ka, naveo je list Parizjen.

Sastanak je organizovan uz

„uzajamnu saglasnost“, a mo-

raće da ostane „diskretan“ ka-

ko ne bi „izazvao neku reakci-

ju“ sadašnjeg američkog

predsjednika Donalda Tram-

pa, dodao jeParizjen.

Televizija Frans 2 je prenijela

da je Makron čak pozvao

Trampa telefonom da ga oba-

vijesti o sastanku sa Obamom.

To će biti prvi kontaktMakro-

na i Obame, koji je videoporu-

kom podržao mladog francu-

skogpredsjednikauočidrugog

kruga izbora 7.maja.

Analitičari su podsjetili da je

Makronovapredizbornakam-

panja bila inspirisana Obami-

nom predizbornom kampa-

njom 2008. godine, dok je

radio Frans enter prenio da

Makron danas prima „svog

uzora“.

Obama,kojijedošaouParizda

bi se obratio organizaciji „Na-

poleoni“ koja okuplja oko

3.000 glumaca i predstavnika

filmske industrije i industrije

globalne komunikacije, sasta-

će se i sa bivšim francuskim

predsjednikomFransoaOlan-

domigradonačelnicomPariza

An Idalgo. Bivši američki

predsjednik od odlaska sa

funkcije drži predavanja ši-

rom svijeta o različitim tema-

ma, a u tradiciji bivših pred-

sjednika SADpiše imemoare.

Obama u Parizu sa

Makronom i Olandom

ZAGREB

- Bivšemkoman-

dantu snagabosanskihHr-

vatabićeorganizovanapri-

vatna sahranaprema

njegovoj želji, izjavila jenje-

gova advokaticaNikaPinter.

Praljak je u zapečaćenom pi-

smu upućenomporodici prije

nekoliko godina naveo da želi

da privatnu sahranu, rekla je

Frans presu Nika Pinter i do-

daladatopismonemanikakve

veze s njegovim samoubi-

stvomu srijedu.

Praljak je ostavio još jedno pi-

smo, za advokaticu.

Praljak će biti sahranjen u krugu porodice

Slobodan Praljak je uz pismo

porodici ostavio i kovertu svo-

joj advokatici Niki Pinter, pre-

nio je Jutarnji list.

Haški osuđenik, koji je izvršio

samoubistvo u sudnici poslije

čitanjapresude,ućelijijeosta-

vio pismo za koje javnost do

sada nije znala.

„U njegovoj sobi smo među

ostalim stvarima našli i kover-

tunakojoj piše–Nika“, navela

ja advokatica.

Sadržaj pisma nije poznat, a

advokatica će ga dobiti po za-

vršetkuistrageosmrtiPraljka.

VAŠINGTON

- Američki

Senat usvojio je u noći s petka

na subotu istorijsku reformu

poreskog sistema i ogromnog

smanjenja poreza.

Tekst, usvojen s tijesnih 51

nasuprot 49 glasova sada

treba uskladiti prije kraja

decembra sa verzijom koju je

16. novembra usvojio Predstav-

nički domKongresa.

Objavu rezultata potpredsjed-

nika Majka Pensa dočekao je

aplauz i tapšanje po leđima

u polukružnoj dvorani nešto

prije dva sata ujutro, prenosi

SEEbiz.

Bila bi to prva velika reforma

umandatu 45. predsjednika

Sjedinjenih Američkih Država

Donalda Trampa koji na jesen

nije uspio da poništi zakon o

zdravstvenom sistemu Baraka

Obame.

„Prvi put od 1986. godine Pred-

stavnički dom i Senat usvojili

su veliku reorganizaciju pore-

skog sistema“, rekao je republi-

kanski predsjednik doma Pol

Rajan.

Senat SAD usvojio smanjenje poreza

On je kazao da se takva prilika

ukazuje jednomu generaciji i

treba je iskoristiti.

Svi republikanski senatori,

osim jednog, glasali su u korist

reforme, dok joj se usprotivilo

48 pripadnika demokratske

senatske manjine.

Crna Gora ponudila pomoć

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković izrazio je

žaljenje zbog poplava u susjednoj i prijateljskoj Republici

Albaniji i ponudio pomoć premijeru te zemlje Ediju Rami.

- Crna Gora želi da među prvima iskaže solidarnost prema

svojim susjedima.Vlada Crne Gore pomoći će i materijalno i

tehnički da bi se u što većoj mjeri sanirale postojeće i sprije-

čile dalje posljedice poplava koje su paralisale značajan dio

Albanije. Susjedne i prijateljske zemlje upućene su najprije

jedne na druge, i Crna Gora će nastaviti da doprinosi regio-

nalnoj solidarnosti i saradnji. Vlada i institucije Crne Gore biće

vamna pomoći u granicama svojihmogućnosti– navodi se u

poruci predsjednika Vlade Duška Markovića.

rekao je da se 6.400 spasila-

ca, policajaca i vojnika bori s

veoma kritičnom situaci-

jom, te da im je neophodna

pomoć jer je počela evakua-

cija.

ReksTilerson

BarakObama

Pričinjenavelikamaterijalna šteta

Praljakulazi usudnicu

Pjongjang