Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Hronika

KOTOR

–S.B. (27) izKotora,

zakojegpolicija tvrdi da je

članorganizovanekriminal-

ne grupeuhapšen je zbog

sumnjeda jeod juna 2015.

godineneovlašćenoorgani-

zovao igrena srećuu lokalu

koji jedržaopodzakup.

Kako se navodi u saopštenju

policije, službenici Sektora

kriminalističkepolicijeraspo-

lagali su operativnim sazna-

njima da se u objektu u kojem

se nalazio kazino „Royal“, a

koji jepodzakupuzelopredu-

zeće „Cattaro Bet“ čiji je vla-

snik S.B, neovlašćeno orga-

nizuju igre na sreću.

-Usaradnjisanadležnimtuži-

laštvom izvršene su neophod-

ne provjere posredstvom

Uprave za igre na sreću, Upra-

ve za inspekcijske poslove i

Poreske uprave – saopšteno je

uz policije.

Oni dodaju da su 30. novem-

bra u koordinaciji i po nalogu

tužioca, a po prethodno pri-

bavljenoj naredbi sudije za

istragu Osnovnog suda u Ko-

toru, pretresli objekat i pro-

našli 15 slot aparata za igre na

sreću i dva stola za rulet, kao i

poslovnu dokumentaciju koja

se odnosi na funkcionisanje

objekta.

-Nakonsprovedenogpretresa,

službenici Uprave za inspek-

cijske poslove – Odsjek za igre

na sreću su na zahtjev službe-

nika Sektora kriminalističke

policije izašli na lice mjesta i

shodno svojimnadležnostima

izvršili očitavanje memorije

pronađenih slot aparata i rule-

ta. Tomprilikom, očitavanjem

memorijepronađenihaparata,

nedvosmisleno je utvrđeno da

su se u objektu nekadašnjeg

kazina „Royal“ od juna 2015.

godine neovlašćeno organizo-

vale igre na sreću–pojašnjeno

je u saopštenju.

Osumnjičeni je uhapšen u ak-

ciji službenika Sektora krimi-

nalističke policije i Odjeljenja

bezbjednosti Kotor, u nastav-

ku aktivnosti koje se preduzi-

maju s ciljem borbe protiv or-

ganizovanih kriminalnih

grupa na području Boke Ko-

torske.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac u Ko-

torukoji jenaložiodaseprotiv

S. B. podnese krivična prijava

zbog postojanja osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo neovlašćeno organizo-

vanje igara na sreću.

Navedeni objekat je shodno

odluci Uprave za inspekcijske

poslove-Odsjekzaigrenasre-

ćuzapečaćen,apronađenislot

aprati i stolovi za rulet biće

predati Upravi za imovinu i

oni ćezajednosapronađenom

poslovnom dokumentacijom

bitipredmetdaljihvještačenja

sciljemutvrđivanjanezakoni-

to stečene dobiti.

Od oktobra pretreseno je 185

lokacijanajuguisjeveruiucen-

tralnoj regiji, i to na lokacijama

koje koriste članovi organizo-

vanih kriminalnih grupa, be-

zbjednosno interesantne osobe

i njima bliska lica. Privedeno je

više osoba, oduzeti su oružje i

municija, skupocjeni automo-

bili, droga, telefoni, ugovori i

druga dokumenta, novac i dru-

ge stvari. Više osoba je uhapše-

nozbogkrivičnihdjelauvezi sa

zelenaštvom, ilegalnim posje-

dovanjem oružja i zloupotre-

bomopojnihdroga.

C.H.

PODGORICA

–MilošMar-

kuš (38) i njegova četiri godi-

nemlađadjevojkaMajaBo-

ljevićuhapšeni suzbog

sumnjeda suupali ukuću

stanodavkeKoviljkeRašović

(64) izPodgoriceuUlici Va-

kaĐurovićauPodgorici i

pretukli je.

Njimajeodređenozadržavanje

do 72 sata, nakon čega će biti

predati sudiji za istrage koji će

se izjasniti o pritvoru. Osum-

njičeni su, naoružani pištoljem

i drvenomletvom, upali u kuću

Rašović. Boljević je nekoliko

mjeseci živjela u stanu koji je

Rašović izdala njenoj rođa-

ki. Zakup je otkazan jer nije

plaćala račune i uništila je stva-

ri.

Slučajjepolicijiprijaviokomši-

ja koji je čuo da Rašović zove

upomoć.

C.H.

PODGORICA

–Pod-

goričani VeselinVra-

nić (30) i BojanKrka-

lović (31) uhapšeni su

u srijeduveče, ubrzo

nakon što su, kako se

sumnja, unaseljuStari

aerodromzapalili au-

tomobilMareVranić.

Osumnjičeni Vranić je

bivši suprug vlasnice

zapaljenog„golfa“.Poli-

cija je u blizini zapalje-

nog „golfa“ zatekla

„bmw“ nikšićkih regi-

starskih oznaka. Pratila

je automobil u kojemsu

bili Vranić i Krkalović.

Osumnjičenima je

određeno zadržavanje.

C.H.

PODGORICA

- Izvršnomdirektoru firme

,,Globalis trejd“RadomiruGlomaziću (33) i

AleksandruMojaševiću (28) juče jenakon

saslušanjakod tužiocaodređenozadržava-

njedo72 sata zbog sumnjedanijesuobezbi-

jedilimjere zaštitena radu, zbog čega je

stradao radnikDefrimPačarizi saKosova,

dok jeSimonGaši povrijeđenna gradilištuu

Bečićima.

Osumnjičenima sena teret stavljada supočinili

krivičnodjeloteškadjelaprotivopštesigurnosti

i izazivanje opasnosti neobezbjeđenjemmjera

zaštite na radu.

Kako je ranije saopštilaUprava policije, sumnja

sedaGlomazićiMojaševićpriizvođenjugrađe-

vinskih radova na parceli uBečićima nijesu po-

stupilishodnopropisimaitehničkimpravilima,

odnosno nijesu obezbijedili mjere zaštite na

radu, te jeusljed tihpropustadošlodo smrti Pa-

čarizija i povređivanjaGašija.

M.L.

PODGORICA

–Protiv tri

osobepodnijete sukrivične

prijave zbog sumnjeda su

počinilevišekrivičnihdjela

izoblasti imovinskogkrimi-

naliteta, dok se jednoodova

tri lica sumnjiči i da jepoči-

nilokrivičnodjelonapadna

službeno liceuvršenju služ-

benedužnosti.

UhapšenjeP.S. (39) izPodgori-

ce zbog osnovane sumnje da je

29. novembra ukrao kočione

djelove, umetke sa teretnih va-

gona koji su bili parkirani na

depou Željezničke stanice u

Podgorici.

Njemu se na teret stavlja kri-

vično djelo krađa u sticaju sa

krivičnim djelom napad na

službeno liceuvršenju službe-

ne dužnosti.

Kako se navodi u saopštenju

policije, krađu je prijavio rad-

nik obezbjeđenja firme „Mon-

teCargo“.

Osumnjičenog je uhapsila sao-

braćajna policija na Bulevaru

PeraĆetkovića.

Sumnjasedajeonprijetiopoli-

cajcuS.P.

- Kada je policijski službenik

S.P. krenuo da upotrijebi sred-

stvo prinude tj. da napravi po-

lugu na ruci P.S, on je, kako se

sumnja, pesnicom zadao uda-

rac policijskom službeniku u

predjelu lica – saopšteno je iz

policije.

Uvozilu„renomegan“kojimje

upravljao P.S. pronađeno je

šest kočionih umetaka koji su

od njega oduzeti i vraćeni od-

govornom licu firme „Monte

Cargo“.

Podgorička policija danas je

uhapsila sedamnaestogodiš-

njeg S.A, rođenog u Italiji, na-

stanjenog u Podgorici zbog

sumnje da je u šest navrata, od

12. novembra do 26. novembra

ove godine, ukrao razne stvari

sa više lokacija.

On je, kako se sumnja, iz firme

„Frigo Elektro“ u dva navrata

iz magacina ukrao 60 motora

od frižidera i kolektomat koji

se nalazio ispred prostorija

magacina. Sumnja se da je S.A.

sa još jednomosobompokušao

da ukrade kompresore od split

sistema.

U tome ga je spriječio radnik

koji ga je vidio kada je presko-

čio ograduodTC„Palada“.

Sumnja se da je S.A, zajedno sa

B.A, Š.B. i B.H, u naselju Donja

Gorica, GolubovcimaiTuzima

ukrao 390 metara kabla, vla-

sništvoTelekomaCrneGore.

Krivična prijava podnijeta je

protiv A.P. (22) iz Podgorice

zbog osnovane sumnje da je

počinio dvije teške krađe. On

je,kakosesumnja,unoćiizme-

đu24. i 25. novembra ove godi-

ne i od 24. do 26. novembra

provalio u dva vozila iz kojih je

demontirao i ukrao akumula-

tore kao i CDuređaje.

C.H.

PODGORICA

–Apelacioni sudpotvrdio je

presudukojomje srpski državljaninVladi-

mirPustai (51) osuđenna godinuzatvora jer

jeuvozu22. aprilapokušaodaprokrijumča-

ri 2.774gramamarihuane zaBeograd.

Prvostepenupresududonijelo je vijeće sutkinje

Višeg sudaMiljanePavlićević.

Ona je tada u obrazloženju odluke navela da je

predstavljenim dokazima utvrđena krivica Pu-

staia.

- Utvrđeno je da je prenosio drogu - marihuanu

zapakovanu u tri pvc kese oblijepljene selotejp

trakom. Droga je bila na zadnjem sjedištu – na-

vodi se uobrazloženjupresude.

M.L.

od okrivljenih za pranje novca

žionovac

slobodu

laštvo skoro godinu provjera-

vakakosupojedinciuinteresu

PzP-a oprali stotine hiljada

dolara a za te optužbe, kako

kažu istražitelji, imaju čvrste

materijalne dokaze.

Istraga

TransakcijeŠćepanovića iKo-

natara u fokus istrage dospjeli

su prošle godine u oktobru,

kada je kod njih pronađen no-

vac sumnjivog porijekla.

KodŠćepanovićajetadazapli-

jenjeno 30.000 dolara, a kod

Konatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolara u eure.

Istražitelji vjeruju da je no-

vac bio namijenjen za isplatu

terenskih aktivistita angažo-

vanih tokomizborne kampa-

nje.

Višemjesečnom istragom

utvrđeno je da se u sefu jedne

banke u Podgorici čuva novac

koji je namijenjen za plaćanje

aktivista PZP-a tokom izbor-

nog dana. Istražitelji su utvr-

dili da jeNikolićuuvišenavra-

ta na račun iz inostranstva

„leglo“ skoro milion eura, a ti

sumnjivi transferi novca subi-

li uglavnom iz bivših sovjet-

skih republika, a sada članica

EU.

Prema podacima do kojih su

došli istražitelji, Nikoliću je u

samojednojtransakciji„leglo“

iz Litvanije 170.000 eura.

Sumnja seda je riječo transfe-

rima novca preko ruskih firmi

sa sjedištemuLitvaniji.

B.R.

SaprivođenjaNikolića

Rasvijetljeno više krađa u Podgorici

Krali motore, kablove,

akumulatore, cd uređaje

Dvanaesta akcija u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa

Osumnjičen za neovlašćeno

organizovanje igara na sreću

Osumnjičenima za napad na Podgoričanku Koviljku Rašović određeno zadržavanje

Par napao stanodavku

PODGORICA:

Policija rasvijetlila

paljenje vozila

Vranić

osumnjičen

da je bivšoj

ženi zapalio

automobil

Osumnjičeni za smrta radnika u Bečićima saslušani kod tužioca

Glomazić i Mojašević

zadržani 72 sata

Potvrđena presuda srpskomdržavljaninu

Pustai dobio godinu zbog šverca droge

HERCEGNOVI

–U na-

seljuTopla 2 jučeoko

17:30 opljačkana jekla-

dionica „Vulkano“ iz

koje jeukradeno500

eura.

Prema nezvaničnim in-

formacijama, za sadane-

poznatimuškarac, koji je

imao kapuljaču na glavi,

ušao jemirnoukladioni-

cu, zaprijetio zaposlenoj

djevojci i tražio novac.

Nakon toga je izašao iz

kladionice i uputio se u

nepoznatom pravcu. U

kladionici, u momentu

pljačke osim djevojke

koja je radila, nije bilo vi-

šeosoba. Policija jeuzela

snimak sa nadzorne ka-

mere.

Ž.K.

Opljačkana kladionica „Vulkano“ u Herceg Novom

Razbojnik odnio 500 eura

Kladionicakoja jebilanameti pljačkaša

Kazino „Royal“