Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Vašington drži

širomotvorene oči u iščeki-

vanju predsjedničkih izbora u

Crnoj Gori. Rusija će svakako

iskoristiti priliku da se umiješa,

iako je Crna Gora sada u Alijan-

si. Bojimo se moldavskog sce-

narija u kojem je prošao kandi-

dat koji ima potpuno suprotnu

viziju od proatlantske. To je

naša velika briga, jer želimo

da na čelu Crne Gore vidimo

predsjednika koji će nastaviti

put NATO države ka Evropskoj

uniji - kaže u intervjuu Pobjedi

Dejmon Vilson, potpredsjednik

Atlantskog savjeta u Vašin-

gtonu.

POBJEDA:

Objavili ste sa

kolegama izAtlantskog

savjeta uVašingtonu izvje-

štaj „Balkannaprijed - nova

američka strategija za

region“ ukojempredlaže-

te uspostavljanje stalnog

američkog vojnogprisustva

u Jugoistočnoj Evropi. Sa

druge strane, znate da je

ovaj region veoma intere-

santanRusiji, Kini i Turskoj,

a ostaje otvorena perspek-

tiva ulaska svihdržava u

EU. Kako komentarišete

situacijuu regiji i ove brojne

uticaje?

VILSON:

Tačno je, vidimo

druge globalne igrače, koji

su veoma zainteresovani za

Zapadni Balkan, bilo da je riječ

o Kini, Turskoj, Rusiji ili zemlja-

ma Bliskog istoka. Naravno da

se nudi ekonomsko povezi-

vanje i investicije. No, postoje

i drugačiji odnosi - između,

recimo, Rusije i Crne Gore -

gdje ima i izraženih političkih

interesa jedne strane.

Balkan je za Sjedinjene Ame-

ričke Države region u koji smo

istorijski uložili mnogo, a za

EU je neodvojivi dio Evrope.

Smatramo da je ovo ključno

vrijeme da demonstriramo

našu konstantnu posvećenost

i prisustvo kako bismo osi-

gurali nastavak procesa koji

će Balkan dovesti do ulaska

u EU. I, ukoliko SAD investira

u ovu strategiju, možemo sa

Evropomda napravimo veli-

ku stvar na Balkanu. Ukoliko

ostavimo odnose na ovoj razi-

ni i ostanemo ambivalentni,

može se otvoriti put ka nekoj

većoj krizi u regionu. Sa ovom

strategijom imamo šansu da

uspijemo.

POBJEDA:

Prošle nedjelje su

održani lokalni izbori u četiri

crnogorske opštine. Vlada-

juća partija je osvojila vlast

u svimopštinama, dok je

opozicija loše prošla, a neke

partije iz takozvanoggra-

đanskogbloka sudoživjele

drastičanpad. Da li sada

očekujete da će se tzv. gra-

đanska opozicija okupiti oko

Demokratskog fronta, čijim

liderima se sudi za pokušaj

terorizma uoči prošlogodiš-

njih izbora?

VILSON:

Vidio sam rezultate

izbora koji pokazuju veliku

podršku radu Vlade. U demo-

kratskim sistemima morate

imati kredibilnu i državi lojalnu

opoziciju i veoma sam zabri-

nut što Demokratski front ne

zadovoljava te kriterijume.

Zabrinut sam jer vidim veliki

uticaj Rusije, kroz novac i priti-

sak. Vidimo lidere DF-a koji su

u centru pokušaja prevrata i

ne doživljavamo ih kao demo-

kratsku opoziciju. Mislimda su

ovi izbori pokazali da je opozi-

cija neorganizovana i podije-

ljena. Nadam se da će se kroz

vrijeme stvoriti neka forma u

opoziciji koja će podržati stra-

teški put zemlje, koja je članica

NATO i pouzdan partner SAD.

Posljednje što Crnoj Gori treba

je opozicija koja je podloga za

strane interese.

POBJEDA:

UCrnoj Gori se

naredne godine održavaju

predsjednički izbori. Kakva

suočekivanja SADodovih

izbora i da li je izvjesnomije-

šanjeRusije?

VILSON:

Bili bismo naivni da

ne očekujemomiješanje Rusi-

je. Umiješali su se i u američke

izbore, i u Bregzit, a posebno

će se miješati u Crnoj Gori

nakon pokušaja

prevrata. Zato

moramo preduzeti

demokratske mjere

da preduprijedimo

takve namjere.

SAD drže širomotvore-

ne oči kada su predstojeći

predsjednički izbori u pitanju.

Rusija će svakako iskoristiti

prliku da se umiješa, iako je

Crna Gora sada u Alijansi. Boji-

mo se moldavskog scenarija u

kojem je prošao kandidat koji

ima potpuno suprotnu viziju

od proatlantske. To je naša

velika briga, jer želimo da na

čelu Crne Gore vidimo pred-

sjednika koji će nastaviti put

NATO države ka Evropskoj

uniji.

POBJEDA:

Nije poznato

da li će kandidat DPS na

predsjedničkim izborima

biti lider te partijeMiloĐuka-

nović. Unekimmedijskim

interpretacijama izvještaja

Atlantskog saveza sadašnji

predsjednikDPS-a se, skupa

sa nekim liderima regiona,

negativno konotira. Koliko

su takve interpretacije zaista

zasnovane na stavovima iz

vaše strategije?

VILSON:

Gospodin Đukanović

će odlučiti da li će se kandido-

vati, ali moramnaglasiti da nije

bez razloga najpopularniji poli-

tičar ovoliko godina. Da, proči-

tao samneke izvještaje o našoj

strategiji koji pogrešno tuma-

če naše poruke. Srijećem se sa

liderima po cijelom regionu,

ali moramda kažemda Crna

Gora ne bi bila u Alijansi da nije

bilo liderstva Mila Đukanovi-

ća. On je najveći vizionar na

ZapadnomBalkanu, lider koji

zna kuda vodi svoju zemlju, a

da ne remeti odnose sa drugi-

ma. Njegovom zaslugom, jer je

bio na čelu političkog pokreta

za osamostaljenje, Crna Gora

je danas suverena i bezbjed-

na zemlja koja ima svoj put

razvoja. Ne postoji ništa osim

velikog poštovanja za njegovu

biogra iju i velike liderske spo-

sobnosti.

Svakako, u Izvještaju šaljemo

signal regionu da mora posto-

jati demokratska kompeticija

u svimdržavama regiona.

Potpuno je pogrešno dovoditi

to u vezu sa kritikomprema

Đukanoviću i to iz više razlo-

ga. Kao prvo, ako pogledate

izbore u Crnoj Gori, oni se

održavaju po svimdemokrat-

skimnačelima, tu nema samo

jednoga koji dobija uvijek sve i

postoji veoma kompetitivno

okruženje. Da je opozici-

ja organizovanija - bila

bi uspješnija.

Osim toga, Demo-

kratska partija

socijalista,

koliko ja znam,

uvijek vlada

u koalicija-

ma, to nije

autokratska

vlast samo

jedne parti-

je. U takvoj

političkoj areni

Đukanović osta-

je najpopularniji

igrač i zainteresovan

je da Crna Gora osta-

ne suverena i sigurna i u

savezništvu sa SAD-om. Nije

diplomatski da mi pričamo ko

bi trebalo da bude novi pred-

sjednik, ali postoji veliko oče-

kivanje Vašingtona da, ko god

da pobijedi, ostane naš partner

i da dovrši put integracija Crne

Gore u EU.

POBJEDA:

Atlantski savez,

iakonije vladina, politički je

veoma uticajna organizacija

u SAD-u. Da li će ova strategi-

jabiti diopolitike Stejt depar-

tmenta prema Balkanu?

VILSON:

Mislimda mi ova-

kvim strategijama određu-

jemo kuda Vašington želi da

ide. Na ovomprojektu smo

radili sa članovima Kongresa,

Bijele kuće, Stejt departmenta,

Pentagona i Američke vojske

i nadamo se da će ključni

elementi ove strategije obez-

bijediti osnovu za politiku koju

će Stejt department voditi na

Balkanu. Jučerašnji i današnji

sastanci su potvrda da je Stejt

department zainteresovan da

napravi strategiju zajedno sa

Evropom koja će se oslanjati

na ovaj dokument.

MarijaJOVIĆEVIĆ

PODGORICA

-Ministar

vanjskihposlovaSrđanDar-

manovićocijenio jeda se re-

gionponovo suočava sapoli-

tičkim, bezbjednosnimi

ekonomskimizazovima i

istakaovažnost aktivnog,

vidljivog i posvećenog zajed-

ničkog angažmanaEU, NA-

TOi SjedinjenihDržava.

Onjejučegovorionakonferen-

ciji „Oblikovanje budućnosti

INTERVJU:

Dejmon Vilson, potpredsjednik Atlantskog savjeta u Vašingtonu

Naivno je vjerovati da

se Rusija neće umiješati

upredsjedničke izbore

Udemokratskimsistemimamorate imati kre-

dibilnu i državi lojalnuopoziciju i veoma sam

zabrinut štoDemokratski front ne zadovolja-

va te kriterijume.Mislimda su lokalni izbori

pokazali da je opozicijaneorganizovana i podi-

jeljena. Nadamseda će se vremenomstvoriti

neka formauopoziciji koja će podržati stateš-

ki put zemlje, koja je članicaNATO i pouzdan

partner SAD. Posljednje štoCrnoj Gori treba je

opozicija koja je podloga za strane interese

Moskva se umiješala i uameričke izbore, i u

Bregzit, aposebno će semiješati uCrnoj Gori

nakonpokušajaprevrata. Zatomoramopre-

duzeti demokratskemjeredapreduprijedi-

mo takve namjere

Ministar vanjskih poslova u Vašingtonu

Darmanović: Region se ponovo suočava

sa političkim i bezbjednosnim izazovima

Balkana u eri nesigurnosti“,

koju je organizovao Atlantski

savjet Sjedinjenih Američkih

Država. Konferencija je bila

usmj erena na po l i t i čke,

bezbjednosne, ekonomske i

druge aspekte integracionih

procesa Zapadnog Balkana u

cilju njegove trajne i održive

stabilizacije, demokratizacije i

ekonomskog prosperiteta,

navedenojeusaopštenjuMini-

starstva.

Darmanović je kazao da Crne

Gore kao odgovorna članica

NATO doprinosi savezničkim

aktivnostima, posebno udijelu

očuvanja bezbjednosti, borbe

protiv terorizma i projektova-

nja stabilnosti van granica Ali-

janse.

- Podsjetivši da će Crna Gora

naredne godine predsjedavati

Američko-jadranskom pove-

ljom (A5), Darmanović je naja-

vio da će fokus predsjedavanja

biti na očuvanju i jačanju rele-

vantnosti Povelje kao jednog od

glavnih mehanizama za inte-

gracionu i bezbjednosnu sarad-

nju u regionu - navedeno je u

saopštenjuMinistarstva.

Z.D.

SrđanDarmanović

DejmonVilson