Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

– Budžet Mini-

starstva unutrašnjih poslova

za iduću godinu veći je za

gotovo 10 miliona eura, što će

tom resoru omogućiti osavre-

menjivanje opreme i tehničke

kapacitete, kazao je ministar

unutrašnjih poslova Melvudin

Nuhodžić.

On je pred Odborom za

bezbjednost i odbranu, koji

je juče razmatrao prijedlog

Vlade o budžetima ministar-

stava unutrašnjih poslova i

odbrane, kao i Agencije za

nacionalnu bezbjednost, naja-

vio planove MUP-a za narednu

godinu.

- Ovim budžetom smo planira-

li nabavku dva protivpožarna

aviona, jer je to neophodno

Crnoj Gori. Sjećate se ljetos

kakvo je opterećenje bilo,

požari svuda, a kapaciteti

skromni – naveo je Nuhodžić.

Budžetom je, kako je najavio

ministar, planirano i unapre-

đenje kapaciteta za borbu pro-

tiv organizovanog kriminala.

- Država će, u saradnji sa

lokalnim upravama, nadzirati

bezbjednosno interesantne

osobe u Budvi, Kotoru, Baru,

Herceg Novom, Nikšiću i

Podgorici. Lokalne uprave su

saglasne da podijele finansij-

ski teret. Koliko je taj projekat

važan za borbu protiv krimi-

nala, znamo svi i vjerujemo da

ćemo sa ovim bužetom uspje-

ti da testiramo i taj projekat. U

planu je i da se policijska vozi-

la osavremene kamerama, ali

sve to košta pa će razmisliti o

toj ideji – naveo je Nuhodžić.

Kada je riječ o Ministarstvu

odbrane, budžet za taj resor

iznosi 54 miliona eura, što

je za 3.844.000 eura više u

odnosu na ovu godinu.

- Ministarstvo odbrane svake

godine ima sve veći budžet i

to je dobro. Od 2013. do 2018.

uvećanje je oko 13 miliona

eura – naveo je državni sekre-

tar u tom resoru Slobodan

Filipović.

Prijedlogom Vlade za narednu

godinu predviđeno je i uve-

ćanje budžeta za devet odsto

za Agenciju za nacionalnu

bezbjednost.

Đ. Ć.

Odbor za bezbjednost i odbranu

Sa sjednice

Budžet MUP-a veći

za 10miliona eura

PODGORICA

-Tragomin-

formacijao sve razuđenijem

vjerskomobrazovnompara-

sistemukoji jenadjelovima

teritorijeCrneGoreuspo-

stavilonovopazarsko san-

džačkoMuftijstvo, Pobjeda

jeunizu tekstovapokušala

daodgovori nanekoliko

osnovnihpitanjavezanihza

legalitet cijelogprocesa.

Uspjelo se, međutim, tek djeli-

mično - do nivoa takozvane

administrativne evidencije.

Ali, ključna dilema o doku-

mentacionoj osnovi i kontrol-

nim državnimmehanizmima

ostala je nerazriješena, pa ni

do danas nije sasvim jasno po

kojim pravnim normama se

osnivaju vjerske škole izvan

sistema Islamske zajednice u

Crnoj Gori.

Vansistema

Iako se u članu 17 Ugovora sa

državom iz 2012. godine navo-

di da Islamska zajednica ima

pravo da osniva vjerske škole i

obrazovne institucije višeg ni-

voazapotrebeškolovanjavjer-

skog osoblja, nema jasne

odrednice koja bi sugerisala

odnos potpisnica Ugovora

(VladeiIZ)prematakozvanim

alternativnim obrazovnim

ustanovama poput rožajske

ženskeMedrese, islamskih vr-

tića ili školaČasnogaKurana. I

sve to potpuno van sistema i

mogućnostibilokakvekontro-

le Islamske zajednice u Crnoj

Gori.

Učlanu20,doduše,dodatnose

objašnjava da u skladu sa prin-

cipom vjerske slobode, Crna

Gora priznaje osnovno pravo

Rožajske vj

škole neleg

Što sadrži Ugovor omeđusobnimodnosima države i Islamske zajedn

MuftijstvouRožajama

Ključna dilema o

dokumentacionoj

osnovi i kontrolnim

državnim

mehanizmima

ostala je

nerazriješena, pa

ni do danas nije

sasvim jasno po

kojimpravnim

normama se

osnivaju vjerske

škole izvan sistema

Islamske zajednice

u Crnoj Gori

roditelja na vjersko podučava-

nje njihove đece. Ali, ni sa tom

konstatacijom se ne razaznaje

daliIslamskojzajednicipripa-

da ekskluzivno pravo osniva-

nja obrazovnih i vaspitnih

ustanova ili se van tog sistema

mogu uključivati i vjerske za-

jednice čija su sjedišta u dru-

gimdržavama.

Stanjenaterenu

UMešihatu Islamske zajedni-

ce u Crnoj Gori su nedvosmi-

slenojasni-sveustanoveizvan

postojećeg obrazovnog siste-

Savjet za regionalnu saradnju

U Siriji i Iraku ostalo

oko 300 Balkanaca

PODGORICA

- Od 2012. do 2017. oko 1.000 osoba sa Zapadnog

Balkana otputovalo je u Siriju i Irak, njih oko 300 se vratilo, više

od 200 je ubijeno, dok se oko 400 i dalje tamo nalazi, navodi se

u studiji koja je urađena za potrebe Savjeta za regionalnu sarad-

nju. Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Goran Svi-

lanović na drugoj regionalnoj konferencija na Brdu kod Kranja, u

Sloveniji, kazao je da „terorizam treba razumijeti da bi se pobije-

dio, što uveliko prevazilazi vladine i institucionalne mreže i pret-

postavlja bolje razumijevanje određenih društvenih obrazaca“.

- Iako je tempo odlaska građana iz regiona usporio 2015. godine

i skoro u potpunosti prestao do sredine 2016. U isto vrijeme oko

5000 građana Evropske unije otišlo je da se bori u Siriji i Iraku -

rekao je Svilanović.

R.D.

Filozofski fakultet iz Nikšića

Ugovor sa Učiteljskim

fakultetom iz Beograda

NIKŠIĆ

– Sporazum o među-

narodnoj saradnji između

Filozofskog fakulteta u Nik-

šiću i Učiteljskog fakulteta u

Beogradu potpisali su juče

prof. dr Goran Barović i dr

Vera Radović. Višegodišnja

saradnja između dvije uni-

verzitetske jedinice sada je

dobila i formalni epilog, a dr

Vera Radović napominje da će

u budućnosti nastaviti rad na

zajedničkim projektima koji su

predviđeni ugovorom.

- Protokolom je predviđena

mobilnost nastavnog i nena-

stavnog osoblja, suorganiza-

cija međunarodnih skupova,

učešće u raznim stručnim

komisijama i tijelima. Ovakva

saradnja neophodna je svima

nama na ovim prostorima, za

napredovanje nastavnika, ali i

samih ustanova – kazala je dr

Vera Radović.

Dekan Filozofskog fakulteta u

Nikšiću prof. dr Goran Barović

rekao je da je ugovorom pred-

viđena i razmjena nastavnog

osoblja i studenata.

S.D.

Sa potpisivanja

sporazuma

PODGORICA

-UCrnoj Gori

ove godine registrovano je

20novih slučajevaobolije-

vanjaodHIV/AIDS-a,među

kojima je jedna žena, anjih

sedamnalazi seu stadijumu

AIDS-a–kazali suPobjedi iz

Instituta za javnozdravlje.

Kako su naveli, novoregistro-

vani uglavnom imaju između

20 i 39 godina, a inficirali su se

putem homo-biseksulanim

putem. Iz Instituta ističuda je

i uovoj godini odAIDS-aumr-

la jedna osoba.

Povodom obilježavanja Svjet-

kog dana borbe potiv AIDS-a

iz ove zdravstvene ustanove

kažudaunašemdruštvu, kao i

u većini zemalja postoji sti-

gmatizacija osoba koje žive sa

HIV/AIDS-om. Međutim,

slučajevidiskriminacijenijesu

prijavljeni.

Drugi krug prijavljivanja za programstručnog osposobljavanja

Nova šansa za 272 osobe

PODGORICA

-Drugi krug

prijavljivanjapotencijalnih

korisnika zaprogramstruč-

nogosposobljavanjaosoba

sa stečenimvisokimobrazo-

vanjempočećedanas i traja-

ćedo5. decembra, odlučeno

je jučena sjednici Vlade.

Pomoćnicaministra prosvjete

Mubera Kurpejović rekla je

novinarimada jeVladausvoji-

la izvještaj o realizaciji tog

programa za 2017-2018. godi-

nu. Podsjetila je da je za ovu

godinu oglašeno 10.029 rad-

nihmjesta za stručno osposo-

bljavanje, od čega 60 odsto iz

privatnog, a40odsto iz javnog

sektora.Istaklajedasuovego-

dine imali značajno više slo-

bodnih mjesta nego prethod-

nihgodina.

MuberaKurpejović

-Prijavilosenjih3.241,odčega

je 2.969 ostvarilo pravo da se

stručno osposobljava unared-

noj godini. Tu priliku nijesu

dobila272korisnika,najvjero-

vatnije jer su, možda, birali

kompanije imjestakojasubila

atraktivnija u odnosu na nji-

hovprosjekkoji je jedini krite-

rijum- rekla je ona.

Kako je kazala, Vlada je doni-

jela odluku da ide drugi krug

za tih272 korisnika koji su već

prijavljeni, alinijesudobilipo-

slodavca.

-Oni ćebiti uprilici daopet bi-

raju poslodavca, kako bismo

pokušali da postignemo

100-postotni učinak - da svi

prijavljeni potencijalni kori-

snici ostvare pravo na stručno

osposobljavanje - kazala je

Kurpejović.

Ona je podsjetila na analize

koje pokazuju da je u protekle

četiri godine, odvišeod14.000

korisnika koliko ih je učestvo-

valo u programu, njih oko 48

odsto, odnosno skoro 7.000

nastavilo radni angažman.

- To govori da je program

opravdaoosnovnicilj,usmislu

povećanja zapošljivosti mla-

dih - istakla jeKurpejović.

Analiza je pokazala da je i ove

godine najviše radnih mjesta,

oko5.000,oglašenouPodgori-

ci.

Poslodavci, kako je pojasnila,

svakegodineoglašavajunajvi-

šeradnihmjestaizoblastieko-

nomije, zatim iz prava, a onda

slijede jezici i inženjerske na-

uke.

N.Đ.

- Zašto se diskriminacija ne

prijavljuje to jepitanje odnosa

društvapremainficiranojoso-

bi koja strahuje da podatak o

njenomHIV statusu ne bude

zloupotrijebljen.UCrnojGori

nijesu rađena istraživanjame-

đu osobama koje žive sa HIV-

om kojima bi se mjerio nivo

stigme idiskriminacije–kaza-

li su iz Instituta.

Oni su podsjetili da je od po-

četka epidemije 1989. godine

do kraja 2016. registrovano

ukupno228osobainficiranih

HIV-om, te da je u istom pe-

riodu 48 osoba umrlo od

AIDS-a.

Sl.R.

Sedamosoba ima sidu

Institut za javno zdravlje