Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 2. decembar 2017.

Ministar vanjskih poslova u Vašingtonu

Darmanović: CrnaGora

posvećna ispunjavanju

obaveza premaAlijansi

PODGORICA

CrnaGora je

posvećena ispunjavanju

obavezakoje imauAlijansi i

u skladu sakapacitetima

učestvovaćeunjenimaktiv-

nostima,misijama i operaci-

jama, saopštio je crnogorski

ministar vanjskihposlova

SrđanDarmanović.

On se u Vašingtonu, sa mini-

strima vanjskihposlova regio-

na, sastao sa savjetnikom

predsjednika Sjedinjenih

Američkih Država za nacio-

nalnu bezbjednost Herber-

tomMekmasterom.

Darmanović je kazao da je Cr-

na Gora odgovorna članica

NATO-a, kada su u pitanju

modaliteti prevazilaženja be-

zbjednosnih i drugih izazova

sa kojima se region suočava.

Ministar vanjskih poslova je

istakaoda jeCrnaGoraposve-

ćenaispunjavanjuobavezako-

je ima u Alijansi i da će u skla-

du sa svojim kapacitetima

učestvovati u njenim aktivno-

stima,misijama ioperacijama.

Darmanović je zahvalio Me-

kmasteru na podršci SAD-a i

kazao da očekuje da ćeEUna-

staviti da djeluje po principu

,,regate“, te da će napori i na-

predak Crne Gore biti princi-

pijelno vrednovani.

Mekmaster je kazao da SAD

pružaju podršku Zapadnom

Balkanu i da su posvećene in-

tegracionimprocesimauregi-

onu.

On je istakao da je stabilni Za-

padniBalkan interesSAD, ada

je najbolji put do ostvarenja

togcilja integracijasvihzema-

lja u evropske i evroatlantske

strukture, nakon što ispune

potrebne uslove i standarde.

MinistarDarmanovićseuraz-

govoru sa savjetnicom pot-

predsjednika Majka Pensa za

Evropu i RusijuMoliMontgo-

meri zahvalio na snažnoj po-

dršci i prije i nakon učlanjenja

Crne Gore u NATO. Istakao je

da jeovogodišnji samitA5, ko-

me je prisustvovao i Pens, bio

istorijski skupkoji je značajno

doprinio da se region usmjeri

na pravi put stabilnosti i inte-

gracija.

- Ministar je ponovio je da će

Crna Gora kao sljedeća pred-

sjedavajuća Američko-ja-

dranskom poveljom (A5), na-

staviti sa snažnim zalaganjem

u cilju jačanja bezbjednosne

saradnje i napretka integraci-

onihprocesa u regionu, kaže se

u saopštenju.

Montgomeri je čestitala Crnoj

Gori na uspješnom okončanju

evroatlantske integracije i

ostvarenim rezultatima na

evropskomputu.Nalinijiporu-

ka koje je potpredsjednik Pens

prenio u Podgorici 2. avgusta

2017, istakla jedaćeSADpruži-

tipodrškudržavamaZapadnog

Balkana,kojismatrajustrateški

važnim regionom u kontekstu

aktuelnih prilika u evropskim i

globalnimokvirima.

Darmanović je prilikom su-

sreta sa kongresmenomMaj-

klom Tarnerom kazao da je u

vremenimakada seCrnaGora

susrijeće sa dosta izazova, po-

drška Sjedinjenih Država vrlo

značajna.

Ministar je razgovarao i sa

predsjedavajućim Crnogor-

skogkokusauKongresuSAD-

a, kongresmenima Dagom

Lambornom i Šeli Pingri. Sa-

govornici su razmijenili mi-

šljenja o aktuelnoj političkoj,

ekonomskoj i bezbjednosnoj

situaciji u Crnoj Gori, kao i o

integracionim i perspektiva-

ma razvoja regiona.

Z.D.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković poručio da opozicijamora

na narednim izborima biti ujedinjena i bez sujete

Ako ne pobijedimo

DPS uPodgorici,

bićemouproblemu

Opozicija ne bi trebalo da bojkotuje izbore u glavnom

gradu, jer se dosadašnji bojkot, što je bio slučaj u

Nikšiću, pokazao pogrešnim. Moramo da izađemo na

izbore i pobijedimo – kazao je Vladimir Joković

PODGORICA

Opozicija iz

rezultata lokalnih izbora

trebada izvuče zaključak

da samoujedinjena, bez tr-

zavica i sujete,možepobije-

ditiDPS.Moramoda seuje-

dinimo i djelujemo

sinhronizovanokakobismo

napredstojećimizborima

„preuzeli“Podgoricuod

DPS-a, jeru suprotnom, bi-

ćemouvelikomproblemu–

ocijenio je zaPobjeduVla-

dimir Joković, predsjednik

SNP-a.

On je, napitanjeda li jemo-

gućedaseopozicijado-

govori da bojkotuje

izbore u Podgorici,

kazao da to nije do-

bro rješenje.

- Bojkot izbora do

sada,kaoštojeslu-

čaj bio u Nikšiću,

pokazao se total-

no pogrešnim,

nepotrebnim i

neuspješnim.

Opozicija mo-

ra da izađe na

izbore i da po-

bijedi – kazao je

Joković.

Joković je istakao

da rezultat izborau

Petnjici, Cetinju,

Mojkovcu i Tuzima,

održanim 26. novem-

bra, nije pokazatelj

stvarne snage opozicije.

- To su opštine u kojima je

DPS uvijek imala veliko upo-

rište, osimMojkovca. Ovoga

puta uMojkovcu se pokazalo

da je predsjednik Vlade uči-

nio sve da pokaže da ima veli-

ki uticaj i popularnost u svom

rodnommjestu – rekao je Jo-

ković.

On jekazaoda, ponjego-

vom saznanju, u toj op-

štini nije bilo sve regu-

larno tokom izbornog

dana.

- Po mojim saznanni-

ma, tamo je mnogo

togaurađenoštonije

fer i štone priliči iz-

bornom procesu

demokratskih ze-

malja – rekao je

Joković.

Poručio je da gra-

đanska opozicija

„mora razgovara-

ti“uvezi saprote-

klim lokalnim iz-

borima.

- Pokazalo se da je

bilo prelivanja opozi-

cionih glasova. Možemo iz-

među sebe uzimati glasova

koliko hoćemo, ali niko neće

dostići snagu SNP-a. A SNP,

kaodalekonajjačaopoziciona

partija, nije uspjela da promi-

jeni vlast. Zatomoramo svi da

seujedinimo i vidimoštanam

jeraditi.Moramosinhronizo-

vano da djelujemo da bismo

postigli cilj na izborima, a to

bi senajboljemogloučiniti na

predstojećimizborimauPod-

gorici. Opozicija mora da

„preuzme“Podgoricu, jer ako

to se ne desi, onda bi u nared-

nom periodu bila u velikom

problemu – istakao je Joko-

vić.

KomentarišućiocjeneDemo-

krata da su oni „zabilježili

rast“ na lokalnim izborima,

Joković jerekaoda„nijebitno

koće imati višeglasovauopo-

ziciji, nego da opozicija ima

više glasova od vladajuće

strukture“.

- To što neko u opoziciji raste

ili pada, to DPS ne interesuje.

DPS-u je ključni cilj da uzme

još jedan mandat, pa još je-

dan, dok građani najbolje

osjećajuposljediceostanka te

partijena vlasti –dodao je Jo-

ković.

I.K.

Socijaldemokrate će biti ,,jezičak na vagi“ prilikom formiranja nove vlasti na Cetinju

Gazivoda: Dobili smo poziv

i odDPS-a i odGPURA

CETINJE

Socijaldemokra-

te sudobilepozivzaprego-

voreo formiranjuvlasti na

CetinjuodDemokratske

partije socijalista ali i od

GrađanskogpokretaURA,

kojapredvodi opoziciju.

- Dobili smo poziv, i kada na-

pravimo platformu počeće-

mo razgovore – potvrdio je

zaPobjedunosilac listeSoci-

jaldemokrata„Daprijestoni-

ca bude prva“ dr Ivan Gazi-

voda.

Socijaldemokrate suna lokal-

nim izborima na Cetinju

osvojili dva mandata. Demo-

kratska partija je zadobila

najviše povjerenja glasača u

prijestonicipa joj jepripalo16

mjestau loklanomparlamen-

tu, koji broji 33 odbornika.

Međutim, to nije dovoljno da

samostalno formiraju vlast.

Opozicija Demokrate, GP

URA, SDP i Stara garda libe-

ralaukupnoimaju15manda-

ta.Zavećinusuimpotrebna

dva odbornika.

Pregovarački tim Socijal-

demokrata za Cetinje

predvodi potpredsjednik

SD-a, Damir Šehović, a u

njegovomsastavusujošpred-

sjednik OOSD Cetinje Ivan

Gazivoda, koordinator SD-a

za Cetinje Goran Petrović i

Ivan Ivanović.

Demokratesuporučiledabez

ikakvih zatezanja i odugovla-

čenja podržavaju prijedlog

Ure i SDP-a da mjesto grado-

načelnika pripadne SD-u, jer

imfunkcije i privilegijenijesu

motiv bavljenja politikom.

Spremni smo i dasvamjesta

Demokrata ustupimo oni-

ma koji neće sa DPS-om -

sve za oslobođenje Ceti-

nja –poručujuDemokrate.

S druge strane i iz tabora

Socijaldemokrata su poru-

čili da funkcije ni njih ne in-

teresuju jer ,,suvećostvareni

profesionalno“.

J.ĐUKANOVIĆ

Predsjedništvo Bošnjačke stranke analiziralo

rezultate na lokalnim izborima

Ostvaren rast podrške

uTuzima i Petnjici

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoBošnjačke stranke za-

hvalno je članovimapartije i

svimgrađanimakoju suna

proteklimlokalnimizbori-

maodržanimuTuzima i

Petnjici podržali njihoveod-

borničke liste.

- Prema ostvarenim rezultati-

ma u Petnjici, izborna lista

„Bošnjačka stranka - Dosto-

janstvenozaPetnjicu“zavrije-

dila je pet odborničkih man-

data u lokalnom parlamentu,

što predstavlja rast u odnosu

naprethodni sazivkada jebilo

četiri. BS je druga politička

snaga u toj opštini. Veoma

uspješan nastup liste „Boš-

njačka stranka - U jedinstvu je

snaga“ zabilježen je i u Tuzi-

ma. Udvostručen broj glasova

u odnosu na prethodni samo-

stalan nastup u toj opštini, tj.

porast sa 375 na 719 glasova, te

osvojena tri mandata pokazu-

ju sve veću utemeljenost u bi-

račkomtijeluisasvimizvjesno

- bitan činilac buduće lokalne

vlasti, saopšteno je nako sjed-

nicepredsjedništvaBošnjačke

stranke.

Rukovodstvo ove partije ističe

da trend rasta podrške Boš-

njačkoj stranci, predstavlja

dodatnu motivaciju da nasta-

ve borbu, kako kroz zakono-

davnu, tako i kroz izvršnu

vlast.

Nakon izbornog procesa

usmjereni smo isključivo pre-

ma realizaciji naših političkih

programskihciljevakojesmo i

promovisali ukampanji, ističu

uBS.

R.P.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom

državnom tužilaštvu na Cetinju

PrivedenaMarijaKapa

iz GPURAzbog prijetnji

odbornikuDPS-a

CETINJE

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnomdržav-

nom tužilastvu na Cetinju, policijski službenici Uprave policije

– Odjeljenja bezbjednosti Cetinje uhapsili su kandidatkinju za

odbornicu GP URAMariju Kapu iz Cetinja. Kapa je, kako se

sumnja izvršila krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti.

Kapa je uhapšena zbog sumnje da je prijetila funkcioneru

DPS-a Momčilu Moši Martinoviću.

R.P.

SrđanDarmanović

uVašingtonu

Ivan

Gazivoda

Vladimir

Joković