Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Nepoznate

osobeprekjuče suprovalile

urezidencijuambasadora

MađarskeuCrnoj GoriKri-

stijanaPošeuDonjimKoko-

tima–pišeFOS.

Pljačkaši su preskočili žičanu

ogradu, a zatim i ogradu tera-

se, odvalili balkonska vrata na

trpezariji i ušli u rezidenciju,

odakle su, kako je kazala su-

pruga ambasadoraPoše, ukra-

li zlatni nakit (prstenje, naru-

kvi ce, ogrl ice i bi serne

ogrlice), kao i njen diplomat-

ski pasoš. Lopovi suušli i ugo-

stinjsku kuću koja se nalazi

pored rezidencije, ali nijesu

ništaukrali, većsusamo ispre-

metali stvari.

C.H.

PODGORICA

–Podgoriča-

ninM. R. juče jeupodgorič-

komVišemsuduosuđenna

godinu i trimjeseca zatvora

zbog silovanja supruge.

Presudu je izrekla sutkinja

MiljanaPavlićević.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, optuženi M.R. je prvo

pretukao suprugu a potom je

silovao. Suđenje je bilo zatvo-

reno za javnost.

B.R.

BAR

–TijeloDraganaDreši-

ća izbarskognaseljaŠušanj

pronađeno je jučeujutrou

barskojmarini.

Prvi rezultati istrage ukazuju

da je smrt nastupila utoplje-

njem.

NatijeluDrešićanijesuprona-

đeni tragovi nasilja, ali će se

nakon obdukcionog nalaza

znati tačanuzrok smrti.

C.H.

BAR

-Uakciji barske policije priveden jeM. R. (50) izBara, na-

konštoje, prilikompretresakućeukojoj živi, pronađenooružje,

municija, kapsule za eksploziv i štapine.

Policija je oduzela dvije puške, pištolj imuniciju.

-Pretresen je stankoji koristiM. R. Pretresomsupronađenedvije

lovačkepuške, pištolj „vzor“, tri kapsulezaeksplozivsa tri štapina

kao i veća količina municije - navodi se u saopštenju policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnuprijavu, biti priveden tužiocu.

C.H.

PODGORICA

–Specijalna

državna tužiteljkaStojanka

Radovićočekuje iz Italijedo-

stavljanjedokumentacijeu

okviru istragekoja sevodi

protiv šest osoba zbog sum-

njeda suzloupotrijebili služ-

beni položaj prilikompotpi-

sivanjaugovorao

konsultantskimuslugama i

oštetili ElektroprivreduCr-

neGore zavišemilionski

iznos ukorist italijanskih

kompanijaA2A, A2Areti

eletrika i BAIN–Milano.

Istraga je otvorena uprkos to-

me što je svojevremeno držav-

na komisija oslobodila EPCG

postupka javnih nabavki u

sklapanjukonsultantskihugo-

vorasakompanijamaizgrupa-

cijeA2A.

Po dobijanju ove dokumenta-

cije, kaoPobjeda saznaje, slije-

di podizanje optužnice protiv

odgovornih iz kompanije A2A

iElektroprivredezbogsumnje

dasuzloupotrebomslužbenog

položaja u privrednom poslo-

vanjuoštetiliEPCGza4,34mi-

liona eura. Nije poznato ko će

sve biti obuhvaćen optužni-

com i da li će svih šest osoba

koje su pod istragom biti i u

optužnomaktu.

Provjere

Tužilaštvo sumnjiči šest oso-

ba, tri Italijana i tri crnogorska

državljanina, dasupokušali da

na isti način pribave još 2,25

miliona, odnosno da za tu su-

mu nanesu štetu EPCG u ko-

rist firmi A2A, A2A reti eletri-

ka i BeinMilano.

Tužiteljka Radović je sredi-

nom novembra u Italiji saslu-

šala bivšeg izvršnog direktora

Elektroprivrede Enrikea Ma-

lerbu i doskorašnjeg finansij-

skog direktoraMasima Salu.

Za razlukuodnjih, bivši finan-

sijski direktor EPCG-a Flavijo

Bjanko završio je iza brave na-

kon što sumu 15. aprila prošle

godine stavljene lisice na ruke

po nalogu Specijalnog tužilaš-

tva.

Poslije mjesec provedenih u

pritvorupušten je na slobodu.

Istraga u ovom slučaju je po-

krenuta na osnovu dokumen-

tacije koju je u oktobru 2014.

godine Vrhovnom državnom

tužilaštvu dostavio skupštin-

ski Odbor za ekonomiju, na-

kon kontrolnog saslušanja o

konsultantskim ugovorima

Elektroprivrede.

Prema toj dokumentaciji, ugo-

vori o konsultantskim usluga-

ma koje je EPCG potpisala sa

A2A, A2A reti eletrika i BAIN-

Milano sklopljeni su bez spro-

vođenja postupka javnih na-

bavki i obaveznih odluka

odbora direktora.

Kontrolnosaslušanje jeodrža-

no na inicijativu poslanika

MladenaBojanića.

- A2A je po tom osnovu faktu-

risala7,75,anaplatila4,34mili-

ona, uz dodatno rezervisanje

od 2,3 miliona eura. A2A reti

eletrika je fakturisala i naplati-

la 1,17miliona, aBAIN-Milano

2,08 miliona – navodi se u do-

kumentacijikojujeOdborpro-

slijedioTužilaštvu.

MišljenjeKomisije

Međutim, prema mišljenju,

koje je Komisija za kontrolu

postupka javnih nabavki upu-

tilaWEPCG8. jula 2010. godi-

ne, EPCGnije bila dužna da za

ove ugovore poštuje procedu-

re javnihnabavki.

Komisija konstatuje da je A2A

majka kompanija firmama

A2A s.p.a, A2Amne, A2A trej-

ding SRL, A2A reti eletrika i

A2Areti energija.

- Kako se radi o članicama jed-

ne grupacije, koje se ne mogu

posmatrati kao treća lica u

uzajamnim odnosima, to po-

stojipravniosnovdakompani-

ja A2Amože, u cilju poboljša-

njakvalitetauslugaipostizanja

sinergetskog efekta, direktno

poslovati sa svojim kćerkama

firmama, te da u konkretnom

slučaju nema mjesta primjeni

Zakona o javnimnabavkama –

konstatovala je državna komi-

sija.

Sporneugovorepotpisao je ta-

dašnji izvršni direktor EPCG

EnrikoMalerba, a Fabio Bjan-

ko je na mjesto finansijskog

direktora došao 2010. godine.

Prethodnojenatojfunkcijibio

Masimo Sala.

Prema informacijama iz istra-

ge,MalerbaiSalanijesupravo-

vremeno obavijestili odbor di-

rektora i akcionare EPCG o

sklopljenom ugovoru. Kad je

odbor direktora EPCG za to

saznao, crnogorska strana je

zatražila obustavu plaćanja.

Tako se desilo da je EPCG sa

sestrama kompanijama potpi-

sala ugovore na 15 miliona eu-

ra, a plaćeno je četirimiliona.

Osim trojice Italijana, izviđa-

jem su obuhvaćeni i glavni fi-

nansijskidirektorEPCGSlobo-

danTanasijević,rukovodilacza

finansije i platni promet Venka

Janjušević i izvršni rukovodi-

lac Vojka Ćalasan. Njima se na

teret stavljada su, kaoodgovor-

na licauEPCG, zbognezakoni-

tog poslovanja vezanog ,,za

konsultantskeuslugesanerezi-

dentnim pravnim licima – do-

bavljačima, istima pribavili

protivpravnu imovinsku korist

u višemilionskom iznosu, na

štetuEPCG“.

Komisija za kontrolu postupka

javnih nabavki je podsjetila i da

direktiva 18 Evropskog parla-

mentapredviđadaodnosmajke

i kćerke firme ne podrazumije-

va primjenu Zakona o javnim

nabavkama. Komisija se poziva

i na član 9 Ustava Crne Gore -

,,koji propisuje da su potvrđeni

i objavljeni međunarodni ugo-

vori i opšteprihvaćena pravila

međunarodnog prava sastavni

diounutrašnjeg poretka i imaju

primat nad domaćim zakono-

davstvom“.

B.R.

PODGORICA

–Dugogodiš-

nji službenikpolicijeDejan

Radusinovićpostavljen je za

šefakriminalističkepolicije

Centrabezbjednosti Podgo-

rica– saopšteno jePobjedi iz

vrhapolicije.

Kakonamjepotvrđeno,Radu-

sinović ima višegodišnje isku-

stvo za rukovođenje krimina-

lističkom poilicijom, pa mu je

odlukomdirektoraSlavkaSto-

janovića, šefa kriminalističke

policijeuUpravipolicijeEnisa

Bakovića i načelnika Centra

bezbjednosti Podgorica po-

vjerena ta funkcija.

U Upravi policije navode da

dolaskom Radusinovića na

mjesto šefa kriminalističke

policije očekuju značajne re-

zultate, jer se radi o policajcu

koji je prošao sve faze u be-

zbjednosnoj službi.

Radusinović je radio u Centru

bezbjednosti kao inspektor na

krvnimdeliktima više godina,

kao i uCentru bjezbjednosti u

odsjeku za borbu protiv kri-

jumčarenja droge.

Ovaj službenik, za kojeg kole-

ge tvrde da iza njega stoji is-

ključivo profesionalan i odan

odnospremaslužbi,radiojeiu

Odjeljenju za borbu protiv or-

ganizovanog kriminala u Up-

ravi kriminalističke policije.

Nakon toga, radni angažman

nastavio jeuOdsjekuzaborbu

protivdrogeuUpravi policije i

2009. godineotišaojedaradiu

Bukureštukaopolicijski oficir

zavezuuSELEC.Tamojepro-

veoosamgodina i unovembru

se vratio u Osjek za međuna-

rodnupolicijsku saradnju.

Učestvovao je u brojnimme-

đunarodnim akcijama, neki-

ma i rukovodio.

Mjesto šefa kriminalističke

policijeuCentrubezbjednosti

Podgorica pokrivao je načel-

nik Jovica Rečević, nakon što

je smijenjenSiniša Stojković.

A.G.

Nova kadrovska rješenja u Upravi policije

Radusinović šef kriminalistike u

Centru bezbjednosti Podgorica

Opljačkana

rezidencija

ambasadora

Mađarske

Viši sud:

Izrečena

presuda Podgoričaninu

Osuđen na

godinu i tri

mjeseca zbog

silovanja

supruge

Pronađeno

tijelo u barskoj

marini

,,KONSULTANTSKIUGOVORI“:

Istraga protiv šest osoba zbog sumnje da su oštetili EPCG

Kad stignudokumenta

iz Italijeondaoptužnica

DejanRadusinović

PODGORICA

-Osnovnodr-

žavno tužilaštvopodiglo jeop-

tužni prijedlogprotivAlek-

sandraKekovića zbog sumnje

da je 13. februara 2015. godine

bacioeksplozivnunapravuu

dvorišteBožidaraČolevićau

Zagoriču.

Kekoviću se na teret stavlja da je

počinio krivično djelo izaziva-

nje opšte opasnosti.

Proces je zakazan za 7. decem-

bar, a vodiće ga sutkinja Larisa

Mijušković-Stamatović.

Prema navodima optužnog pri-

jedloga,Kekovićseteretidajesa

više nepoznatih osoba doveo u

opasnost živote ljudi i imovinu

čija vrijednost je veća od 20.000

eura.

-SumnjasedajeKekovićadove-

zla nepoznata osoba motorom

,,pjađo“ ispred porodične kuće

ČolevićauDanilovgradskojulici

uZagoriču, nakon čega je posta-

vio bombu ispod automobila

,,folsvagen polo“ i aktivirao je.

Od eksplozije je vozilo potpuno

uništeno, porodična kuća i okol-

ne kuće - piše u optužnom pri-

jedlogu. Keković je i od ranije

poznat policiji. Osuđen je 2015.

godine na osammjeseci zatvora

zbog bacanja bombe u dvorište

AleksandraVukadinovića.Proš-

le godine osuđen je na pet mje-

seci za povredu slobode opre-

djeljenja pri glasanju uoči

lokalnihizborauPodgoricipret-

prošle godine.

M.L.

Okončana istraga protiv okrivljenog za izazivanje opšte opasnosti

Keković optužen za

bombaški napad

Od Baranina oduzeto

oružje, municija, štapini

Zaplijenjeno

oružje

Kekoviću se na teret

stavljada je počiniokri-

vičnodjelo izazivanje

opšte opasnosti

Zgradatužilaštva