Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA/ZAGREB

-Uregionupostoji potreba za zajed-

ničkomstrategijomzaprivlačenje investicija i turista sada-

lekih tržišta, saopštio jepotpredsjednikSkupštineBranimir

Gvozdenović i dodaoda zemljeMediterana imajuveliki po-

tencijal kada jeupitanju turizam.

On je kazao da je tokomove godineMediteranposjetilo 370mi-

liona turista, a da će, prema prognozama Svjetske turističke or-

ganizacijetabrojkado2030. godinedostići i 500milionaturista.

- U toj prognozi čitav region treba da vidi svoju šansu - rekao je

Gvozdenović tokomMeđunarodnog sajma investicionih proje-

kataREXPO2017, koji se održava uZagrebu.

Onjenaveoda jeporedjasnevizijerazvoja, kaoi stabilnepolitič-

ke situacije u zemlji, za dinamičniji ekonomski razvoj veoma

važna kvalitetna saradnja između izvršne i zakonodavne vlasti,

čime seCrnaGoramože pohvaliti.

N.K.

PODGORICA

-Centralna

bankaobjavila je jučenovi

spisakpreduzeća sablokira-

nimračunima, nakojemse

nalazi preko 16.200 ili 116

kompanijavišenegona

prethodnom.

Među novoblokiranim je Eu-

romix-trade Podgorica koji je

u „crvenom“ sedam dana za

266.000, Bumech Nikšić dva

na 161.000, potom Farmedia

Podgorica 86 dana za 98.000,

hotel Rivijera Budva 59 dana

za 60.000, Best tourist Budva

86 za 66.000 eura, Bonali 37

dana za 54.000, Vuk petrol 14

dana za 28.000, Baypharm –

Podgorica 53 dana za 67.000,

Rajmond Podgorica 24 dana

za30.000,Co-mont 18danaza

24.000, Casa gelato Podgorica

dva dana za 36.000 eura...

Podatke CBCG objavljuje jed-

nom mjesečno na internet

stranici, prvogradnogdanapo

isteku mjeseca, sa presjekom

stanjanaposljednji danumje-

secu, po azbučnom redu nazi-

va preduzeća i preduzetnika.

CBCG je podatke počela da

objavljujeodjula2012.

M.P.M.

rada Vlade

cit budžeta za ovu godinu u

odnosu na BDP biti manji 2,3

odsto nego što je to planirano

Fiskalnomstrategijomza ovu

godinu. Neto priliv direktnih

stranih investicija u prvih de-

vet mjeseci iznosio je oko 312

milionaeura i dodaodavjeru-

je da će, uz očuvanje konku-

rentnog poreskog ambijenta,

u narednoj godini taj priliv

biti još intenzivniji – kazao je

premijer iponovioda jeVlada

upunojmjeri bilaposvećena i

ravnomjernijemregionalnom

razvoj.

Povećanubrigupremasjeveru,

kako je ocijenio, potvrđuje i

podatakda jeuovoj godini oko

80 odsto planiranog kapital-

nog budžeta usmjereno u pro-

jekte u sjevernom regionu. -

Tome u prilog ide i podatak da

je Agrobudžet u ovoj godini

povećan 40 odsto i da je oko 11

hiljada poljoprivrednih proi-

zvođačadobiloodređenuvrstu

subvencije – od čega značajan

broj upravo sa sjevera Crne

Gore - dodao jeMarković.

Analize

Potpredsjednik Vlade i mini-

star poljoprivrede i ruralnog

razvoja, Milutin Simović, sa-

opštio je da ostvare-

ni rezultati daju

za pravo izvrš-

noj vlasti da

bude optimi-

stična i ambi-

ciozna u pla-

novima za

narednu i ne

samo tu go-

dinu.

Ministar fi-

nansija, Darko

Radunović, ka-

zao je da se nastav-

lja na smanjenju sive

ekonomije i efikasnijoj

naplatiporeskihpotraživanja.

- Rezultat toga je povećanje

naplate poreskih prihoda od

64,3 miliona eura u prvih 11

mjeseci u odnosu na prošlu

godinu.Mjerefiskalnekonso-

lidacije doprinijele su sma-

njenju tekuće potrošnje u od-

nosu na plan i budžetskog

deficita koji je u prvih deset

mjeseci iznosio 120,6miliona

eura ili 2,9 odsto BDP-a - na-

veo je Radunović i dodao da

za ovu godinu očekuju napla-

tu budžetskih prihoda veću

odplanirane30,4miliona, od-

nosno95milionauodnosuna

ostvarenje uprošloj godini.

Na pitanje da li se u narednoj

godini mogu očekivati pro-

mjene u stopama kriznog po-

reza, poreza na dobit, dopri-

nosanazarade čije smanjenje

predlaže Centralna banka,

Radunović jeodgovorioda iz-

vršna vlast analizira teprepo-

ruke.

- Nijesam siguran da ćemo

moći te preporuke prihvatiti

uovoj godini, ali davidimošta

ćeanalizepokazati-zaključio

jeRadunović.

Ministar održivog razvoja i

turizma, Pavle Radulović, sa-

opštio je da je za devetmjese-

ci ove godine od turizma pri-

hodovano preko 900miliona,

više nego u cijeloj prošloj go-

dini.

M.P.M.

nićemo

ne svi

boljitak

Bez smjenaministara

- Rad Vlade u cjelini i svihministara bio je uspješan. Ostvarili

smo većinu naših ciljeva, u nekim resorima i iznad planira-

nih. To nije palo s neba, to je plod posvećenog danonoćnog

rada, zbog čega smatramda suministri odgovorili zadatku.

Svjestan samnaravno i određenih nedostataka i obaveze da

se oni otklanjaju - kazao je Marković podsjećajući na obeća-

nje iz ekspozea - da će nakon godinu dana rad svakogmini-

stra biti ocijenjen i da će od te ocjene zavisiti njihov ostanak

na funkciji.

On je dodao da to ne znači da su sigurni umandatima.

- Rekao samdiskretno da ne kvarimpozitivan ambijent i

odlične rezultate da sam registrovao i određene slabosti.

Ove godine sam zadovoljan ali ćemo vidjeti za šest mjeseci

šta će se desiti. U tomperiodu na sto treba da stave nove

projekte koji će da stvaraju novu vrijednost, radna mjesta,

povećanje standarda. Vidjećemo hoće li biti uspješni kao

ove godine - kazao je Marković.

dozvole za autoput

radovi u pronalaženju modela i par-

tnera za drugu dionicuMateševo-An-

drijevica.

NurkovićjepodsjetiodasuuVladiraz-

matrali da liMontenegroerlajnztreba

da ideustečaj ili danastavi daradi i da

suodlučili dapomognusaradom.

- Da li smo pogriješili, ocijenite vi - ka-

zao jeNurković i podsjetio da jeMAu

11 mjeseci prevezao oko 533 hiljade

putnika, adasuprihodi 55,6miliona, a

da zapošljavaju 400 ljudi. Doprinos

kopmanijecrnogorskojprivredijeoko

117 -milionasaopštio jeNurković.

A2A nije obavijestila Vladu

da razgovara sa bilo kim

- Vlada od A2A do sad nije dobila nijednu informaciju, osim iz

medija u obliku nekih nagađanja, o tome ko se interesuje i sa

kimova italijanska kompanija razgovara oko prodaje akcija

u EPCG - kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na

pitanje da li je A2A obavijestila Vladu da je u završnoj fazi pre-

govora sa jednom američkom kompanijom.

Premijer je dodao da je aktivirana put opcija.

- U narednoj godini nas očekuje obaveza po tomosnovu.

Nastavljamo da sa A2A, u duhu dobre saradnje, razriješimo

pitanje vlasničkih odnosa u EPCG i vjerujemda ćemo to u

narednoj godini dovesti do kraja i da će to biti korisno i za

EPCG i za naš energetski sektor i ekonomiju. Država je u

potpunosti i na siguran način obezbijedila svoje interese, koji

ne mogu biti ugroženi ni u jednom segmentu – objasnio je

premijer.

Ministarka Sekulić je, odgovarajući na pitanje novinara kaza-

la, da ne očekuje povećanje naknade za obnovljive izvore u

narednoj godini.

Podatak da

smo budžetski de cit

oborili za 50 odsto, smanjili

potrebu za zaduživanjem

u sljedećoj godini za preko

35 odsto pokazatelj je da je

građanima bolje - jer se onda

manje zahvata od njih –

kazao premijer

Premijer se slaže s Đukanovićem

da su radili solidno

- Slažem se sa ocjenompredsjednika DPS i bivšimpremijerom

MilomĐukanovićem koji je ocijenio da je učinak ove Vlade za

godinu bio solidan. Mi smo solidno radili i imamo odlične rezul-

tate i to trebamo da potvrdimo u vremenu koje dolazi - kazao je

Marković odgovarajući na pitanje novinara i dodao da je on uvijek

kritičkiji od Đukanovića.

Marković je potomobjasnio da riječ solidno znači: čvrst, jedar,

gust, zbijen, trajan, izdržljiv, valjan, temeljan, postojan, istinit, čestit,

trezven, zdrav i jak.

- Ako je Đukanović imao ove izvode iz rječnika onda ćemo vladati

20 godina - pomalo u šali je kazao Marković.

CBCG objavila novi spisak sa preko 16.200 pravnih lica

Još 116 preduzeća

ušlo u blokadu

Zajednička strategija

za privlačenje

investicija i turista

Međunarodni sajamREXPO 2017

Isti stav o

pokušaju

terorizma

- Država je u slučaju pokušaja

terorizma na izborni dan po-

kazala da je sposobna da od-

govori takvom izazovu, ocije-

nio jepremijer.

Na pitanje kakav je sada nje-

gov stav o ovomslučajuMar-

ković je odgovorio da je ne-

promijenjen.

- Vjerujem da je dosadašnji

sudski proces u potpunosti

potvrdio nekadašnje moje

ocjene u vezi sa ovim sluča-

jem. Ne samo ocjene, nego i

saznanja. Mislim da se u po-

grešnomkontekstu tumači ili

objašnjava stav specijalnog

državnog tužioca u toku pro-

cesa. Pošto je to javni sudski

proces, ne bih više o tome že-

liodagovorim.Cijelomslučaju

riječćedaticrnogorskopravo-

suđe. Ali samsasvimsiguran,

kakav god bio ishod procesa,

da nikada više niko ni u Crnoj

Gori, ni vannje, neće biti u sta-

njudaposegnezaonimmjera-

makojeugrožavaju teritorijal-

ni integritet, suverenost i

sigurnost građana. Pokazali

smo u ovom slučaju da smo

kaodržavasposobnidaodgo-

vorimo takvom izazovu. Sada

pokazujemo da naš pravni si-

stem ima taj potencijal i vjeru-

jemdajetonajboljaporukaza

onekoji bi ubudućnostimogli

razmišljatinaistiilisličannačin

- navodiMarković.

Kakojeocijenio,uovomsluča-

jusupokazalidasukaodržava

sposobni da odgovore ta-

kvom izazovu. „Sada pokazu-

jemodanašpravnisistemima

tajpotencijalivjerujemdajeto

najboljaporukazaonekojibiu

budućnosti mogli razmišljati

na isti ili sličannačin“.

Sa jučerašnjekonferencije

povodomgodinudana radaVlade

PODGORICA

–Predstavnici

Ski centraKolašin 1450nije-

su se jučepojavili na sasta-

nakkoji jeorganizovala

Nacionalna turističkaorga-

nizacijakakobi pokušalada

pomogneuprevazilaženju

problemanakon što jeupra-

vaovogCentradodaljnjeg

zabranilakorišćenje skijali-

šta gostimahotela „Bjanka“

- saopštili suPobjedi izNTO.

Našoj redakciji su iz NTO ka-

zali da, imajući u vidu poslov-

ne interese ova dva privredna

subjekta, oni očekujudaume-

đusobnoj komunikaciji izgla-

de nesporazum.

Podsjetimo da se uprava Ski

centra odlučila na zabranu

zbog„neosnovaneoptužbedi-

rektora hotela „Bjanka“ Niko-

le Kasala na račun higijenskih

uslova i usluge na skijalištu.

Odluka da se pred početak

zimskesezonegostimaelitnog

kolašinskog hotela zabrani

kupovina ski-pasova, bez ko-

jih ne mogu koristiti žičaru,

objavljena je i na zvaničnoj

stranici Ski centra Kolašin

1450.

Iz kompanije „Bepler i Džej-

kobson“, koja gazduje hoteli-

ma „Avala“ u Budvi i „Bjanka“

uKolašinu, kažu da su zeteče-

nicijelompričomtvrdećidase

radi o neporazumu ili nečem

izvučenomiz konteksta.

N.K.

NTO organizovala sastanak da izgladi

nesporazumskijališta i hotela „Bjanka“

Predstavnici Ski

centra Kolašin nijesu

došli namirenje

Konferencija

uZagrebu