Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 30. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

– Imovina biv-

šeg funkcionera Demokratske

partije socijalista Svetozara

Marovića odblokirana je, jer

je vijeće Višeg suda usvojilo

žalbu odbrane koju su pod-

nijeli na zahtjev Specijalnog

tužilaštva.

- Vijeće Višeg suda djelimično

je usvojilo žalbu odbrane Sve-

tozara Marovića, koja se odno-

si na privremenumjeru kojom

se blokira njegova imovina,

kao i imovina njemu bliskih

osoba - kazala je za Pobjedu

savjetnica za odnose s javno-

šću podgoričkog Višeg suda

Aida Muzurović.

Za Svetozara Marovića ukinu-

ta je mjera koja se odnosi na

stan koji je dobio od države,

dok je za njegovog sina Miloša

žalba odbijena.

Kada je u pitanjumlađi Maro-

vić, mjera se odnosi na stano-

ve i placeve. Glavni pretres u

ovompostupku zakazan je za

12. decembar.

Vijeće podgoričkog Višeg

suda uvažilo je žalbu advokata

Dimitrija Dapčevića koju je ulo-

žio na odluku sudije za istragu

kojom se zabranjuje otuđenje,

opterećenje i korišćenje imovi-

ne Svetozara Marovića, dok je

odbilo žalbu koja se odnosi na

imovinu njegovog sina Miloša.

Mjere koje su donijete odnose

se na stan Svetozara Marovi-

ća, koji posjeduje u Budvi, ali

i Miloševog u istomgradu i

imovine umjestu Grbalj.

Vanraspravno vijeće ujedno

je potvrdilo rješenje sudije za

istragu kojom je određena

mjera zabrane raspolaganja

i korišćenja imovinom koju

posjeduje tivatski biznismen

Radojica Krstović, a koju je

kupio od Marovićeve supruge

Đorđine.

Prije nedjelju dana, Specijalno

državno tužilaštvo zatražilo

je od Višeg suda da se trajno

oduzme imovina Miloša Maro-

vića - stan u Budvi, zemlja u

Prijevoru, stan koji se vodi na

njegovu suprugu, kao i stan i

poslovni prostor njenog brata

Ivana Popovića.

Odluka Višeg suda po žalbi odbrane bivšeg funkcionera DPS-a

Svetozar Marovićmože da

koristi imovinu, njegov sin ne

Svetozar Marović je sporazu-

mom, koji je potpisao sa Spe-

cijalnim tužilaštvom, priznao

da je organizovao kriminalnu

grupu, koja je budvanskoj

opštini nanijela višemilionsku

štetu.

Istim sporazumom, kojim je

trebalo da uplati novac, Maro-

vić je pristao da odleži tri godi-

ne i devet mjeseci zatvora.

Za Marovićem je sredinom

maja raspisana crvena Inter-

polova potjernica kako bi

kaznu odslužio u Spužu.

B. R.

SvetozarMarović sa

advokatomispred

Višeg suda

ARHIVAPOBJEDE

Premijer DuškoMarković rekao da kriminalci neće imati mira

Odlučni smo da državu

učinimo bezbjednom

PODGORICA

-Kriminalci u

Crnoj Gori nećebitimirni

dok je godugroženbilokoji

pojedinac i država - poručio

je jučeuSkupštini predsjed-

nikVladeDuškoMarković.

On je to kazao na premijer-

skom satu, odgovarajući na pi-

tanje poslanika HGI Adrijana

Vuksanovića - koje aktivnosti

Vlada preduzima na postiza-

nju veće sigurnosti u društvu i

sprečavanjukriminalnihgrupa

da djeluju.

Marković je kazao da nema ra-

zloga koji bi Vladu mogli zau-

staviti u obračunu sa kriminal-

nim grupama, „pa čak ni

nedostatak finansijskih sred-

stava i profesionalnih kapaci-

teta“.

Budžet

-Onoštonamnenedostaje,od-

nosno što imamo u punoj mje-

ri, to je odlučnost i volja da Cr-

nuGoruučinimobezbjednom,

naravno i svakog pojedinca.

Želimovo da čuju građani, ali i

kriminalci koji imaju ili mogu

imati namjeru da u Crnoj Gori

izazivaju incidente, da se bave

kriminalnom aktivnošću i

ugrožavajunašusigurnost - re-

kao jeMarković.

Premijer je kazao da je budže-

tomzanarednugodinuopredi-

jeljeno šest miliona eura više

nego ove godine, a da predra-

čunska vrijednost odobrenih

projekata tehničkog oprema-

nja i modernizacije policije

iznosi 14,35 miliona eura, sa

rokom realizacije do 2020. go-

Otkriti ko je kamenovao

prostorije HGI u Tivtu

Premijer Marković je odgovarajući na pitanje Vuksanovića

kazao da službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat preduzima-

ju operativne mjere i radnje u cilju identi ikacije osoba koje

su kamenovale prostorije HGI-ja u Tivtu.

- Iako sam više puta ukazao na važnost razotkrivanja svih

činjenica u vezi sa timdogađajem, i sa ove govornice pozi-

vamministra, direktora policije i postupajućeg tužioca da

ažurno, profesionalno i kompetentno završe svoj dio posla,

kako bi počinilac ovog vandalskog čina bio adekvatno sank-

cionisan - rekao je Marković.

dine.

- Takvo opredjeljenje pred nas

stavlja prioritetan zadatak da

obezbijedimo potreban nivo

pravne i ekonomske sigurnosti

i na taj načindoprinesemoubr-

zanom razvoju i afirmaciji Cr-

ne Gore kao sigurne turističke

destinacije, članiceNATO, koja

uspješno napreduje na svom

putukaEU-rekaojeMarković.

Prema njegovimriječima, „po-

ruka koju šaljemo je jasna - sa

državom se niko nemože igra-

ti, i ovo je dužnost svih koji se

nalaze u tomlancu“.

Marković je kazao da je od 1.

decembra2016.do1.novembra

ove godine u okviru projekta

„Talas“ izvršeno 4.550 kontro-

la članova organizovanih kri-

minalnih grupa i bezbjedno-

sno interesantnih osoba i

provjere 560 ugostiteljskih

objekata.

- Pored svojih redovnih aktiv-

nosti, policija je u prosjeku to-

kom cijele prethodne godine

dnevno imala 15 kontrola ovih

lica i objekata u njihovom vla-

sništvu, što je rezultiralo pod-

nošenjem 46 krivičnih prijava

zbog krivičnih djela koja su ot-

krivena tokom ovih aktivnosti

- kazao jeMarković.

To je, kako ocjenjuje, više nego

jasna poruka da u Crnoj Gori

nema povlašćenih i da se kri-

minalci nemogu osjećati kom-

forno.

Statistika

Premijer je kazao da je, u vezi

sprečavanja zloupotreba i kri-

jumčarenja opojnih droga, ot-

kriveno 215 krivičnih djela, a

nadležnimtužilaštvimaproce-

suirane su224osobe.

-Od1. decembra2016. do 1. no-

vembra 2017. pronađeno je i

oduzeto tri tone i 167 kilogra-

ma raznih vrsta narkotika, što

je za skoro pola tone više u od-

nosuna isti periodprošle godi-

ne - kazao jeMarković.

Onjepodsjetiodaje17.septem-

bra ove godine formiran Ope-

rativni štab za područje Boke

Kotorske, s ciljem pojačanog

represivnogipreventivnogdje-

lovanja prema kriminalnim

strukturama u tamošnjim op-

štinama, čije je prisustvo i kri-

minalnaaktivnostopterećivalo

građane i institucije.

- Proaktivnimdjelovanjempo-

licijskih istražitelja zaplijenje-

ne su veće količine različitih

vrsta oružja, minsko-eksplo-

zivnih sredstava, narkotika,

otuđenih vozila i motocikala -

pripremanih za izvršenje teš-

kihkrivičnihdjela.Sveoverad-

njerezultiralesupodnošenjem

14 krivičnih prijava protiv 16

lica zbog postojanja osnovane

sumnje da su počinili krivična

djelazakojasegonjenjepredu-

zima po službenoj dužnosti -

kazao jeMarković.

Krivične prijave, kaže on, pod-

nijete su na osnovu obavljenih

konsultacija sa nadležnim tu-

žilaštvima.

- Činjenica da nijedna krivična

prijava nije odbačena ukazuje

dajeprikupljenodovoljnokva-

litetnihdokazazadalji krivični

postupak - rekao jeMarković.

Iv.P.

BAR

- Sedmogodišnja djevoj-

čica A. S. povrijeđena je juče

poslijepodne kada je na pješač-

komprelazu naspram zgrade

Elektrodistribucije udario auto-

mobil kojim je upravljao M. T. iz

Sutomora.

Djevojčica je zbrinuta u Opštoj

bolnici Bar gdje su ljekari kon-

statovali da nije životno ugro-

žena i u svjesnom je stanju.

Prema riječima direktora Opšte

bolnice doktora Dragana

Tomanovića, dijete je zbog pri-

rode povreda na dalje praćenje

upućeno u Klinički centar u

Podgorici na odjeljenje neuro-

hirurgije.

Portparol Osnovnog državnog

tužilaštva u Baru, tužilac Rado-

van Đurišić potvrdio je da se

saobraćajni udes dogodio na

pješačkomprelazu. Uviđaj je

obavila barska policija.

V.K.V.

Samjestaudesa

Udes u Baru

Povrijeđena

djevojčica

PODGORICA

- Izvršni direktor

irme ,,Globalis trejd“ Radomir

Glomazić (33) i Aleksandar

Mojašević (28), obojica iz Nikši-

ća, uhapšeni su juče zbog sum-

nje da nijesu obezbijedili mjere

zaštite na radu, zbog čega je

stradao radnik DefrimPačarizi

sa Kosova, dok je Simon Gaši

povrijeđen na gradilištu u Beči-

ćima.

Osumnjičeni se terete da su

počinili krivično djelo teška

djela protiv opšte sigurnosti i

izazivanje opasnosti neobezbje-

đenjemmjera zaštite na radu.

Kako je saopštila Uprava

policije, sumnja se da Gloma-

zić i Mojašević pri izvođenju

građevinskih radova na par-

celi u Bečićima nijesu postupili

shodno propisima i tehničkim

pravilima, odnosno nijesu obez-

bijedili mjere zaštite na radu, te

je usljed tih propusta došlo do

smrti D. P. i povređivanja S.G.

- U utorak oko 14:30 sati u Ulici

Alekse Šantića u Bečićima došlo

je do urušavanja zemljišta

visine oko osammetara, kao i

jedne terase sa obližnje zgrade,

na gradilištu građevinskog

objekta irme „Globalis trejd“.

Do urušavanja zemljišta došlo

je prilikom izvođenja zemljanih

radova na gradilištu, a zemljište

je zatrpalo dva radnika - piše u

saopštenju.

Na lice mjesta izašli su službe-

nici Službe zaštite i spašavanja

Budva, koji su Gašija izvadili

ispod zemljanog odrona.

On je prevezen u bolnicu u

Kotoru i život mu nije u opasno-

sti.

M. L.

Uhapšeni Radomir Glomazić (33) i Aleksandar Mojašević (28) iz Nikšića

Osumnjičeni da su odgovorni za smrt radnika

BUDVA

- M. B. (32) iz Budve

uhapšen je i protiv njega će biti

podnijeta prijava zbog sumnje

da je ljetos počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Kako je saopštila Uprava

policije, ruski državljanin A. N.

obavijestio ih je 28. juna da je u

Budvi umjestu Seoce u zajed-

ničkimprostorijama zgrade

pronašao kesu u kojoj su bile

dvije bombe.

- Tokomuviđaja pronađena je

plastična kesa u kojoj su bile

dvije ručne bombe, a koje su

bili obmotane papirom. Nakon

uviđaja, bombe su izuzeli služ-

benici Direktorata za vanredne

situacije MUP-a i vještačenjem

DNK analiza utvrđeno je da pri-

padaju M. B. iz Budve - navode

iz policije.

C.H.

Prijava zbog

držanja oružja

Bombe

pripadaju

Budvaninu

DuškoMarković

Samjestanesreće