Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

Ekonomija/Društvo

Nije 200 nego samo

20opštinskihnaknada

Zajednici opština nije jasno koja jemetodologija primijenjena u istraživanju

UPCG da bi se izvukao zaključak da su opštine uvele 200 nameta

PODGORICA

- Nije tačna

ocjenaUnijeposlodavaca da

suopštineuvele 200nameta

privredi kroz takse i nakna-

de, jer se radi o20 fiskaliteta

poosnovukojih lokalne sa-

moupraveostvarujupriho-

depotrebne završenje zako-

nomutvrđenihnadležnosti,

saopšteno jePobjedi izZa-

jedniceopština.

Unija poslodavaca je prezen-

tovala istraživanjeukojemna-

vodedapreduzećaplaćaju810

vrstanaknada i 655 taksi drža-

vi i 170opštinama.

Problematično

Iz Zajednice opština Pobjedi

sukazalidaihUPCGnije upo-

znala sa svojim istraživanjem,

kao ni opštine pojedinačno,

većdasute informacijesazna-

li izmedija.

- Zajednici opština zaista nije

jasnokoja jemetodologijapri-

mijenjena u istraživanju da bi

sezaključilodasuopštinesvo-

jim odlukama uvele 200 na-

meta kroz naknade i takse, što

je zaista krajnje problemati-

čan i upitan zaključak – navo-

de iz Zajednice opština i pod-

sjećaju da su lokalni prihodi

utvrđeni zakonom porez na

nepokretnosti, prirez porezu

nazarade, lokalneadministra-

tivne takse, lokalne komunal-

ne takse, naknadezakomunal-

no opremanje građevinskog

zemljišta, za korišćenje op-

štinskih puteva, za zaštitu i

unapređenje životne sredine,

teprihodi odprodaje i davanja

u zakup imovine opštine, od

Pritisak na Vladu i opštine

Iz Zajednice opština kažu

da razumiju i principijelno

podržavaju aktivnosti UPCG

za unapređenje poslovnog

ambijenta i olakšavanje uslo-

va za rad poslodavaca.

- Međutim, ne slažemo se

sa pristupomUPCG da se

o ovako važnimpitanjima

prezentuju rezultati istraživa-

nja, a da se prethodno nacrt

izvještaja ne dostavi opština-

ma i Zajednici opština. Uz to

Zajednica opština, kao naci-

onalna asocijacija opština,

nije pozvana na događaj na

kojem se razgovaralo o pita-

njima koja su od interesa za

poslodavce, opštine i državu.

Stiče se utisak da se na ovaj

način vrši dodatni pritisak

na Vladu i opštine – upozo-

ravaju iz Zajednice opština

i dodaju da su uvijek imali

pozitivan odnos prema svim

inicijativama za kreiranje

dobrog poslovnog ambijen-

ta. Dodaju da su otvoreni za

razgovore na ovu temu sa

poslodavcima i UPCG na par-

tnerskimosnovama.

- Dobar poslovni ambijent

nije samo platiti štomanji

porez, doprinos, taksu ili

naknadu, već zahtijeva

i postojanje određenog

infrastrukturnog komfora u

kojem se kvalitetna putna i

komunalna infrastruktura

uredno održava i obezbje-

đuje njena puna funkcio-

nalnost i e ikasno pružaju

usluge. To je od ključne

važnosti za nesmetano odvi-

janje poslovnih aktivnosti i

razvoj biznisa. Odgovornost

i obaveza da to obezbijedi je

na opštinama, a sve to košta

- podsjećaju iz Zajednice

opština.

koncesione naknade za obav-

ljanje komunalne djelatnosti i

od drugih koncesionih poslo-

vakojeopština zaključi uskla-

du sa zakonom i drugi prihodi

uređeni zakonom. Opštinama

seustupajuuodređenompro-

centu i prihodi kojeuvodi i ad-

ministriradržava, i toodpore-

zanazarade,porezanapromet

nepokretnosti, koncesionih i

drugih naknada za korišćenje

prirodnih dobara koje dodje-

ljujedržava, godišnjenaknade

pri registraciji motornih vozi-

la, traktora i priključnih vozi-

la.

- To je daleko od broja parafi-

skalitetakoji su, kakosumedi-

ji prenijeli, saopšteni iz Unije

poslodavaca - kazali su iz Za-

jednice opština.

Oslobađanje

Podsjetili su da su opštine

oslobodile investitore–poslo-

davceplaćanja taksi za izdava-

nje UT uslova, građevinskih

dozvola ( jedan odsto projek-

tovane vrijednosti investicije)

i upotrebnih dozvola, odobre-

nja za rad...

- Time je dat direktan dopri-

nos realizaciji investicije i po-

četkuobavljanjaposlovnedje-

latnosti – objasnili su iz ove

zajednice.

Većina opštinskih odluka, do-

dajuoni,donosiseuzprethod-

no mišljenje nadležnog mini-

starstva ili saglasnost Vlade.

- To su ograničenja koja su, po

mišljenju Zajednice opština,

problematična sa aspekta

Evropske povelje o lokalnoj

samoupravi koju je Crna Gora

ratifikovala 2008. Na ovakav

način se narušava autonomija

opština u dijelu samostalnosti

prilikomutvrđivanja sopstve-

nihprihoda–tvrdeizZajedni-

ce opština.

M.P.M.

Saša Radulović predsjednik

Generalne skupštine REC-a

PODGORICA

-Državni se-

kretar izMinistarstvaodrži-

vog razvoja i turizmaSaša

Radulović izabran je zapred-

sjednikaGeneralne skupšti-

neRegionalnog centra za ži-

votnu sredinu (REC).

ZasijedanjeGeneralneskupšti-

neREC-a,održanojejučeuBu-

dimpešti gdje su izabrani novi

članovi.

Prilikom preuzimanja dužno-

sti, gospodin Radulović se za-

hvalio namogućnosti da prisu-

s t v u j e o v o m s k u p u i

predsjedava stotom po redu

sastankuGeneralne skupštine.

- Zajedničkimučešćemna ova-

kvom skupu, svi mi potvrđuje-

mo zalaganje za vrijednosti

naše zajedničke misije – dosti-

zanje veće transparentnosti,

održivosti i evropskih integra-

cijauCentralnoj,Jugoistočnoji

Istočnoj Evropi - dodao je dr-

žavni sekretar.

Regionalni centar za životnu

sredinu ostvaruje uspješnu sa-

radnjusaVladomCrneGoreod

osnivanja kancelarije u Crnoj

Gori, 2004. godine, kako na lo-

kalnom i nacionalnom nivou,

tako i uokviruregionalnihpro-

jekata.

Izbor Saše Radulovića pred-

stavljaipriznanjeCrnojGoriza

do sada ostvarene rezultate u

oblasti životne sredine i EU in-

tegracija. Naime, prvi put od

osnivanja ove uticajne među-

narodne organizacije na ovako

visokoj poziciji nalazi se pred-

stavnikCrneGore.

N.K.

SašaRadulović

SanedavnekonferencijeUnijeposlodavacanakojoj suoptuženeopštine

Zajednica opština demantuje istraživanje UPCG o parafiskalitetima

POBJEDASAZNAJE:

Ugašeno predstavništvo Krio s

Niko ne zna št

matičnimćelij

Paket nas je koštao 2.300 eura što nijemali iznos. Ako smo pre

od nadležnih da reaguju i daju odgovore radi razrješenja ove si

li su ćelije uopšte sačuvane u njihovoj banci u Belgiji i Švajcars

Podgoričanka koja je prije dvije godine sačuvalamatične ćelije

PODGORICA

- Predstavniš-

tvoKrio sejvbanke za čuva-

njematičnihćelija izkrvi i

tkivapupčanevrpceuCrnoj

Gori, prema saznanjimaPo-

bjedeugašeno jeprijeviše

odgodinu.

Ovuinformacijupotvrdilismo

i uvidom na sajt Centralnog

registra privrednih subjekata

gdje se navodi da je firma

Monte-cel (firma na koju je

ovopredstavništvoregistrova-

noovdje)zvaničnolikvidirana

u juluove godine.

Ranije smo pisali da je preko

ovogpreduzeća sačuvanoviše

od2.000uzorakamatičnihće-

lija.

Redakciji Pobjede ove sedmi-

ce obratilo se nekoliko zabri-

nutih roditelja koji već mjese-

cima bezuspješno pokušavaju

da stupe u kontakt sa pred-

stavništvomKrio sejv kako bi

vidjeli što se dešava sa matič-

nimćelijamazačiječuvanjesu

izdvojili dosta novca.

Prevara?

Jedna od njih je i Podgoričan-

ka koja je prije dvije godine

sačuvalamatične ćelije iz krvi

i tkiva pupčane vrpce i za tu

uslugu izdvojila 2.300 eura.

Da nešto nije u redu posum-

njala je nakon što je ostala bez

odgovora na višemejlova koje

je slala firmi i i neuspješnih

poziva na brojeve koji su sada

nepostojeći. Kako je ispričala

Pobjedi, nakraju jepošlaunji-

hove prostorije uUlici 13. jula,

ali se ispostavilo da njihovih

kancelarija tamo više nema.

- Prije porođaja, tokom 2015.

godine, zaključili smo ugovor

za jedan od njihovih paketa.

Petnaestak dana nakon uzi-

manjamatičnihćelijanaporo-

đaju, obavijestili su nas da su

uspješno sačuvane. S obzirom

natodasmoiskoristilimoguć-

nost plaćanja na 12 rata, ubrzo

smo počeli otplatu paketa i

uredno izmirivali sve obaveze

na ugovoreni način. Nakon

isplatecjelokupnecijene, oba-

vezani su da nam dostave po-

tvrdu o plaćanju i sertifikat

gdje se čuvaju ćelije i pod ko-

jim šiframa. To se, međutim

nije desilo. Kao roditelj mogu

samodaiskažemrazočaranje i

sumnju da smo prevareni. Za-

nima me, kome dalje da se

obratimo, ko je odgovoran

premaroditeljimazasveštose

desilo u međuvremenu sa fir-

Počinje primjena nove odluke za brucoše Visokemedicinske škole

Od ponedjeljka nastava

dvije sedmice u KCCG

PODGORICA

-Nastava za

brucošeVisokemedicinske

školeuBeranamaodpone-

djeljka, premanovoj odluci,

počećeda seodvijauKlinič-

komcentruCrneGoreu tra-

janjuoddvije sedmice.

Kako je nedavno odlučeno,

studenti će samo dvije sedmi-

ce po semestru izučavati na-

stavu u Podgorici, odnosno u

Kliničkomcentru,dokseosta-

li dio nastave obavlja u Bera-

nama. Pobjeda je ranije pisala

da je novom odlukom o orga-

nizaciji nastave u Podgorici

predviđeno da se u toku dvije

sedmice po semestru izvodi

150 časova, odnosno 15 časova

dnevno, što nije u skladu sa

Statutom Univerziteta Crne

Gore, jer je u tom dokumentu

navedeno da optimalno radno

opterećenje studenata treba

da bude 40 sati sedmično. Na-

stava za brucoše se realizuje u

Beranama, izuzev za dio prak-

tične nastave iz osnova zdrav-

stvene njege I i II i kliničke

prakse I i II koja se obavlja u

Kliničkomcentru.

DekanMedicinckog fakulteta

Goran Nikolić ranije je za naš

list kazao da ne osporava či-

njenicu da se dio odluke koju

su donijeli kosi sa normama

Statuta, ali je istakao da je na-

stava takva.

- Nije u skladu sa Statutom.

Drugo rješenje nemamo. Ako

studenti većdolazeuPodgori-

cu mislili smo da iskoristimo

više nego što je osmočasovno

radno vrijeme - rekao je tada.

Nikolić je istakao i da su svje-

sno napravili ovakvu struktu-

ru nastave, te da nije toliko

opterećujuća kao što izgleda.

Kazao je da to nijesu 12 sati

predavanja, već je to klinički

rad, jedno dežurstvo 12-ča-

sovno.

- To je rad na odjeljenju koji

podrazumijeva,recimo,ineku

relaksacijuuzkafuitakodalje.

To nije kondenzovana nasta-

va, niko to ne bi ni izdržao, da

12 sati dnevno sluša nastavu –

rekao je on.

Novaodlukaza realizacijuna-

stave predviđa, takođe, da

brucošidokbuduuPodgoricii

vikendom imaju nastavu iz

kliničke prakse.

Smijenjena rektorka Radmila

Vojvodić platila je funkcijom

zato što se pet mjeseci suko-

bljavalasaVladomokostatusa

VisokemedicinskeškoleuBe-

ranama. To je bilo prvi put u

istoriji Univerziteta da se ini-

cira smjena rektora.

N.Đ.

časova dnevno imaće studenti,

dvije sedmice, po semestru,

nastavuuPodgorici

15