Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 3. decembar 2017.

Turizam

PODGORICA

- Potencijal za

razvoj svihoblikaodrživog,

zelenog turizmauCrnoj Gori

veoma jeveliki zbogočuva-

nosti i raspoloživosti prirod-

nihresursa.

To je za Pobjedu kazala Radica

Zeković-Nikolić,kojauUNDP-

u radi kao koordinatorka na

inovativnom projektu „Razvoj

niskokarbonskogturizmauCr-

noj Gori“.

- Karbonski neutralan turizam

jenova grana turizma, koja pri-

vlači turiste koji žele da prove-

du odgovoran odmor koji ne

šteti prirodi i turističke posle-

nike koji nastoje da uvedu eko-

loške prakse i način poslovanja

i tako smanje svoj štetan uticaj

na životnu sredinu. UNDP i

Ministarstvoodrživograzvojai

turizma preko ovog projekta

podržavaju projekte koji spro-

vode mjere energetske efika-

snosti i smanjenja uticaja na

klimatske promjene - kazala je

Zeković-Nikolić.

Ona je dodala da sudo sada po-

držali projekte instalacije so-

larnih panela i sistema solar-

noggrijanjaunekolikohotelau

Podgorici, Plužinama iUlcinju.

SpoljašnjaLEDrasvjeta,kojaje

postavljena u nekim opština-

ma,smanjićeemisijeugljen-di-

oksida i poboljšati kvalitet ži-

vota.

Plan

- Finalizovali smo Plan održive

urbane mobilnosti za Boku i

Cetinje, tzv. SUMP kojim smo

razvili strategiju koja će zado-

voljiti potrebe za mobilnošću

ljudiiposlovanatompodručju.

Planom nastojimo da razvije-

mo sistem gradskog prevoza

koji ćegrađanimaosiguratipri-

stup ključnim odredištima i

uslugama,poboljšatisigurnost,

smanjiti zagađenje vazduha i

buku, kao i emisije štetnih ga-

sova i, naravno, potrošnjuener-

gije. Takođe, doprinijeće atrak-

tivnosti i kvalitetu urbane

sredine za dobrobit građana,

ekonomije i društva u cjelini -

kazala jeZeković-Nikolić.

Ona navodi da rastući broj eko-

loški osviještenih turista traži

smještaj koji će ih zadovoljiti u

pogleduštomanjegnegativnog

uticaja na životnu sredinu.

- Crna Gora ima zavidan broj

zelenih hotela, prvenstveno

novih, adanjihovi vlasnici toga

i nijesu svjesni u punoj mjeri i

nekoriste toumarketinškesvr-

he. Ti hoteli su energetski efi-

kasni, reciklirajuotpad, koriste

obnovljive izvore energije, ma-

nje su štetni za životnu sredinu

i pogodni su za zdravstveni tu-

rizampatako,osimštosmanju-

ju troškove poslovanja, mogu

poslovati cijele godine i pove-

ćati konkurentnost - kazala je

Zeković-Nikolić.

Projekat ,,Razvoj niskokarbon-

skog turizma“, koji realizuju

Ministarstvoodrživograzvojai

turizma i UNDP, u saradnji sa

Nacionalnom turističkom or-

ganizacijom, podržava uvođe-

nje međunarodnih sertifikata

Ekološki znakEUi Travelife za

hotele i apartmane. UNDP

svim hotelijerima zaintereso-

vanim za eko sertifikaciju nudi

podrškuuvidubesplatnogpre-

liminarnog energetskog pre-

gleda, kako bi se procijenile

postojeće prakse i predložile

troškovnoefikasnemjere ener-

getske efikasnosti.

-UNDPnudi i savjetodavneus-

luge menadžerima i odgovor-

nom osoblju u smještajnim

objektima u cilju dostizanja

kriterijuma za sertifikaciju, a

kojiuključujutehničkeposjete,

obezbjeđivanje formi i obraza-

ca i primjenu najboljih praksi -

kazala jeZeković-Nikolić.

Sertifikati

UCrnoj Gori imamo 10 sertifi-

kovanih hotela i turističkih

smještajnih kapaciteta, od ko-

jih je sedam sertifikovano baš

kroz ovaj projekat, dok je veliki

broj počeoproces sertifikacije.

- Sertifikat se izdaje na osnovu

provjere usaglašenosti seta

obavezujućih kriterijuma i to je

potvrda da objekat u praksi

sprovodiekološkikonceptrada,

štedi energiju i vodu, brine se o

očuvanju prirodnog okruženja,

promoviše održivi saobraćaj i

radinaredukcijistvaranjaotpa-

da - ističe naša sagovornica.

Posebnobitansegment sertifi-

kata, tvrdi ona, podrazumijeva

aktivnu komunikaciju i pro-

mocijuekološkevizijeturizma

na nivou hotela, kao i u sarad-

nji sa gostima, preduzetnici-

ma, dobavljačima i ostalim

partnerima.

- Ekološki znak EU uspostav-

ljenjeprije25godinaiomogu-

ćava promociju proizvoda i

uslugana tržištuod500milio-

na stanovnika, koje uključuje

nekeodnajznačajnijihemitiv-

nih tržišta, kao što suNjemač-

ka, Francuska, države Bene-

luksa i Skandinavije - kazala je

Zeković-Nikolić.

Promjenatržišta

Putnici, objašnjava ona, nijesu

više zainteresovani da jedno-

stavno samo posjete odredište,

razgledaju i uslikaju kultne

znamenitosti prijeprelaska. To

više nije dovoljno.

- Današnji putnici su u potrazi

da uistinu istraže i dožive nove

lokacije. Oni žele da se osjećaju

da su stekli razumijevanje kul-

ture-amnogiželedavidepozi-

tivan uticaj svog boravka iz

ekonomske i ekološkeperspek-

tive. Iz tog razloga, iskustvena

putovanja,angažovanikaoivo-

lunteristički turizam, imaju

kontinuirani rast. Potom u po-

rastu je i broj tzv. ,,solo putni-

ka”, koji na odmor ili odlaze sa-

mi ili vežu poslovno putovanje

sa odmorom. Njihovi počeci

postoje i u Crnoj Gori. Kampa-

njaUNDPiMinistarstvaodrži-

vog razvoja i turizma i NTO da

smanji svoj karbonski otisak,

bilježi do sada lijepe rezultate -

kazala jeZeković-Nikolić.

Kako ona naglašava, turizam

se ranije u velikoj mjeri razvio

neopterećen zaštitom životne

sredine i društvenim proble-

mima.

-Turistikojiputujusvojestavo-

ve odučešćauzabavi i provodu

u inostranstvu polakomijenja-

ju potrebomda se učestvuje i u

osmišljenim aktivnostima koje

su dobre za zajednicu u koju

dolaze. Ali oni takva iskustva

neće sami tražiti, to imsemora

ponuditi - kazala je Zeković-

Nikolić.

Kampanje

Kako ističe naša sagovornica,

onipromovišusvenašekampa-

nje i imaju veliku podršku za

recimo kampanju ,,Ugasi mo-

tor”, kojom smanjujemo zaga-

đenje vazduha od izduvnih ga-

sova iz automobila, koji

prvenstveno štete djeci koja su

u fazi razvoja.

- Najveća koncentracija zaga-

đenog vazduhamjeri seublizi-

ni školauvrijemekada roditelji

dovoze ili odvoze djecu iz ško-

le. Zaustavljanje nepotrebnog

praznog hoda vozila, odnosno

gašenjemotorakadaautonijeu

pokretu, relativno je jednosta-

van način da doprinesemo po-

boljšanju kvaliteta vazduha -

kazala jeZeković-Nikolić.

Jedan od načina da se namet-

nemo i budemo drugačiji od

drugih destinacija je, kako isti-

če ona, i ozelenjavanje muzič-

kih festivala.

- Muzički festivali su danas

mnogo više od dobre zabave i

dobre muzike. To je savršen

ambijent da pošaljete snažne

poruke o klimatskim promje-

nama, važnosti zaštite životne

sredine i zdravim stilovima ži-

vota koje ti mladi ljudi prime,

testiraju, a zatim – u idealnoj

situaciji – primijene u svakod-

nevnomživotu.Zelenimuzički

festivali širom Evrope postaju

norma i radi se na stvaranju

ekološki održive festivalske in-

dustrije - kazala je Zeković-Ni-

kolić.

Cilj je, kako naglašava, da

se smanji količina otpada u fe-

stivalskim kampovima, da se

postignevisokastopareciklira-

nja otpada, podigne svijest i ni-

vo znanja o klimatskim pro-

mjenama i zaštiti životne

sredine i promovišu zeleni vi-

dovi transporta.

- Mjerenja emisija ugljen-dio-

kisada i drugih štetnih gasova

iz transporta u turizmu poka-

zuju da transport proizvodi 64

odsto ukupnih štetnih emisija

koje zagađuju prirodu. Zato su

festivalski polaznici ove godi-

ne, pomoću jednostavnog veb

kalkulatora,moglida izračuna-

ju i smanje svoj karbonski oti-

sakilištetanuticajsvogputova-

nja i boravka. Rok muzičari

poput Rolingstonsa, Koldpleja,

Radioheada već dugo su naj-

značajniji glasnici i promoteri

ekološkog načina razmišljanja

- kazala jeZeković-Nikolić.

N.KOVAČEVIĆ

Crna Gora ima zavidan broj zelenih hotela prvenstveno

novih, a da njihovi vlasnici toga i nijesu svjesni u punoj mjeri

i ne koriste to umarketinške svrhe. Ti hoteli su energetski

e kasni, recikliraju otpad, koriste obnovljive izvore energije,

manje su štetni za životnu sredinu i pogodni su za zdravstveni

turizampa takomogu poslovati cijele godine i povećati

konkurentnost - kazala je Radica Zeković-Nikolić

Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori – ozbiljan projekat koji prepoznaju i turistički poslenici

Zeleni hoteli

sve popularniji

Zeleni

festivali

ProgramUjedinjenih naci-

ja za razvoj u saradnji sa

Ministarstvomodrživog

razvoja i turizma uključen

je i u ozelenjavanje najpo-

pularnijih ljetnjihmuzičkih

festivala koji su poseban

segment turističke ponude

Crne Gore.

- City Groove festival,

Southern Soul i Lake fest

prvi su zeleni festivali u

Crnoj Gori usmjereni na

smanjenje emisije gasova

sa efektom staklene bašte

koji nastaju usljedmuzičkih

turneja i koncerata, čije

održavanje ostavlja zna-

čajne posljedice na životnu

sredinu - objašnjava Radica

Zeković-Nikolić.

Komentari

posjetilaca

Pri donošenju odluke

o tome gdje će otići na

odmor, sve više turista traži

komentare koje su o nekoj

destinaciji ili hotelu osta-

vili njihovi raniji posjetioci.

Kakva su njihova iskustva?

Da li je destinacija opravda-

la njihova očekivanja?

- Pitanja kvaliteta ponude

stoga su najvažniji faktor

za reputaciju crnogorskog

turizma, a učešće u prepo-

znatom sistemu kvaliteta

kakav je, recimo, dobijanje

jednog od ekoloških serti-

ikata kao EU eko oznaka

ili Travelife, daje kompeti-

tivnu prednost hotelima,

restoranima, izletištima -

kazala je Zeković-Nikolić.

Hotel „Lajthaus“ iz Herceg Novog

prvi je dobitnik Travelife Gold ser-

ti ikata u Crnoj Gori.

- Ovaj serti ikat je garancija

odgovornog poslovanja i odnosa

prema životnoj sredini, zaposleni-

ma, lokalnoj zajednici i turistima.

Travelife Gold serti ikat je odlična

preporuka da bi hotel ostvario

saradnju sa vodećim svjetskim

turoperatorima kao što su TUI

Travel, Tomas Kuk, Nekerman

i drugi. S obziromna strateško

opredjeljenje Crne Gore da razvi-

ja visokokvalitetni, održivi zeleni

turizam, u narednomperiodu

očekujemo da veći broj hotela

krene stopama „Lajthausa“ i

dobije ovaj serti ikat - kazala je

Zeković-Nikolić.

,,Lajthaus“ prvi dobitnik sertifikata

Muzički festivali suda-

nasmnogo više oddo-

bre zabave i dobre

muzike. To je savršen

ambijent dapošaljete

snažne poruke okli-

matskimpromjena-

ma, važnosti zaštite ži-

votne sredine i

zdravimstilovima ži-

vota koje timladi ljudi

prime, testiraju, a za-

tim–u idealnoj situa-

ciji –primijene u sva-

kodnevnomživotu

RadicaZeković-Nikolić

DETALJSACRNOGORSKOG

PRIMORJA:

PoglednaBečiće