Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Kultura

CETINJE

–Zapostojeću

alarmantnu situacijuuNa-

rodnommuzejukreiran je

akcioni planrješavanja, aon

definiše listuprioritetana

čijemvrhu jeprojekat sana-

cije i reorganizacije central-

nogdepoa–kazala jedirek-

toricaNarodnogmuzejadr

VjeraBorozan, jučenekon-

ferenciji zanovinare.

Odgovarajući na ključni poda-

takUpravezazaštitukulturnih

dobara o nestanku više od

2.900 predmeta iz zbirki Mu-

zeja, Borozan je istakla da pro-

ces revizije, odnosno utvrđiva-

nja činjeničnog stanja u

zbirkama teče paralelno sa sa-

nacijom depoa. Samo završe-

takrevizije, premanjenimrije-

čima, način je da se konstatuje

stvarno stanje, potvrde ili de-

mantuju svi eventualni propu-

sti koje je muzejski tehničar

Aleksandar Berkuljan naveo u

krivičnoj prijavi Osnovnom

javnomtužilaštvunaCetinju.

- Ali, moram da napomenem

da je pitanje centralnog depoa

istanjesamihmuzejskihpred-

meta još jedangorući problem

naše institucije – kazala je Bo-

rozan.

Ona nije mogla da precizira

rok do kojeg će nagomilani

problemi biti riješeni, navode-

ći da joj treba podrška Mini-

starstva kulture i Vlade Crne

Gore.

Svi suznali

Borozan je objasnila da je na-

kon preuzimanja funkcije di-

rektorice Narodnog muzeja,

avgusta ove godine, sagledala

stvarnostanjeuinstituciji.Re

-

zultat prvobitnog uvida, kako

je istakla, bilo jekonstatovanje

alarmantnog stanja u skoro

svim segmentima rada muze-

ja, uključujući i samo fizičko

stanjemuzejskihpredmeta.

- O konstatovanom stanju lič-

no sam informisala tadašnjeg

ministra kulture Janka Lju-

movića i po dogovoru sa njim

inicirala kontrolu, koju je

sprovelo Ministarstvo kultu-

re. Pošto su izvještaji mojih

kolega i zaključci dokojihsam

samadošla kontrolomobjeka-

ta NMCG potvrđeni zvanično

i odMinistarstva kulture, do-

nijet je akcioni plan rješavanja

najkritičnijih problema umu-

zeju - kazala jeBorozan.

Analizom stanja, ali i pravnič-

kih propisa, prema njenim ri-

ječima,konstatovanojedai

„sama problematika za-

šititepokretnihkultur-

nih dobara ima odre-

đenihpropusta.“

- Počevši od osigu-

ranja muzejskih

predmeta koje nije

predviđeno zako-

nom, do sistemati-

zacije Muzeja koja,

između ostalog, ne

predviđa poziciju re-

ferenta depoa.

Na osnovu svega izlože-

nog stiče se jasnija slika

uzroka stvaranja i nagomila-

vanja problema. Zašto nikada

nije došlo do njihovog siste-

matskog, temeljnog i stručnog

rješavanja, pitanje je za sve

nas, kako za nas zaposlene u

Muzeju, tako i za bivše ruko-

vodstvoiMinistarstvokulture

i sve nadležne organe – kazala

jeBorozan.

Neštopronađeno

Pomoćnik za stručne poslove

Narodnog muzeja Miloš Vu-

kanović kazao je da je revalo-

rizacija, tj. provjera kulturne

vrijednosti svih dobara, rađe-

na prema dokumentaciji iz

60-ih koja je, u nekimslučaje-

vima, prikazivala samo broj-

čanozbirnostanjepredmetau

zbirkama, bez pojedinačnog

pobrojavanja ili opisa pred-

meta koji su ih činili.

- Od tada su i institucije i zbir-

ke više puta doživjele tran-

sformaciju, seljenja, poplavu

iz 1986. godine itd… Te tran-

sformacije nijesu adekvatno

bilježenetokomproteklihšest

decenija.Međutim, to ne zna-

či da se desila „pljačka“ niti

„pohara“. Određen broj pred-

meta je već pronađen, dok

drugi, iako se ne nalaze u zbir-

kama u formi iz 60-ih mogu

biti u nekimdrugim, transfor-

misanimzbirkama, jer seu sa-

momNarodnommuzejunala-

zi veliki broj predmeta koji

nijeobrađenkrozprocesreva-

lorizacije–rekaojeVukanović

i dodao daNarodnimuzej ima

inventarne knjige za sve svoje

jedinice, osim za novoformi-

rani Istorijskimuzej.

Prema njegovim riječima, iz-

vještaj Uprave za zaštitu kul-

turnih dobara, kojim se kon-

statuje manjak predmeta, nije

senzacionalno otkriće, jer su

zanjega znali zaposleni uMu-

zeju, stručnjaci koji su radili

revalorizaciju, ali i nadležni u

Ministarstvukulture.

- Šira javnost nijebilaupoznata

o rezultatima revalorizacije, iz

više razloga, prije svega jer re-

zultati stanja zbirki, koje supo-

kazali elaborati, nijesu konačni

i pokrenuli su jedine moguće

logične procese za utvrđivanje

konačnog stanja - proces revi-

zije. Na pitanje javnosti zašto

ništanijepreduzeto,odgovorje

da jestesvešto jezakonompro-

pisano–kazao jeVukanović.

Poutvrđivanjuanomalija,pre-

ma njegovim riječima, staro

rukovodstvo NMCG je zapo-

čelo reviziju dok je novo, for-

mirano avgusta ove godine,

nastavilo taj proces. Revizija

će se, kako je rekao, raditi i na

osnovu lične dokumentacije

bivšihkustosa.

Povratakdjela

Upravnica Umjetničkog mu-

zejaMirjana Dabović-Pejović

kazala je da je ta ustanova u

februaru prošle godine zapo-

čela reviziju fonda. To će biti,

kako je objasnila, prva cjelovi-

tarevizijauUmjetničkommu-

zejuodnjegovog osnivanja.

- O toku revizionog postupka

inspektor za kulturnu bašti-

nuiupravamuzejadobijali su

mjesečne izvještaje. Taj dio

posla je praktično okončan, a

finalni izvještaj revizije će bi-

ti zaokružen u sljedećih ne-

koliko mjeseci. Njegovi re-

zultati će omogućiti da se

jasno sagleda stanje fonda,

analiziraju anomalije i pred-

lože mjere za dalje postupa-

nje po svim osnovama, na

osnovu apsolutno validnih

podataka, bez spekulacija i

poluinformacija – kazala je

Dabović-Pejović.

Onajedodaladaje,odsvogdo-

laska na mjesto rukovodioca

Umjetničkogmuzeja, umartu

2015. godine, inicirala povra-

tak djela koja su decenijama

bila ustupljena pojedinim in-

stitucijama u Crnoj Gori. To-

kom2015. i 2016. godineumu-

zej je, prema njenim riječima,

vraćeno 28 djela, dok se 50 i

dalje nalazi u Rezidenciji

predsjednika u Plavom dvor-

cu.

J.NIKITOVIĆ

Narodni muzej počeo revizijumuzejskih zbirki, dodatni problempoplave depoa

Akcioni plan riješiće

alarmantnu situaciju

Borozan: Radim 100 posto i u Pragu i na Cetinju

OdgovarajućinapitanjaPobjede,direktori-

caNarodnogmuzejaVjeraBorozanpotvr-

dila je da, pored obaveza u Muzeju, radi i

kaopredavačnaAkademijilikovnihumjet-

nosti uPragu. To je, kako je istakla, neome-

ta da sa punim kapacitetom obavlja sve

svojedužnosti.

POBJEDA:

Jeste li bili svjesni nagomila-

nihproblemauoči preuzimanja funkcije

uNarodnommuzeju?

BOROZAN:

Kako sammogla da budem

svjesna?

POBJEDA:

Da li ste se interesovali ili vas

jenekouputioštaVasčeka?

BOROZAN:

Nijesambilaupućenazatošto

samdošla iz inostranstva, iz Češke, u kojoj

sam studirala, živjela itd. Tako da nijesam

pratilaradovogmuzeja.

POBJEDA:

Poredproblema i brojnihpo-

slova koje treba obaviti u Muzeju, da li

smatratedaadekvatnomožeteobavljati

posaoprvogčovjekauNarodnommuze-

ju,ukolikoporedtogaimatejošjedanpo-

saouČeškoj?

BOROZAN:

Kad sambila kandidovana na

ovu funkciju, saministromkulture Jankom

Ljumovićemvodila sammnoge razgovore.

Rekla sammudapredajemnaAkademiji li-

kovnih umjetnosti u Pragu i da imamugo-

vor sa tom institucijom još sljedeće dvije

godine i da je zamene to jako bitno. Rekla

sammu da je to jedan od uslova pod kojim

ću dapreuzmemMuzej.Dakle,jaidaljepre-

dajemna Akademiji u Češkoj i radimuMu-

zeju. Vjerovatno znate za termin „home

o ice“,pavammogudatimojmejldavidite

koliko ja dnevno primammejlova tokom

mogradauPraguinakolikibrojodgovorim.

POBJEDA:

Dobro,alijavaspitamdaliste

sigurnidaadekvatnomožetedaobavlja-

te svoju dužnost budući da na radnom

mjesu u Narodnommuzeju provodite

polamjeseca,apolauČeškoj?

BOROZAN:

Mislimda veoma adekvatno

obavljam svoj posao za sada i možete da

viditerezultate.Drugo,nijeistinadaprovo-

dimpolamjesecauNarodnommuzeju.

POBJEDA:

Reciteondakolikoprovodite

uMuzeju.Imaminformacijudajetood10

do12dana?

BOROZAN:

Svaki put drugačije, zavisi od

predavanja, kolikomogu da ih koncentri-

šem, ukoji period. Jasamovaj uslovposta-

vila od početka. Svima je bilo jasno. Mini-

star kulture Janko Ljumović je o ovome

informisao Vladu Crne Gore. Nažalost, još

nemamugovor kojim je to de inisano. Bila

ja u Pragu ili na Cetinju, svejedno je. Ja ra-

dim100postoinon-stopiuPraguinaCeti-

nju.Otomemogudasvjedočekolege.

Muzejski

predmeti u

jako lošem

stanju, lavori

skupljaju

kišnicu

Direktorica Narodnog mu-

zeja Vjera Borozan nije os-

porila anomalije brojnog

stanja zbirki, ali je insistirala

da jemnogo bitniji problem

stanje samih eksponata i

ostalihmuzejskihpredmeta.

- Stanje većine muzejskih

predmeta jako je loše, prije

svega zbog neadekvatnih

uslovaizlaganjaideponova-

nja. Najkritičniji problem sa

kojimsenaša institucijamo-

mentalnosuočavajenavira-

njevode i pojavabuđi ucen-

tralnom depou NMCG u

kojem se čuva najveće kul-

turnoblagoovedržave–ka-

zala jeBorozan.

Fotogra ima i kamermani-

ma medijskih kuća nije do-

zvoljeno da snime depoe,

niti postavke u Narodnom

muzeju, uz obrazloženje da

za to mora da se ispoštuje

procedura. Direktorica Bo-

rozan uvela nas je jedino u

svoju kancelariju, gdje smo

vidjeliplafonekojiprokišnja-

vaju i dva lavora koji saku-

pljajukišnicu.

Zašto

nikada nije došlo do

sistematskog, temeljnog i

stručnog rješavanja problema

pitanje je za sve nas, kako

za nas zaposlene uMuzeju,

tako i za bivše rukovodstvo i

Ministartstvo kulture i sve

nadležne organe – kazala

je Vjera Borozan

MilošVukanović, VjeraBorozan iMirjanaDabović-Pejović jučenakonferenciji zanovinareuNarodnommuzeju

KancelarijadirektoriceBorozanprokišnjava

M.BABOVIĆ