Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Energetski

bilansCrneGore zanarednu

godinu, koji jeučetvrtak

usvojilaVlada, obuhvatabi-

lanse električne energije,

uglja i naftnihderivata, kao i

mjere zanjegovurealizaciju.

-Neizvjesnost budućepotroš-

njeKombinata aluminijuma u

narednoj godini ograničava

pouzdano planiranje konzu-

ma, asamimtimiprocjenune-

dostajućih količina električne

energijeinaftnihderivate,dok

neizvjesnost buduće proi-

zvodnje vjetroelektrana na

Krnovu ograničava pouzdano

planiranje proizvodnje elek-

trične energije - kaže se uVla-

dinomdokumentu.

Navodi se da potrebe potroša-

ča za električnom energijom

prevazilaze proizvodne mo-

gućnosti, u određenimmjese-

cima naredne godine i da je

nedostajuće količine električ-

ne energije, moguće obezbije-

diti kroz uvoz.

- U narednoj godini planirana

je potrošnja od 3.534 GWh

električne nergije i ona će se

pokriti sa proizvodnjom iz

sopstvenihizvora3.256GWhi

uvozom 278 GWh. Ukupna

proizvodnja električne ener-

gije na pragu elektrana plani-

rana je više od procjene ostva-

renja u ovoj godini za 36 odsto

- piše ubilansu.

U dokumentu se navodi da je

planiranapotrošnjaelektrične

energijezadvaodstovišauod-

nosuna procjenuostvarenjau

ovoj godini. Struktura proi-

zvodnje pokazuje da će se 40

odsto proizvodnje električne

energije proizvoditi u Termo-

elektrani Pljevlja, planirano je

da se28odstoelektrične ener-

gije proizvede u hidroelektra-

ni Perućica, a 23 odsto u HE

Piva, dok bi vjetroelektrane

trebalo da proizvedu šest od-

sto električne energije, a osta-

tak bi proizvele male hidroe-

lektrane. Dodaje se da će

nabavku nedostajućih količi-

naelektričneenergijeunared-

noj godini blagovremeno vrši-

ti EPCG i direktni potrošači.

- U narednoj godini Rudnik

ugljaćezapotrebeTEPljevlja,

pripremiti proizvodnju koja

može obezbjediti 1,46miliona

tona uglja. Planirana količina

uglja za potrebe TE veća je za

pet odstoodprocjeneostvare-

nja za ovugodinu - navodi seu

Vladinomdokumentu.

Dodaje se da je za široku po-

trošnju (industrija i ostali po-

trošači)u2018. godiniplanira-

na proizvodnja od 30 hiljada

tona uglja. Planiran je i izvoz

uglja u iznosu od 100 hiljada

tona, tako da je ukupna proi-

zvodnjaplaniranana1,59mili-

ona tona.

S.P.

BAR

- Pomorska linija izme-

đuCrneGore i Italije, Bar–

Bari-Bar ponovo jeobustav-

ljenapošto je istekaougovor

koji jeBarskaplovidbapot-

pisala sahrvatskomJadroli-

nijom, naveo jePobjedi iz-

vršni direktorBarske

plovidbeMiloPaunović.

- Feribot „Dubrovnik“ od sri-

jede više ne saobraća od Bara

doBarija - kazao jePaunović.

Od polovine maja pomorsku

vezuCrneGore i Italijeodrža-

vala je Jadrolinija sa svojim

feribotom„Dubrovnik“.Pred-

stavnici Barske plovidbe i Ja-

drolinijepotpisali suuapriluu

Rijeci ugovor o saradnji, čime

je omogućeno ponovno uspo-

stavljanje pomorske linije Bar

– Bari. Ranije je saopšteno da

je ugovorom predviđeno da

Jadrolinija održava liniju do

30. novembra ove godine, sa

mogućnošćuproduženja.

Brod „Sveti Stefan 2“ koji je

biouvlasništvuBarskeplovid-

beod3. decembraprošlegodi-

ne nije plovio na toj liniji, jer

mu je ukinuta klasa. Prodat je

za1,25milionadolara i

20.ma-

ja isporučen rezalištuAliaga u

Turskoj. Predstavnici Barske

plovidbeodranijeprate stanje

na tržištu polovnih feribota,

ali do sada nije pronađen ade-

kavatanbrod.

S.P.

PODGORICA

–Premijer

DuškoMarković juče jena

konferenciji povodomgodi-

nudana rada, kazaoda je

Vladapostiglaodlične re-

zultate, ostvarilavećinuci-

ljeva, unekimresorima i

iznadplaniranih i da seoče-

kuje rast ekonomijenema-

nji odčetiri odsto.

- Znamo da ovaj boljitak naj-

veći broj građana ne osjeća u

mjeri ukojoj je toneophodno,

ali smo sigurni da jedandio ili

većina građana osjeća, da vidi

napredak i novu šansu. Na

ovogodišnjoj osnovi koja je

zahtjevna mi ćemo u 2018.

uraditi sve što je neophodno

da bi svi građani osjetili bolji-

tak - obećao je premijer.

On je kazao da je i podatak da

smo budžetski deficit smanjili

za50odsto,smanjilipotrebuza

zaduživanjemusljedećojgodi-

ni za preko 35 odsto pokazatelj

da je građanima bolje - jer se

ondamanje zahvata odnjih.

Rastnajmanje4odsto

Dobar rezultat Vlade plod je,

kako je ocijenio, posvećenog

danonoćnog rada i to u atr-

mosferinikadagresivnijepoli-

tičke destrukcije opozicionih

stranaka koje su bojkotovale

radparlamenta.

Marković jeocijeniodasupo-

sebno važne bile aktivnosti

Vlade na planu ekonomske

politike, podsjetivši da jeprije

godinu u ekspozeu najavio da

samo realan rast ekonomije

na nivou od četiri odsto ga-

rantuje oporavak i smanjenje

zaostajanja za razvijenim

evropskimdruštvima.

- Sada mogu reći da je realan

rastnašeekonomijeuovojgo-

dini znatnoiznadplaniranog i

danećebitimanjiodčetiriod-

sto. To je gotovo dva puta više

od prosjeka u državama EU i

oko 1,5 procentnih poena više

odočekivanograstauregionu

zapadnog Balkana. Tako di-

namičan ekonomski rast za-

snovan je na snažnoj investi-

cionoj aktivnosti, kao i rastu

ličnepotrošnje i izvoza, gene-

risanogrezultatimaizvanred-

ne turističke sezone. Takav

snažan rast donio je i nova za-

pošljavanja, rast u odnosu na

prošlu godinu i ohrabrujuću

činjenicudasepolovinaod5,5

hiljada novih radnih mjesta

odnosi na realni sektor, kao i

rast prosječne neto zarade,

koja je u oktobru iznosila 511

eura, što je najviše u regionu.

Nastavljeno je i saprojektova-

nim usklađivanjem penzija -

kazao jeMarković.

Naplata izvornih prihoda

budžeta za 11 mjeseci, kako je

dodao, porasla je 64 miliona

ili oko 5 odsto u odnosu na

prošlu godinu.

- U ovoj godini očekuje se da

će prihodi budžeta biti 95mi-

liona iznad onih u prošloj go-

dini, dok će tekući izdaci

budžeta biti manji blizu 50

miliona. Kapitalna potrošnja,

kao razvojna komponenta,

veća je oko četiri puta nego u

prošloj godini, prevashodno

usljed intenziviranja radova

na izgradnji auto-puta. Sve to

dovodi doprocjenedaćedefi-

Premijer i ministri održali konferenciju povodomgodinu dan

Marković: Uč

sve da dogod

građani osjet

Ovih dana još dvije

Ministar saobraćaja i pomorstva

OsmanNurković jenajaviodaćeovih

dana biti izdate još dvije dozvole za

gradnjunaprojektuautoputa.

- Od ukupno 19 dozvola u ovoj godini

izdato je 12, a jošdvije seočekujuovih

dana.Od16tunelaradoviseizvodena

15,aod35kilometaratunelaiskopano

jeoko63odsto. Nagradnjuauto-puta

utrošeno je 147,9 miliona eura, a tre-

nutno je na projektu zaposleno 3,2 hi-

ljade radnika, od čega hiljadu doma-

ćih - kazao jeministar.

On je objasnio da se vode intenzivni

Investitori spremni da godišnje

ulože 110miliona u aerodrome

Premijer je odgovarajući na pitanje novinara kazao da Vlada

nije razmišljala o prodaji crnogorskih aerodroma.

- Niti smo pomenuli, niti smo razmišljali, niti će biti prodaje

aerodroma, već imamo ozbiljna interesovanja, ali da bi njima

odgovorili mi u Vladi već sa IFC dogovoramo izradu ozbiljne

analize koja će nampokazati u kompravcu treba da idemo.

Ima kredibilnih investitora koji su spremni da u jednoj godini

ulože preko 110miliona dolara u valorizaciju aerodroma u

Podgorici i u Tivtu - kazao je Marković.

Ponovo obustavljena pomorska linija između

Crne Gore i Italije

Feribot „Dubrovnik“ više

ne saobraća do Barija

Usvojen Prijedlog energetskog bilansa 2018.

Zbog KAP-a ne

mogu procijeniti

koliko će struje faliti

ElektrolizaKAP-a

Ministri položili ispit