Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

CrnomGorom

KOTOR

– IzvještajOdjelje-

njabazbjednosti zaovugo-

dinuneodražava stvarno

stanje, situacijauopštini ni-

jebezbjedna, a termine ška-

ljarski i kavački klanne tre-

bakoristiti jernanose štetu

timinačemirnimnaseljima.

To suneki odzaključakako-

je je sa 18glasova za i 12pro-

tivusvojilaSkupštinanakon

četvoročasovne rasprave.

Izvještaj koji je odbornicima

predstavio načelnik Odjeljenja

bezbjednostiMarkoRadusino-

vićbiojenakrajudnevnogreda,

ali je procijenjeno da o njemu

zbog važnosti treba raspravljati

na početku zasijedanja.

Pitanja

Radusinović je kazao da je za

devet mjeseci broj narušava-

nja javnog reda i mira manji u

odnosuna prethodne godine.

- Na teritoriji opštine Kotor u

2017.godiniregistrovanoje114

krivičnih djela, što je, u odno-

suna 156 izprethodnogperio-

damanjeza42.Krivičnihdjela

i prekršajapo svimparametri-

mamanje je–kazao jeRadusi-

nović.

Uslijedila su pitanja odborni-

ka. Mićo Dobriša (SNP) je pi-

tao koliko je bilo teškihproval-

nih krađa u 2017. a koliko u

2016. godini, a Vido Drašković

(LP)da li susestvoriliuslovi da

OBKotor preraste u sentar be-

zbjednosti. DraganŠepelj (De-

mokrate) pitao je koliko je ne-

rasvijetljenih ubistava i

zatražiodapolicijaimedijiviše

nekoristeodrednicuškaljarski

i kavački, kada suupitanju kri-

minalni klanovi, jer se radi o

mirnimmjestima. Tanju

Crepulju (Demokrate)

interesovalo je da li se

vodievidencijaonasi-

lju nad ženama i kako

je postupano u tim

slučajevima. Milorad

Vukšić (SNP) je pitao

načelnikada li je zado-

voljan stručno-tehnič-

kim sastavom i time koli-

ko država ulaže u

osposobljavanju kadrova, jer

se pretpostavlja da je kriminal

uvijek ispredpolicije.

Odgovarajući na pitanja Ra-

dusinović je kazao da je ove

godine bilo 40 krađa i teških

krađa, a prošle godine 48. Ra-

svijetljena su 22 od 40 ubista-

va, te ni jedan predmet nije

ostavljenniti neraspoređen.

–Pitanje da li su se stekli uslo-

vi da Odjeljenje bezbjednosti

prerasteucentarbezbjednosti

jezaMinistarstvounutrašnjih

poslova. Štose tičeterminolo-

gije kavački i škaljarski klano-

vi, policija ih rijetko koristi, a

na medije ne možemo uticati

–kazao jeRadusinović.

Ponjegovimriječima,OBvodi

preciznu evidencija o nasilju

nad ženama, a broj slučajeva

porodičnog i nasilja nad žena-

ma je upadu.

– Ali, osim nad ženama ima i

nasilja nad muškarcima – ka-

zao jeRadusinović.

Načelnik OB podsjetio je

da saobraćaj nije u nji-

hov nadležnosti, a sao-

braćajna policija je

odrađivala iposaokoji

nije njihov.

- Taj problem biće ot-

klonjenkadaseizgradi

obilaznica oko Kotora

–kazao jeRadusinović.

Polemika

Odgovorima načelnika OB

Kotor nijesu bili zadovoljni

odbornici vladajuće koalicije.

Prigovorili su da je Radusino-

vić saopštio podatke kojih ne-

ma u izvještaju koji je njima

dostavljen sa skupštinskim

materijalom, da nema infor-

macija o tome koliko je nele-

galnog oružja otkriveno. Pri-

govorili su i da policije nema

na donjem putu, posebno ta-

mo gdje se svakodnevno u

noćnim satima održavaju au-

to-trke.

S.MANDIĆ

NIKŠIĆ

–Na zadovoljstvo

brojnih sportista, ali i rekrea-

tivaca, olimpijski bazenu

nikšićkomSportskomcentru

od juče jeponovootvoren.

Zbog redovnog godišnjeg re-

monta taj objekat je zatvoren

9. septembra, ali u rad nije pu-

štennakonmjesec,kakojebilo

planirano, zbog loših hidro-

loških prilika. U bunarima iz

kojih se zagrijava olimpijski

bazen nije bilo dovoljno vode,

a rukovodstvo Sportskog cen-

tra nije htjelo da rizikuje i na-

stavak rada je odložen.

Uposljednjihdesetakdanaza-

vršena je detaljna dezinfekci-

ja, napunjen je vodom i zagri-

jan, štoznačidaškoleplivanja,

takmičarske ekipe i Nikšićani

koji plivaju rekreativno, sada

ponovo imaju idealne uslove.

Sredinommjeseca u Nikšiću

će se, kao i lani, održati finalni

turnir Kupa Crne Gore u va-

terpolu, a već ima najava da će

se tokom zime na tombazenu

pripremati i brojne ekipe iz

naše zemlje i inostranstva.

Cjenovniksenijemijenjao, što

znači da prijepodnevna karta

košta dva eura, a za 50 centi je

skuplja u večernjim termini-

ma. Mjesečna ulaznica je 30

eura, za sindikalne organiza-

cije 25, dok osobe sa invalidi-

tetomplaćaju 15 eura.

Otkad je nikšićki bazen otvo-

ren, umaju prošle godine, evi-

dentiranojeoko80.000posje-

tilaca.

Ra.P.

Radi bazen

u Nikšiću

Obilne padavine išle na ruku sportistima

IDEALNIUSLOVI:

Olimpijski bazen

Cetinje nakon nevremena u četvrtak

Voda se povukla,

stanje redovno

CETINJE

– Dannakon što je

palogotovo rekordnih350

litarakišepokvadratnom

metru, stanjeuprijestonici

jenormalizovano. Voda se

povukla sapoplavljenogpo-

dručjanaponoru iDonjem

polju.

Nije bilo intervencija vatroga-

saca i spasilaca, a grad uredno

dobija i vodu i struju. Manjih

problema u snabdijevanju

električnom energijom bilo je

u nekim djelovima Katunske

nahije. U školama koje su u

četvrtak bile zatvorene nas-

tava se odvijala redovno.

NivovodenaRijeciCrnojevića

je u padu. Nestalo je i ,,jezero“

sa Vladičine bašte gdje je,

između ostalog, bio potopljen

imlin IvanaCrnojevića, koji je

nedavno obnovljen.

J.Đ.

,,JEZERO“

NESTALO:

Mlin IvanaCrnojevića

učetvrtak i juče

oko 17h

Foto:CETINJSKI LIST

KOTOR:

Odbornici vlasti i opozicije različito o bezbjednosnoj situaciji u gradu

Termin klanovi nanosi

štetu Škaljarima i Kavaču

BURNARASPRAVA:

JučeuparlamentuKotora

Adžić: Zaključcima šaljete lošu sliku o Kotoru

Željko Avramović (DPS) zamjerio je što opozi-

ciji nije data mogućnost da učestvuje u krei-

ranju zaključaka već su ranije pripremljeni, te

da nije tačno da Kotor nije bezbjedan grad. Sa

tim je saglasan njegov partijski kolega Dejan

Adžić, koji je predložio da se ta ocjena isključi

iz zaključaka, što nije prihvaćeno. Vladajuća

koalicija nije prihvatila prijedlog a prolaz

zaključcima omogućila je skupštinskom

većinomuz podršku Hrvatske građanske

inicijative.

Dragan Šepelj (Demokrate) pozvao je odbor-

nike DPS da Željku Aprcoviću uskrate podršku

zato što je najavio da neće glasati za zaključke.

– Aprcović iz ličnih razloga neće da glasa za

usvajanje zaključaka jer se kandiduje za viso-

kog službenika policije – kazao je Šepelj.

Aprcović mu je odgovorio da se radi o vrlo

značajnoj tački dnevnog reda i da je njegova

diskusija bila na fonu svih odbornika te nika-

kve razlike nije bilo u razmišljanju o ovom

problema.

– Polovina koalicionih partija bila je protiv

ovakvih zaključaka i bilo je neophodno da se

donesu zajednički. Što se policije tiče, očigled-

no je da imate aspiracija da budete inspektor,

moguće je da to i ostvarite – poručio je Apr-

cović.

Radusinović:

Kotor je

apsolutno

bezbjedan

– Statistika, činjenice koje

su iznesene u izvještaju,

pokazuju da je Kotor

apsolutno bezbjedan grad.

Pritom, ne treba zaboraviti

da je skoro dva miliona

turista posjetilo Kotor

ove godine i da nije bilo

ozbiljnijih problema. Nema

grada na svijetu u kojem

se ne događaju krađe i

ubistva – rekao je načelnik

Odjeljenja bezbjednosti

Marko Radusinović.

Od januara do

oktobra počinjeno je

114 krivičnih djela, što je 42

manje nego u istomperiodu

prošle godine. Rasvijetljena

su 22 od 40 ubistava – rekao

je načelnik Odjeljenja

bezbjednosti Marko

Radusinović