Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

CrnomGorom

BUDVA

–Lokalnauprava

planirala jebudžet za 2018.

godinuu iznosuod

39.453.974eura, koji će za

skoro2.500.000eurabiti ve-

ći odovogodišnjeg. Najveće

povećanjeodnosi senakapi-

talne izdatkekoji će iznositi

15.438.500eura, što je zaoko

5.000.000višenego tekuće

godine.

To je predviđeno nacrtomod-

lukeobudžetukoji jena javnoj

raspravi do 12. decembra.

Prioriteti

Sekretar Sekretarijata za fi-

nansijePetarOdžićjekazaoza

Pobjedu da su tim nacrtom

budžeta obezbijeđena sred-

stva za finansiranje prioritet-

nihpotreba stanovništva.

- Izdvojena su i sredstvazana-

mjene kojenijesuunadležno-

sti lokalne samouprave, obra-

zovanje, zdravstvo, školstvo i

druge društvene djelatnosti

koje se finansiraju izdržavnog

budžeta, kako bi se poboljšao

kvalitet života u našoj opštini.

Tako ćemo naredne godine za

obrazovanje izdvojiti 100.000

eura,

azazdravstvo70.000.Za

lokalnu infrastrukturu je iz-

dvojeno9.444.500eura, odče-

ga1.000.000zanjenusanaciju

jer se nalazi u lošem stanju–

kazao jeOdžić.

Prihodi

Najveći priliv opština očekuje

odporezainaknada,16.751.000

eura odnosno 8.300.000 eura.

Kapitalni prihodi iznose uku-

pno 9.000.000 eura, od čega će

od prodaje zemlje dobiti

3.000.000 eura, a ostatak od

naknada za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta

(4.000.000 eura od pravnih,

odnosno 2.000.000 eura od fi-

zičkih lica).

Od poreza na nepokretnost

opština računa na 12.000.000

eura. U stavci takse, navedeno

BUDVA: Sekretar za finansije Petar Odžić o nacrtu budžeta za narednu godinu

Za kapitalne projekte

petmiliona eura više

Izdvojena su i sredstva za namjene koje nijesu u

nadležnosti lokalne samouprave kao što su obrazovanje,

zdravstvo, školstvo i druge društvene djelatnosti koje se

nansiraju iz državnog budžeta – ističe Petar Odžić

je da će po tom osnovu priho-

dovati 835.000 eura, od čega

najviše (650.000 eura) od ko-

munalne takse za korišćenje

prostora na javnim površina-

ma. Stavkaostali prihodi izno-

si 4.050.000 eura i obuhvata

pored ostalog prihode odnov-

čanihkazniioduzetihimovin-

skihkoristi, kao i odkamata za

neblagovremeno plaćanje

obaveza.

Obaveze

Za izmirenje naslijeđenih

obaveza opština je planirala

4.200.500 eura. Kako je u na-

crtuobjašnjeno,mogućajeko-

rekcija te stavke.

- Uzimajući u obzir visinu ne-

izmirenih obaveza, kao i česte

prinude naplate koje se rea-

lizuju po tom osnovu, teško je

predvidjeti realizaciju ove

stavke, stoga postoji moguć-

nost značajnog odstupanja od

planiranog–navedenojeudo-

kumentu.

Odžić objašnjava da je nacr-

tom predviđeno ispunjenje

obaveza izzaključenihugovo-

ra. Za tu namjenu planirano je

1.605.000 eura a realizacija će

zavisiti od stepena izmirenja

obaveza prema firmi WTE

(postrojenje za prečišćavanje

otpadnihvoda).

-Vodiloseračunaoispunjenju

predizbornih programa kao

što je uređenje terena za sport

i rekreaciju, izgradnja višena-

mjenskog objekta za potrebe

biblioteke-čitaonice, pozori-

šta i protokola na zadužbini

Luketića, te finansiranje turi-

Za sport

800.000 eura

Kada je o rashodima riječ,

lokalna uprava će najvi-

še izdvojiti za kapitalne

izdatke – 15.438.500 eura,

od čega za infrastrukturu

9.444.500 eura, a za građe-

vinske objekte 2.855.500

eura. Projekti nevladinih

organizacija biće podržani

sa 70.000 eura, institucije

kulture 300.000 eura, a

političke partije 334.993

eura. Mjesnim zajednicama

je namijenjeno 30.000

eura, dok će izdvajanja

za sport biti u visini od

800.000 eura. Radio tele-

viziju Budva iz opštinske

kase dobiće 780.000 eura,

Grad teatar 1.000.000, a JU

Muzeji i galerije 1.150.000

eura.

Nacrtombudžeta je za

zarade i doprinose namije-

njeno 5.370.750 eura, što

je za skoro 500.000 eura

više u odnosu na tekuću

godinu.

Nacrtombudžeta je

za zarade i doprinose

namijenjeno

5.370.750eura, što je

za skoro 500.000eura

više uodnosuna teku-

ćugodinu

stičkihambulanti i podstanica

hitnemedicinskepomoći.Na-

stavićemo da kupujemo udž-

benika osnovcima kao i inve-

sticiona ulaganja u školske

objekte, unapređenje imoder-

nizaciju sistema deponovanja

i sakupljanja otpada – navodi

Odžić.

Onnakrajuzaključujeda jena

osnovu planiranih prihoda i

rashoda budžet i sanacioni i

razvojni.

- Sa jedne strane se trudimo

da saniramo obaveze iz pret-

hodnog perioda, a sa druge da

se odrade investicioni zahvati

nužni sa poboljšanje kvaliteta

života građana, a sve u okviri-

ma zakonom propisanih nor-

mi izoblasti finansija–zaklju-

čio jeOdžić.

I.T.

PetarOdžić

UKASISKORO40MILIONA:

Budva

NIKŠIĆ

– Predstavnici četi-

ri porodicekoje su iseljene

2009. godine izbaraka zbog

izgradnjeBulevara 13. jul,

nastavili suprotest ispred

zgradeopštine. Kako jeka-

zaoDarkoRadulović, pro-

test sunastavili nakon što su

razgovarali saombudsma-

nomodkojeg sudobili prav-

ni savjet danastave svoju

borbuprotivopštine jer suu

pravu.

- Na osnovu papira koje smo

imdali na uvid, pravna služba

zaštitnikaljudskihpravasaop-

štila nam je da opština nije

smjela da namukida novčanu

naknadu za stanarinu dok tra-

je sudski postupak – kazao je

Radulović.

Porodice Raduna Bojića, Sve-

tlane Bojić, Raduše Ognjeno-

vić i Darka Radulovića potpi-

sale suuoči iseljenjaugovor sa

opštinom kada je na njenom

čelu bioNebojša Radojičić, da

ćeimlokalnaupravamjesečno

za kiriju isplaćivati po 150 eu-

radok trajnone riješe stambe-

no pitanje. Odluku je krajem

2014. godine ukinuo Veselin

Grbović. Porodice su se žalile

sudu koji je prema konačnoj

odluci presudio u korist opšti-

ne.

Bojić, jedna od iseljenih, po-

tvrđujeda suodombudsmana

dobili mišljenje koje je na nji-

hovukorist.

- Kod ombudsmana su nam

uzeli dokumentaciju. Napisa-

će prijavu protiv opštine jer,

kako su kazali, opština nije

smjela da postupi ovako pre-

ma nama. Tačnije, kada smo

dobili slučaj dva puta na

Upravnom sudu nijesu smjeli

davamukinukirijesvedopra-

vosnažne presude. Angažova-

ćemo novog advokata, jermo-

ramo da se borimo – poručila

je Bojić ističući kako će nasta-

viti da protestuju ispred zgra-

de opštine.

S.D.

Nikšić: Predstavnici četiri porodice nastavili protest zbog kirije

Radulović: Ombudsman

je rekao da smo u pravu

NEĆEODUSTATI:

Juče

ispredzgradeopštine

BIJELOPOLJE

- Studenti

Fakulteta vizuelnih umjetnosti

Univerziteta Mediteran, iz

Bijelog Polja i Podgorice, juče

su u Tršovoj ulici i dijelu pored

kružnog toka, farbali i ukraša-

vali kutije za struju, kako bi taj

dio grada učinili ljepšim.

U akciji je učestvovalo 15 stu-

denata iz Podgorice i Bijelog

Polja, a kutije sada izgledaju

kao ilustracija knjige.

Studentkinja treće godine

Fakulteta vizuelnih umjetnosti

iz Podgorice, Tina Nerac, koja

je bila inicijator ideje, kazala

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači

u pojedinimnaseljima po više

sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 12:30 do

14:30 sati trafo-rejon „Andrije-

vica 3“.

BERANE:

od 8:30 do 14:30

sati Petnik, Dapsiće, Tmušiće,

Kacuber, Skrivana i motel

„Lokve“; od 9:30 do 12:30 sati

trafo-rejon „Budimlja 2“; od 9

do 14:30 sati Šekular.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15 sati

Ramčina, Zaton i Gorice.

KOLAŠIN:

8:30 do 15 sati Bare;

od 9 do 14:30 sati Bistrica i Silos;

MOJKOVAC:

od 10 do 14:30

sati Pobrsijevići.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati Skić

(ogranak prema Ređematovići-

ma) i Hakanje.

PLJEVLJA:

od 8 do 17 sati

Odžak, Katun, Boščinovići,

Vodoplav, Gornje Selo, Vlaovići,

Potpeć, Njivice, Laz, Alići, Vilići,

Zekavice, Jasen, Dubočica,

Rasno, Bratosavina, Podkrajci,

Lijeska, Kordovina, Maoče,

Mijakovići, Kosenica, Đurđevića

Tara, Lever Tara, Bitine, Glibaći,

Bobovo, Ograđenica, Paćevina,

Varine, Bujaci, Borova, Gradina,

Vodno, Pušanjski Do, Krupice,

Pandurica, Čavanj, Gusino

Brdo, Vaškovo i Premćani.

Rožaje: od 8:30 do 14:30 sati

Bijela Crkva.

I.T.

TIVAT

– Do kraja školske

godine đaci osnovnih škola

„Drago Milović“ i „Branko

Brinić“ i Srednje mješovite

škole „Mladost“ učestvovaće

u ekološkoj akciji prikupljanja

plastične ambalaže i čepova,

koju Komunalno preduzeće

organizuje u saradnji sa tivat-

skimobrazovnimustanovama.

Razred koji sakupi najviše

otpada biće nagrađen izletom

na Lovćen ili na Skadarsko

jezero.

U dvorištima škola postavljene

su kante za odlaganje otpada

u ovoj akciji, koja ima za cilj

podizanje ekološke svijesti

kod đaka. Kese za prikupljanje

otpada biće podijeljene danas,

a takmičenje počinje u pone-

djeljak. Svakogmjeseca, uz pri-

godne nagrade, proglašavaće

se najbolji razred, a na kraju

školske godine, kako je izjavio

direktor Komunalnog pre-

duzeća, Vlado Đukić, ukupni

pobjednik biće nagrađen izle-

tomna Lovćen ili na Skadarsko

jezero.

S.K.

Dio Pljevalja

bez struje

devet sati

Tivat: Za

đake ekološka

nagradna igra

Studenti ukrašavaju Bijelo Polje

Od kutija za struju

napravili ,,knjige“

ZALJEPŠIGRAD:

JučeuTršovojulici

je da je veoma srećna što su

uspjeli da je sprovedu u djelo.

- Ideja je bila da strit artom

uljepšamo grad, da dobije

neku atrakciju. Počeli smo od

kutija za struju. Smatramo

da ćemo radeći na njihovom

uljepšavanju dodati drugu

dimenziju ulicama ovog lije-

pog grada - istakla je Nerac.

Studenti FVU iz Podgorice

odabrali su Bijelo Polje kao

početni grad za tu ideju jer

FVU Univerziteta Mediteran

ima predstavništvo u tom

gradu.

I.T.