Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

CrnomGorom

Cetinje

–Obilnepadavi-

nepraćene jakimjužnim

vjetromzadale suproble-

meunekolikoopština. Naj-

teža situacija jebilanaCe-

tinjugdje jedo jučepalo

skoro400 litara kišepo

kvadratnommetru. Veći

diogradabio jedo 17 sati

bez struje jer jedošlodo

havarijena trafostanici. U

mraku jeostalo još nekoli-

koprigradskihnaselja.

Na Donjem polju u ranim ju-

tarnjim časovima poplavljen

je jedanbroj podruma, voda je

počeladaulaziiupojedineku-

će. Brzom intervencijom va-

trogasaca spriječene su veće

štete. Bager firme koja radi na

sanaciji ponora seusljed jakog

vjetra prevrnuo i tokom dana

je već bio kompletno prekri-

ven vodom. Dom zdravlja i

Opšta bolnica Danilo Prvi za

napajanjeelektričnomenergi-

jomkoristili su agregat. Struje

nije bilo osimu srednjemi do-

njemdijelu grada, ni na Vreli-

ma, Njegušima, Lovćenu, u

Katunskoj nahiji, u dijelu sela

uRiječkoj nahiji.

Uosnovnimškolama„Njegoš“i

„Lovćenskipartizanskiodred“,

kao i u Dnevnom centru, zbog

nestanka struje nije bilo nasta-

ve.

Problematična jebila situacija

i na Rijeci Crnojevića, tamo je

tokomdanavodadošlanapola

metra od šetališta.

U ulici pored Starog igrališta

jučeujutrodošlo jedonesreće

kada je vozilo sa nekoliko rad-

nika albanske nacionalnosti

propalo u kanal. Oni su, kako

saznajemo, pokušali da prođu

UlicomNikole Lekića koja je

na dijelu poslije nadvožnjaka

bila potpuno pokrivena vo-

dom. Promašili su kolovoz i

upali kanal. Na sreću, niko od

njihnije povrijeđen.

Vatrogasci su juče tokomdana

imali nekoliko desetina inter-

vencijana ispumpavanjuvode

izpoplavljenihpodruma, kao i

na kućama gdje je jak vjetar

oštetio krovove.

J.Đ.

Tivat

Obilne padavine, praćene po-

vremeno i jakim vjetrom, nisu

donijele Tivćanima velike ne-

volje.Komunalnopreduzećeje

imalo samo jednu intervenciju

i to u Krašićima, gdje je oko

5:30 sati vjetar sa jedne kuće

oborio skelu, koja je slomila

stablo masline a ono blokiralo

put. Na uklanjanju stabla, koje

je potrajalo oko sat, bilo je an-

gažovano šest radnika.

Tokomnoći i u jutarnjim sati-

maulicesubileprekrivenevo-

dom, ali nije bilo izlivanja ka-

nala i potoka. Nakon najave

crvenog meteoalarma ekipe

Komunalnog su pregledale

kanale i potoke, koje suočistili

u avgustu i koje od tada čiste

svakog petka.

-Na svakihsedamdanapriku-

pe se po dva kamiona gabarit-

nog otpada, uglavnomnamje-

štaja - naglasio jeĐukić.

Zbog jakih udara južnog vjetra

juče je avion Montenegro er-

lajnza na liniji Beograd - Tivat,

koji je po redu letjenja trebalo

dastigneu9:40,preusmjerenna

aerodrom u Podgorici. Avion je

nakon slijetanja i ostao na tom

aerodromu, pasuputnici koji su

u 13:50 sati iz Tivta trebalo da

polete za Beograd autobusima

prevezeni doPodgorice.

S.K.

Bar

Nevrijeme je prouzrokovalo

brojnekvarovenamrežiubar-

skoj opštini. Bez napona su

bili Mrkojevići, dio Dobre vo-

de i dio Zaljeva, Polje, Tomba,

Čeluga, Sutomore, Čanj,Miši-

ći i Veliki pijesak. Kvar je ot-

klonjen oko 13:30 časova.

Snabdijevanje vodom bilo je

uredno. Za 24 sata u Baru je

palo 45 litara kiše po kvadrat-

nommetru.

V.K.V.

Nikšić

Svi putevi od grada podno

Trebjese do ŠćepanPolja imo-

sta na Đurđevića Tari juče su

bili prohodni, ali su se s vreme-

nanavrijemepojavljivaliodro-

ni, pogotovo u pivskom kraju i

odŠavnikakaBoanu,zbogčega

su se morale angažovati uto-

varnelopate. Prviozbiljnijina-

govještaj početka zime žitelji

ovihkrajevanajbolje suosjetili

zbog čestih prekida u napaja-

nju električnom energijom, a

sve su izazvale enormne pada-

vine, kiše i jak vjetar.

Juče su i u centru Nikšića bili

česti ispadi, pojedina sela bila

su više sati bez napona, kao i u

pivskom i drobnjačkomkraju,

ali su ekipe elektrodistribute-

ra stalnobile na terenu i otkla-

njale kvarove.

Ra.P.

HercegNovi

Obilne padavine, palo je oko

100 litara kiše po metro kva-

dratnom, i jak južni vjetar, ko-

ji je juče i tokom noći između

srijede i četvrtka na udare do-

stizaobrzinudo75km/h, nisu

prouzrokovali veću štetu na

područjuopštine.

Kakojekazaoglavniinspektor

u Komunalnoj policiji Darko

Klasić,ekipesublagovremeno

reagovale na najavljeni crveni

meteoalarm.

- Bilo je više prijava građana

čiji su stanovi poplavili zbog

začepljenih odvoda i oluka. U

jednomslučajusmointerveni-

sali u Bijeloj sa članovima

Službe zaštite i spasavanja –

kazao jeKlasić.

Manjih intervencija je bilo na

saobraćajnicama sa kojih su

uklanjali odlomljene grane

drveća i nanosepijeska. Vjetar

je iskrivio rasvjetni stub na ri-

vijeri, a ekipe Komunalno-

stambenog sugauklonile i po-

staviće novi čimse vremenske

prilike poboljšaju.

Ekipe suangažovanena čišće-

nju odvodnih kanala, potoka i

rešetki duž glavnih i lokalnih

saobraćajnica. I dalje se najvi-

še vode sakuplja na dionici

magistrale na kružnomtokuu

Meljinama, u Igalu kod ben-

zinskepumpekaoikodzgrade

Novljanke naToploj.

Na području hercegnovske

opštine nije bilo prekida u vo-

dosnabdijevanju i napajanju

električnomenergijom.

Šteta nije zabilježena ni u

gradskoj luci na Škveru.

Po riječima v.d. direktora

Agencije za gazdovanje grad-

skom lukom Boža Ukropine,

tokomnoći i jutrabili sužesto-

ki talasi koji su prebacivali lu-

kobran.

- Podigao se i veliki plimni val,

ali srećom, prošlo je sve bez

posljedica. Vlasnici suobilazi-

li plovila, a i zaposleni uAgen-

ciji su u pripravnosti. Nevrije-

me se smiruje i vjerujemo da

neće biti problema - kazao je

Ukropina.

Ž.K.

Kotor

Nevrijeme, obilne padavine

praćene grmljavinom u Boki

poznatokao„subitana“, zada-

lo je glavobolje Kotoranima.

Jugo je podigao talase koji su

prelazili parapetne zidove, pa

su ulice u Starom gradu bile

pod vodom. Posebno je nevre-

menu bila izložena prčanjska

strana.UDobrotijejak,nama-

hove i olujni južni vjetar izva-

lio par stabala, u staromgradu

voda izvire izšahti, pločnici su

mala jezera.

Otežan je saobraćaj priobal-

nimputevima.

S.M.

Obilne padavine i jak južni vjetar u nekoliko opština stvorili probleme

Najviše posla imaće

cetinjski komunalci

Operativni

štab za

zaštitu i

spašavanje

Direktoratzavanrednesitu-

acije uputio je juče Cetinju

pumpu za ispumpavanje

vodeizpoplavljenihprosto-

ra.Kakojesaopštenonakon

sjedniceOperativnogštaba

zazaštitu i spašavanje, to je

bila jedina pomoć koju su

pružili jer nije bilo potrebe

za angažovanjem resursa

sadržavnognivoa.

- Operativni štab je razmo-

trio i pripremljenost držav-

nihorgana,organadržavne

uprave i jedinica lokalne sa-

mouprave za odgovor na

zimsku sezonu, naročito sa

aspekta poplava i ekstre-

mnihmeteorološkihprilika.

Predstavnici subjekata si-

stema zaštite i spašavanja

saopštili su da su preduzeli

neophodnemjere i radnje s

ciljem preventivnog i ope-

rativnogdjelovanjausluča-

ju mogućih elementarnih

nepogoda. Posebna pažnja

data je izradi planske doku-

mentacije u oblasti zaštite i

spašavanja na lokalnomni-

vou, aktivnom učešću op-

štinskih timova za zaštitu i

spašavanjeupreduzimanju

mjera i aktivnosti iz svoje

nadležnosti, a takođe je na-

glašeno da koordinacija iz-

među državnog i lokalnog

nivoa u ovoj oblasti mora

bitikontinuiranaikvalitetna

–navedeno jeusaopštenju.

Na sjednici je, kako stoji,

usvojena Informacija o po-

žarimau2017. godini.

Vozači, oprez

Iz Automoto saveza savjetuju vozačima da ne voze bez

opreme jer su kolovozi mokri, te da na putevima koji prolaze

duž klisura i usjeka ima sitnijih odrona.

Posebnu pažnju treba da obrate vozači koji prolaze kroz

kanjon Platije jer se niz stijene slivaju ,,vodopadi“.

Kotor

Cetinje, bager podvodom

Donjepolje

HercegNovi