Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

CrnomGorom

KOLAŠIN

- Od 22. decembra do 15. januara na Trgu boraca biće

organizovan Božićni bazar. Inicijator je Jasmina Salihović koja

živi u Švajcarskoj i vlasnica je irme „Swiss R Montenegro“. Cilj je,

kaže ona, da obogate turističku ponuda, ali i da kreativni Kolašin-

ci dobiju prostor da pokažu koliko vrijede.

- To je izazov i za sve mještane koji imaju šta da ponude turistima

i građanima Kolašina. U toku je izrada drvenih kućica koje će biti

prodajni štandovi na Trgu boraca. Želimo da se na otvorenom

prostoru stvori slavljenička i praznična atmosfera, da se ljudi

upoznaju, vesele i trguju praznične poklone. Da budemo kvali-

tetna dopuna svemo onome što turistički Kolašin nudi u vrijeme

kada se slave katolički i pravoslavni Božić i Nova godina. Božićni

bazar je nešto što krasi zimske turističke centre i sigurni smo da

će i u Kolašinu biti pun pogodak - kazala je Salihović.

Dr.D.

PRAZNIČNAATMOSFERA:

Budući izgledTrgaboraca

Opština Herceg Novi donirala Opštu bolnicu

VRIJEDANPOKLON:

Sauručivanjadonacije

HERCEGNOVI

– Opština je

donirala Opštoj bolnici ,,Melji-

ne“ dva pacijent monitora za

operacionu salu, vrijednosti

6.220 eura. Takođe, obezbi-

jeđena je njihova instalacija,

puštanje u rad, a korisnike su

obučili serti ikovani inženjeri.

Tim povodom juče su bolnicu

posjetili predsjednik i potpred-

sjednik opštine Stevan Katić i

Miloš Konjević i sa izvršnom

direktoricom dr Oliverom Elez

i ljekarima razgovarali o tome

kako bi lokalna vlast još mogla

da pomogne rad ove ustano-

ve. Elez je kazala da će dva

nova pacijent monitora zna-

čajno olakšati rad hirurškog

odjeljenja, koje je izuzetno

važno za grad.

- Nadam se da će hirurško

odjeljenje vratiti povjerenje

građana koje se u jednom peri-

odu izgubilo. Ako se na ovom

odjeljenju rješavaju izuzetna

hirurška stanja, teške povrede

i ranjavanja, znači da su spre-

mni da urade bilo kakvu drugu

intervenciju - kazala je dr Elez i

naglasila da Bolnici nedostaje i

druga oprema.

Riječ je o hirurškoj opremi,

aparatima za anesteziju, steri-

lizatorima, inkubatorima.

Dr Goran Komatina ističe da

je svaka donacija dobrodošla,

posebno zbog toga što je

oprema stara, iz perioda od

prije četrnaest godina.

Ž.K.

Komemoracijomna Stražici obilježeno 76 godina Pljevaljske bitke

Žrtva koja obavezuje

navječnu zahvalnost

PLJEVLJA

–Polaganjemvi-

jenaca i cvijećanakriptu spo-

men-kosturnicenaStražici i

komemoracijompalimborci-

ma i žrtvama fašističkog te-

rora juče jeobilježeno76go-

dinaodPljevaljskebitke.

Borci Crnogorskog partizan-

skog odreda napali su 1. de-

cembra 1941. godine Pljevlja,

sa ciljem da oslobode grad i

povežu se sapartizanskimje-

dinicama Srbije radi dalje za-

jedničkeborbe.Nijesuuspjeli

osloboditi grad, dobro utvr-

đenoditalijanskealpskedivi-

zije. U bici je poginulo 236

boraca, 270 je ranjeno, a to-

kom borbe i pod represalija-

ma okupatora nakon bitke

stradalo je 159 građana Plje-

valja.

Poruka

Vijence na kriptu spomenika

na Stražici položili su pred-

sjednik opštine Pljevlja Mir-

ko Đačić, predstavnici SOB-

NOR-a, organizacije boraca

NOR-aopštinaBerane, Bijelo

Polje, Budva, Kotor, Podgori-

ca, Prijepolje, Herceg Novi,

predstavnici dijela političkih

partija, kao i građani.

Predsjednik opštine Pljevlja

MirkoĐačićkazao jeda ječin

komemoracije snažan izraz i

jasna poruka o istrajnosti i

vječnosti crnogorskogantifa-

šizma.

-Nadanašnji dan, prije76go-

dina, borci iz svih krajeva na-

še domovine, jedan uz dru-

gog , j u r i š a l i su p reko

Golubinje, kroz Židoviće i

Ševare, prekoBogiševca i Sje-

njaka na utvrđena Pljevlja.

Hrabro i herojski nijesu oku-

patoru htjeli prepustiti ni pe-

dalj svojezemlje. Željeli suda

oslobode Pljevlja, da vrate

svoju domovinu i slobodu.

Pljevlja i Crna Gora su pono-

sni na njih, na sve učesnike

prvodecembarske bitke, po-

nosni na njihovu žrtvu, na

muke i patnju, na suze njiho-

vih najbližih, na svaku kap

Pljevaljska bitka, u kojoj su učestvovali borci iz 14

crnogorskih opština, najbolji je primjer kako se hrabrošću

i s ponosombrani rodna gruda i njena sloboda – kazao je

predsjednik OBNOR-a Podgorica Radojica Radojević

TUSERAĐALASLOBODAKRVLJUNATOPLJENA:

SakomemoracijenaStražici

Despotović: Borba protiv fašizma

i neofašizma nikad ne prestaje

Predsjednik Organizacije boraca NOR-a Pljev-

lja Vidoje Despotović je istakao da će imena

poginulih u toj i mnogimdrugimbitkama za

slobodu ostati u trajnom sjećanju, uprkos

nastojanjima nekih da se zaborave.

– Borba protiv fašizma i neofašizma nikad ne

prestaje. Ona traje, posebno u ovom vremenu

kada se sve više i otvorenije veliča izdaja i

sluganstvo okupatoru, a izražava se kroz ini-

cijative za mijenjanje imena ulica, uklanjanje

spomenika i u drugom kontekstu spominju

imena izdajnika, vrši veličanje sluganstva

okupatoru, zanemaruju žrtve i žrtvovanja za

slobodu i tako dalje. Pod vidomdemokratije

ugrožava se sloboda i prava demokratija –

kazao je Despotović.

krvi prolivenu zbog slobode.

Njihova žrtva obavezuje na

nezaborav i vječnu zahval-

nost –kazao jeĐačić.

Sloboda

Predsjednik OBNOR-a Pod-

gorica Radojica Radojević

kazao je da je Pljevaljska bit-

ka jedna od najvećih bitaka

tokom 1941. godine na pro-

storubivše Jugoslavije.

- Ovdje se rađala sloboda krv-

lju natopljena, jačalo bratstvo

– jedinstvo, stvarali uslovi za

život dostojan čovjeka. Plje-

valjskabitkaukojojsuučestvo-

vali borci iz 14 crnogorskihop-

ština jenajbolji primjerkakose

hrabrošću i s ponosom brani

rodna gruda i njena sloboda –

kazao jeRadojević.

A.S.

Ubici je poginulo

236boraca, 270 je

ranjeno, a tokom

borbe i pod repre-

salijamaokupato-

ranakonbitke

stradalo je 159gra-

đanaPljevalja

ROŽAJE:

Firma Velbos počela proizvodnju, posao dobilo osam radnika

Pravemetalne konstrukcije za autoput

Božićni bazar

na Trgu boraca

ROŽAJE

- Bosanska firma

„Velbos“počela jeproizvod-

njumetalnihelemenatakoji

sekoristeugrađevinarstvu.

Sve štonapraveuprostoru

pogona stolarije, dijelane-

kadašnjegGornjeg Ibra, na-

mijenjeno jekineskoj kom-

paniji CRBCkoja gradi

autoputBar - Boljare.

Ta firma, sa sjedištemuBego-

vom Hanu kod Zenice, prije

nekoliko mjeseci je od Vlade,

koja gazduje imovinomGor-

njeg Ibra, zakupila poslovni

prostor, adaptirala ga i opre-

milamašinama za izradume-

talnihkonstrukcija.

Direktor firmeNehadKardo-

vić kaže da je od sklapanja

ugovorasaVladomsvapažnja

bila usmjerena na prilagođa-

vanje hala.

- Nerazdvojni dio priprema

bila je obuka radnika koju

smo organizovali u našimpo-

gonima u Bosni. Angažovali

Angažovali smo osam radnika koji su uspješno završili obuku, a namjera nam je da

do kraja februara, do kada planiramo da uvedemo još dva proizvodna programa,

ukupno zaposlimo 20 radnika - kaže direktor rme Nehad Kardović

smo osam radnika koji su

uspješno završili obuku, a na-

mjera nam je da do kraja fe-

bruara, do kada planiramo da

uvedemo još dva proizvodna

programa, ukupnozaposlimo

20 radnika - kažeKardović.

On dodaje da je jedan od ra-

zlogadaproizvodnjupokrene

u Rožajama bila činjenica da

iz toga grada vodi porijeklo.

- Osim toga, od početka iz-

gradnje autoputa uCrnoj Go-

ri uspješno sarađujem sa ki-

neskim firmama koje su

angažovane na tomprojektu,

jer Velbos izrađuje metalne

konstrukcije za mostove i tu-

nele - rekao jeKardović.

Ponjegovimriječima, nijemu

namjera da Velbos ostane u

Rožajama samo do završetka

autoputa.

- Na sjeveru Crne Gore nema

firmi koje se bave ovom proi-

zvodnjom, atusuuneposred-

noj blizini Srbija i Kosovo, sa

kojima takođe sarađujemo,

što predstavlja realan osnov

da na ovom prostoru ostane-

mo narednih decenija i da

svakako proširimo proizvod-

nju i zaposlimo i do stotinu

radnika - rekao je prvi čovjek

Velbosa.

Kardović podsjeća da je

Velbos osnovan prije 16 godi-

na i dazapošljava220radnika

udvijefabrike,odkojihsejed-

na nalazi u BegovomHanu a

druga uSarajevu.

F.KALIĆ

PLANIRAJUPROŠIRENJEPROIZVODNJE:

IzpogonaVelbosa

NehadKardović

Spremniji

da pruže

prvu pomoć

TIVAT

– Kompanija „Marin

Med Montenegro“ donirala

Aerodromu Tivat automatski

eksterni de ibrilator vrijedan

4.000 eura koji omogućava

nemedicinskomosoblju da

uspješno pruži prvu pomoć

pri srčanom zastoju.

Direktor kompanije „Marin

Med Hrvatska“, dr Rikard

Lenz predao je aparat

direktoru Aerodroma Tivat,

Radovanu Mariću. Donacija

je realizovana posredstvom

crnogorsko-hrvatske irme

„Marin-Med Montenegro“ i u

partnerstvu sa Nacionalnom

turističkomorganizacijon.

Predstavnici kompanije ,,Zol“,

koja je uvoznik automatskog

eksternog de ibrilatora, obu-

čili su osoblje Aerodroma

Tivat kako da koriste uređaj.

S.K.

Aerodromu Tivat

poklonjen defibrilator

Hirurškomodjeljenju

dva pacijent monitora

Kolašin će u špicu zimske

sezone imati novu ponudu