Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Uoktobru je

stavljenovanprometa i uni-

šteno211 kilograma različitih

vrstahrane zbog isteklog ro-

ka, nepostojanjadokazao

porijeklu i nedeklarisanih

proizvoda, kao i izmijenjenih

senzorskih svojstavahrane.

Kako jenavednoumjesečnom

izvještaju Uprave za bezbjed-

nost hrane, veterinu i fitosani-

tarne poslove od polovine ok-

tobra se sprovodi i pojačan

nadzor nadobjektima zaproi-

zvodnjuhljeba i peciva.

-Pregledane su43pekare i na-

ložene sumjerezaotklanjanje

nepravilnosti u određenom

roku. Zbog utvrđenih nepra-

vilnosti inspektori zahranusu

u unutrašnjem prometu pre-

duzeli 73upravnemjere–piše

u izvještaju.

Peciva

Kako je precizirano, dato je

jedno rješenje o privremenoj

zabraniupotrebeprostorijaza

obavljanje djelatnosti pripre-

manja hrane do otklanjanja

utvrđenih nepravilnosti, kao i

rješenje o zabrani rada objek-

tu za proizvodnju hljeba i pe-

civa zbog neispunjavanja pro-

pisanih infrastrukturnih

opštih i posebnih zahtjeva hi-

gijene.

- Inspektori su izdali i rješenje

o zabrani upotrebe vode za

pripremu hrane u ugostitelj-

skomobjektu, kaoi28rješenja

ootklanjanjuinfrastrukturnih

neusaglašenosti u određenom

roku. Izdali su dva rješenja o

stavljanju van prometa i uni-

štavanjunebezbjedehraneza-

tečene u prometu, 21 ukaz o

otklanjanju nedostataka ma-

njeg rizika za čije otklanjanje

je potrebno vrlo kratko vrije-

me i 19prekršajnihnaloga, na-

plaćenih u ukupnom iznosu

od od 6.140 eura - precizirali

suu izvještaju.

Palme

Inspektori su u oktobru radili

kontrole i uprimorskimopšti-

nama i rezultati supokazali da

je u Herceg Novom prisutan

„rast napada crvenog palmi-

nog surlaša“ (insekt koji je po-

guban za kanarske palme).

- U tom gradu je uništeno 25

stabala palmi, uručeno 17 rje-

šenja za sprovođenje fitosani-

tarnihmjera u cilju suzbijanja

crvenog palminog surlaša za

saniranje 50 palmi. Na po-

dručju opština Budva, Bar i

Ulcinj uništene su 23 palme i

data su 22 rješenja za revitali-

zaijuiliuništenjepalmi-nave-

li suu izvještaju.

Kakosudodalikontrolisanasu

i hemijska tretiranja palmi na

javnim površinama kod prav-

nih subjekata, koja se odvijaju

po već donijetim rješenjima.

Iz inspekcije su apelovali na

one koji drže palme, da spro-

vode sve naložene mjere zbog

očuvanja bezbjednosti.

K.J.

PODGORICA

–Višehiljada

RomauEvropi neposjeduje

izvod izmatičneknjige ro-

đenih, što ih izlaže rizikuod

apatridije, jernijesuumo-

gućnosti dadokažudržav-

ljanstvo, tenemoguda

ostvarepristuposnovim

pravima–obrazovanju,

zdravstvenoj zaštiti, niti da

pronađuposao, postanuvla-

snici imovine, vjenčaju se i

registrujurođenjedjece.

To je pokazalo najnovije istra-

živanje Agencije Ujedinjenih

nacijaza izbjeglice(UNHCR),

saopšteno je izkancelarijeove

organizacije u našoj državi.

Poslanica Evropskog parla-

menta i kopredsjedavajuća

Mješovite grupe Evropskog

parlamenta za pitanja borbe

protiv rasizma i za različitost

Soraja Post kazala je da se

romska djeca rođena u Italiji

od roditelja koji su izbjegli to-

komratova na Balkanu suoča-

vaju sa pošasti apatridije, čak i

kada njihove porodice žive u

toj zemlji već decenijama.

Direktor Evropske mreže za

apatridijuKrisNeš objasnio je

da složeni postupci upisa na

Zapadnom Balkanu ometaju

pristuposnovnimdokumenti-

ma i predstavljaju glavni ra-

zlogapatridijemeđuRomima.

J.B.

PODGORICA

- Za trimjeseca četiri fakultetaUniverziteta

CrneGorebićeprilagođenaosobama sa invaliditetom, saop-

šteno je izMinistarstvaprosvjete.

Ugovor o adaptaciji fakulteta u dijelu pristupa potpisali su juče

ministar prosvjete dr Damir Šehović i predstavnik konzorciju-

ma „LD Gradnja-Ramel-Ening“ Desimir Radulović. Kako je

pojašnjeno, adaptiraće Filozofski fakultet u Nikšiću, Građevin-

ski fakultet uPodgorici, Pravni fakultet uPodgorici i Fakultet za

turizamihotelijerstvouKotoru, asveće tokoštati 230.000eura.

Govoreći o važnosti ugovora, Šehović je rekao da pristup objek-

tima osobama sa invaliditetom ne smije biti stvar nečije dobre

volje, većprirodnaobaveza svihorganauključenihuobezbjeđi-

vanje jednakihuslova za svakog građanina.

-To jestekompleksanproces, ali tačinjenicanikoganeamnesti-

ra odobaveza i odgovornosti - kazao je Šehović.

Uoko 107obrazovno-vaspitnihustanova jeprilagođenpristup, a

toaleti su prilagođeni u njih više od 60, ali se, prema riječima Še-

hovića,mora ozbiljno raditi na poboljšanju stanja uovoj oblasti.

Adaptacija se, kako je pojašnjeno iz Ministarstva prosvjete,

obavlja kroz projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za ino-

vacije i konkurentnost“ koji se finansira iz kredita Svjetske ban-

ke u iznosuod 12miliona eura.

N.Đ.

Sapotpisivanjaugovora

Četiri fakulteta biće

prilagođena osobama

sa invaliditetom

Ugovor sa konzorcijumom ,,LD gradnja-Ramel-Ening“

Složeni

postupci upisa

glavni razlog

apatridije

Mjesečni izvještaj inspekcije

U oktobru uništeno

211 kilograma hrane

Kuhinje u školama

i vrtićima uredne

Rezultati ispitivanjapokazali suvisok stepenhigijeneuobjekti-

ma za javnu ishranukoje su tokomoktobra inspektori kontroli-

sali uNikšiću i Baru.

- Inspekcija je kontrolisala 13 kuhinja u školskim i predškolskim

ustanovama i bolnicama na području opština Bar i Nikšić, pri

čemu je kontrolisano poštovanje svih propisanih zahtjeva be-

zbjednosti i higijene tokomrukovanja, obrade, čuvanja i pripre-

me hrane sa posebnimakcentomna dobre higijenske prakse.

Radi provjereefiksnosti uspostavljenihpostupakapranja, čišće-

nja i dezinfekcije radnih površina, opreme i ruku zaposlenih u

ovimobjektimauzeto je28brisevasaradnihpovršina, opreme i

rukuzaposlenih.Rezultatisupokazalipostojanjevisokogstepe-

nahigijene - naveli suu izvještajuUpravezabezbjednosthrane.

PODGORICA

–Banjalučki

biznismenMomirNikolić,

jedanodokrivljenihzapra-

njenovcau srijedu jenapu-

stio spuški Istražni zatvor

nakon što jeViši suduPod-

gorici prihvatio jemstvood

86.400eurakoje jeponudio

kakobi sebranio sa slobode.

Savjetnica za odnose sa javno-

šću Višeg suda u Podgorici,

Aida Muzurović pojasnila je

da je Viši sud prihvatio jem-

stvo Momira Nikolića koje se

sastoji u polaganju gotovine u

iznosu od 50.000 eura dok je

ostatakod36.400euraobezbi-

jeđen upisivanjem hipoteke

na nepokretnost u korist Crne

Gore.

Pozivsuda

Nikolićev branilac, advokat

DraženMedojević potvrdio je

zaPobjeduda jenjegovklijent

na slobodi i damu nijesu odu-

zeta dokumenta.

Portal CDMjuče je objavio in-

formaciju da je Nikolić napu-

stio Crni Goru i vratio se u

BiH.

Advokat Medojević nije želio

da kaže da li je Nikolić napu-

stioCrnuGoru, uzobjašnjenje

da njegovom klijentu nije za-

branjenizlazak iznašedržave.

- Nije mu oduzet pasoš ali je

obavezan da se javi na zahtjev

pravosudnih organa. Ukoliko

se ne bi javio propalo bi jem-

stvo–kazao jeMedojević.

Prije dvije nedjelje Specijalno

državno tužilaštvo podiglo je

optužnicu protiv Nikolića i li-

deraPzP-aNebojšeMedojevi-

ća koji se terete za stvaranje

kriminalne organizacije ofor-

mljeneradipranjanovcauočii

tokomizborne kampanje.

OsimMedojevićaiNikolićana

optužnici su se našli direktor

Pokreta za promjene Dejan

Vujisić, tehnički sekretar te

partije Željko Šćepanović, lo-

kalni diler deviza Gordan Ko-

natar,v.d.glavneurednicepro-

grama TVBudva Iva Pavlović,

član Izvršnog odbora Nove

srpske demokratije Petar

Drašković, Luka Radunović,

sin funkcionera DF-a Slavena

Radunovića, sinovac funkcio-

nera Predraga BulatovićaVla-

dislav Bulatović, predsjednik

mladihDNP-aNikolaJovano-

vić, član Demokratske narod-

nepartijeAleksandarSekulić i

član Glavnog odbora PZP-a

Mladen Jovanović. Oni se te-

rete za članstvo u kriminalnoj

organizaciji i pranje novca u

produženomtrajanju.

Nikolić je bio među prvima

kojisuuhapšeniuokviruistra-

ge o pranju novca koju je Spe-

cijalno državno tužilaštvo po-

krenulo još u oktobru prošle

godine.

Prije20danaizpritvorasupu-

šteniičlanoviPzP-aDejanVu-

jisićiŽeljkoŠćepanovićkojise

sumniče da su kao članovi kri-

minalneorganizacijeučestvo-

vali u poslovima ubacivanja

sumnjivog novca u legalne to-

kove.

Podsjećamo, Specijalno tuži-

PODGORICA

–Okrivljeni

ElvirHajrizaj juče jeupod-

goričkomVišemsudu izno-

seći završne riječi negirao

da je izkoristoljubljaubio

sedamdesetjednogodišnju

staricuAjšuBerišunaĆe-

movskompoljuprošle godi-

ne. SudijaPredragTabaš za-

kazao je izricanjepresude za

21. decembar.

-Nijesamubiobabuza10eura,

babu koja me podigla. Uvalio

sam u ovo i ova dva momka, a

oni nijesukrivi. Jada samubio

babutobihrekao-kazaojeop-

tuženiHajrizaj.

Osim njega na optuženičkoj

klupi su njegova supruga Baj-

ramšaHoti izPeći,HadžiHasi

i SefćetDemiri izPodgorice.

Tužilac Grujo Radonjić kazao

jedauodnosunaoptuženeEl-

viraHarizaja iHajdžijaHasija

ostaje „optužba za razbojniš-

tvo koje je za težu posljedicu

imalo smrt Beriše“, dok je u

slučaju okrivljenih Bajramše

HotiiŠefćetaDemirijaizmije-

njena pravna kvalifikacija dje-

la, pa se više ne terete za smrt

pokojne starice.

Stavodbrane

Branilac prvooptuženog Haj-

rizaja, advokat Slavko Rado-

njić, predložio je sudu da nje-

govom branjeniku donese

oslobađajuću presudu, imaju-

ći u vidu da se radi o mladoj

osobi, ocu troje djece. Odbra-

nasepozvalananalazvještaka

koji je saopštio da je optuženi

ograničenih intelektualnih

sposobnosti i da ne može da

shvati značaj krivičnog djela

kojemu se stavlja na teret.

Branilac Hoti, advokat Pavle

Radonjić kazao je da se u op-

tužnom aktu ne konkretizuje

nijedna radnja njegove bra-

njenice već joj se djelo za koje

se tereti stavlja time što je pri-

sustvovalaspornomdogađaju.

Nakon toga predložio je da je

sud oslobodi od optužbi i uki-

ne joj pritvor.

Branilac optuženog Hasija,

advokat Miodrag Bojanić, na-

veo jeda seoptužnica isključi-

votemeljinanavodnimodbra-

nama optuženih Hajrizaja i

Hoti, te da je na tom osnovu

optužen njegov branjenik,

usljed nedostatka drugih do-

kaza.

U daljem je naveo da je nala-

zomvještakamedicinskestru-

ke ustanovljeno da na ošteće-

noj Beriši nije bilo povrede

nanijete udarcem noža, kako

jeprvooptuženi izniouodbra-

ni, te da je vještačenjem jed-

nog kamena pronađen biološ-

ki trag samopokojneBeriše.

Ocjena

Advokat Bojanić je predložio

da sud donese oslobađajuću

presuduuodnosunanjegovog

branjenika.

Branilac optuženog Demirija,

advokatica Andrijana Razić,

optužnicu je ocijenila nerazu-

mljivom, paušalnom i pravno

neutemeljenom, te predložila

dasudusljednedostatkadoka-

zanjenogbranjenikaoslobodi.

Prema navodima optužnice,

staricu Ajšu Berišu sa Kosova,

koja jebilanastanjenauPodgo-

rici, presreo je Elvir Harizaj i

usmrtio je udarajući je kame-

nom u glavu. U ubistvu mu je,

prema stavuTužilaštva, pomo-

glaosamnaestogodišnjasupru-

ga Bajramša Hoti iz Peći i Pod-

goričani Hadži Hasi i Šefćet

Demiri. Ajša Beriša je ubijena

zbog novca, a kod sebe je imala

svega 10 eura, koje su optuženi

uzeli nakon što su je ubili.

B.R.

Viši sud prihvatio jemstvo od 86.400 eura jedno

Nikolić po

i puštenn

Okončano suđenje optuženima za smrt starice, presuda 21. decembra

Hajrizaj: Nijesamubio

babu zbog deset eura

Viši sud