Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

Društvo

Savjet Agencije za elektronskemedije

Pinku neće biti

oduzeta licenca

PODGORICA

– Inicijativa

članaSavjetaAgencije za

elektronskemedijeDarka

Ivanovićada seTeleviziji

PinkMisključi signal na 12

sati, ukoliko još jednompre-

krši Pravilnikoprogram-

skimstandardima jučenije

prihvaćena.

Za Ivanovićev prijedlog glasali

su samo on i EdinKoljenović.

Glasanje

ProtivsuglasaličlanoviSavjeta

RankoVujović i SašaKnežević,

auzdržan jebioRajkoTodoro-

vić.

Ivanović je najavio da neće

odustati i da će na svakoj na-

rednoj sjednici tražiti isto.

- Dok se Pink ili ja ne umorimo

- poručio je on, uz konstataciju

kakosusvi njegovi napori da se

kazni „ružičasta televizija“ za-

pravo za dobro građana.

Inicijativa predsjednika Savje-

ta Agencije Ranka Vujovića da

se izmijeni Zakon o elektron-

skimmedijima u dijelu koji se

odnosi na novčane kazne emi-

terima, odnosno da se vrate u

nadležnostAgencije,prihvaće-

na je i upućena Skupštini koja

će se onjoj izjasniti.

Tokom rasprave na sjednici

Ivanović je istakao da je u pro-

teklihgodinuipo,Agencijačak

25 puta upozorila Pink ali se,

kako je rekao, ništa konkretno

ne dešava.

- Od tog broja se na istu stvar

odnosilo čak 22 upozorenja -

kršenje standarda izbalansira-

nog, istinitog i tačnog izvješta-

vanja. Dakle, Pink je 25 puta

zlostavljao etar, a mi ih i dalje

samoopominjemo-naglasio je

Ivanović.

Pritisak

U toku višesatne rasprave, Iva-

nović je iznio sumnju da direk-

tora Agencije Abaza Džafića

neko pritiska i pitao ga da li

zbog toga ne koristi „drugu za-

konsku obavezu, oduzimanje

licence“. Džafićmu je odgovo-

rio da upravo on pravi pritisak

na njega takvimizjavama.

- Nikad nijesam rekao da neću

AbazDžafić

Koljenović:

Šaljemo

lošu poruku

Edin Koljenović iz Građan-

ske alijanse rekao je da

se odbijanjem inicijative

Ivanovića šalje loša poruka

ostalim emiterima, odnosno

da mogu da krše Zakon i da

će biti samo upozoreni.

- Sa druge strane šalje se

poruka građanima da mi

kao regulator ne možemo

da spriječimo emitere da

krše Zakon. Tačno je da

aktuelni propis predviđa

samo dvije sankcije - upozo-

renje i oduzimanje licence.

Ali smo obavezni da djeluje-

mo shodno Zakonu, pa ako

se neko toliko puta ogluši o

naša upozorenja, treba da

bude strože kažnjen - sma-

tra Koljenović.

strože kazniti određene vrste

prekršaja, a u skladu sa Zako-

nom i tada to neću uraditi na

satevećnadane. Imaćetemoju

ostavkuakovidimda regulator

nemože da utiče na ponašanje

emitera - bio je kategoričan

Džafić.

Ivanović je rekao da ne pravi

pritisak ni na koga, već da kao

član Savjeta Agencije ima pra-

vo da inicira rješavanje stvari i

da samo to i čini.

Džafić je naveo da mu je novo

rukovodstvo Pink M-a dalo

obećanje da će promijeniti na-

činradaidajetimezadovoljan.

Istakao jeda jenajveći broj pri-

govora na Pink podnio vlasnik

jedne konkurentske televizije

(Željko Ivanović –Vijesti).

K.J.

jv banke, roditelji se plaše da su prevareni

je sa

ma

areni, zahtijevamo

uacije. Pitanje je da

oj – kazala je Pobjedi

svoje bebe

Inspekcija nije imala prijava

Zdravstveno-sanitarana inspekcija nije nikada kontrolisala

Bio-sejv, kao ni Krio sejv - dva predstavništva banaka za

čuvanje matićnih ćelija iz pupčane vrpce u našoj zemlji.

Kako su kazali Pobjedi, u ovoj godini nije bila nijedna prijava

na osnovu koje bi Inspekcija postupila.

- Nemamo informaciju o prestanku rada Krio sejv predstav-

ništva. Po planu rada Zdravstveno-sanitarne inspekcije nijesu

kontrolisana predstavništva ni Krio sejv niti Bio-sejv. Takođe,

nije postojala nijedna prijava u tekućoj godini da bi Inspekcija

postupala – odgovorili su oni kratko.

mom – kazala je ova Podgori-

čanka koja je željela da, za sa-

da, ostane anonimna.

Onaporučujedanekotrebada

snosiodgovornost,jerjeiveći-

na ljekaradavalapreporukeza

uzimanje matičnih ćelija

upravo za kompaniju Krio

sejv.

- Paket nas je koštao 2.300 eu-

ra što nijemali iznos. Ako smo

prevareni, zahtijevamo od

nadležnih da reaguju i daju

odgovore da bi razriješili ovu

problematičnu situaciju. Pita-

nje je da li su uzete ćelije uop-

šte i sačuvane unjihovoj banci

u Belgiji i Švajcarskoj – skep-

tična je ovaPodgoričanka.

Tražeodgovore

Druga majka koja je sačuvala

matične ćelije iz krvi pupčane

vrpce i za tu uslugu platila

1.880 eura saznala je tek prije

dvadesetakdanadavišenepo-

stoji predstavništvo Krio sejv

uPodgorici.

Kažedaseosjećaizigranoine-

moćno u slučaju da joj zatre-

baju.

- Ispostaviće se da je ovo bila

klasičnapljačka.Matičnećeli-

jesmosačuvalinaperiodod18

godina, a ja u ovom trenutku

osjećam strah da u narednih

pola godine nemam kome da

se obratim u slučaju da mi, ne

daj Bože, zatrebaju. Nadležne

institucije moraju da reaguju

kako bi se riješio ovaj problem

– kazala je naša sagovornica

koja je takođe za sada željela

da ostane anonimna.

Prema njenim riječima, prije

tri godine bila je agresivna

kampanja, a promoteri Krio

sejva na svakom koraku ani-

mirali su trudnice da sačuvaju

matične ćelije. Kakokaže, naj-

manještosuizovefirmemogli

da urade jeste da obavijeste

klijenteogašenjupredstavniš-

tva i ostave kontakt na koji u

slučajupotrebemoguda se ja-

ve.

Ona, za razliku od prethodne

sagovornice, ima i sertifikat u

kojem se, kako je rekla, pored

ostalog, navodi šifra pod ko-

jomsu zavedenematične ćeli-

je njene bebe.

Matičnećelije

A ko je nadležan i ko roditelji-

ma može odgovoriti što se de-

šava sa njihovimmatičnimće-

lijama juče nijesmo uspjeli da

dobijemo odgovore iz Mini-

starstva zdravlja.

Pokušali smo i da stupimo u

kontakt sa predstavništvom

Krio sejv banke, na brojeve te-

lefona koji se nalaze na njho-

vom sajtu, ali oni nijesu u

funkciji.

Matičnim ćelijama iz pupčane

vrce bebe navodno može da se

liječi više od 80 oboljenja, me-

đukojimasuleukemija,dijabe-

tes, neuroblastom, oštećenje

srca, autoimuni poremećaji…

One seuprosjekučuvajuod20

do35godina.DirektorkaInter-

ne klinike „Maltezer franzi-

skus“ u Flenzburgu dr Nadež-

da Basara ranije je u intervjuu

zaPobjedukazaladaječuvanje

matičnih ćelija iz pupčane

vrpce beba bespotrebno baca-

nje novca, jer u svijetu postoji

više od 20 miliona potencijal-

nih donora gdje je mogućnost

da se pronađe podudaran do-

nor za 20.000 transplantacija

godišnje veći od90odsto.

Ona smatra da svaka zemlja

pri Zavodu za transfuziju tre-

bada ima bankupotencijalnih

donatora matičnih ćelija, do-

bijenih tipizacijom odraslih

osoba od 18 do 50 godina, koja

bi bila uključena u Svjetsku

bankupodataka.

- Metoda diferenciranja i

umnožavanja matičnih ćelija

izpupčanevrpce ( jer ih jema-

lo za transplantat za odraslog

čoveka težegod60kilograma)

toliko je skupa, da neki put

premašuje iznos za plaćanje

već gotovog transplantata od

nesrodnog ili srodnog donora

–kazala je tada dr Basara.

Sl.RADONJIĆ/M.LAZAREVIĆ

Održana radionica sa novinarima o zaštiti podataka

Mediji ne smiju otkrivati

identitet maloljetnika

PODGORICA

-Mediji u trci

za informacijomi borbi za

tržište čestonamjerno ili ne-

namjernokršepravamalo-

ljetnika tako štootkrivaju

njihov identitet, tena taj na-

činugrožavajunjihovubu-

dućnost –kazao je članSa-

vjetaAgencije za zaštitu

podataka i slobodanpristup

informacijamaRadenko

Lacmanović.

On je juče sa novinarima raz-

govarao o izvještavanju o po-

sebnim kategorijama ličnih

podataka i maloljetnicima u

medijima i kroz konkretne

primjere ukazao na važnost

zaštite prava na privatnost

svih građana, a posebno naj-

mlađih.

Lacamnović je naglasio da ra-

zumije potrebu javnosti da

zna,alidaupojedinimslučaje-

vimanijebitnoko jepočinilac,

a ko žrtva određenog događa-

ja.

- Nedavno je bio slučaj silova-

nja u Studentskomdomu, i svi

mediji objavili su inicijale žr-

tve. Svi koji žive u tomDomu

mogu da znaju o kome se radi.

Pored trauma koje jepreživje-

la,ništamanjeteškotojdjevoj-

ci nijeni toštoće svi znati da je

onasilovana–kazaojeLacma-

nović.

Prema njegovom mišljenju i

određene emisije, iako imaju

humani karakter, mogu da

ugroze interesdjeteta jer sena

najdirektniji način predstav-

ljajuporodične prilike.

On je objasnio da se informa-

cije iz posebnih kategorija od-

nose na nacionalna, vjerska i

politička uvjerenja, seksuala-

nu orijentaciju, zdravstvene

podatke. Objavljivanje takvih

podataka, upozorio je on, mo-

že biti prepreka za normalan

život te osobe.

Sl.R.

INTERESDJECEUPRVOMPLANU:

Sa radionice

PODGORICA

–Crnogorsko

udruženje zakronovubolest

i ulcerozni kolitis saopštilo

jeda će imjednaodglavnih

aktivnosti biti dapoboljšaju

kvalitet životaoboljelihod

ovihzapaljenskihbolesti di-

gestivnog sistema.

Riječ je, kako je rekao pred-

sjednik Udruženja Zdravko

Vuksanović, o bolestima koje

pogađaju sve veći broj naših

građana, posebno mladih, a

zbog svoje prirode umnogo-

me utiču na kvalitet života

oboljelog.

- Manje je poznato da je bio-

loška terapija jedan od najefi-

kasnijih načina liječenja za

najteže vrstepacijenata. Riječ

je o dosta specifičnoj terapiji,

koja zahtijeva odgovarajuće

bolničkeuslove.PlanUdruže-

nja je da u saradnji sa donato-

rima i društveno odgovornim

firmama, radimo na veoma

važnom zadatku, a to je stva-

ranje boljihuslova za pacijen-

te koji primaju biološku tera-

p i j u n a Od j e l j e n j u z a

gastroenterologiju. Tu prije

svega mislimna obezbjeđiva-

nje adekvatnog smještaja i

kvalitetnijih uslova za bora-

vak ovihpacijenata, koji, zbog

prirode bolesti, često moraju

da boravenaOdjeljenjuza ga-

stroenterologiju- rekao jeVu-

kadinović.

Gastroenterolog u Odjeljenju

za gastoneterologiju Interne

klinike Kliničkog centra Crne

Gore dr Brigita Smolović re-

kla je da jedino zajedno, paci-

jenti, njihovi ljekari, ali i čitav

zdravstveni sistem, odnosno

društvena zajednica, mogu

doći do ostvarenja cilja, a to je

kvalitetniji život pacijenata sa

ovimbolestima.

-Sarazlogomsesvevišegovo-

ri i o invaliditetukoji se javlja i

nevoljama kroz koje pacijenti

prolaze - od diskriminacije,

preko stigme ili straha od ot-

kaza,doodbacivanjaporodice

- rekla je ona.

N.Đ.

Udruženje za kronovu bolest i ulcerozni kolitis

Poboljšaće kvalitet

života oboljelih