Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

– Na konferenci-

ji „Uspješne priče“ predstavlje-

na su četiri od 23 realizovana

projekta operativnog progra-

ma „Razvoj ljudskih resursa“

2012 – 2013, u čijem su fokusu

povećanje zapošljivosti za

žene i mlade, kao i približa-

vanje radnih mjesta pripad-

nicima romske i egipćanske

populacije.

Pomoćnik direktora Zavoda

za zapošljavanje David Per-

čobić na jučerašnjoj konfe-

renciji kazao je da je u okviru

projekta „Računovodstvo za

bolju budućnost“, vrijednom

170.847 eura, za tri mjeseca

280 kandidata prošlo obuku

osposobljavanja za računo-

vodstvenog tehničara.

- Od tog broja je 146 dobilo

sertifikat računovođe poslije

polaganja ispita, dok je 230

kandidata dobilo sertifikat o

phađanju obuke – naveo je

Perčobić. Prema njegovim rije-

čima, u 10 gradova osnovane

su biznis jedinice za uspješne

polaznike obuke i u okviru njih

je potpisano osam ugovora o

radu.

- Dok je na otvorenom tržištu,

kod poslodavaca, zaposleno

40 kandidata, odnosno pot-

pisano je 40 ugovora o radu

– rekao je Perčobić.

„Korak bliže ka tržištu rada“,

projekat vrijedan 76.517 eura,

kako je kazao, traje do februa-

ra naredne godine i fokusiran

je na pronalaženje zaposlenja

za pripadnike romske i egip-

ćanske populacije.

Direktor kancelarije HELP za

našu državu Klaus Mok obja-

snio je da je projekat „Obuka

na radu i mentoring za žene

i mlade, sa fokusom na sje-

veroistočni region“, za koji je

opredijeljeno 189.580 eura,

bio fokusiran na povećanje

zapošljivosti žena i mladih,

posebno u Beranama, Petnjici,

Andrijevici i Plavu.

Cilj projekta „Socijalna inkluzi-

ja Roma i Egipćana kroz zapo-

šljavanje“, vrijedan 94.959

eura je socijalna inkluzija

romske i egipćanske popula-

cije, kao i podsticanje njihove

zapošljivosti.

J. B.

rske

lne

ce

ma i van nadležnosti IZ su ne-

legalne. Njima bi kao parao-

brazovnim paraustanovama

trebalo da se bave nadležni dr-

žavni organi, odnosno Pro-

svjetna i druge inspekcije. Di-

plome i zvanja stečena u

takvim paraustanovama

Islamska zajednica u Crnoj

Gori ne priznaje. Kako su na

česta upozorenja izMešihata,

ali i lično od reisa Rifata efen-

dije Fejzića, reagovali „prozi-

vani“ organi, nijesmo podrob-

nije analizirali, ali „stanje na

terenu“ je nepromijenjeno.

ŽenskaMedresa čiji je osnivač

Muftijstvo za takozvani južni

Sandžak, na istom je mjestu, u

centru Rožaja. Nepromijenje-

nih adresa, sa nepromijenje-

nim djelatnostima, su i islam-

ski dječji vrtići i školeKurana.

Pravniokvir

Saistimsuapsolutnonedefini-

sanim statusom u odnosu na

službeni, formalno- pravno i

suštinski verifikovani sistem,

sa vjerskog i sa svjetovnog as-

pekta, a unutar crnogorskog

ustavno-pravnog okvira. Kao

takvi, van su domašaja pro-

svjetnih, vaspitnih, socijalnih i

finansijskih kontrolnihmeha-

nizama,vannadzornihanaliza

programskihidrugihsadržaja,

kao i struktura stalnih i povre-

menihpredavača i vaspitača.

Da li jeUgovor ouređenjume-

đusobnih odnosa od zajednič-

kog interesa između države i

Islamske zajednice dovoljno

jasan, pa je i na osnovu njega

moguće„intervenisati“uobla-

sti vjerskog obrazovanja i vas-

pitanja, dilema jeokokoje, oči-

g l e dno, nema po t pune

saglasnosti. Na dugoročnija,

kvalitetnija i efikasnija rješe-

njamoraće,izgleda,dasesače-

ka do usvajanja zakona o vjer-

skimzajednicama…

R.TOMIĆ

Obezbijeđen prostor za Nacionalni centar za autizam

Kazne za odbijanje vakcinacije

iznosiće od 100 do 2.000 eura

VesnaMiranović

KenanHrapović

Kliničkom centru ustupljena je i kompletna najsavremenija oprema

koja će služiti za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju djece sa

poremećajima iz autističnog spektra – kazala je dr VesnaMiranović

PODGORICA

-Nacionalni

centar za autizamtrebalobi

dapočne sa radomzadvado

trimjeseca– saopštila je ju-

čepomoćnicaministra

zdravljadrVesnaMirano-

vić.

Ona je nakon sjednice Vlade

objasnila da će se Centar, koji

je funkcionalni dio Kliničkog

centra, nalaziti na Zabjelu, u

istojzgradiukojojjeinovofor-

mirani Rehab centar. Klinič-

kom je na trajno korišćenje

ustupljen dio prostora od 410

metarakvadratnih,iimaćepo-

sebanulaz.

Najsavremenijaoprema

-Uzprostor,Kliničkomcentru

ustupljena je i kompletna naj-

Mjesečno - poljoprivrednicama

i preduzetnicama 193 eura

Vlada je na jučerašnjoj sjedni-

ci usvojila i Prijedlog zakona

o izmjenama i dopunama

Zakona o izvršenju Odluke

Ustavnog suda Crne Gore od

19. aprila kojim je utvrđeno

da korisnice koje su radi

ostvarivanja prava na nakna-

du za majke sa troje i više

djece, prestale da obavljaju

preduzetničku djelatnost ili

poljoprivrednu djelatnost kao

osnovno zanimanje imaju

pravo na mjesečnu naknadu u

neto iznosu od 193 eura.

Takvih korisnica, prema evi-

denciji centara za socijalni rad,

kako je rekaoministar rada

i socijalnog staranja Kemal

Purišić, ima 143, odnosno 88

preduzetnica i 55 poljopri-

vrednica.

- Godišnji fiskalni efekat ove

mjere će biti 408.690 eura.

Vlada se opredijelila da retro-

aktivno ovoj kategoriji lica

isplati naknade i za period od

1. jula do 31. decembra i u tu

svrhu opredijeliće 205.490

eura - istakao je on.

Korisnicama kojima su radi

ostvarivanja prava na nakna-

du prestala prava po osnovu

nezaposlenosti, retroaktivno

će biti odobrena isplata, raču-

najući od 1. jula, po 77 eura,

savremenija oprema koja će

služiti za ranu dijagnostiku i

ranu intervenciju djece sa po-

remećajima iz autističnog

spektra, medicinsku rehabili-

taciju djece sa usporenimpsi-

homotornim razvojem, kao i

pružanjauslugaizoblastiado-

lescentne psihijatrije. Zapo-

sleniuNacionalnomcentruza

autizam imaju obavezu da

pružaju sve vrstemedicinskih

uslugakorisnicimaservisaRe-

hab centra - kazala je drMira-

nović.

UskoroćebitiusvojenaStrate-

gija i akcioniplanzatrajnorje-

šavanje problema djece sa po-

remećajima iz autističnog

spektrakojidodetaljadefiniše

potrebe za kadrom u svakom

crnogorskomgradu.

Premanjenimriječima, ucije-

li proces uključićedio ljekara i

medicinskih saradnika koji su

već anagažovani u Kliničkom.

Miranović je pojasnila da je,

kadajeupitnjukadarizdječije

psihijatrije na specijalizaciji

njihdvoje, teda seočekujenji-

hov dolazak. Dječje psihijatre

koji sunapustili Klinički, kako

je naglasila do njihovog dola-

ska nadomjestiće kadrom iz

Kemal Purišić

okruženja.

- Psihologa imamo četiri, od

kojih je jedan klinički. Imamo

jednog doktora fizikalne me-

dicine, a predviđeno je i šest

fizioterepeuta, anabirou ima-

mo kadar koji nedostaje – na-

vela je drMiranović.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada

je usvojila Prijedlog zakona o

zaštiti stanovništva od zara-

znih bolesti koji propisuje

obaveznu vakcinaciju djece

protivodređenihzaraznihbo-

lesti.

Obaveze

Kako je saopštio ministar

zdravlja Kenan Hrapović

ovimpravnim aktompropisa-

na je obaveza sprovođenja

zdravstvenih pregleda nekih

kategorija stanovništva i vak-

cinanacija djece protiv odre-

đenihzaraznihbolesti

Propisana kazna za odbijanje

vakcinacije iznosi od sto do

dvije hiljade eura.

- Radi zaštite stanovništva od

prenosnih bolesti, propisana

jeobaveza sprovođenjazdrav-

stvenih pregleda određenih

kategorija stanovništva, klico-

noša i zaposlenih u objektima

pod sanitarnim nadzorom -

kazao jeHrapović.

Podaci o obaveznimpregledi-

ma evidentiraju se u sanitar-

noj knjižici koju je poslodavac

dužan da čuva u poslovnim

prostorijama u kojima obavlja

djelatnosti.

Sl.R.

uvećana za doprinose za pen-

zijsko i invalidsko osiguranje.

Vlada je za te svrhe opredijelila

672.577 eura godišnje. Ovih

korisnica, prema riječima Puri-

šića, ima oko 603.

Danas sjednica Upravnog odbora UCG

Perović i Orović

kandidatkinje

za prorektorice

PODGORICA

-Upravni od-

borUniverzitetaCrneGore

razmatraćenadanašnjoj

sjednici konsolidovani fi-

nansijski planUniverziteta

za 2018. godinu, saopšteno je

iz tog tijela.

Na sjednici bi trebalo da budu

imenovana i dva prorektora

kojejepredložionovoizabrani

rektorDaniloNikolić. On je za

svoje prve saradnike preporu-

čiovanrednuprofesoricuprof.

dr Đurđicu Perović i prof. dr

Irenu Orović, koje su u pret-

hodnomperiodu obavljale ru-

kovodeće funkcije na Univer-

zitetu.

Usaopštenju se podsjeća da je

Perović dekanica Fakulteta za

turizam i hotelijerstvo u dva

mandataičlanicaSenataUCG.

Prethodno je obavljala duž-

nost prodekanice za nastavu i

rukovoditeljkestudijskogpro-

grama na FTH-u i bila članica

Vijeća za društvene nauke. Bi-

la je predsjednica sektorske

Komisije za turizam, trgovinu

i ugostiteljstvo.

Orović je predsjednica Nauč-

nogodboraUCG,anaElektro-

tehničkom fakultetu je obav-

ljala poslove rukovoditeljke

Računarskog centra i šefa stu-

dijskog programa. Od 2011. do

2015. godine bila je potpred-

sjednica i članica Savjeta za

naučnoistraživačku djelat-

nost pri Ministarstvu nauke.

Članica je radne grupe za pre-

govaračko poglavlje 25 – nau-

ka i istraživanje i članica pre-

govaračkog tima u Briselu za

poglavlje - Podrška inovacija-

ma u Crnoj Gori. Dobitnica je

nagrade Ministarstva nauke

za najuspješniju ženu u nauci

u2012. godini.

N.Đ.

ĐurđicaPerović

IrenaOrović

EVROPSKIFONDOVIPODRŠKADOBRIMPROJEKTIMA:

Sakonferencije

U fokusu su socijalna

inkluzija i zapošljivost

Predstavljen program „Razvoj ljudskih resursa“