Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Ustavni sud

jepokrenuopostupakocje-

neustavnosti zakonao ispla-

ti otpremninapenzionerima

KAP-a, saopšteno je iz suda.

Ovu inicijativu su podnijeli

Radovan i Milan Jelušić, kao i

Rajko Šaranović smatrajući da

sporni zakonstavljapenzione-

re KAP-a u povoljniji položaj

od ostalih. Njihovu inicijativu

podržao je i tadašnji ministar

ekonomije Vladimir Kavarić

koji je kazao da zakon nije pri-

mjenljiv te da se ne odnosi na

radnike koji su ostvarili pravo

na penziju.

Pravnu situaciju dodatno

komplikuje činjenica da su su-

dijepodgoričkogosnovnogsu-

da Dragan Babović i Milena

Brajović usvojili tužbene za-

htjeve 400 penzionera KAP-a

koji su prijevremeno penzio-

nisani i naložili Vladi da im

isplatiotpremnine.Penzioneri

bi, uzavisnosti odgodina staža

preostalih do penzije, trebalo

da dobiju od devet do 14 hilja-

daeurauskladusaobračunom

izsocijalnogprogramaiz2009.

godine. Sutkinja Brajović je

navela da je socijalni program

instrument za sprovođenje

ovog zakona te da ne stoji stav

Zaštitnika imovinsko pravnih

interesa da se sticanjemprava

na penziju gubi pravo na ot-

premninu. Iz pregovaračkog

tima radnika tada su pozvali

Vladu da se ne žali na ovu pre-

sudu. Spornim zakonom, koji

je usvojen prije dvije godine,

predviđena je isplata5,4milio-

na eura za 414 penzionera

KAP-a.

M.Lk

.

PODGORICA

–SutkinjaPri-

vrednog sudaBorjankaZo-

govićocijenila jeneosnova-

nimtužbeni zahtjev

„Zetagradnje“, daodglavnog

gradanaplati 3,7miliona eura

za izgradnjupodzemne gara-

ženaStaromaerodromu.

- Tužilac nije izgradio „javnu

garažu“ već garažu za potrebe

svojih objekata shodno pro-

jektu koji je, kao investitor, na-

ručio i predvidio projektnim

zadatkom. Tuženi nije naložio

izgradnju pomenute garaže

tužiocuvećukazaonapotrebu

obezbjeđenja odgovarajućeg

brojaparkingmjesta,dokjetu-

žilac sam odabrao da to spro-

vede izgradnjom garaže, pa se

ista ne može dovesti u vezu sa

planiranom javnom garažom

čija je izgradnja utvrđena

planskim dokumentom - na-

vodi se u obrazloženju presu-

de i dodaje da je javna garaža

po DUP-u bila planirana na

drugoj lokaciji, a ne ispod ur-

banističkih parcela tužioca,

kako su tvrdili u tužbi.

Glavni grad se žalio Apelacio-

nomsudunapresudusutkinje

Dijane Raičković kojom su

obavezani da ovoj kompaniji

isplate šest miliona eura zbog

dvogodišnjeg kašnjenja sa iz-

gradnjom stambeno poslov-

nog objekta kod gradskog sta-

diona.OdApelacionogsudase

čeka i odluka po žalbi glavnog

grada na presudu kojom su

obavezani da isplate 150 hilja-

da eura zbog izgradnja garaža

i parking mjesta u blizini Au-

tobuske stanice uPodgorici.

M.Lk.

PODGORICA

–Sosijete

ženeralebankaMontene-

grodobila jenagraduza

bankugodineuCrnoj Go-

ri, kojudodjeljuje finan-

sijskimagazin„TheBan-

ker“u izdanjuFinancial

TimesGroup.

Nagrada je, kako je saopšteno

iz banke, na ceremoniji u

Londonu uručena predsjed-

nikubordaMiloraduKatniću

i izvršnom direktoru za ko-

mercijalne poslove Radulu

Raoniću.Ovo ječetvrti put da

ovaj magazin proglašava SG

zabankugodineuCrnojGori,

a osmo internacionalno pri-

znanje koje je banka dobila.

- Nagrada je priznanje misiji

SGMontenegrodabudeban-

ka za primjer u odnosima

prema klijentima, koja prati

potrebe građana i privrede i

ostvaruje zavidne i stabilne

rezultate poslovanja. Nagra-

da je dokaz profesionalizma

zaposlenih i povjerenja sva-

kog od 65 hiljada naših klije-

nata - kazao je Katnić, a Rao-

nić najavio da nastavljaju na

istom putu da građanima,

malim i srednjim preduzeći-

ma, privredi i javnomsektoru

pružajukvalitetne usluge.

Magazin „The Banker“ od

1926. godine, objavljuje glo-

balne finansijske informacije

namijenjene finansijskimek-

spertima imenadžerima.

M.P.M.

PODGORICA

-Vlada je za

narednugodinuutvrdila

18.185dozvola zaprivreme-

ni boravak i rad stranaca,

saopšteno jenapres konfe-

renciji nakon sjednice.

Generalnadirektoricazatrži-

šte rada i zapošljavanje uMi-

nistarstvuradaEdinaDešić je

kazalada je odukupnogbroja

raspoređeno 13.185 dozvola.

- Pet hiljada dozvola izdvoje-

nojeurezervu,kojeMinistar-

stvo može dodatno raspore-

diti u skladu sa potrebama

tržišta rada i na zahtjevZavo-

da za zapošljavanje – objasni-

la je ona.

Dodala je da je za privremeni

boravak i rad utvrđeno 8,31

hiljada dozvola, za sezonsko

zapošljavanje 3,55 hiljade, a

za pružanje ugovorenih uslu-

ga 1,32hiljade.

-Zagrađevinarstvojenamije-

njeno 4,4 hiljade dozvola, za

ugostiteljstvo 3,71 hiljada, za

trgovinu na veliko i malo 1,15

hiljada. Predstavnici Vlade

odlučni su da se posvećeno

bave kontrolom zapošljava-

nja stranaca i plaćanja obave-

zapremadržavi po tomosno-

vu , ka ko b i s e s uz b i o

neprijavljeni rad - kazala je

Dešić.

Vlada je produžila važenje

Uredbeosubvencijamazaza-

pošljavanje određenih kate-

gorija nezaposlenih osoba do

kraja naredne godine.

M.P.M.

PODGORICA

- SavjetCentralnebankeusvojio je jučeodlu-

kuouslovima zadavanjekreditabankamau slučajupotreba

za likvidnošću, saopšteno jenakon sjednice.

-Stupanjemnasnaguoveodlukeprestajedavažiodlukaobližim

uslovimazadavanjekreditabankamazaodržavanje likvidnosti,

kao i odlukaoodobravanjufinansijskepomoći ukrajnjoj instan-

ci, čimese ispunjavazahtjev izpregovaračkogpoglavlja17 - eko-

nomska imonetarnapolitika, udijelukoji seodnosi na instituci-

onalnu nezavisnost centralne banke i zabranu monetarnog

finansiranja – saopšteno je nakon sjednice.

Savjet jeusvojio i set odlukakojima seomogućavaprimjename-

đunarodnogstandardafinansijskogizvještavanja9,od1.januara

naredne godine.

M.P.M.

Savjet Centralne banke

Uskladili kreditiranje sa EU

Nagradamagazina „The Banker“

Sosijete - banka

godine u Crnoj Gori

Pokrenut postupak ocjene ustavnosti leks specijalisa

Otpremnine penzionera

KAP-a pod lupom

Advokat

nezadovoljan

Ovakva odluka ne čudi

advokata penzionera Sava

Šofranca, koji smatra da

su članovi Ustavnog suda

birani po kriterijumu poli-

tičke podobnosti i da se

sveo na pomoćni organ

Vlade.

- Da je tako, ukazuju broj-

ni primjeri, gdje je ovaj

nazovi sud utvrđivao da su

neustavni propisi tek kada

bi već proizveli posljedice

u smislu nelegalnog ubi-

ranja prihoda od građana,

dok je pokazivao neviđenu

ažurnost kada su u pitanju

propisi na osnovu kojih

su građani mogli ostvariti

neko pravo - kaže Šofra-

nac i dodaje da se Vlada

sakrila iza izičkih lica.

Odbijena tužba kojom je Zetagradnja od Podgorice tražila 3,7miliona

Svoju garažu proglasili javnom

Vlada utvrdila kvotu za narednu godinu

Za rad stranaca

18.185 dozvola

mo cijenama impulsa u inostranstvu

Maksimalna cijena SMS poru-

ke je šest centi, auslugepreno-

sa podataka i MMS poruka 20

centi. To je urađeno na osnovu

sporazuma o sniženju cijena

usluga rominga u ove četiri dr-

žave iz 2014. godine.

J.R.

U EU

naredba,

kod nas

molba

Predlažemda direktno

komunicirate sa telefon-

skimoperaterima kako

bi dobrovoljno smanjili

troškove i ako je moguće

ponudili cijene rominga za

EU, odgovorio je potpred-

sjednik Evropske komisije

Andrus Ansip resornim

ministrima Crne Gore, BiH,

Srbije i Makedonije Dra-

gici Sekulić, Ismiru Jusku,

Rasimu Ljajiću i Damjanu

Mančevskomna prijedlog

da i za njih važe evropske

direktive.

On smatra da je za ove

države najkorisnije da

omoguće veću transparen-

tnost tarifa za korisnike.

- Moje službe uskoro poči-

nju studiju u cilju praćenja

usluga elektronskih komu-

nikacija na Zapadnom

Balkanu i u Turskoj, koja

će omogućiti poređenje sa

članicama EU – naveo je

Ansip i dodao da rezultate

očekuju 2018. godine.

Interesantno je da je direk-

tiva o ukidanju rominga u

EU jedina koja se praktično

primjenjuje bez ikakve

konsulta-

cije sa

opera-

terima.

Nakon

Makedonije

Bugarska hoće da

potpiše sporazume o

ukidanju rominga sa

CrnomGorom, BiH i

Srbijom

Imenovan Savjet za reviziju

planskih dokumenta

Vlada je imenovala Savjet za reviziju planskih dokumenta

u kom je 36 članova - stručnjaka za urbanizam, arhitekturu,

građevinarstvo, geodeziju, elektrotehniku, poljoprivredu i

šumarstvo, te predstavnici opština.

Za v.d. direktora Direkcije javnih radova imenovan je Almer

Kalač, za sekretara Ministarstva saobraćaja Adis Pepić, za

direktore direktorata u ovomministarstvu Emina Mujević

Kara, Mirsad Ibrahimović i Zoran Kostić. Za direktora Akre-

ditacionog tijela imenovan je Milivoje Pavićević, a za v.d.

direktora Agencije za zaštitu prirode Nikola Medenica. U bord

IRF-a imenovani su dr Zoran Vukčević, Irfan Husović i Džemal

Radončić.

Uručenjenagrade

Andrus

Ansip

JednaodzgradaZetagradnjenaStaromaerodromu

Penzioneri KAP-a