Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Subota, 2. decembar 2017.

Uspostavljena saradnja sa kolegama iz Slovenije

PODGORICA

Delegacija

Univerzitetskogkliničkog

centra (UKC) izLjubljane

boravila jeudvosedmičnoj

posjetiKliničkomcentru

CrneGorekakobi preciznije

dogovorili saradnju, aveću

decembru jedannaš kardio-

logotići ćeuSlovenijugdje

će trimjeseca raditi sa emi-

nentnimstručnjacima iz te

oblastimedicine.

Kako je rekla medicinska di-

rektorica UKC prof. drMarija

Pfeifer saradnja će se odnositi

na skoro sveoblastimedicine i

bićeznačajnaza ljekare izobi-

je zemlje.

-Doktorka koja je kardiolog iz

Podgorice doći će na tromje-

sečnu edukaciju kod nas kako

bi se usavršila u oblasti inter-

ventne kardiologije. Obučava-

će se za izvođenje kateteriza-

cije, ugradnju stentova i TAVI

procedura, odnosno ugradnju

srčanihzalistakabezoperativ-

nog zahvata na otvorenom sr-

cu– rekla jePfeifer.

Kako je precizirala, nakon nje

i drugi doktori će dolaziti u

Ljubljanu i tamo boraviti tri

mjeseca kako bi mogli da nau-

če neštonovo.

- Biće značajna i saradnja iz

oblasti pedijatrije jer naši pul-

moloziuspješnoliječecistične

fibroze pluća i pankreasa. Ra-

diće i sa specijalistima koji ra-

de ultrazvuk ploda kod trud-

nica i tako mogu da ustanove

da li će dijete imati neku uro-

đenu srčanu manu. Crnogor-

ski ljekari mogu da uče od na-

š ih hi rurga ko j i veoma

uspješno rademoderne tehni-

ke - rekla jePfeifer.

Kako je najavila, uskoro na-

bavljaju i robote za operacije

prostate, a koriste i moderne

aparate kakvih u Crnoj Gori

nema.

- Radi se o aparatima koji će

održavati pacijente kojima su

otkazalipluća i srce ioni simu-

lirajufunkcijetihorgana i tako

održavaju pacijente u životu –

navela je ona.

Direktorica Kliničkog centra

Crne Gore Zorica Kovačević

rekla je da joj je zadovoljstvo

što je ugostila delegaciju iz

Ljubljane sa kojima odavno

imajuodličnu saradnju.

Podsjetila je i na podršku za

uvođenje novih procedura i

skrining programa za karci-

nom dojke koji Klinički rea-

lizujesaMinistarstvomzdrav-

lja.

- Ova posjeta posvećena je de-

finisanju konkretnih vidova

saradnje u 2018. godini. Podrš-

ka će se odnositi, ne samo na

dodatnu edukaciju naših ljeka-

rauLjubljani, već inauvođenje

novih procedura, hirurških in-

tervencija i organizovanje

stručnihskupovauLjubljaniiu

CrnojGori - rekla jeKovačević.

InicijatorsaradnjesaUniverzi-

tetskim kliničkim centrom iz

Ljubljane je v. d. direktora Kli-

nike za neurologiju KCCG dr

JevtoEraković.

K.J.

Naši ljekari ići će

na usavršavanje

u Ljubljanu

OBUKEIZAJEDNIČKIPROJEKTI:

Sakonferencijezanovinare

ObilježenMeđunarodni dan osoba s invaliditetom

Diskriminacija

i dalje postoji

PODGORICA

Nijednaoso-

ba s invaliditetomnebi

smjeladabudeuskraćenau

slobodnomrazvojunezavi-

snog života, umjeri ukojoj

je tomoguće, dok razvoj je-

dinstvenihpotencijala zavi-

si višeodpristupačnosti pri-

mjerenih, ranih, obimnih i

doživotnihmjerapodrške

negood stepenanjihovih

ograničenja.

To je kazao direktor Resur-

snog centra za djecu i osobe s

intelektualnim smetnjama i

autizmom„1. jun“ uPodgori-

ci ŽeljkoDarmanovićna sve-

čanosti koja je organizovana

juče povodom predstojećeg

Međunarodnog dana osoba

sa invaliditetom3. decembra.

Skup je organizovalo Mini-

starstvo za ljudska i manjin-

ska prava uz podršku Pro-

gramske kancelarije Savjeta

Evrope.

Protest UMHCG

Na jučerašnjoj svečanosti predstavljena je i Konvencije UN o

pravima osoba s invaliditetomu lako razumljivom formatu

za osobe s intelektualnim invaliditetom, a Udruženje mladih

sa hendikepomoglasilo se saopštenjemnegodujući što nije-

su pozvani ni na promociju ovog dokumenta, niti su učestvo-

vali u njegovoj izradi.

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavlja praksu

neuključivanja osoba s invaliditetomu procese koji ih se

direktno tiču – napisano je, između ostalog, u saopštenju.

Oni su poručili Ministarstvu da je trebalo da se pridržavaju

gesla osoba s invaliditetom: „Ništa o nama bez nas!“.

- Ovako, još jedan Svjetski dan osoba s invaliditetom i izrada

verzije Konvencije u lako razumljivom formatu prolazi bez

nas, uz potpuno ignorisanje nadležnih, osimdeklarativnog

„prihvatanja i razumijevanja“ – upozorili su iz UMHCG.

Darmanovićjenaglasiodabo-

lesti iz „autističnog spektra“

obuhvataju 0,5 odsto svjetske

populacije, što, prema njego-

vimriječima, znači da uEvro-

pi ima okopetmiliona osoba s

autizmom.

- Unašoj zemlji nemamo pre-

cizne statističke podatke, ali

semože primijetiti da sve više

roditelja na vrijeme reaguje

ako se posumnja da dijete ima

elemente autizma. To znači

dadržavaimavećeobavezeda

stvara uslove za odgovarajuće

tretmane – kategoričan je

Darmanović.

Predsjednik Nacionalne aso-

cijacije roditelja, djece i omla-

dine sa smetnjama u razvoju

Savo Knežević saglasan je da

država nedovoljno sistema-

tično prikuplja statističke po-

datke o osobama s invalidite-

tom u svim sektorima. Kako

je, između ostalog, kazao, po-

daci su „rasuti po različitim

institucijama“ i još ne postoji

tačanbroj djece i osoba s inva-

liditetom.

Izvršni direktor nevladine or-

ganizacije Savez udruženja

roditelja djece sa teškoćama u

razvoju „Naša inicijativa“Mi-

lisav Mimo Korać poručio je

djeci i osobama sa invalidite-

tomda ne dozvole da se o nji-

hovim životima odlučuje bez

njihove dozvole i u njihovo

ime.

- Osobe s invaliditetomnijesu

problem u Crnoj Gori, nego

mi ostali koji ni približnonije-

smo ostvarili uslove kakve za-

služuju, u skladu sa njihovim

potrebama – rekao je on.

Ministar za ljudska i manjin-

skapravaMehmedZenka ista-

kao je da u najgore vidove dis-

kriminacijespadadiskrimacija

osobe koja ima određeni nedo-

statak.

- Dostojanstvo za čovjeka nije

i ne može biti predmet poga-

đanja. Svi smo isti pred Bo-

gom, zato moramo biti isti

pred narodom – poručio je,

izmeđuostalog, Zenka.

ŠeficaGeneralnogdirektorata

za programe Savjeta Evrope

PilarMorales istakla je da suu

ovojgodininapraviliistraživa-

njeuoblasti ljudskihpravako-

je je pokazalo da 85 odsto sta-

novnika Crne Gore podržava

antidiskriminatorne aktivno-

sti.

J.B.

Še ca Generalnog direktorata za programe Savjeta

Evrope Pilar Morales istakla je, između ostalog, da su

u ovoj godini napravili istraživanje u oblasti ljudskih

prava koje je pokazalo da 85 odsto stanovnika

Crne Gore podržava antidiskriminatorne aktivnosti

Tražeda se zaustavi

krivolov uUlcinju

PODGORICA

Centar za

zaštitu i proučavanje ptica

Crne Gore apelovao je na

Javno preduzeće za uzgoj i

zaštitu divljači opštine Ulcinj

da se konačno obračunaju sa

krivolovomu toj opštini

Juče ujutro pronađena je tek

ubijena ženka patke gluvare.

- Tokom redovnogmonito-

ringa krivolova na Ulcinjskoj

solani, kada je evidentirano

69 pucnjeva iz pravca

Zoganje, pronađena je tek

ubijena ženka patke gluva-

re. Ova jedinka, iako lovna

vrsta, odstrijeljena je tokom

nelovnog dana i to na teri-

toriji stare solane, koja nije

obuhvaćena lovnomosno-

vom, odnosno na kojoj lov

nije dozvoljen - poručuju iz

CZIP-a.

Oni su apelovali osimna pre-

duzeće i na lokalno lovačko

udruženje da stanu na put

krivolovu.

- U neposrednoj blizini stare

solane koriste se i nezakoni-

ta sredstva poput mamaca

i vabilica, koje su proteklih

mjeseci bile aktivne gotovo

svake noći, a o čemu je

javno preduzeće redovno

obavještavano - poručili su

iz CZIP-a.

N.K.

Ubijenapatka

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore jednoglasno usvojio prijedlog rektora

Perović i Orović prorektorice

PODGORICA

Upravni od-

borUniverzitetaCrneGore

jednoglasno je juče imeno-

vao, naprijedlog rektora

prof. drDanilaNikolića,

vanredneprofesoriceprof.

drĐurđicuPerović i prof. dr

IrenuOrović zaprorektori-

ce.

Kako je saopšteno sa UCG,

prorektoricama će mandat

početi 2. decembra i trajaće tri

godine.

Perović je dekanica Fakulteta

za turizam i hotelijerstvo u

dva mandata i član Senata

UCG. Prethodno je obavljala

dužnostprodekanicezanasta-

Kako podsjećaju sa UCG,

Orović je predsjednicaNauč-

nog odbora Senata UCG, a na

Elektrotehničkom fakultetu

je obavljala poslove rukovo-

diteljkeRačunarskog centra i

šefice studijskog programa.

Od 2011. do 2015. godine bila

je potpredsjednica i članica

Savjeta za naučnoistraživač-

ku djelatnost pri Ministar-

stvu nauke. Članica je radne

grupe za pregovaračko po-

glavlje 25 – nauka i istraživa-

nje i članica pregovaračkog

tima u Briselu za poglavlje -

podrška inovacijama u Crnoj

Gori. Dobitnica je nagrade

Ministarstva nauke za naju-

spješnijuženuunauciu2012.

godini.

Upravni odbor je jednoglasno

odlučioidavanrednaprofeso-

rica i dosadašnja prodekanica

za nastavu Fakulteta za turi-

zam i hotelijestvo dr Tatjana

Stanovčić bude vršiteljka

funkcije dekanice te univerzi-

tetske jedinicedoizboradeka-

na. Ona će na novu dužnost

stupiti danas.

N.Đ.

vu i rukovoditeljke studijskog

programa na FTH-u. Bila je

članica Vijeća za društvene

nauke i predsjednica sektor-

skeKomisije za turizam, trgo-

vinu i ugostiteljstvo.

Raspopović v.d. direktora Istorijskog instituta

Jednoglasno je donešena i odluka da naučni

savjetnik i dosadašnji koordinator rada Istorij-

skog instituta dr Radoslav Raspopović bude

vršilac funkcije direktora te organizacione

jedinice Univerziteta do izbora direktora. Dr

Raspopović na dužnost stupa, takođe, danas.

- Na sjednici Upravnog odbora usvojen je

konsolidovani inansijski plan Univerziteta

Crne Gore za 2018. godinu, kojeg sačinjavaju

pojedinačni inansijski planovi organizacionih

jedinica, Rektorata i Studentskog parlamenta

Univerziteta Crne Gore, usklađeni sa očekiva-

nimprihodima iz svih zakonskih izvora inansi-

ranja – navodi se u saopštenju.

JEDNOGLASNAPODRŠKA:

SasjedniceUpravnogodbora

Apel Centra za zaštitu ptica

PODSTICATIOSAMOSTALJIVANJEIDAVATIBEZUSLOVNUPODRŠKU:

Sasvečanosti