Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

CrnomGorom

KOTOR

–Stanje javnog reda

imirakao i bezbjednost sao-

braćajana teritoriji opštine

stabilno je– stoji u izvještaju

Centrabezbjednosti koji će

danas razmatrati odbornici

na sjednici Skupštine.

U dokumentu koji je potpisao

načelnik Marko Radusinović

navodi seda je zadevetmjese-

ci bilo manje narušavanja jav-

nog reda imira.

-Broj narušavanja javnog reda

i mira u prvih devet mjeseci

2017. godine jemanji uodnosu

na prethodne godine, s timšto

napominjemo da nije bilo ve-

ćih narušavanja koja bi uzne-

mirilagrađane–navodiRadu-

Kotor: Centar bezbjednosti o bezbjednosnoj situaciji za devet mjeseci

Manje krivičnih

djela, više žrtava

saobraćajnihnesreća

Od januara

do oktobra

registrovano

je 48 krivičnih

djela, dok ih je

u istomperiodu

prošle godine

bilo 66

Na dnevnom redu odluka

o finansiranju sporta

Odbornici kotorske skupštine trebalo bi danas pored ostalog

da raspravljaju i o prijedlozima odluke o podsticajima razvoju

poljoprivrede, nacrt odluke o izmjeni odluke o boravišnoj

taksi, kao i nacrt programa za zaštitu i očuvanje područja

Kotora za narednu godinu.

Na dnevnom redu je prijedlog odluke o sportu, izmjena odlu-

ke o upravljanju kulturnimdobrom i naknadi koja se plaća

prilikomobilaska kotorskih bedema i Tvrđave Sveti Ivan.

sinović.

Što se tiče stanja bezbjednosti

saobraćaja, kako se navodi,

brojpoginulihjevećiuodnosu

na prethodnu godinu.

- To je posljedica niza okolno-

sti među kojima je i veoma ra-

zuđena putna mreža opštine,

kao i veliki broj gostiju u ljet-

njoj sezoni. Kada je u pitanju

broj povrijeđenih, tu imamo

smanjenje. Napominjemo da

su službenici policije u pogle-

du bezbjednosti saobraćaja

bili vanredno angažovani, što

je za rezultat imalo povećanje

podnesenihprekršajnihprija-

va, te naloga za plaćanje nov-

čane kazne. Takođe je i dupli-

ran broj lica lišenih slobode

koji su upravljali vozilom pod

uticajem alkohola – stoji u iz-

vještaju.

Stanje kriminaliteta u kotor-

skoj opštini prema tom doku-

mentu je zadovoljavajuće. Od

januaradooktobraregistrova-

no je 48 krivičnih djela, dok ih

jeuistomperioduprošlegodi-

ne bilo 66.

S.M.-I.T.

ROŽAJE

- USrednjoj struč-

noj školi uRožajama, stvo-

reni sudobri prostorni i ka-

drovski uslovi za školovanje

kuvara i konobara–kazao je

afirmisani profesor kulinar-

stvaMilanBukaricakoji jeu

toj vaspitno-obrazovnoj

ustanovi održaopredavnje

budućimkolegama.

Bukarica je kazao kako je do-

bro što su rukovodstvo škole i

resorno ministarstvo imali

sluhadapokrenu te smjerove.

- Tržište rada u Crnoj Gori

praktičnovapi za timkadrovi-

ma.VjerujemdaćeškolauRo-

žajama iznjedriti kvalitetne

kadrove koji će željeti da po-

stanu vrhunski stručnjaci –

kazao jeBukarica.

Profesorkulinarstva,FaikDe-

deić, podsjetio je da se Sred-

njoj stručnoj školi nakon de-

ceniju i po ponovo obrazuju

kuvari i konabri. Upisano je 17

kuvara i osamkonobara.

- Rožajsko tržište iščekuje te

Rožaje: Kulinar Milan Bukarica posjetio Srednju stručnu školu

Odlični uslovi za školovanje

kuvara i konobara u Rožajama

OBRAZUJUKVALITETNEKADROVE:

BukaricauRožajama

kadrove koji sudeficitarni, jer

na Birou rada nemamo ni jed-

nog kuvara ni konobara. To

znači da su ugostiteljski

objekti uskraćeni za školova-

ne kadrove. Potrudili smo se

da uz pomoć Ministarstva

prosvjete opremimo školski

restoran sa kuhinjom, a sklo-

pili smo ugovore i sa renomi-

ranim ugostiteljskim objekti-

ma u gradu u kojima naši

učenici obavljaju praktičnu

nastavu. Vlasnici ugostitelj-

skihobjekata imajusamorije-

či hvale za naše đake i najav-

ljuju da će svih 25 učenika

ovih struka nakon završetka

školovanja dobiti posao u

struci. Pozitivno je to što je

Ministarstvo prosvjete dodi-

jelilo redovne i dualne stipen-

dije našim učenicima, što je

dodatnamotivacija da se uče-

nici i njihovi roditelji opredje-

ljuju za izučavanje ovih smje-

rova –kazao jeDedeić.

On je najavio da će budući ro-

žajski kuvari i konobari uče-

stvovati na takmičenjima u

zemlji i regioni. Uvjeren je da

će se naćimeđunajboljima.

F. KALIĆ

Akcija komunalne policije u Herceg Novom

Srušena tri ,,divlja“

objekta na Gomili

RUŽILIGRAD:

Lokacijanakon rušenjaobjekta

HERCEGNOVI

-Nelegalni objekti koji sugodinamanaruša-

vali izglednaseljaGomila srušeni su jučeponaloguSlužbe

komunalnepolicije i inspekcijskognadzoraopštine.

Riječ je o dva betonska i jednom limenom objektu, koji su bili

bespravno podignuti, napušteni i puni otpada. Nakon rušenja

terenjeočišćen.Naovajnačinkonačnojeriješenopitanjekojeje

bilopredmet pritužbi brojnihmještana, obavijestili su izSlužbe

komunalne policije.

Plan lokalneuprave jedaunarednomperioduova lokacijabude

iskorišćena za izgradnju igrališta za djecu.

Ž.K.

D.O.O. „Park prirode Dragišnica i Komarnica“

Danilo Tomić v.d. direktora

ŠAVNIK

– Odbornici najmanje crnogorske opštine i juče su zasije-

dali, a na dnevnom redu bio je samo prijedlog odluke o osnivanju

društva sa ograničenomodgovornošću „Park prirode Dragišnica i

Komarnica“.

Verifikovana je i odluka donijeta na prethodnoj sjednici da se za

vršioca dužnosti direktora društva imenuje mr Danilo Tomić.

Ra.P.

BIJELOPOLJE

- Udruženje

oboljelih odmultiple skleroze

obilježilo je deceniju rada. Na

svečanoj godišnjoj skupštini

usvojen je izvještaj o radu sa

finansijskim izvještajem za

prošlu godinu, ali i dodijelje-

ne zahvalnice svima koji su

doprinosili radu udruženja i

pomagali ostvarivanju njiho-

vih ciljeva.

Predsjednica udruženja Lidija

Guberinić kazala je da imaju

dosta razloga za zadovoljstvo.

- Kreiranje inkluzivnog crno-

gorskog društva pretpostavlja

saradnju sa institucijama i nji-

hovu senzibilisanost, a oni se

tom saradnjom i te kakomogu

pohvaliti. Rad ovog udruženja

u deceniji za nama obilježilo je

to što smo od početka znali šta

hoćemo i želimo i tražili smo

načine kako to i da postigne-

mo. Naša misija jeste poboljša-

nje sveukupnog kvaliteta živo-

ta ljudi koji žive sa multiplom

sklerozomu BijelomPolju i sve

projekte bazirali smo na potre-

bama naših članova. Najprije

smo razvijali servise podrške,

pomoć u kući, presonalnu asi-

stenciju, fizioterapiju u domo-

vima korisnika, ali, budući da

oni nijesu bili dovoljni, jer je

mladim ljudima potrebna da

budu profesionalno dokazani,

krenuli smo u proces pristupa-

nja mjerama aktivne politike

zapošljavanja osoba sa invali-

ditetom i profesionalne rehabi-

litracije. Možemo se pohvaliti

da danas sprovodimo projekat

zapošljavanja naših članova,

i to bilježimo kao veliki uspjeh

u desetogodišnjici rada udru-

ženja - istakla je Guberinić.

V.Šb

.

Bjelopoljsko udruženje oboljelih od skleroze

Obilježili deceniju rada

PONOSNINAREZULTATE:

Sa svečane sjednice