Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

CrnomGorom

Voda sa

gradskih

izvorišta nije

za piće

CEDIS: Bez

radova za

vikend

PLJEVLJA

- Zbog prekjuče-

rašnjih padavina došlo je do

zamućenja vode, tako da voda

sa sva tri gradska vodovoda

Pliješi, Breznice i Jugoštice nije

za piće.

Jaka kiša tokom četvrtka

dovela je do zamućenja vode

pa su iz Zdravstveno-sanitarne

inspekcije Uprave za inspekcij-

ske poslove, Područne jedinice

Pljevlja, juče upozorili građane

da voda sa sva tri gradska

vodovoda nije za piće.

A.S.

Pljevlja

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

tokom vikenda neće izvoditi

radove. Na unapređenju kva-

liteta napajanja električnom

energijom radiće od ponedjelj-

ka u više opština.

Andrijevica:

od 8:30 do 10:30

sati Slatina; od 8:30 do 14:30

sati Kuti; od 8:30 do 14:30 sati

Kruška; od 8:30 do 14:30 sati

Bojoviće; od 8:30 do 11 sati Đuli-

će; od 9 do 14:30 sati Poda.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Grab i Crhalj.

Kolašin:

od 9 do 14:30 sati

Dragovića Polje; od 8:30 do 15

Lipovska Bistrica.

Mojkovac:

od 9 do 14:30 sati

Lojanice.

Nikšić:

od 8 do 9 sati Vilusi,

Dolovi, Ilijino Brdo, Broćanac,

Usputnica, Petrovići, Mrkajići,

Počekovići, Vidne, Kljakovica,

Podvrš, Vraćenovići, Koravli-

ca, Pilatovci, Obljaj, Vučji do,

Rvana Gora, Ubla, Crkvice,

Balosavi, Tupan, Klenak,

Štrpca, Velimlje, Prigradina,

Milovići, Macavare, Miljanići,

Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Duboč-

ke, Krtine, Garevac, Crni Kuk,

Somina, Bijelovići, Riječani,

Podbožur, Kamensko, Smrdu-

ša, Cerovica, Pometenik, Busak,

Muževice, Trepča, Lastva,

Brankov Do, Ramovića Do,

Jabuke, Trubjela, Spila, Okoli-

šta, Zagora, Grahovac, Zaslap,

Nudo, Grahovo, Rokoče, Treš-

njevo, Osječenica, Gornje Polje.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Velika.

Pljevlja:

od 8 do 17 sati Otilovi-

ći, Vjenac, Mijailovica, Duboči-

ca, Borovica.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Pri-

peč; od 12 do 14:30 sati Fejzići

(Salihović Arslan)

Šavnik:

od 10 do 15 sati Godi-

jelja.

Ulcinj:

od 11 do 16 sati pumpe

za vodosnabdijevanje na

Bojani.

Žabljak:

od 11 do 15 sati Krš.

I.T.

Opština Žabljak budžet za 2018. godinu planirala u iznosu od 2.190.000 eura

Od koncesija za

šume 430.000

ŽABLJAK

–Javna rasprava

onacrtuodlukeobudžetu

opštineŽabljakza sljedeću

godinu jeu toku i trajaćedo

5. decembra. Prema tom

dokumentubudžet bi tre-

balodabude 2.190.000eu-

ra, za 357.500eurabi pre-

mašioovogodišnji.

Prihodi

Od tekućih prihoda opština

će prihodovati 1.435.000 eu-

ra, a od poreza 540.000 eura.

Porez na dohodak fizičkih li-

ca opštini će ,,donijeti“

100.000 eura, porez na imo-

vinu370.000eura, aod lokal-

nih poreza opština će priho-

dovati 70.000 eura. Od taksi

će ,,zaraditi“ 95.000 eura, od

lokalnih komunalnih 80.000

eura, od administrativnih

7.000 eura. Prihod od turi-

stičkih taksi biće 8.000 eura.

Po osnovu naknada opština

će naredne godine prihodo-

vati 741.000 eura, od čega je

430.000 eura za korišćenje

šuma. Od zakupa građevin-

skog zemljišta u opštinsku

kasu sliće se 100.000 eura, a

od uređenja i izgradnje gra-

đevinskog zemljišta 150.000

eura. Od nadoknade za pute-

ve imaće prihod od 31.000

eura.

Od donacija i transfera opšti-

na će prihodovati 450.000

eura, dok odprodaje imovine

300.000. Iz državnog budže-

tadobiće200.000eura,naisti

iznos računa iz Egalizacio-

nogfonda,dokće50.000eura

stići od tekućihdonacija.

Rashodi

Tekući rashodi opštine izno-

se 1.057.4000 eura. Za bruto

zarade i doprinose biće iz-

dvojeno 684.200 eura, što je

za6.500euramanjenegoove

godine. U službi predsjedni-

ka opštine u te svrhe je nami-

jenjeno 93.000 eura.

Za naknade odbornicima je

namijenjeno89.000,a30.000

euraza rješavanje stambenih

pitanja zaposlenih.

Rashodi za usluge dostići će

40.600 eura, od čega 16.000

eura će iznositi telefonske

usluge, 7.700 službena puto-

vanja, dok jezareprezentaci-

junamijenjeno 9.200 eura.

Tekuće održavanje opreme

,,koštaće“ Žabljak 16.000, a

održavanje građevinskih

BUDŽET,,TEŽI“SKORO360.000EURA:

Žabljak

U opštinsku kasu naredne godine sliće se 540.000 eura od poreza, a 741.000 eura

od naknada. Lokalna uprava računa i na 200.000 eura iz Egalizacionog fonda

Kapitalni budžet 200.000

eura veći od ovogodišnjeg

Kapitalni budžet iznosi 799.400 eura, što je za više od

200.000 eura više od ovogodišnjeg. Za izgradnju infrastruk-

ture biće utrošeno 591.900. Uređenje zemljišta će ,,koštati“

30.000, oprema 6.500, dok je za investiciono održavanje

namijenjeno 171.000 eura.

Ove godine kapitalni budžet iznosi 559.000 eura.

objekata3.500eura. Iznosod

5.700 eura namijenjen je za

zakup prostorija odbornič-

kihklubova.

Za transfere institucijama,

pojedincima, nevladinom i

javnomsektoruopštinajena-

mijenila 266.200 eura. Spor-

tu je iz opštinske kase nami-

j en j eno 9.000 eu r a , a

političkim partijama, stran-

kama i udruženjima 27.000

eura. Za pružanje jednokrat-

ne socijalne pomoći namije-

njeno je 7.000 eura, za nado-

knadu novorođenčadima

5.000, dok za stipendije

15.500 eura. Turistička orga-

nizacija dobiće od opštine

5.000eura, Crveni krst 3.700.

Otplata kredita koštaće lo-

kalnu upravu 12.000 eura, a

obaveze iz prethodnog peri-

oda 7.000 eura.

I.T.

Komunalci uljepšavaju grad, vandali ga ruže

TIVAT

–Služba zelenilaKo-

munalnogpreduzeća juče je

na gradskoj rivi Pinepočela

sadnjunovih stabalapalmi

vrste „vašingtonia robusta“,

koje insekt crveni surlaš ne

može zaraziti i koje će zami-

jeniti palmekoje surivukra-

sile još odvremena između

dva svjetska rata.

Oboljele palme koje je napao

crveni surlaš okićene sunovo-

godišnjim ukrasima, pa će se

njihovo uklanjanje obaviti po

okonačnjupraznika.

I dok Komunalno uljepšava

grad, neko je u Velikom grad-

skom parku ispisao grafite na

spomeniku narodnim heroji-

ma Milanu Spasiću i Sergeju

Mašeri. Prije spomenika, na

meti vandala u Velikom grad-

skom parku bili su mobilijar,

fontana, sadnice drveća, or-

marićizastrujuirasvjeta,paje

očito da je primitivizmu teško

stati na kraj i ogradom oko

parka, koji jezaštićenoprirod-

nodobro.

S.K.

Tivat u susret praznicima

DVALICAGRADA:

Palmezaukras, grafiti zabrigu